APOCALIPSIS 13

1Huan ipan nopa tlanextili quen se temictli catli niquitayaya, nimoquetzayaya ipan xali iteno ipan hueyi atl huan niquitac se fiero tlapiyali catli tlejcoyaya tlen nopa hueyi atl. Huan quipixtoya chicome itzonteco huan majtlactli icuacua huan ipan sesen nopa majtlactli icuacua quipixtoya se corona. Huan ipan sesen itzonteco ijcuilijtoya itoca catli fiero ica catli quitelchihuayaya Toteco. 2Ni fiero tlapiyali catli niquitac nesqui quen nopa tecuani catli itoca leopardo. Huan iicxihua nesqui quen iicxihua se oso, huan icamac nesqui quen icamac se león. Huan nopa hueyi dragón quimacac tlen ya iseltzi ichicahualis nopa fiero tlapiyali, huan quicahuili ma tlanahuati ipan ihueyi siya huan quimacac miyac tequiticayotl. 3Huan niquitac para tlahuel quicocojtoyaj se itzonteco nopa fiero tlapiyali hasta tlanemijya nesi para ica ya nopa mictosquía. Pero nesqui quen teipa pachijqui nopa cocotl. Huan quema masehualme quiitaque pachijqui campa quicocojtoyaj huan ica catli mictoya, nochi quisentlachilijque huan pejque quitoquilíaj nopa fiero tlapiyali. 4Huan masehualme quihueyimatque nopa hueyi dragón catli quimacac itequiticayo nopa fiero tlapiyali. Huan nojquiya quihueyimatque nopa fiero tlapiyali huan quiijtojque: "Amo aqui seyoc quipiya chicahualistli quen ni fiero tlapiyali. Amo aqui hueli moquetza iixpa para quihuilanas." 5Huan quimacaque nopa fiero tlapiyali tequiticayotl ma camanalti quen se masehuali. Huan camanaltic para mohueyimatis huan para quitelchihuas Toteco. Huan quipixqui caquihuili para quichihuas catli quinejqui para eyi xihuitl huan tlajco. 6Huajca quiijto tlen hueli tlen Toteco Dios, huan ihueyi tiopa huan nochi catli itztoque ipan ilhuicac. Huan quintelchijqui ica camanali catli más fiero. 7Huan nopa fiero tlapiyali quipixqui tequiticayotl para quinhuilanas huan quintlanis itlatzejtzeloltijca masehualhua Toteco. Huan quimacac tequiticayotl ica nochi xinachtli masehualme, huan ica masehualme catli quipiyaj sesen tlamantli inintlalnamiquilis huan inincostumbres, huan ica masehualme catli camanaltij nochi tlamantli camanali huan ica catli ehuani nochi tlalme. 8Huan nochi catli itztoque ipan tlaltipactli quihueyimatque nopa fiero tlapiyali quen yaya elisquía Dios. Quena, quihueyimatise nochi masehualme catli inintoca amo ijcuilijtoc hasta quema pejqui tlaltipactli ipan nopa amatlapohuali catli iaxca nopa Pilborregojtzi, pampa nopa Amatlapohuali Tlen Nopa Pilborregojtzi Catli Quimictijque quipiya inintoca nochi masehualme catli quipiyase nemilistli para nochipa. 9Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtlacaquilica ni camanali huan xijmachilica: 10"Masehualme catli quintocaros para yase ipan tlatzactli, quinhuicase ipan tlatzactli. Masehualme catli quintocaros para miquise, quinmictise. Pero amo ximotequipachoca, amojuanti catli anitlatzejtzeloltijca masehualhua Toteco. Ipan ni tonali monequi anquipiyase amoyolo huan xiitztoca antemachme." 11Huan ipan nopa tlanextili niquitac seyoc fiero tlapiyali catli quisayaya tlalijtic. Yaya quipixqui ome icuacua quen se pilborregojtzi, pero camanaltic quen nopa hueyi dragón. 12Huan nopa ompa fiero tlapiyali quipixtoya nochi itequiticayo nopa achtihui fiero tlapiyali huan tequitqui iixpa. Huan nopa ompa fiero tlapiyali tlanahuati para nochi masehualme campa hueli ipan tlaltipactli ma quihueyimatica nopa achtihui fiero tlapiyali quen elisquía Dios, quinequi quiijtos nopa achtihui fiero tlapiyali catli quicocojtoyaj huan monejqui mictosquía, pero teipa pachijqui icoco. 13Huan nopa ompa fiero tlapiyali huelis quichihuas huejhueyi tlanextilijcayotl huan tiochicahual nextili. Huan quichihuas ma huetzis tlitl tlen ilhuicac hasta tlaltipactli quema masehualme quitlachilíaj. 14Huan nopa ompa fiero tlapiyali quincajcayahuas nochi masehualme catli itztoque ipan tlaltipactli ica nopa tlanextilijcayotl catli quipiya tequiticayotl para quichihuas quema itztoc iixpa nopa achtihui fiero tlapiyali. Huan nopa ompa fiero tlapiyali quinnahuatis nochi masehualme catli itztoque ipan tlaltipactli ma quichihuaca se tlaixcopincayotl catli nesis quen nopa achtihui fiero tlapiyali catli quicocojtoyaj ica machete huan mictosquía, pero teipa quen moyolcuic. 15Huan huajca nopa ompa fiero tlapiyali quipixqui chicahualistli para quimacas nemilistli nopa tlaixcopincayotl huan para huelqui camanalti. Huan nopa tlaixcopincayotl tlanahuati ma quinmictica nochi masehualme catli amo quinejque quihueyimatise ya quen elisquía Dios. 16Huan nopa tlaixcopincayotl nojquiya quinmacac nochi masehualme se machiyotl ipan inincuaixpa o ipan ininnejmac. Quinmacac nochi masehualme catli huejhueyi huan catli tziquitetzitzi. Quinmacac catli tlapijpixtoque huan catli teicneltzitzi. Quinmacac catli tetequipanohuani catli iniaxca inintecohua huan catli amo quipixtoyaj ininteco. Nechca nochi masehualme quiselise nopa machiyotl, 17pampa amo aqui huelis tlacohuas o tlanemacas sintla amo quipiyas nopa machiyotl, o itoca nopa fiero tlapiyali o nopa número catli quiijtosnequi itoca. 18Ya ni monequi tlalnamiquilistli para anquimachilise huan anquimatise quesqui quisa nopa número catli quiijtosnequi nopa fiero tlapiyali. Pampa inúmero eltoc inúmero se masehuali huan inúmero eltoc 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\