APOCALIPSIS 14

1Nijtlachili huan niquitac nopa Pilborregojtzi moquetzayaya ipan Tepetl Sion huan ihuaya moquetzayayaj ciento cuarenta y cuatro mil masehualme catli quipixtoyaj itoca nopa Pilborregojtzi huan itoca iTata ijcuilijtoc ipan inincuaixpa. 2Huan nijcajqui se tlamantli ipan ilhuicac catli eltoya quen caquisti miyac atl catli motlalohua chicahuac. Elqui quen miyac tlatomonilotl, o quen quema miyac masehualme tlatzotzonaj ipan arpas san sempa. 3Nochi inijuanti huicayayaj se tiohuicatl catli yancuic iixpa nopa hueyi siya tlen Toteco huan iniixpa nopa nahui tlamantli catli yoltoque huan nopa sempoali huan nahui huehue tlacame. Huan amo aqui más huelqui huicas nopa tiohuicatl. San nopa ciento cuarenta y cuatro mil masehualme catli Toteco quinmaquixtijtoya ininmaco inijuanti catli fierojtique ipan tlaltipactli. 4Inijuanti itztoyaj yoltlapajpactique quen cuali ichpocame catli ayamo quiiximatij se tlacatl. Huan nopa masehualme quitoquilíaj nopa Pilborregojtzi campa hueli campa yohui. Toteco quincojqui huan quinmaquixti ni masehualme tlen nopa sequinoc ipan tlaltipactli para ma elica quen nopa achtihui nemactli para Toteco huan nopa Pilborregojtzi. 5Amo aqui huelis quintelhuis para istlacatitoque o tlacajcayajtoque pampa amo quichijque. Itztoque quen se tlapiyali para tlacajcahualistli para Toteco catli amo tleno amo cuali quipiya. 6Huan niquitac seyoc itequihua Toteco catli patlantinemiyaya tlatlajco ilhuicactli huan quihuicayaya icamanal Toteco catli nochipa quipiya chicahualistli. Huan yajqui campa hueli para quinilhuis masehualme catli itztoque ipan tlaltipactli icamanal. Yajqui ipan nochi tlalme, huan ipan nochi xinachtli masehualme, huan hasta masehualme catli camanaltij nochi camanali, huan masehualme catli quipiyaj sesen tlamantli inintlalnamiquilis huan inincostumbres. 7Huan nopa itequihua Toteco tzajtzic chicahuac huan quiijto: "Xiquimacasica Toteco. Xijhueyichihuaca pampa ya ajsic hora para yaya quintlajtolsencahuas nochi masehualme. Xijhueyimatica yaya catli quichijqui ilhuicactli huan tlaltipactli, nopa hueyi atl huan nochi amelme." 8Huan seyoc itequihua Toteco quitoquili huan yaya tzajtziyaya: "Ya huetztoc. Huetzqui nopa hueyi altepetl Babilonia. Nopa Babilonia ehuani itztoque catli quinnextilijque nochi sequinoc tlalme ehuani ma quintoquilica inintlamachtil, huan ma quichihuaca catli fiero huan quinhueyichihuase totiotzitzi huan catli amo neli Dios." 9Huan seyoc itequihua Toteco, nopa expa, quintoquili huan chicahuac tzajtziyaya: "Sintla se masehuali quinhueyimatis nopa fiero tlapiyali huan itlaixcopincayo, o sintla quiselis imachiyo ipan icuaixpa o ipan imax, 10temachtli Toteco quitlatzacuiltis ica nochi ichicahualis. Quena, quitlatzacuiltis ica nochi icualancayo, huan niyon se amo huelis cholos tlen itlatzacuiltil. Catli quihueyimati nopa fiero tlapiyali tlaijiyohuise iniixpa itequihuajcahua Toteco huan iixpa nopa Pilborregojtzi ipan nopa tlitl catli onpano hueyi huan tlahuel chicahuac pampa lemeni ica azufre. 11Huan para nochipa tlejcos nopa poctli catli quisas campa tlaijiyohuíaj huan amo quema tlamis. Huan nopa masehualme catli quihueyimatque nopa fiero tlapiyali huan itlaixcopincayo, huan quiselijque imachiyo o itoca, amo quema mosiyajquetzase yohuali huan tonali para nochipa." 12Huajca pampa anquimatij catli quinchiya catli amo iaxcahua Toteco, amojuanti catli anitlatzejtzeloltijca masehualhua monequi anquiijiyohuise nochi catli anmechpanotihuala huan anquipiyase amoyolo. Amo xijcaxanica xijchihuaca catli itlanahuatilhua Toteco techilhuíaj huan ximotemachica ipan Jesús. 13Huan nijcajqui se ipan ilhuicac catli nechilhui ma niquijcuilo ni camanali: "Paquilistli para masehualme catli miquise ama huan teipa catli motlatzquilijtoque ipan Toteco." Huan Itonal Toteco quiijtohua: "Quena, paquilistli pampa tlanquiya nochi nopa tlaijiyohuilistli catli quinpanoyayaj. Huan nochi nopa cuali tlamantli catli quichijtinenque momatise ipan ilhuicac, huan Toteco quintlaxtlahuis." 14Nijtlachili sempa huan niquitac se mixtli catli chipahuac huan ipani mosehuiyaya yaya catli Mocuepqui Masehuali. Huan quipixqui se corona tlen oro ipan itzonteco huan quihuicayaya se hueyi tepostli catli tlatequi quen quitequihuíaj para quipixcaj trigo. 15Huan seyoc tequihuajquetl quisqui ipan ihueyi tiopa Toteco huan chicahuac quinotzqui yaya catli mosehuiyaya ipan mixtli, huan quiilhui: "Xijcalaqui motepos quen quichihua se trigo pixcaquetl huan xijtzontequi nopa pixquistli ipan tlaltipactli, pampa ya chicajtoc huan ya ajsic hora." 16Huan yaya catli mosehuiyaya ipan mixtli quipanoltili itepos huan quitzontejqui nopa pixquistli ipan tlaltipactli. 17Huan seyoc tequihuajquetl quisqui tlen ihueyi tiopa Toteco nepa ilhuicac huan nojquiya quipixtoya se tepostli catli tlatequi para ica pixcas. 18Huan teipa seyoc itequihua Toteco quisqui campa tlaixpamitl, yaya catli quipixqui tlanahuatili ica tlitl. Huan chicahuac quinotzqui yaya catli quipixqui nopa tepostli para pixcas. Quiilhui: "Xijtequihui motepos catli tlatequi huan xijtequi nopa xocomecatl itlajca catli eltoc ipan tlaltipactli, pampa ya icsitoc. Quena, ajsic hora para titetlatzacuiltis." 19Huan nopa itequihua Toteco quipanolti itepos catli tlatequi ipan tlaltipactli huan quisansejcotili catli elqui quen xocomecatl itlajca ipan tlaltipactli huan quimajcajqui ipan nopa hueyi ostotl campa quipatzcase para quiquixtise iayo, pampa ajsic hora para Toteco tlahuel quintlatzacuiltis masehualme. 20Huan nejnentinenque ipan nopa xocomecatl itlajca para quipatzcase campa nopa hueyi ostotl iteno nopa altepetl. Huan quema Toteco tetlatzacuiltiyaya, estli quisqui campa quipatzcayaya. Huan nopa estli ajsic hasta ipan ininteposcamachal cahuayojme huan moxoyajqui quen se hueyatl catli yajqui para tres cientos kilómetros.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\