APOCALIPSIS 16

1Huan nijcajqui se catli tzajtziyaya tlen itiopa Toteco huan quinilhuiyaya nopa chicome itequihuajcahua Toteco: "Xiyaca ama huan xiquixcuepatij ipan tlaltipactli nopa chicome caxitl catli quipiyaj ihueyi cualancayo Toteco." 2Huajca nopa achtihui itequihua Toteco yajqui huan quiixcuepato icaxi ipan tlaltipactli, huan ipan nochi masehualme catli quiselijtoyaj imachiyo nopa fiero tlapiyali huan catli quihueyimatque itlaixcopincayo. Huan quisqui ininpani miyac fiero cocome catli tlahuel tecoco. 3Huan teipa nopa ompa itequihua Toteco quiixcuepqui icaxi ipan hueyi atl. Huan nopa hueyi atl mocuepqui estli, quen ieso se mijcatzi catli onmijqui. Huan nochi catli itztoyaj ipan hueyi atl mijque. 4Huan nopa expa itequihua Toteco quiixcuepqui icaxi ipan nochi hueyatl, atentli huan amelme, huan nochi mocuepqui estli. 5Huan nijcajqui nopa itequihua Toteco catli quipixtoya tequiticayotl ipan atl, huan yaya quiijto: "Toteco, ta tiitztoc ama huan nochipa ipa tiitztoya. Ta catli senquistoc titlatzejtzeloltic. Nelía tixitlahuac quema titlatlajtolsencahua. Huan xitlahuac ni tlatzacuiltilistli catli titemacac. 6Pampa nopa fiero masehualme quitoyajtoque inieso motlatzejtzeloltijca masehualhua, huan ama tiquinmacatoc estli para ma quiijica nojquiya. Ya ni catli quinamiqui." 7Huan nijcajqui se catli camanaltic tlen tlaixpamitl huan quiijto: "Quena, Toteco Dios Catli Tijpiya Nochi Chicahualistli, xitlahuac titetlajtolsencahua huan quinamiqui nopa tlatzacuiltilistli catli titemaca." 8Huan nopa najpa itequihua Toteco quiixcuepqui icaxi ipan tonati huan quichijqui tonati ma quintlatis masehualme quen elqui se tlitl. 9Huan tonati tlahuel quintlatiyaya nochi masehualme ipan tlaltipactli. Huan quitelchijque Toteco ica camanali más fiero pampa quintlatzacuiltijtoya ica ni tlaijiyohuilistli catli fiero. Pero amo quinejque moyolcuepase tlen inintlajtlacolhua huan amo quihueyichijque Toteco. 10Huan nopa macuilpa itequihua Toteco quiixcuepqui icaxi ipan isiya campa nopa fiero tlapiyali mosehuiyaya para tlanahuatis. Huan nochi nopa tlalme catli yaya quinahuatiyaya tzintlayohuixqui. Huan nochi nopa tlalme ehuani catli yaya quinnahuatiyaya monenepil tlanquechijque pampa tlahuel tlaijiyohuiyayaj. 11Huan quitelchijque huan quitlaijilhuijque Toteco catli itztoc ipan ilhuicac ica camanali catli más fiero pampa quinchihuilijtoya ma tlaijiyohuica huan ma quipiyaca nopa fiero cocome, pero amo quinejque moyolpatlase, niyon amo quicajtejque catli fiero quichihuayayaj. 12Teipa nopa chicuasempa itequihua Toteco quiixcuepqui icaxi ipan nopa hueyi hueyatl catli itoca Eufrates, huan nopa hueyatl huajqui. Huan nepa campa eltoya nopa hueyatl mochijqui se ojtli para ipan ajsise tlanahuatiani catli hualase ica ininsoldados tlen nopa tlalme campa quisa tonati. 13Huan niquinitac eyi fiero ajacame catli nesque quen xoquelochime. Se quisaco icamaco nopa hueyi dragón, huan se icamaco nopa fiero tlapiyali, huan se icamaco nopa istlacatica tlajtol pannextijquetl. 14Huan nopa eyi huelque quichihuaj tlanextilijcayotl huan chicahual nextili. Nopa eyi ajacame yohuij campa hueli ipan nochi tlaltipactli para quinsentilise tlanahuatiani ininhuaya ininsoldados ipan nopa hueyi tonal quema pehuas nopa hueyi tlahuilancayotl ica Toteco Catli Quipiya Nochi Chicahualistli. 15Xiquelnamiquica catli quiijtohua Jesús: "Xiquitaca na nihualas quema amo antechchiyaj quen quema ajsi se tlachtejquetl. Paquilistli para nopa masehualme catli tlachixtose huan catli nemij cuali, huan quimocuitlahuíaj ininyoyo chipahuac para amo monequi nemise xolome, huan mopinahuase quema masehualme quinitase." 16Huan nochi nopa tlanahuatiani huan ininsoldados mosentilise ipan se lugar catli itoca Armagedón ica camanali hebreo. 17Teipa nopa chicompa itequihua Toteco quiixcuepqui icaxi ipan ajacatl catli masehualme quiijiyotilanaj. Huan se tzajtzic chicahuac tlen isiya Toteco ipan ihueyi tiopa ipan ilhuicac huan quiijto: "Ya quitlamichijtoc." 18Huan pejqui tlapetlani, huan tlahuejchihua, huan tlatomoni. Huan teipa chicahuac mojmolini nochi tlalme campa hueli ipan tlaltipactli quen amo quema panotoc tlen quema masehualme achtihui pejque itztose ipan tlaltipactli. 19Huan nopa hueyi altepetl tlen Babilonia tlapanqui huan excac moitac. Huan sequinoc altepeme campa hueli ipan miyac tlalme nojquiya huetzque. Huan Toteco quielnamijqui nochi itlajtlacolhua nopa hueyi altepetl Babilonia huan nopa masehualme nepa, huan tlahuel quintlatzacuilti. Quena, quinajsic ihueyi cualancayo. 20Huan nochi piltlaltzitzi tlatlajco ipan hueyi atl atzintlahuetzque. Huan nochi tepeme campa hueli temoque huan ayacmo nesque. 21Huan teipa pejqui huetzi tlen ilhuicac huejhueyi tesihuitl ipan masehualme huan sesen tesihuitl quipixtoya cuarenta kilos ietica. Huan nochi masehualme quitelchijque huan quitlaijilhuijque Toteco ica camanali catli más fiero pampa quintitlanilijtoya nopa tesihuitl catli tlahuel quincocojtoya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\