APOCALIPSIS 18

1Quema tlanqui nochi ya ni, niquitac seyoc itequihua Toteco catli temoyaya tlen ilhuicac, huan yaya quipixqui hueyi tequiticayotl. Huan yaya cahuaniyaya hasta quimacac tlahuili ipan tlaltipactli. 2Huan tzajtzic chicahuac huan quiijto: "Ya huetzqui nopa hueyi altepetl Babilonia. Nepa san elis ininchaj ajacame catli fierojtique. Quena, fiero tonalme itztose ipan tlatzactli nepa. Huan nochi totome catli amo cuali huan catli masehualme quincualancaitaj quichihuase inintepasol campa eltoya nopa altepetl. 3Pampa masehualme ipan nochi tlalme quiselijtoque itlamachtil para fiero quichihuase iixpa Toteco. Nochi tlanahuatiani ipan tlaltipactli momecatijtoque ihuaya huan quicajtejtoque Dios para quinhueyimatise totiotzitzi quen yaya quinnextili. Miyac tlanemacani tlen campa hueli ipan tlaltipactli moricojchijtoque pampa nopa altepetl Babilonia ehuani quinequiyayaj senquistoc nochi tlamantli catli onca." 4Huan teipa nijcajqui seyoc catli camanaltic tlen ilhuicac huan quiijto: "Huajca annomasehualhua, pampa anquimatij para huetzis nopa altepetl, ama xiquisaca ipan ya. Xiquisaca para amo anquichihuase nopa tlajtlacoli catli quichihuaj catli nepa ehuaj, huan para amo anquiselise nopa fiero tlaijiyohuilistli catli nepa ehuani quiselise. 5Tlahuel tlajtlacolchijtoque Babilonia ehuani huan inintlajtlacolhua ajsitoc hasta ilhuicac. Huan Toteco quielnamiqui nochi inintlaixpanolhua. 6Toteco, xijmaca Babilonia catli fiero, san se quen yaya quinchihuilijtoc catli fiero momasehualhua. Xijcuepili ompa catli yaya quinchihuilijtoc sequinoc. Xijsencahuili se fiero tlatzacuiltilistli ica ompa nopa tlaijiyohuilistli catli yaya quinmacac sequinoc. 7Yaya tlahuel mohueyimatiyaya huan tlahuel quinequiyaya nochi catli onca, huajca ama xijchihua ma tlahuel tlaijiyohui huan ma tlahuel choca. Babilonia quiijto ipan iyolo: 'Nica nimosehuijtoc quen se sihua tlanahuatijquetl. Amo niitztoc quen se cahuali catli teicneltzi. Huan amo quema hualas se tonal quema nitlaijiyohuis.' 8Yeca, pampa quiijto nopa, ica san se tonal ajsis ipan nopa altepetl ehuani se tlaijiyohuilistli catli fiero. Oncas choquistli, mayantli huan miquilistli. Ipan nopa tonal nopa altepetl tlatlas pampa Toteco Dios Catli Quipiya Nochi Chicahualistli quitlajtolsencahuas." 9Huan nopa tlanahuatiani ipan tlaltipactli catli momecatijque ihuaya, huan ihuaya quihuejcamajcajque Toteco, huan ihuaya quinequiyayaj nochi catli onca, quiitase nopa poctli quema tlatlas nopa altepetl, huan chocase, huan tlahuejchihuase. 10Mohuejcaquetzase pampa quiimacasise nopa tlatzacuiltilistli catli quiajsic, huan quiijtose: "¡Teicnelti, teicnelti ne hueyi altepetl Babilonia catli quipixtoya chicahualistli! ¡Pampa ipan san se hora ajsic itlatzacuiltilis!" 11Huan tlanemacani catli ehuaj campa hueli ipan tlaltipactli chocase huan tlahuejchihuase pampa ya tlamisemanqui nopa altepetl huan ayacmo aqui nepa quincohuilis inintlamamal. 12Babilonia ehuani quicohuayayaj miyac tlamamali tlen oro, huan tlen plata, huan perlas huan piltetzitzi catli patiyo. Quicohuayayaj yoyomitl catli senquistoc lino, huan catli morado, huan catli chichiltic huan catli seda. Quicohuayayaj marfil, mármol, tiocuahuitl huan miyac tlamantli cuahuitl catli patiyo. Huan quicohuayayaj tepostli tlen cobre huan tlen hierro. 13Nojquiya quicohuayayaj tlamamali tlen canela, tlacualpajyotl huan miyac tlamantli copali. Quicohuayayaj tlaajhuiyacayotl catli itoca mirra, olíbano, vino tlaili, aceite, harina catli más cuali, huan trigo. Nojquiya quincohuayayaj huacaxme, borregojme, cahuayojme, tlahuilanca carros huan masehualme. Quena, quinfuerzajhuiyayaj masehualme ma quintequipanoca san tlapic. 14Huan nopa tlanemacani motequipachose pampa ayacmo aqui niyon se Babilonia ejquetl. Huan quiijtose: "Nochi nopa tlamantli catli tlahuel patiyo catli más anquitlasomatque, ya tlanqui. Nochi amotomi huan catli tlahuel cuajcualtzi anquipixtoyaj, anquipolojtoque huan ayacmo quema anquipiyase sempa pampa ayacmo anaquime." 15Nopa tlanemacani catli quintlanemaquiltiyayaj Babilonia ehuani nopa tlamantli huan catli moricojchijtoque ica inintomi, quihuejcatlachilise pampa quiimacasise inintlaijiyohuilis. Huan nopa tlanemacani chocase huan tlahuejchihuase, 16huan quiijtose: "¡Teicnelti, teicnelti ne hueyi altepetl Babilonia huan imasehualhua! Elqui nelía yejyectzi quen se sihuatl catli moquentiyaya se nopa cuali yoyomitl catli morado o catli chichiltic. O elqui quen se sihuatl catli moyecchijchihua ica tlamantli tlen oro, huan perlas, huan ica nopa piltetzitzi catli patiyo catli cahuani. 17Pero ica san se hora ya tlanqui nochi iricojyo catli quipixtoya. ¡Nochi ya semantoc!" Huan mohuejcaquetzase nochi axcame tlen huejhueyi cuaacalme, huan nochi tlayacanani catli quinnemiltiyayaj, huan nochi catli tlapalehuiyayaj, huan nochi masehualme catli monequi nemise ipan hueyi atl para yase quitlanitij tomi. 18Nochi mohuejcaquetzase huan chocase quema quiitase ipocyo nopa altepetl Babilonia catli tlatla huan quiijtose: "Amo oncayaya se altepetl quen ni altepetl." 19Huan chocase huan motzontlaltemise para quiixnextise inintequipachol. Tzajtzise huan quiijtose: "¡Teicneltique, teicneltique catli ehuayaya nopa hueyi altepetl Babilonia! Techricojchijtoque ica inintomi nochi tojuanti catli tijpixtoque huejhueyi cuaacalme, huan ica san se hora nochi catli quipixque tlanqui." 20Pero ma paquica nochi catli itztoque ipan ilhuicac pampa ya semanqui. Nojquiya xipaquica nochi amojuanti catli anitlatzejtzeloltijca masehualhua Toteco, huan anitlayolmelajcahua huan anitlajtol pannextijcahua. Xipaquica pampa Toteco quintlajtolsencajqui nopa altepetl ehuani por nochi catli anmechchihuilijtoyaj. 21Huan teipa se itequihua Toteco catli quipixqui miyac chicahualistli quicuic se hueyi tetl quen se hueyi metlatl huan quimajcajqui ipan hueyi atl. Huan yaya tzajtzic huan quiijto: "Quen ayacmo nesi ni tetl catli nijcuamajcajtoc ipan hueyi atl, ayacmo nesis nopa hueyi altepetl Babilonia pampa Toteco quisemanas huan ayacmo quema aqui quiitas. 22Nepa amo aqui quicaquisoc catli tlatzotzonas ipan arpa. Niyon amo aqui huicas, niyon amo aqui quipitzas flauta, niyon tlapitzali ipan nopa altepetl. Amo aqui tequitis nepa, niyon amo aqui tisis. 23Ayacmo oncas niyon se tlahuili ipan nopa altepetl, niyon ayacmo oncas nopa paquilistli nepa catli oncac quema oncayaya se nenamictili. Nochi ya ni panos pampa nopa tlanemacani ipan nopa altepetl catli eliyayaj más huejhueyi ipan tlaltipactli quimatque tetlajchihuíaj. Huan ica inintetlajchihuil quincajcayajque catli ehuaj ipan nochi tlalme." 24Babilonia ehuani nojquiya quihuicaj tlajtlacoli iixpa Toteco pampa quinmicti itlajtol pannextijcahua huan itlatzejtzeloltijca masehualhua. Babilonia ehuani quinmictijtoque imasehualhua Toteco campa hueli ipan nochi tlaltipactli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\