APOCALIPSIS 19

1Teipa niquincajqui tlahuel miyac masehualme nepa ilhuicac catli quiijtohuayayaj: "¡Hueyi paquilistli! Toteco techmaquixtijtoc. San yaya catli quipiya nochi hueyitilistli huan nochi chicahualistli. Ma tijnextilica nochi tlatlepanitacayotl para nochipa. 2Yaya tetlajtolsencahua temachtli huan xitlahuac. Quintlatzacuiltijtoc catli ehuayayaj nopa altepetl Babilonia catli itztoyaj quen se momecatijquetl catli tlahuel quintlajtlacolmacac nochi masehualme ipan tlaltipactli. Quinnextiliyayaj ma quihuejcamajcahuaca Toteco. Toteco quicuepilijtoc nopa fiero sihuatl pampa quinmicti itequipanojcahua." 3Huan sempa nopa miyaqui masehualme quiijtojque: "¡Hueyi paquilistli! Toteco ya quisemanqui nopa altepetl huan ipocyo tlejcos para nochipa." 4Huan teipa nopa sempoali huan nahui tlayacanani huan nopa nahui tlamantli catli yoltoque motlancuaixtlapachojque huan quihueyimatque Toteco catli mosehuía ipan nopa hueyi siya huan quiijtojque: "¡Quej nopa ma eli! ¡Ma tijpaquilismacaca Toteco!" 5Huan nijcajqui seyoc catli hualcamanaltic tlen nechca nopa hueyi siya huan quiijto: "Ma tijpaquilismacaca Toteco Dios nochi tojuanti catli tijtlepanitaj huan catli tiitequipanojcahua. Masque tihuejhueyi masehualme o titziquitetzitzi, nochi ma tijpaquilismacaca Toteco." 6Huan nijcajqui catli caquistic quen itztoyaj miyaqui masehualme catli camanaltiyayaj, huan catli caquistic quen miyac atl catli huejchihua, o caquistic quen tlatomoni chicahuac. Huan nochi san sejco quiijtohuayayaj: "¡Hueyi paquilistli! Tohueyiteco Dios tlanahuatía, Quena, tlanahuatía Toteco Catli Quipiya Nochi Chicahualistli. 7Ma tipaquica huan ma tijpaquilismacaca huan ma tijhueyimatica. Ya ajsic hora para nopa nenamictili tlen nopa Pilborregojtzi. Ya mocualchijchijtoc isihua. 8Huan quimacatoc ma moquenti catli más cuali yoyomitl catli chipahuac huan neltlapajpactic hasta cahuani. Nopa cuali yoyomitl catli chipahuac quinescayotía nochi nopa tlamantli catli cuali catli quichijtoque itlatzejtzeloltijca masehualhua Toteco." 9Huan nopa itequihua Toteco nechilhui ma niquijcuilo: "Nelía paquij nopa masehualme catli Toteco quinnotztoc ma yaca campa nopa tlacualistli tlen nenamictili tlen nopa Pilborregojtzi." Huan nechilhui: "Ni camanali nelía melahuac pampa ni camanali hualajqui tlen Toteco." 10Huan nimotlancuaixtlapacho iixpa para nijhueyimatisquía nopa itequihua Toteco. Huan yaya nechilhui: "Amo techhueyimati. Na nojquiya nijtequipanohua Toteco quen ta huan moicnihua catli anquitoquilíaj Jesús. San Toteco xijhueyimati. Quema Toteco quinmaca itlajtol pannextijcahua camanali tlen catli teipa panos para ma quinpohuilica sequinoc, quichihua para masehualme ma quihueyichihuaca Jesús quema nopa tlamantli panose." 11Huan niquitac tlapojtoc ilhuicac huan moquetzayaya nepa se cahuayo chipahuac. Huan yaya catli ipan tlejcotoya quinescayotía Tohueyiteco huan quipixqui itoca: Catli Temachtli huan Melahuac. Quej nopa quitocaxtíaj pampa tetlajtolsencahua huan tetlalilía nopa tlatzacuiltili catli xitlahuac, huan quinhuilana catli amo cuajcualme. 12Huan iixteyol catli tlejcotoya eltoya quen tlilelemectli huan ipan itzonteco quipixtoya miyac coronas catli quinextía itequiticayo. Huan ipani ijcuilijtoc se tocaitl catli amo aqui quimachilía tlaque quiijtosnequi, san ya quimati. 13Huan moquentiyaya se iyoyo huehueyac catli quixolonijtoya ica estli huan yaya itoca: Icamanal Toteco. 14Huan quitoquiliyayaj nochi soldados tlen ilhuicac huan tlejcotoyaj ipan cahuayojme catli chipahuaque. Huan nopa soldados moquentiyayaj ininyoyo catli más cuali, huan catli chipahuac huan tlapajpactli. 15Huan yaya catli tlayacanayaya quipixtoya se cuachoso catli tlatequi catli quisayaya icamaco para ica quinmaquilis masehualme ipan nochi tlalme. Huan chicahuac yaya quinnahuatis masehualme. Huan quen se masehuali chicahuac ipan moquejquetza xocomecatl itlajca para quiquixtilis iayo, quej nopa yaya ininpan moquejquetzas masehualme. Quena, Toteco Catli Quipiya Nochi Chicahualistli tlahuel cualantoc ica masehualme huan quintlatzacuiltis ica catli más fiero. 16Ipan iyoyo nopa tlayacanquetl huan ipan imetztomahuiya ijcuilijtoya itoca: Tlanahuatijquetl tlen nochi tlanahuatiani huan Dios catli más hueyi que nochi catli masehualme quintocaxtíaj "dioses". 17Huan niquitac se itequihua Toteco catli moquetzayaya ipan tonati catli quintzajtziliyaya totome huan quinilhuiyaya: "Nochi antotome catli anpatlantinemij ipan ilhuicactli, xihualaca pampa Toteco anmechsencahuilis se hueyi tlacualistli. 18Xihualaca, xijcuaquij ininnacayo tlanahuatiani. Xijcuaquij ininnacayo ininsoldados huan inintlayacancahua catli más quimatque tlahuilanaj. Xijcuaquij ininnacayo cahuayojme huan catli ininpan tlejcotoyaj. Quena, xijcuaquij ininnacayo nochi tlamantli masehualme; sequin itztoyaj tetequipanohuani huan sequinoc amo. Sequin itztoyaj huejhueyi tlacame huan sequin amo." 19Huan teipa niquitac nopa fiero tlapiyali quinsentiliyaya nochi tlanahuatiani ipan tlaltipactli ica ininsoldados para quihuilanase Tohueyiteco catli tlejcotoc ipan icahuayo chipahuac huan para quinhuilanase isoldados catli quitoquiliyayaj. 20Huan catli tlejcotoya ipan nopa cahuayo chipahuac quiitzqui nopa fiero tlapiyali huan nopa istlacatica tlajtol pannextijquetl, huan quincuamajcajqui ipan nopa tlitl catli onpano hueyi. Nopa istlacatica tlajtol pannextijquetl elqui catli quichijqui chicahual nextili iixpa nopa fiero tlapiyali huan quincajcayajtoya nochi masehualme catli quiselijque nopa machiyotl tlen nopa fiero tlapiyali huan catli quihueyimatque itlaixcopincayo. Huan nochi ome quincuamajcajqui noja yoltoque ipan nopa tlitl catli onpano hueyi huan lemeni ica azufre. 21Huan catli tlejcotoc ipan nopa cahuayo chipahuac quinmicti nochi sequinoc catli quihuilanayayaj ica nopa cuachoso catli quisqui icamaco. Huan nochi totome tlamiixhuique ica ininnacayo nopa mijcatzitzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\