APOCALIPSIS 21

1Huan niquitac se yancuic ilhuicactli huan se yancuic tlaltipactli pampa nopa achtihui ilhuicactli huan nopa achtihui tlaltipactli panotejqui huan nojquiya polijqui nochi hueyi atl. 2Huan na niJuan niquitac nopa altepetl tlatzejtzeloltic, nopa yancuic Jerusalén temoyaya tlen ilhuicac campa Toteco. Elqui nelía yejyectzi quen se ichpocatl catli mocualtlalijtoc para ihuehue. 3Huan nijcajqui se catli tzajtzic chicahuac tlen nopa hueyi siya huan quiijto: "Xiquitaca ama Toteco Dios mochanti ininhuaya imasehualhua huan yaya mocahuas ininhuaya. Inijuanti itztose imasehualhua huan Toteco iseltzi itztos ininhuaya quen ininTeco. 4Huan Toteco quinhuachilis nochi iniixayo. Huan ayacmo quema aqui miquis, niyon motequipachos, niyon chocas, niyon mococos pampa ya panotoc nochi ni tlamantli catli achtihuiya eltoya ipan nopa achtihui tlaltipactli." 5Huan Toteco catli mosehuía ipan nopa hueyi siya catli yejyectzi quiijto: "Xiquita, na nijchijchihuas yancuic nochi catli onca." Huan yaya nechilhui: "Xiquijcuilo ni pampa ni camanali temachtli huan melahuac." 6Huan teipa nechilhui: "Ya eltoc. Na niitztoc quen nopa letra A huan nopa letra Z. Na niipejya huan niitlamiya nochi catli onca. Nochi masehualme catli amiquij ipan ininyolo, niquincahuilis ma atlica ipan nopa ameli catli temaca nemilistli yancuic para nochipa huan amo monequi quiixtlahuase para nopa atl. 7Nochi masehualme catli quitlanise catli amo cuali quiselise nochi ni tlatiochihualistli catli nimechilhuijtoc nica. Huan na nielis niininTeco, huan inijuanti elise noconehua. 8Pero para masehualme catli quiimacasij tlaijiyohuise huan nechhuejcamajcahuaj, huan catli amo quinequij quineltocase nocamanal, huan catli fiero inintlalnamiquilis, huan catli temictíaj, huan catli momecatíaj, huan catli tetlajchihuíaj, huan catli quinhueyimatij totiotzitzi, huan catli tlacajcayahuaj, nochi inijuanti yase ipan nopa tlitl catli onpano hueyi huan lemeni ica azufre. Ya ni nopa ompa miquilistli." 9Huan hualajqui se tlen nopa chicome itequihuajcahua Toteco catli achtihuiya quipixtoyaj nopa chicome caxitl ica nopa chicome tlaijiyohuilistli catli fiero, huan nopa tequihuajquetl nechilhui: "Xihuala nohuaya huan nimitznextilis nopa ichpocatl, yaya catli isihua nopa Pilborregojtzi." 10Huan nopa itequihua Toteco quihuicac notonal quen ipan se temictli hasta se tepetl catli nelía huejcapantic huan nechnextili nopa tlatzejtzeloltic altepetl, Jerusalén, catli temoyaya tlen ilhuicac tlen campa Toteco. 11Huan temitoya ica itlatlanex Toteco huan cahuaniyaya quen se piltetzi catli nelía patiyo; elqui senquistoc tzilintic huan cahuani quen nopa piltetzi catli itoca jaspe. 12Huan nopa yancuic altepetl Jerusalén quipixtoya itepa catli patlahuac huan huejcapantic catli quiyahualo. Huan nopa altepetl quipixtoya majtlactli huan ome puertas. Huan se itequihua Toteco quimocuitlahuiyaya sesen puerta. Huan ipan nopa puertas ijcuilijtoc inintoca nopa majtlactli huan ome itelpocahua Israel catli huejcajya itztoyaj huan catli ica quipehualti nopa familias tlen israelitame. 13Huan eltoya eyi puertas ica campa quisa tonati, huan eyi ica norte, huan eyi ica sur, huan eyi ica campa calaqui tonati. 14Huan ipan itzinpehualtil nopa tepamitl catli quiyahualo nopa altepetl eltoya majtlactli huan ome huejhueyi teme huan ininpani ijcuilijtoc inintoca nopa majtlactli huan ome itlayolmelajcahua nopa Pilborregojtzi. 15Huan nopa tequihuajquetl catli nechcamanalhui quipixtoya imaco se huehueyac ohuatl tlen oro para ica quitamachihuas nopa altepetl, huan ipuertas, huan nopa tepamitl catli quiyahualo. 16Huan quema quitamachijqui, quipanti nopa altepetl eltoya cuadradojtic. Ihuehueyaca eltoya san se quen ipatlajca. Huan yaya quitamachijqui quesqui ihuexca huan quipixtoya dos mil doscientos kilómetros. Huan ihuehueyaca huan ipatlajca huan ihuejcapanca eltoya san se. 17Huan quitamachijqui itepa catli quiyahualtzajqui nopa altepetl huan quipixtoya sesenta y cinco metros ininpatlajca quen totlatamachihual timasehualme catli itequihua Toteco quitequihuiyaya. 18Huan nopa tepamitl eltoya nochi tetl yejyectzitzi catli itoca jaspe. Huan nopa altepetl quichijchijtoya ica senquistoc oro catli nesqui quen se tescatl tlapajpactic. 19Huan nopa teme catli ica quitzinpehualtijtoyaj itepa nopa altepetl quipixtoya sequinoc teme catli tlahuel patiyo calactoc iniijtico para ica quicualchijchijtoque. Huan nopa achtihui tetl ipan itzintlapehualtil eltoya jaspe, huan nopa ompa zafiro, huan nopa expa ágata, huan nopa najpa esmeralda, 20huan nopa macuilpa ónice, huan nopa chicuasempa cornalina, huan nopa chicompa crisólito, huan nopa chicuexpa berilo, huan nopa chicnajpa topacio, huan nopa majtlacpa crisopraso, huan nopa majtlactli huan sempa jacinto, huan nopa majtlactli huan ompa amatista. 21Huan nopa majtlactli huan ome puertas eltoya majtlactli huan ome perlas catli huejhueyi. Huan sesen puerta eltoya san se perla hueyi. Huan icalle nopa altepetl eltoya senquistoc oro catli nesqui quen tescatl catli tzilintic. 22Huan amo niquitac se tiopamitl ipan nopa altepetl pampa Toteco Dios Catli Quipiya Nochi Chicahualistli huan nopa Pilborregojtzi, inijuanti itiopa nopa altepetl. 23Huan ipan nopa altepetl amo monejqui tonati, niyon metztli para quitlahuilis pampa inintlatlanex Toteco huan nopa Pilborregojtzi quitlahuilía. 24Huan masehualme catli momaquixtijtoyaj huan hualajtoque tlen nochi tlalme ipan tlaltipactli nejnemise ipan itlahuil nopa altepetl. Huan nochi tlanahuatiani ipan tlaltipactli calaquise ipan nopa altepetl huan quimactilise ininhueyitilis huan nochi inintlatlepanitacayo. 25Huan amo quema motzacuas ipuerta quema tlayohua pampa amo quema oncas yohuali nepa. 26Huan nochi xinachtli masehualme catli itztoyaj ipan nochi tlalme quihuicase nepa nochi catli cuajcualtzi catli quipiyaj, huan quihuicase nochi inintlatlepanitacayo para quimactilise Toteco. 27Huan amo tleno catli amo cuali calaquis nepa. Niyon amo calaquis catli tlacajcayahua o quichihuaj catli Toteco amo quinequi quiitas. San itztose ipan nopa altepetl nopa masehualme catli quipixque inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali tlen nopa Pilborregojtzi catli quipiya inintoca nochi catli quipiyaj nemilistli yancuic para nochipa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\