APOCALIPSIS 3

1Huan Jesucristo nechilhui: "Xijtlajcuilhui itequihua Toteco ipan nopa tiopamitl tlen tlaneltocani ipan altepetl Sardis huan xiquilhui para naya catli nijpiya nopa chicome itonalhua Toteco huan nopa chicome sitlalime, huan quej ni niquilhuía: Nijmati nochi catli anquichihuaj. Nijmati sequinoc quiijtohuaj cuali anitztoque huan cuali anquitequipanohuaj Toteco, pero amo neli. Eltoc quen anmictoque iixpa Toteco. 2Xiisaca huan xijmacaca tetili nopa tlamantli catli noja anquichihuaj catli quentzi cuali, pampa amo nijpantía para anquichihuaj catli cuali iixpa Toteco. 3Xiquelnamiquica icamanal Toteco catli anquicajtoque huan anquiselijtoque. Xijchihuaca nochi catli nopa camanali quiijtohua. Ximoyolcuepaca ica catli amo cuali anquichihuayayaj. Sintla amo, niyas campa amojuanti quema amo antechchiyaj quen ajsi se tlachtejquetl. Huan amo anquimatise ipan tlaque hora niajsiti. 4Pero itztoque se quesqui tlaneltocani amohuaya ipan altepetl Sardis catli amo quisoquihuijtoque ica tlajtlacoli ininyoyo. Inijuanti moyoyontise ica catli chipahuac huan nejnemise nohuaya, pampa quej nopa quinamiqui catli itztoque tlapajpactique iixpa Toteco. 5Quena, nochi masehualme catli quitlanise catli amo cuali Toteco quinyoyontis ica ininyoyo catli chipahuac. Huan amo quema niquixpolos inintocax ipan nopa amatlapohuali catli quipiya ajqueyame itztose para nochipa. Huan na niquijtos iixpa noTata huan itequihuajcahua para nopa masehualme noaxcahua. 6Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtlacaquilica huan xijmachilica catli Itonal Toteco nica quinilhuía tlaneltocani ipan nochi tiopame." 7Huan Jesucristo nechilhui: "Xijtlajcuilhui itequihua Toteco ipan nopa tiopamitl tlen tlaneltocani ipan altepetl Filadelfia huan xiquilhui para na catli senquistoc nitlatzejtzeloltic huan nitemachtli. Xiquinilhui para na nijpiya illaves huan itequiticayo Tlanahuatijquetl David. Quema nijtlapos se puerta, amo aqui huelis quitzacuas huan quema nijtzacuas se puerta, amo aqui huelis quitlapos. Xiquilhui para quej ni nijnequi niquilhuis: 8Nijmati nochi catli anquichihuaj. Masque quentzi amochicahualis, anquitoquilíaj nocamanal huan amo anquicajtoque para anquinilhuise masehualme para antechiximatij. Huajca nimechtlapoli se puerta amoixpa catli amo aqui hueli quitzacuas. 9Xiquitaca, nijchihuas para nopa masehualme catli iaxcahua Amocualtlacatl ma hualaca huan ma motlancuaixtlapachoca amoicxiteno, huan quiijtose para amojuanti nopa masehualme catli nimechicnelía. Nopa masehualme quiijtohuaj para israelitame huan imasehualhua Toteco, pero amo neli. San istlacatij. 10Nimechilhuijtoc xijpiyaca amoyolo ica catli anmechpanotihuala huan nelía anquitlacaquilijtoque nocamanal, huajca na nimechmocuitlahuis para amo anmechpantis nopa hora quema oncas tlaijiyohuilistli ipan ni tlaltipactli para quinyejyecos catli itztoque nica. 11Xiquitaca, ipan tlen hueli tlatoctzi nihualas. Huajca xijtoquilijtinemica icamanal Toteco catli anquipiyaj para amo aqui anmechquixtilis nopa corona catli anquiselise nepa ilhuicac. 12Huan masehualme catli quitlanise catli amo cuali niquinchihuas ma elica quen tlaquetzalme ipan ihueyi tiopa noTeco, huan amo quema quisase nepa. Huan niquijcuilos ipan nopa masehualme itocax noTeco huan itocax nopa yancuic altepetl Jerusalén, ialtepe noTeco catli temos tlen ilhuicac campa yaya itztoc. Huan niquijcuilos ipan inijuanti notocax catli yancuic. 13Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtlacaquilica huan xijmachilica catli Itonal Toteco nica quinilhuía tlaneltocani ipan nochi tiopame." 14Huan Jesucristo nechilhui: "Xijtlajcuilhui itequihua Toteco ipan nopa tiopamitl tlen tlaneltocani ipan altepetl Laodicea huan xiquilhui para naya catli nijpiya nochi tequiticayotl. Na nitemachtli huan na catli niquinilhuía masehualme catli nelía xitlahuac. Xiquilhui ica na Toteco quichijqui nochi catli onca huan na nijnahuatía, huan quej ni niquilhuía: 15Nijmati catli anquichihuaj. Amo antechcualancaitaj huan amo antechicnelíaj. Anitztoque quen se tlamantli catli amo sesec, niyon amo totonic. Más cuali sintla antechcualancaitasquíaj o antechicnelisquíaj, 16pero pampa anitztoque quen se atl catli yamanca totonic, huajca monequi nimechisotlas. 17Anquiijtohuaj antlapijpixtoque huan amo tleno anmechpolohua, pero amo anquimachilíaj sintla iixpa Toteco fiero anitztoque. Yaya anmechijiya. Anteicneltzitzi, anpopoyotzitzi huan anxolome iixpa ya. 18Huajca nimechtlajtolmaca xihualaca campa na para nimechmacas catli anmechchihuas nelía cuali iixpa. Amo xijtemoca tlen hueli oro, pero techcohuilica oro catli más cuali catli quipajpactoque ipan tlitl para nelía anmoricojtilise. Huan techcohuilica yoyomitl catli nelía chipahuac quen Toteco quinmaca catli itztoque xitlahuac iixpa, huan ya nopa anmoquentise para ayacmo anpinahuase pampa anxolome iixpa. Huan techcohuilica ixteyol pajtli para anmotequilise ipan amoixteyol para anquiitase catli melahuac. 19Na catli niquintlacahualtía huan niquintlalnamictía nochi masehualme catli niquinicnelía, huajca ica nochi amoyolo ximoicnonequica huan ximoyolpatlaca. 20Xiquita, nimoquetza campa puerta huan nimitznotza. Sintla techtoscacaquis huan techcaltlapos, nicalaquis huan nitlacuas mohuaya huan tielis tinohuampox. 21Huan nochi masehualme catli quitlanise catli amo cuali niquincahuilis ma mosehuica nohuaya nepa campa nimosehuía para nitlanahuatis, san se quen na nijtlanqui catli amo cuali huan nimosehuía ihuaya noTata nepa campa yaya tlanahuatía. 22Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtlacaquilica huan xijmachilica catli Itonal Toteco nica quinilhuía tlaneltocani ipan tiopame."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\