APOCALIPSIS 4

1Teipa nijtlachili huan niquitac se puerta catli tlapojtoya nepa ilhuicac. Huan yaya catli nechcamanalhui achtihuiya huan catli quipixtoya itoscac quen se tlapitzali chicahuac, sempa nechnotzqui huan nechilhui: "Xitlejco nica huan nimechnextilis catli monequi panos teipa." 2Huan nimantzi elqui quen Itonal Toteco quihuicac notonal ihuaya quen ipan se temictli. Huan nepa ipan ilhuicac niquitac nopa hueyi siya quen catli iaxca se tlanahuatijquetl, huan Toteco Dios mosehuiyaya nepa. 3Huan yaya cahuaniyaya quen se tlamantli catli onpano cuajcuali. Cahuaniyaya más huan amo quen nopa tetl catli tlahuel patiyo catli itoca jaspe o catli itoca cornalina. Huan yahualtic ihueyi siyaj petlaniyaya se acosamalotl catli nesqui quen nopa tetl catli tlahuel patiyo catli itoca esmeralda. 4Huan nopa sempoali huan nahui siyas quen para tlanahuatiani quiyahualohuayayaj ihueyi siya Toteco. Huan ipan nopa siyas niquinitac mosehuiyayaj sempoali huan nahui huehue tlacame catli moquentiyayaj ininyoyo catli nelchipahuac. Huan nochi nopa huehue tlacame quipiyayayaj coronas tlen oro ipan inintzonteco. 5Huan tlen nopa hueyi siya quisayaya tlapetlanilotl huan tlatomonilotl huan tlahuejchijcayotl. Huan imelac ihueyi siyaj Toteco eltoya chicome tlahuil quetzali catli lemeniyayaj catli quinescayotijtoya nopa chicome itonalhua Toteco. 6Huan iixmelac nopa hueyi siya nesqui quen se hueyi atl catli tzilintic quen tescatl huan cahuaniyaya quen nopa tetl catli itoca cristal. Huan iixmelac nopa hueyi siya huan yahualtic itztoyaj nahui tlamantli catli yoltoque huan campa hueli ininpani quipixtoyaj iniixteyolhua. Quipixtoyaj iniixteyolhua iniixpa huan iniica. 7Huan nopa achtihui tlamantli catli yoltoc nesqui quen se león tecuani huan nopa ompa nesqui quen se hueyi toro catli quimati tlaxahua. Huan nopa expa tlamantli catli yoltoc quipixtoya ixayac quen se tlacatl, huan nopa najpa tlamantli catli yoltoc itztoya quen se hueyi cuajtli catli quipatlajtoya ieltlapalhua quen patlantinemiyaya. 8Huan sesen nopa nahui tlamantli catli yoltoque quipixtoyaj chicuase inieltlapalhua huan campa hueli ininpani quipiyayayaj iniixteyolhua inieltlapalijtic huan ininpani. Huan amo quema moquetzque yohuali huan tonali, san quiijtohuayayaj: "Tlatzejtzeloltic, quena, senquistoc tlatzejtzeloltic Toteco Dios Catli Quipiya Nochi Chicahualistli. Yaya ipa itztoya, huan ama itztoc, huan itztos para nochipa." 9Huajca nochipa nopa tlamantli catli yoltoque quej nopa quihueyichihuayayaj, quihueyitlascamatiyayaj huan quinextiliyayaj inintlatlepanitacayo Toteco Dios catli mosehuía ipan nopa hueyi siyaj, yaya catli itztoc para nochipa huan amo quema tlamis itztos. Huan sesen huelta quema nopa tlamantli catli yoltoque quihueyimatij Toteco, 10nopa sempoali huan nahui huehue tlacame nojquiya motlancuaixtlapachojque iixpa yaya catli itztoc para nochipa, huan inijuanti nojquiya quihueyimatij. Huan nopa huehue tlacame nojquiya quitlalíaj inincoronas imelac ihueyi siya huan quiijtohuaj: 11"Ta tiToteco Dios catli onpano tihueyi. Nochi chicahualistli tijpiya. Quinamiqui ma timitznextilica nochi tlatlepanitacayotl. Quinamiqui para san ta ma timitzhueyichihuaca. Ta tijchijchijqui nochi catli onca. Quena, nochi catli onca eltoc pampa eltoya mopaquilis para ma onca, huan yeca tijchijchijqui."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\