APOCALIPSIS 6

1Huan quema nijtlachiliyaya, nopa Pilborregojtzi quitlapanqui nopa achtihui sello tlen nopa chicome sellos ipan nopa mimilijtoc amatlapohuali. Huan nijcajqui se tlen nopa nahui tlamantli catli yoltoque camanaltic huan icamanal caquistic quen quema tlatomoni, huan yaya quiijto: "¡Xihuala, xiquitaqui!" 2Huan nijtlachili huan niquitac se cahuayo chipahuac, huan yaya catli tlejcotoya ipani quipixtoya se cuahuitoli imaco para quimajcahuas cuatlamintli. Huan quimacaque se corona pampa elqui se tlatlanquetl catli yajqui para más tlatlaniti. 3Huan nopa Pilborregojtzi quitlapanqui nopa ompa sello, huan nijcajqui nopa ompa tlamantli catli yoltoc quiijto: "¡Xihuala, xiquitaqui!" 4Huan quisqui seyoc cahuayo catli chichiltic. Huan yaya catli tlejcotoya ipani quipixqui tlanahuatili para quiquixtilis tlasehuilistli tlen tlaltipactli. Yaya quipixqui tlanahuatili para quichihuas ma onca miyac tlahuilancayotl campa hueli ipan tlaltipactli huan para masehualme ma momijmictica campa hueli. Huan se quimacac se hueyi machete. 5Huan nopa Pilborregojtzi quitlapanqui nopa expa sello, huan nijcajqui nopa expa tlamantli catli yoltoc quiijto: "¡Xihuala, xiquitaqui!" Huan nijtlachili huan niquitac se cahuayo yayahuic, huan yaya catli tlejcotoya ipani quipixtoya imaco se balanza tlatamachihuali. 6Huan nijcajqui se catli camanaltic tlatlajco nopa nahui tlamantli catli yoltoque, huan quiijto: "Tlahuel ohui para masehualme mopanoltise pampa nochi tlapatiyo. Se kilo trigo o eyi kilos cebada ipati catli se tlacatl hueli quitlani ipan se tonal tequitl, pero amo xijnenpolo nopa aceite huan xocomeca atl." 7Huan nopa Pilborregojtzi quitlapanqui nopa najpa sello, huan huajca nijcajqui nopa najpa tlamantli catli yoltoc quiijto: "¡Xihuala, xiquitaqui!" 8Huan nijtlachili huan niquitac se cahuayo istaltic quen nesi ixayac se mijcatzi. Huan catli tlejcotoya ipani itoca Miquilistli. Huan catli quitoquiliyaya quinescayotiyaya nopa lugar campa yohuij mijcatzitzi. Huan quipixtoyaj tlanahuatili para quinmictise se ipan sesen nahui masehualme ipan tlaltipactli. Quinchihuase ma miquica ipan tlahuilancayotl, o ica mayantli, o ica cocolistli, o para ma quinmictica tecuanime catli itztoque ipan tlaltipactli. 9Huan nopa Pilborregojtzi quitlapanqui nopa macuilpa sello, huan niquitac itla tlaixpamitl inialmahua nopa masehualme catli quinmictijtoyaj pampa quineltocayayaj icamanal Toteco huan pampa quinilhuiyayaj sequinoc tlen ya. 10Huan chicahuac quiijtojque: "Tohueyiteco, ta catli titlatzejtzeloltic. Ta catli titemachtli. ¿Quesqui tonali más monequi tijchiyase para tiquintlajtolsencahuas masehualme catli itztoque ipan tlaltipactli por catli fiero techchihuilijtoque? ¿Hasta quema tiquincuepilis catli techmictijque?" 11Huan Toteco quinmacac sesen inijuanti ininyoyo catli chipahuac huan huehueyac. Quinilhui ma mosiyajquetzaca quentzi más pampa ayamo tecuepilis hasta miquise senquistoc nochi imiyaca iniicnihua catli ininpantis para masehualme quinmictise pampa quitequipanohuayayaj Toteco ininhuaya. 12Huan nijtlachili quema nopa Pilborregojtzi quitlapanqui nopa chicuasempa sello. Huan chicahuac mojmolini tlali, huan tonati mochijqui yayahuic quen se catli moyoyontía yayahuic quema acajya miqui. Huan metztli mochijqui chichiltic quen estli. 13Huan nopa sitlalime tlen ilhuicac huetzque ipan tlaltipactli quen se lalax cuahuitl tepehui itlajca catli selic quema chicahuac tlaajaca. 14Huan ilhuicactli motlajcoitac huan sesen lado momimilo huan patlantejqui huan ayacmo nesqui. Huan nochi tepeme huan nochi piltlaltzitzi ipan hueyi atl moijicuinijque. 15Huan motlatijque nochi tlanahuatiani ipan tlaltipactli, huan huejhueyi tequitini, huan capitanes, huan masehualme catli tlapijpixtoque, huan catli quipixque miyac chicahualistli. Motlatijque tequipanohuani catli iniaxcahua inintecohua, ininhuaya masehualme catli amo quipixque inintecohua. Nochi san motlatijque ipan ostome campa huejhueyi tetl huan inintzala teme catli mocahuaj nechca tepeme. 16Huan quiilhuiyayaj nopa tepeme huan nopa huejhueyi teme: "Xihuetzica topani. Techtlatica para amo techitas yaya catli mosehuía ipan nopa hueyi siyaj. Techtlatica para amo techajsis icualancayo nopa Pilborregojtzi. 17Pampa ya ajsico nopa hueyi tonal quema techtlatzacuiltis huan amo aqui huelis quiijiyohuis."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\