APOCALIPSIS 6:15

15Huan motlatijque nochi tlanahuatiani ipan tlaltipactli, huan huejhueyi tequitini, huan capitanes, huan masehualme catli tlapijpixtoque, huan catli quipixque miyac chicahualistli. Motlatijque tequipanohuani catli iniaxcahua inintecohua, ininhuaya masehualme catli amo quipixque inintecohua. Nochi san motlatijque ipan ostome campa huejhueyi tetl huan inintzala teme catli mocahuaj nechca tepeme.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More