ROMANOS 14

1Xiquinselica nopa tlaneltocani catli ayamo nelchicahuac quineltocaj Toteco, huan ayamo nochi quimachilíaj tlen nopa camanali. Huan amo xiquinnajnanquilica catli inijuanti moilhuíaj para cuali huan amo cuali ma tijchihuaca. 2Pampa itztoque sequin tlaneltocani catli quimachilíaj hueli tijcuase nochi tlacualistli, pero itztoque sequinoc tlaneltocani catli ayamo cuali quimachilíaj huan moilhuíaj quinchihuas amo tlapajpacme iixpa Toteco sintla quicuase nacatl. 3Tlaneltocani catli quicuaj nochi tlamantli tlacualistli ma amo quincualancaitaca inijuanti catli amo huelij. Huan tlaneltocani catli amo quicuaj nochi tlamantli ma amo moilhuise ipan ininyolo para amo cuajcualme nopa masehualme catli quicuaj nacatl, pampa Toteco nojquiya quinselijtoc. 4¿Ajqueya ta para tiquinelnamiquis sequinoc itequipanojcahua huan tiquijtos amo cuali inintequi? Inijuanti itequipanojcahua Toteco huan amo amojuanti, amo. IninTeco quiijtos sintla cuali catli quichihuaj o amo. Huan Toteco quipiya chicahualistli para quinpalehuis ma quichihuaca catli cuali. 5Nojquiya sequin tlaneltocani moilhuíaj onca tonali catli achi más tlatzejtzeloltic iixpa Toteco. Pero sequinoc tlaneltocani quiijtohuaj san se nochi tonali. Monequi para nochi quitlepanitase catli ipan ininyolo quiitaj para xitlahuac. 6Tlaneltocani catli quiiyocatlalíaj se tonal para más quitlepanitase, quichihuaj pampa quitlepanitaj Tohueyiteco. Huan catli amo quiiyocatlalíaj se tonal, amo quichihuaj pampa nojquiya quitlepanitaj Toteco. Tlaneltocani catli quicuaj nochi tlacualistli, quicuaj nochi tlamantli para quitlepanitase Toteco pampa quitlascamatij Toteco para nochi catli quicuaj. Huan tlaneltocani catli amo quicuaj nochi tlacualistli, amo quicuaj pampa quinequij quitlepanitase Toteco huan inijuanti nojquiya quitlascamatij Toteco para catli quicuaj. 7Pampa amo aqui hueli quinahuatía inemilis iseltzi. Amo aqui hueli itztos san pampa quinequi itztos. Amo aqui miqui san pampa quinequi miquis. 8Pampa sintla tiitztoque ipan ni tlaltipactli, monequi tiitztose para Toteco pampa yaya catli quitlalijtoc ma tiitztoca. Huan sintla timiquise, timiquise huan tiitztotij ihuaya pampa yaya quiijto ma timiquica. Huajca masque tiitztoque o timictoque, tiiaxcahua Toteco, huan yaya quiijtohua catli topantis. 9Huan yeca Cristo mijqui huan sempa moyolcuic para ma eli Tohueyiteco catli quipiya nochi tlanahuatili, masque timictoque, o tiitztoque. 10Huajca amojuanti ¿para tlen anquintelhuise amoicnihua ipan Cristo ica catli quichihuaj? Amo cuali para anquintlachilíaj quen amo tleno ininpati. Nochi tojuanti monequi timonextise iixpa Tohueyiteco Cristo ipan isiyaj yejyectzi para yaya techtlajtolsencahuas. 11Pampa Icamanal Toteco quiijtohua: "Quen temachtli na niamoTeco niitztoc, temachtli nojquiya nochi masehualme motlancuaquetzase noixpa. Huan nochi masehualme tlayolmelahuase tlamiyacapa para na niDios catli nijpiya nochi chicahualistli." 12Huajca sesen tojuanti monequi tijchihuase cuentas ica Toteco Dios ica catli tijchijtoque. 13Huajca ma ayacmo timoelnamiquica se ica seyoc ica catli amo cuali. Huan ma tijpiyaca cuidado para amo tijchihuase catli quitlahuisos o quiyoltilanas ma tlajtlacolchihua seyoc toicni. 14Na nijmati temachtli ica itequiticayo Tohueyiteco Jesús para amo onca se tlacualistli catli techchihua amo titlapajpacme iixpa Toteco. Pero sintla se masehuali moilhuía se tlacualistli quichihuas amo tlapajpactic sintla quicuas, huajca para ya amo tlapajpactic nopa tlacualistli. 15Huan sintla se tlen amojuanti quicuas se tlacualistli, huan ica ya nopa quiyolcocos iicni, pampa moilhuía se tlajtlacoli, huajca amo quinextilía sintla quiicnelía iicni quema quicua. Huajca amo xijyolcoco huan xijchihua ma huetzi moicni ica catli tijcua, pampa nojquiya Cristo quimiquili. 16Amo xijchihuaca tlamantli catli sequinoc quiijtose para amo cuali, masque anquimatij, quena, hueli anquichihuase. 17Pampa catli tijcuaj huan catli tiquijij amo ya nopa catli ipati para tojuanti catli tiyohuij campa Toteco tlanahuatía. Para tojuanti, más ipati tiitztose tixitlahuaque iixpa Toteco, huan tijpiyase tlasehuilistli ipan toyolo huan tijpiyase nopa paquilistli catli Itonal Toteco techmaca. 18Huan sintla quej ni ta tijtequipanohua Cristo ica tlaicnelijcayotl para sequinoc, tijchihuas catli quipactía Toteco Dios huan catli masehualme quicualitase. 19Huajca ma tijchihuaca senquistoc nochi catli monequi para tiitztose ica yejyectzi ica sequinoc. Ma timopalehuica se ica seyoc para ma tiitztoca más titemachme ipan Toteco. 20Amo xijsemanaca itequi Toteco san ica se tlacualistli. Melahuac Toteco techcahuilía ma tijcuaca nochi. Pero amo cuali tijcuase catli quichihuas seyoc ma huetzi. 21Huajca más cuali ma amo tijcuaca nacatl, o ma amo tiquijica xocomeca atl catli chicahuac, niyon amo tleno ma tijchihuaca, sintla quichihuas ma huetzi se toicni. 22Huelis anquimatij para amo tlajtlacoli niyon se tlamantli catli anquicuaj. Pero amo ximonajnanquilica ica ni tlamantli. Ma mocahua san ica ta huan Toteco. Paquij nopa masehualme catli amo quichihuaj se tlamantli, masque se tlamantli catli cuali, sintla teipa quichihuas sequinoc ma mitztlatelhuica. 23Pero sintla se masehuali amo quimati para temachtli amo se tlajtlacoli para quicuas se tlenijqui, ma amo quicua, pampa iyolo quitelhuis ica catli quichihua, pampa amo quichijqui ica temachili para cuali iixpa Toteco. Huajca ica nochi catli tijchihuaj, ma tijchihuaca pampa tijneltocaque para ya nopa ipaquilis Toteco. Pampa sintla tijchihuaj se tlamantli catli timoilhuíaj amo ipaquilis, elis se tlajtlacoli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\