ROMANOS 2

1Nojquiya amojuanti amo hueli anmotechtise. Anmoilhuíaj para nelía fiero nopa masehualme tlen catli nimechilhuía, huan monequi Toteco quintlatzacuiltis, pero quema anquiijtohuaj para amo cuali catli quichihuaj sequinoc, anmotelchihuaj ica amoseltzitzi, pampa anquichihuaj san se nopa tlajtlacoli huan yeca Toteco nojquiya anmechtlatzacuiltis. 2Huan tijmatij para quema Toteco quintlajtolsencahuas huan quintlatzacuiltis masehualme catli quichijtinemij tlamantli catli amo cuali quen nopa, yaya quichihua catli xitlahuac. 3¿O huelis anmoilhuíaj Toteco quintlatzacuiltis nopa sequinoc catli quej nopa tlajtlacolchihuaj huan amo anmechtlatzacuiltis? ¡Amo quen nopa! 4Huelis amo anquimachilíaj quenque Toteco amo anmechtlatzacuiltía nimantzi quema antlajtlacolchihuaj. Amo nimantzi anmechtlatzacuiltía pampa nelía hueyi iyolo Toteco ica nochi masehualme. Huan yaya anmechchiya huan quipiya iyolo, pampa quinequi quej nopa anmechpalehuis ximoyolpatlaca huan xijcahuaca amotlajtlacolhua. 5Pero anyoltetique huan amo anquinequij anmoyolpatlase huan anquicajtehuase amotlajtlacolhua. Yeca anquimiyaquilíaj amotlatzacuiltilhua catli anmechchiyaj ipan nopa tonal catli huala quema monextis ihueyi cualancayo Toteco, yaya catli xitlahuac tetlajtolsencahuas. 6Huan Toteco quintlaxtlahuis nochi masehualme quen catli quichijtoque ipan ni tlaltipactli. 7Toteco quinmacas nemilistli yancuic para nochipa nopa masehualme catli quichijtinemij catli cuali sintla quitemohuaj para Toteco ma quinhueyitlalis, huan para yaya ma quintlepanita, huan para yaya ma quinmacas nemilistli para nochipa. 8Pero Toteco tlahuel cualanis huan quintlatzacuiltis nopa masehualme catli quitemohuaj san catli inijuanti inintlanequilis huan catli quitoquilíaj catli amo xitlahuac. 9Oncas hueyi tlaohuijcayotl huan tlaijiyohuilistli para nochi masehualme catli quichihuaj catli amo cuali. Ni tlaijiyohuilistli achtihui quinajsis israelitame huan nojquiya quinajsis catli amo israelitame. 10Pero Toteco quinhueyitlalis huan quinmacas tlatlepanitacayotl huan tlasehuilistli nochi masehualme catli quichihuaj catli cuali, masque israelitame o amo israelitame. 11Pampa Toteco amo teiyocaicnelía, quintlajtolsencahuas nochi masehualme. 12Quema tlajtlacolchihuaj masehualme catli amo israelitame huan amo quimatij itlanahuatilhua Moisés, Toteco quintlajtolsencahuas quen catli cuali quimatiyayaj ipan ininyolo para quichihuasquíaj huan amo quichijque. Pero nochi masehualme catli tlajtlacolchijtoque huan quimatiyayaj itlanahuatilhua Moisés, Toteco quintlajtolsencahuas quen catli quiijtohuaj nopa tlanahuatilme. 13Pampa Toteco amo quinita masehualme para xitlahuaque iixpa pampa quimatij nopa tlanahuatilme. San quinita para xitlahuaque iixpa masehualme catli quichijtinemij catli nopa tlanahuatilme quiijtohuaj. 14Huan quema masehualme catli amo israelitame huan amo quimatij itlanahuatilhua Moisés quichihuaj catli cuali catli nopa tlanahuatilme tlanahuatíaj ma tijchihuaca quinextilíaj para ipan ininyolo quimatij catli cuali huan catli amo cuali quen nopa tlanahuatilme quiijtohuaj. 15Tlanemijya nesi ni masehualme quinpiyaj nopa tlanahuatilme ipan ininyolo pampa ininyolo quintelhuía quema quichihuaj catli amo cuali huan amo quintelhuía quema quichihuaj catli cuali. 16Huan hualas nopa tonal quema Toteco quintlajtolsencahuas nochi masehualme ica Jesucristo. Huan Jesucristo quintlajtolsencahuas quen catli ichtacatzi quipixtoque ipan ininyolo. Ya ni icamanal Toteco catli nitlacamanalhuía. 17Amojuanti catli anisraelitame catli anmotemachíaj ipan itlanahuatilhua Moisés, anmohueyimatij pampa Toteco Dios anmechicnelía. 18Anquiijtohuaj anquimatij ipaquilis Toteco huan anquichihuaj catli cuali pampa anmomachtijtoque itlanahuatilhua Moisés. 19Anmoilhuíaj huelis anquinmachtise sequinoc catli itztoque quen popoyotzitzi. Huan anquinequij anquintlahuilise masehualme catli nemij ipan tzintlayohuilotl pampa amo quiiximatij Toteco. 20Anmoilhuíaj para antlamachtiani huan huelis anquintlalnamictise catli huihuitique huan catli coneme ipan iojhui Toteco pampa anmoilhuíaj anquipiyaj ipan nopa tlanahuatilme nochi tlalnamiquilistli huan nochi catli melahuac. 21Pero anisraelitame catli anquinmachtíaj sequinoc, ¿para tlen amo anmomachtíaj para anquichihuase catli xitlahuac? Anquinilhuíaj sequinoc ma amo tlachtequica, pero monequi ximotlachilica sintla amojuanti amo antetlachtequilíaj. 22Anquiijtohuaj amo aqui ma momecati, pero monequi ximotlachilica sintla amojuanti amo anmomecatíaj. Anquiijtohuaj anquincocolíaj nopa tlaixcopincayome huan teteyome, pero ximotlachilica pampa sequin amojuanti anquiichtequij catli eltoc ipan nopa inintiopahua nopa tlaixcopincayome. 23Anmohueyimatij huan anquiijtohuaj cuali anquimatij catli nopa tlanahuatilme quiijtohuaj, pero amo anquichihuaj catli nopa tlanahuatilme tlanahuatíaj. Huan yeca anquipinahualtíaj Toteco Dios. 24Yeca eltoc quen ijcuilijtoc ipan Icamanal Toteco huejcajya: "Ica catli amo cuali anquinchihuaj, anquinchihualtíaj masehualme catli amo israelitame ma quitlaijilhuica Toteco Dios." 25Tlahuel ipati para anelij anisraelitame huan anmechtequilijtoque nopa machiyotl circuncisión ipan amotlacayo sintla nelía anquichihuaj nochi catli quiijtohuaj itlanahuatilhua Moisés. Pero sintla amo anquichihuaj nochi catli quiijtohuaj itlanahuatilhua, iixpa Toteco anisraelitame san se anitztoque ica catli amo israelitame. 26Huan sintla masehualme catli amo israelita quichijtinemise nochi catli quiijtohuaj nopa tlanahuatilme, ¿amo anmoilhuíaj para Toteco quinchihuas ma elica imasehualhua quen israelitame? 27Huan quema se catli amo israelita quichihua nochi catli quiijtohuaj itlanahuatilhua Moisés, yaya quinextía para hueyi amotlajtlacolhua anisraelitame pampa cuali anquinmatij nopa tlanahuatilme, pero amo anquichihuaj catli quiijtohuaj. 28Amo neli se masehuali elis iaxca Toteco san pampa tlacatqui israelita huan quitequilijtoque nopa machiyotl circuncisión ipan itlacayo. 29Nelnelía se israelita huan iaxca Toteco yaya catli quipiya iyolo cuali iixpa. Huan amo elis se machiyotl ipan itlacayo nopa masehuali catli quinextis para iaxca Toteco, elis se iyolo catli Itonal Toteco quipatlatoc. Huan se masehuali ica iyolo quej nopa amo quitemohua masehualme ma quipaquilismacaca, yaya quinequi para Toteco ma quipaquilismaca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\