Marko 1

1Alɩ Bulu mʋ Bi Yesu Kristo ɩwɩ asʋn wanklaan amʋ ilotsua asɩ nɩ. 2Ɩlɛba mʋ́tɔ fɛ alɩá Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ Yesaia lɔwanlɩn wa mʋ ɔwʋlʋtɔ ɔbɛɛ, "Kɩ, ndɛ obi wa gya fʋ nkpa. Mʋ ɔbɛ́la ɔkpa ha fʋ nɩ. 3Ɔkʋ dɛkplʋn dimbisʋ ɔbɛɛ, 'Mlɩla anɩ Wie ɔkpa. Mlɩtswii ɩkpa ha mʋ!' " 4Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɛba ɔdɛ aha asu bɔ, ɔdɛ Bulu asʋn ɔkan da Yudea dimbisʋ ɔbɛɛ, "Mlɩdamli klʋntɔ, amlɩsi lakpan bwɛ; Bulu osikie mlɩ, ambɔ mlɩ asu." 5Aha botsu Yerusalem wulutɔ pʋ́ Yudea ɔmátɔ fɛ́ɛ́ ba mʋ wa. Bɛlɛ amʋ́ lakpan blɩ, ɔlɔbɔ amʋ́ asu Yordan ntsutso. 6Yohane lɔwa kpɔsɔ-imi atadɩɛ, ɔlɔpʋ ɔwʋlʋ-kpakpa ɔfɛ klɩ mʋ́sʋ. Atsantsankʋ pʋ́ ɔkwɛn otegyi. 7Oletsia da asʋn amʋ ɔkan, blɩ ɔbɛɛ, "Ɔkʋá ɔdʋn mɩ bʋ ɔma ɔba. Mmɔfʋn ánɩ́ nógyonka sankɩ mʋ ntʋkʋta ɔfɛ kʋraa. 8Mɩ mʋ́ a, ntsu ndɛpʋbɔ mlɩ asu, tamɛ mʋ mʋ́ ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ bɔ mlɩ asu." 9Nkɛ amʋtɔ a, Yesu lotsu Nasaret, wuluá ɩbʋ Galilea ɔmátɔ ba Yohane wa, Yohane lɔbɔ mʋ asu Yordan ntsutso. 10Yesu lenya dalɩ ntsu amʋtɔ alɩ, olowun nwʋlʋta lefinki, Ɔŋɛ Wankɩhɛ dɛkplɩ dalɩ mʋ́tɔ fɛ abrɔdʋma, ilobogyonka mʋsʋ. 11Ɩnʋ ɔmɛ kʋ lotsu ɔsʋsʋ ɔbɛɛ, "Fʋgyi mɩ biá ntɔdwɛ, mɩ ansɩ tɛhɩɛ gyi mʋ ɩwɩ nɩ." 12Ɩnʋnʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ lɛkpa Yesu ya dimbisʋ. 13Oletsia ɩnʋ nkɛ adʋana, Satan letsia bɔsɔ mʋ kɩ. Mʋa pututɔ-mbwɩ letsia, Bulu-abɔpʋ bɛba bɛkɩ mʋsʋ. 14Bɛkɩta Yohane tswɩ obu ɔma a, Yesu lɔyɔ Galilea ɔmátɔ, ɔdɛ Bulu asʋn wanklaan amʋ ɔkan da. 15Ɔbɛɛ, "Brɛ amʋ lafʋn. Bulu iwiegyi amʋ lawie woyi ta. Mlɩdamli klʋntɔ ba Bulu wa, amlɩhɔ mʋ asʋn wanklaan amʋsʋ gyi." 16Ɛkɛ ɔkʋ Yesu na Galilea ɔpʋ ɔnɔ, olowun Simon mʋa mʋ gyama Andrea. Bʋdɛ asawu tswɩ, tsufɛ aye alɛpʋ bʋgyi. 17Mʋʋ ɔlɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, "Mlɩba bobuo mɩ. Nɔ́bwɛ mlɩ anyankpʋsa alɛpʋ." 18Ɩnʋnʋ besi amʋ́ asawu ana tswɩ, kpla buo mʋ. 19Ɔlɛnatɩ yɔ nkpa kpalobi a, olowun Sebedeo abi, Yakobo mʋa mʋ gyama Yohane ɛ. Bʋbʋ ɔklʋntɔ, bʋdɛ amʋ́ asawu bɩn. 20Ɩnʋnʋ Yesu lɛtɩ amʋ́ ɛ, bɛnatɩ si amʋ́ sɩ mʋa mʋ apafɔ wa ɔklʋn amʋtɔ ba bobuo mʋ. 21Yesu mʋa mʋ akasɩpʋ bɔyɔ Kapernaum wulutɔ. Ɔlɔyɔ Yudafɔ ofiakpa yosuna atɔ ɔkpʋnʋ ɔdakɛ. 22Mʋ atosunahɛ lobwie amʋ́ ɔnɔ, tsufɛ olosuna amʋ́ atɔ tumisʋ. Megyi fɛ Mose mbla asunapʋ amʋ. 23Oyin ɔkʋ lɛba ofiakpa ɩnʋ, ɔŋɛ lalahɛ bʋ mʋsʋ. 24Ɔlɔkplʋn blɩ ɔbɛɛ, "Yesu Nasaretyin, amansʋ bʋ anɩa fʋnyɔ nsɩnɛ? Anɩ ɔhɩkpa fɛba loo? Nyin ɔha oduá fʋgyi. Fʋgyi Bulu Ɔha Wankɩhɛ amʋ nɩ!" 25Yesu lɔkplʋn wa ɔŋɛ amʋ ɔbɛɛ, "Kpa ɔnɔ bun, afʋdalɩ mʋtɔ." 26Ɩnʋ ɔŋɛ lalahɛ amʋ lɔwʋsʋ oyin amʋ ɔwʋnlɩnsʋ, sʋra okitikiti kʋklʋkʋʋ, dalɩ mʋtɔ. 27Ɔnɔ lobwie amʋ́ fɛ́ɛ́, bɛfɩtɛ aba bɛɛ, "Ntɔ ofula nɩ? Ɩnɩ mʋ́ a, atosunahɛ pɔpwɛ nɩ. Oyin anfɩ bʋ tumi, ɔtɔkplʋn wa ɔŋɛ lalahɛ, itobu mʋ." 28Ɩnɩ sʋ Yesu ɩda lɛklɛɩ wa Galilea ɔmá amʋtɔ fɛ́ɛ́. 29Yesu mʋa mʋ akasɩpʋ benya dalɩ Yudafɔ ofiakpa ɩnʋ alɩ, bɔyɔ Simon mʋa Andrea woyitɔ. Yakobo mʋa Yohane ɛ bʋbʋ amʋ́tɔ. 30Bɔyɔ a, owisʋ lakɩta Simon mʋ sia tsɩhɛ, ɔda. Ɩnʋnʋ bɛbla Yesu ɔtsɩ amʋ ɩwɩ asʋn. 31Mʋʋ ɔlɔyɔ yɛkɩta ɔtsɩ amʋ ɩbɩ, tsu mʋ kʋsʋ. Ɩnʋnʋ owisʋ amʋ lɔkʋsʋ mʋsʋ, ɔlɔbwɛ amʋ́ afɔɔtɔ. 32Mʋ́ ntʋpwɛ fɔɔn a, bɔpʋ alɔpʋ pʋ́ aha ánɩ́ ɔŋɛ lalahɛ dɛ amʋ́ han fɛ́ɛ́ ba Yesu. 33Wulu amʋ fɛ́ɛ́ bɛba befia woyi amʋ ɔnɔ. 34Yesu lɛtsa aha tsɔtsɔɔtsɔá bʋdɛ ɩlɔ ɔtsan-ɔtsan lɔ. Olegya ɔŋɛ lalahɛ tsɔtsɔɔtsɔ ɛ lɛ ahatɔ. Ɔmɛha ɔŋɛ lalahɛ amʋ abʋtɔɩ, tsufɛ amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋyin mʋ. 35Mʋ́ ɔyɩkɛhɛ bakɛ a, Yesu lɛdalɩ wulu amʋtɔ yɔ ɩtsɛtɔ ɔdɛ mpaɩ bɔ. 36Tamɛ Simon mʋa mʋ aba bɔbɔ mbɔdɩ dunka mʋ alɩɩ yowun mʋ. 37Brɛá bowun mʋ a, bɛbla mʋ bɛɛ, "Aha fɛ́ɛ́ bʋdɛ fʋ dunka." 38Mʋʋ Yesu lɛbla amʋ́ ɔbɛɛ "Mlɩha ayɔ awulu bambasʋ, anyɛda Bulu asʋn amʋ ɔkan ɩnʋ ɛ, tsufɛ ɩnɩ sʋ nɛba nɩ." 39Ɩnʋ ɔlɔyɔ yeki Galilea ɔmátɔ fɛ́ɛ́, ɔdɛ asʋn amʋ ɔkan da Yudafɔ ofiakpa fɛ́ɛ́, ɔdɛ ɔŋɛ lalahɛ gya lɛ ahatɔ. 40Ɩlɔ pɛpɛ ɔlɔpʋ ɔkʋ lɛba bɛda akpawunu Yesu ayabitɔ, kokoli mʋ ɔbɛɛ, "Owie! Nɩ fótsula a, fɛ́talɩ ha mɩ ɩwɩ bɛ́plɩ." 41Mʋ asʋn lɔwa Yesu nwɛ. Mʋ́ sʋ ɔlɛtɩnkɩ ɩbɩ da mʋ, bla mʋ ɔbɛɛ, "Natsula, fʋ ɩwɩ ɩplɩ!" 42Ɩnʋnʋ ɩlɔ pɛpɛ amʋ ɩlɛta, mʋ ɩwɩ lɛplɩ. 43- 44Mʋʋ Yesu lɛda mʋ ɔla ɔbɛɛ, "Mábla ɔhaa asʋn anfɩ. Natɩ laa afʋpʋ fʋ ɩwɩ yosuna Bulu igyi ɔhapʋ, afʋha mʋ ɩwɩgyʋratɔ amʋʋ Mose mbla losuna tsu ɩlɔ pɛpɛtsa ɩwɩ amʋ. Igyi adansɩɛ suna aha ánɩ́ fʋ ɩwɩ laplɩ." 45Tamɛ oyin amʋ lenya dalɩ ɩnʋ alɩ, ɔlɔwa mʋ́ ɔkan da bɩ. Ɔlɛda asʋn amʋ ɔkan wulu amʋtɔ fɛ́ɛ́ fia. Mʋ́ sʋ Yesu mɛtra talɩ lɛ ɩwɩ ɔwan wie wulu kʋkʋtɔ, ɩtsɛtɔ oletsia tsia. Tamɛ mʋ́ o a, aha betsia tsu ntɩnɛ-ntɩnɛ ba mʋ wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\