Likə 19

1Zwezi yɑ̀ twɑ́ Zweriko tɩʋ wɑ, ʋ lɛ. 2Bɛɛ don yɑ̀ wulə lɑ́, bɑ nə boŋə Zɑswe. Ʋ yɑ̀ yɩ lɑnpolɩnʋ yuu tíú, ʋ ɡɑ yɩ jɩjə tíú. 3Ʋ yɑ̀ pɩ̀ɑ̀, sə ʋ nɑ lìù tə, ʋ nə yɩ Zwezi. Yɑ́ ʋ nə yɩ ləzwənkukuə, tə pɩn ʋ wɑ̀rɩ̀ Zwezi ʋ nɩ, lɑlʋʋ tə yɑ̀ nə púə́ ʋ yuu nə yɩrɩ. 4Zɑswe dɑ̀ń mɑ dəri, ʋ vɑ yɑ́ɑ́ cwəŋə tə yuu, Zwezi nə wɑ́ twɑ́. Ʋ dɩ̀ tɩ̀ʋ́ yuu, sə ʋ mɑ wɑ̀nɩ́ ʋ nɑ Zwezi, ʋ nə wɑ́ lɛ. 5Zwezi nə twi, ʋ yí kʋ bwɑ́lɩ́ təntə, ʋ zɩ̀n ʋ yɑ́ɑ́ yɩɩ nə, ʋ ɡɑ swɩ̀n Zɑswe con, ʋ wʋ́: "Zɑswe, cú tɩɑ lɑlɑ! Kʋ mɛ, sə ɑ̀ zə̀n zʋrʋ n dìə̀ wɑ". 6Zɑswe dɑ̀ń pìí lɑlɑ, ʋ cú tɩɑ, ʋ ɡɑ jɑ Zwezi ʋ zʋ ʋ dìə̀ də pupwən. 7Lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ nə nɩ kʋ nətʋ, bɑ ŋʋŋwɩn, bɑ ɡɑ swɩ̀n, bɑ wʋ́: "Bɛɛ wɑ̀ tə zɑ̀n ʋ vɑ ʋ zʋrʋ cʋnɑ lìù wɑ̀ tə dìə̀ wɑ". 8Zɑswe dɑ̀ń mɑ fɑ̀rʋ́ ʋ yí Yuu-Tiu yɩrɑ, ʋ ɡɑ swɩ̀n, ʋ wʋ́: "Yuu-Tiu nə̀ń, ɑ̀ wɑ́ pɑ ɑ̀ jɩjə tə fɑn zʋrɑ nə. Aý nə ɡɩɡɩrɩ lìù, ɑ̀ jon ʋ won, ɑ̀ wɑ́ pìí ɑ̀ pɑ kʋ tíú tə, kʋ won tə nɛɛ bɑnɩɑ". 9Zwezi mɑ swɩ̀n Zɑswe con, ʋ wʋ́: "Zə̀n kʋ tə, Yɩɩ jon lɩ̀ɑ̀ tə, bɑ nə wulə dìə̀ təntə wɑ, bɑ cʋnɑ wɑ. Zɑswe də bɩrɩ də, ʋ yɩ Abərɑhɑmə nɑ̀ʋ́ cɩ́ɡɑ́. 10Ləzwənə-Biuf1 tə yɩ ʋ twi, sə ʋ pɩ̀ɑ̀, ʋ ɡɑ jon lɩ̀ɑ̀ tə, bɑ nə jɛ́n bɑ cʋnɑ wɑ". 11Bɑ nə wulə, bɑ cʋɡɑ tə yìə̀n təntə, Zwezi kʋ́ʋ̀ sɩsɑrɩ zwɑnsɩsɑrɑ, ʋ súrí lɑ́. Ʋ bɩrʋ lɩ̀ɑ̀ tə, bɑ nə bʋŋɑ də, ʋ nə bwələ Zwerizɑlɛmə, ʋ nə yí lɑ́ nə ʋ zwɛ̀, Yɩɩ wɑ́ də́ ʋ pɑ̀rɩ̀ tə sɩ́ʋ́n sɩ́ʋ́n. 12Ʋ dɑ̀ń swɩ̀n, ʋ wʋ́: "Pɑbiu don nə vəli lʋʋ nii, kʋ nə ŋʋ́nɑ́, sə bɑ pɑ wɑ́ pɑ̀rɩ̀, sə ʋ ɡɑ pìí ʋ bɑ̀. 13Sə ʋ ɡɑ zɩɡɩ lɑ́ nə, ʋ vìí ʋ pɩn, ʋ tʋ̀tʋ̀nɑ̀ tə wɑ lɩ̀ɑ̀ fuɡə bɑ̀ ʋ yɑ́ɑ́ nə. Ʋ tì sɩ́ɑ́n səbikʋlʋf1 nədʋ nədʋ, ʋ pɑ bɑ, ʋ ɡɑ swɩ̀n bɑ con, ʋ wʋ́: 'Á ywələ də səbiu kʋ tə, də ɑ̀ mɑ pìí ɑ̀ bɩ̀ɑ̀n'. 14Yɑ́ ʋ lʋʋ nii lɩ̀ɑ̀ tə bɑ wɑ́ swə. Bɑ dɑ̀ń mɑ twɑ́ ʋ də̀ń wɑ, bɑ tʋn lɩ̀ɑ̀, bɑ wʋ́: 'Nə bɑ bɛɛ wɑ̀ tə pɩ̀ɑ̀, sə ʋ yɑ̀ nə pɩ̀ʋ́'. 15Ʋ pìí ʋ nɑn kʋ lʋʋ tə, ʋ bɑ̀ ʋ pɑ̀rɩ̀ tə pɩ́rɩ́ kwɑ nə. Ʋ pɑ bɑ bon tʋ̀tʋ̀nɑ̀ tə, ʋ nə pɩn səbiu tə, sə ʋ jə́n kʋ tə, bɑ nə nɩ. 16Təntən lìù tə fɑ̀rʋ́ ʋ yí, ʋ ɡɑ wʋ́: 'Yuu tíú, ɑ̀ nɩ sɩ́ɑ́n səbikʋlɑn fuɡə nywɑrɩ də sɩ́ɑ́n səbikʋlʋ nədʋ tə, n nə pɩn nə'. 17Yuu tíú tə mɑ swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: 'N yɩ tʋtʋnzəŋu, n ɡɑ sɛ̀ ɑ̀ nii də pùə́ nədʋ. N tʋn zəni wiən tə wɑ, tə nə bɑ funə jə zənzən. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, ɑ̀ pɩn mʋ́ cwəŋə, sə n də́ pɑ̀rɩ̀ ɑ̀ tɩɑn fuɡə yuu wɑ'. 18Bələ nii lìù tə də fɑ̀rʋ́ ʋ yí lɑ́ nə, ʋ ɡɑ wʋ́: 'Yuu tíú, ɑ̀ nɩ sɩ́ɑ́n səbikʋlɑn bonu nywɑrɩ, ɑ̀ súrí kʋ tə nə, n nə pɩn nə tə'. 19Yuu tíú tə mɑ kʋ́ʋ̀ swɩ̀n ʋ də con, ʋ wʋ́: 'N mʋ̀, ɑ̀ pɩn n də cwəŋə, sə n də́ pɑ̀rɩ̀ ɑ̀ tɩɑn bonu yuu wɑ'. 20Tʋ̀tʋ̀nɑ̀ tə wɑ lìù don mʋ̀ fɑ̀rʋ́ ʋ yí, ʋ ɡɑ wʋ́: 'Yuu tíú nə̀ń, n sɩ́ɑ́n səbikʋlʋ tə nə. Aý tì kʋ ɑ̀ jɑ vɑ, ɑ̀ pəpəni ɑ̀ sə̀ɡə̀ ɡɑ̀nʋ̀ nii nə. 21N fən yɑ̀ jə nə, n nə yɩ lìù tə, n yoo nə dɑ̀ tə yɩrɩ. N yɩ lìù tə, n nə tì kʋ tə, n nə wɑ̀ tún, n ɡɑ ce kʋ tə, n nə wɑ̀ dwì'. Ʋ yuu tíú tə mɑ le wɑ́, ʋ wʋ́: 22'N yɩ tʋtʋnkʋkwɩʋn. Aý wɑ́ twɑ́ n nii sʋ̀rɑ̀n tə nə, ɑ̀ mɑ bʋ̀rɩ̀ n bʋ̀rɑ̀. N n yə̀ə́ də, ɑ̀ yɩ lìù tə, ɑ̀ yoo nə dɑ̀, də ɑ̀ tì kʋ tə, ɑ̀ nə wɑ̀ tún, ɑ̀ ɡɑ ce kʋ tə, ɑ̀ nə wɑ̀ dwì. 23Bɛ̀ɛ̀ dɑ̀ń nə pɩn, n wɑ̀ ɑ̀ səbiu tə jɩŋɩ, n pɑ bɑywələ nə? Aý nə twi nətən, ɑ̀ yɑ̀ wɑ́ jon kʋ də kʋ yuu nywɑrɩ'. 24Ʋ dɑ̀ń mɑ swɩ̀n lɩ̀ɑ̀ tə con, bɑ nə wulə lɑ́, ʋ wʋ́: 'Á joŋə sɩ́ɑ́n səbikʋlʋ nədʋ tə ʋ con, ɑ́ pɑ lìù tə nə jə sɩ́ɑ́n səbikʋlɑn fuɡə tə nə'. 25Bɑ dɑ̀ń mɑ swɩ̀n ʋ con, bɑ wʋ́: 'Yuu tíú, sə ʋ nə də́ yɑ́ɑ́ ʋ jə sɩ́ɑ́n səbikʋlɑn fuɡə!' 26'Aý mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ ɑ́ con: Bɑ wɑ́ pɑ lìù tə nə, ʋ nə jə. Yɑ́ lìù tə, ʋ nə bɑ jə, bɑ wɑ́ jon mɑncɩn tə, də ʋ nə jə. 27Á mʋ̀, ɑ́ jɑnɑ ɑ̀ dʋŋɑ tə, bɑ nə bɑ pɩ̀ɑ̀, sə ɑ̀ də́ pɑ̀rɩ̀ bɑ yuu wɑ, ɑ́ jɑ bɑ̀ yəbə. Á ɡwɩɑ bɑ ɑ̀ yɩ́ɑ́ yuu!' " 28Zwezi nə swɩ̀n nətʋ kwɑ nə, ʋ zɑ̀n ʋ wulə lɩ̀ɑ̀ tə yɑ́ɑ́, ʋ vələ Zwerizɑlɛmə. 29Ʋ nə bwələ Bɛtəfɑzwe də Betɑni tɩɑn də pɑɑn tə nii nə, bɑ nə boŋə 'oliviye tɩ̀ɑ́n pɑɑn' tə, ʋ lɩ ʋ kɑrbɩɑ tə wɑ lɩ̀ɑ̀ bələ, ʋ tʋn yɑ́ɑ́, 30ʋ ɡɑ swɩ̀n, ʋ wʋ́: "Á vələ tɩʋ tə nə wulə yɑ́ɑ́. Á nə vəli, ɑ́ yí lɑ́, ɑ́ wɑ́ nɑ bɩnɑbiə. Bɩ̀nɑ̀ təntə, kɑ nə vwə lɑ́, lìù tə wɑ̀ kɑ yuu jə̀ń. Á kʋ̀rɑ̀ kɑ ɑ́ jɑ bɑ̀ yəbə. 31Lìù nə bwe ɑbɑ, ʋ wʋ́: 'Bɛ̀ɛ̀ nə, ɑ́ pɩ̀ɑ̀, sə ɑ́ jɑ kɑ ɑ́ mɑ fwɑ?' Á swɩ̀ɑ́n kʋ tíú tə con də, kʋ yɑ Yuu-Tiu nə pɩ̀ɑ̀ kɑ". 32Kɑrbɩɑ tə vəli, bɑ nɑ bɩ̀nɑ̀ tə ndə Zwezi nə swɩ̀n nətʋ. 33Bɑ nə wulə bɑ kʋ̀rɩ̀ bɩ̀nɑ̀ tə, kɑ tɩ̀ɑ́n bwe bɑ, ʋ wʋ́: "Bɛ̀ɛ̀ nə pɩn, ɑ́ kʋ̀rɩ̀ bɩnɑbiə kɑ tə?" 34Bɑ mɑ le, bɑ wʋ́: "Kʋ yɩ Yuu-Tiu nə pɩ̀ɑ̀ kɑ". 35Bɑ dɑ̀ń mɑ jɑ bɩnɑbiə tə, bɑ vɑ Zwezi con. Bɑ lɩ bɑ ɡɑnɑn, bɑ tún kɑ tɑ̀ŋɑ́ wɑ. Bɑ dɑ̀ń pɑ Zwezi dɩ̀ ʋ jə̀ə́ tə yuu wɑ. 36Bɩnɑbiə tə nə zɑ̀n də Zwezi kɑ vìrí, mɑ́ŋɑ́ tə wɑ, lɩ̀ɑ̀ tə lɑ̀rɩ̀ bɑ ɡɑnɑn cwəŋəf1 tə wɑ. 37Zwezi nɑn oliviye tɩ̀ɑ́n pɑɑn tə yuu ʋ zìní ʋ cú, ʋ bɑ ʋ bwələ Zwerizɑlɛmə nə. Kʋ mɑ́ŋɑ́ tə wɑ, ʋ kɑrbɩɑ tə yɑ̀ dɑ́ɑ́ zənzən, bɑ ɡɑ sú də pupwən zənzən, bɑ zɩ̀n bɑ kwərə, bɑ mɑ bwɩ Yɩɩ nə yomɩlɑn tə mɑmɑ yɩrɩ, bɑ nə nɩ. 38Bɑ yɑ̀ bwɩ Yɩɩ nə, bɑ wʋ́: "Yɩɩ wɑ́ fwɑ zəni pɩ̀ʋ́ tə yɩrɑ, ʋ nə bɩ̀ɑ̀n ʋ mʋ̀ Yuu-Tiu yɩrɩ yuu wɑ! Bɩcɑn sìə́ də dun wulə lìù tə con, ʋ nə wulə Yɩɩ sɑ̀ń nə!" 39Fɑrɩzɩɑn-bɑ wɑ lɩ̀ɑ̀ duən, bɑ də yɑ̀ nə wulə kʋ lɑlʋʋ tə wɑ, swɩ̀n Zwezi con, bɑ wʋ́: "Kɑrnyɩnɑ, swɩ̀n n kɑrbɩɑ tə con, sə bɑ pú bɑ nii". 40Zwezi mɑ le bɑ, ʋ wʋ́: "Aý mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ ɑ́ con: Də bɑ nə swə bɑ pú bɑ nii, kʋ bɑ kwɛ̀, kɑpɑnɑ tə nə wɑ́ fwɑ kʋ zuzuɡu təntə". 41Mɑ́ŋɑ́ tə nə, Zwezi nə bwələ Zwerizɑlɛmə tə, ʋ nə nɩ kʋ ʋ zwɛ̀, ʋ kwi kʋ lɩ̀ɑ̀ tə yɩrɩ, ʋ ɡɑ swɩ̀n, ʋ wʋ́: 42"Á mʋ̀ Zwerizɑlɛmə tɩ̀ɑ́n, ɑ́ yɑ̀ wɑ̀ɑ́ zə̀n dɩɩn kʋ tə yəni, ɑ́ mɑ lwɑrɩ yìə̀n tə, ɑ́ nə wɑ́ twɑ́ tə nə, ɑ́ mɑ nɑ bɩcɑn sìə́! Yɑ́ sɩ́ʋ́n nə, tə yìə̀n təntə sə̀ɡə̀ ɑ́ yɑ́ɑ́ nə. Á yɩ́ɑ́ wɑ̀rɩ̀ tə tə nɩ! 43Dɩɑn wɑ́ bɑ̀, tə tʋ ɑ́ yun wɑ, n dʋŋɑ wɑ́ kʋ̀ bʋrɑn bɑ kɩkɑrɩ ɑbɑ, bɑ wɑ́ kəkəli ɑbɑ bɑ kə tətəŋi wɑ, bɑ ɡɑ pú ɑ́ yun nə tɩɑ mɑmɑ. 44Bɑ wɑ́ cʋ̀ɡʋ̀ ɑbɑ mɩ́ɑ́mɩ́ɑ́n, bɑ ɡɑ pupuɡu Zwerizɑlɛmə tə, də lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ, bɑ nə wulə kʋ wɑ. Bɑ bɑ́ yɑ́ kɑpɑn nədʋ, kʋ pə̀ń kʋ don yuu wɑ, ɑ́ tɩʋ tə wɑ. Tə yìə̀n tə mɛ wɑ́ yí, ɑ́ nə wɑ̀ lwɑrɩ mɑ́ŋɑ́ tə, Yɩɩ nə twi, sə ʋ sɑn ɑbɑ tə yɩrɩ!" 45Zwezi zʋɑ Zwifə-bɑ Yɩɩ dìə̀ dəwoo tə wɑ, ʋ dɩŋɩ bɑywələ lɑ́ nə, 46ʋ ɡɑ swɩ̀n bɑ con, ʋ wʋ́: "Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sɑɡɩ tə wɑ, kʋ wʋ́: 'Aý dìə̀ tə mɛ, sə kɑ yɑ̀ yɩjʋnɩ dìə̀'. Yɑ́ ɑ́ mʋ̀ jɑnɩ kɑ, ɑ́ mɑ fwɑ ŋwɩnɑ yisəɡə bwɑ́lɩ́". 47Zwezi yɑ̀ kɑ̀rɩ̀ dɩɩn mɑmɑ Yɩɩ dìə̀ tə wɑ. Zwifə-bɑ Yɩɩ joŋwɑnɑ yun tɩ̀ɑ́n tə, də Yɩɩ nii yənu tɩ̀ɑ́n tə, də lɩ̀ɑ̀ tə, bɑ nə yɩ lɑlʋʋ tə yɑ́ɑ́ tɩ̀ɑ́n tə, yɑ̀ pɩ̀ɑ̀ cwəŋə, sə bɑ pɑ bɑ ɡʋ Zwezi. 48Yɑ́ bɑ yɑ̀ yə̀rì kʋ tə, bɑ nə wɑ́ fwɑ, lɑlʋʋ tə lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ nə yɑ̀ fin bɑ yɩ́ɑ́ bɑ kəni ʋ sʋ̀rɑ̀n tə con yɩrɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\