1 Korintotena 13

1Nyi akpaa mɛɛ tale kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo yaa Wurubuarɛ kpilala dei, te balaŋ kegyae be doo me man ya na, kenaŋ na ma kekolosi pou yɛɛ ŋgba dowuro yaa akpaakpaase ŋan ŋɛɛ yɛɛ yeesa yakaa bo nɛ. 2Akpaa me yɛɛ Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre e, te maa tale naa Wurubuarɛ nombia aweeseŋ ŋan na maa yako, te ma gyeŋ nombia pou te me dana kelɛɛdi kpaakpaate keŋ maa tale mo kulii bulase, te balaŋ kegyae be doo me man ya na me yɛɛ yakaa. 3Mena mↄ te akpaa ma mo abↄↄ ŋan pou me dana nɛ fa ayematena, te ma mo ma wosenaane fa nyi baa too, te balaŋ kegyae be doo me man ya na ŋan pou mↄↄ yɛɛ nɛ yɛɛ yakaa. 4Nyi n ne gyae walaŋ na n ne nyiŋ konↄↄ fa e, te n ne wii ↄ waraŋase mↄ. Ↄ kolo bɛɛ bere n sia ya te n bɛɛ wola n wose ya, te n bɛɛ kɛɛ n wose nyi n kela e ya. 5Nyi akpaa n ne gyae walaŋ na, n bɛɛ yɛɛ e abↄↄ ŋan tekaboena nɛ ya, te n bɛɛ gyae nyi nyaŋ nyaageŋ wui ke de na ŋon wui ke wↄlɛɛ ya. N bɛɛ gyeŋ baŋ bileŋbileŋ na e ya, te n bɛɛ mo ↄ nombia do n tↄↄman ya. 6Nyi n ne gyae walaŋ nɛ ↄ yɛɛ nombiikum na bɛɛ yɛɛ neŋ gyoŋ ya, mↄna akpaa ↄ yɛɛ nombii kpaakpaa na ne yɛɛ neŋ gyoŋ. 7Nyi akpaa balaŋ kegyae doo n man nɛ, debaŋ kamasɛ na n ne tale seŋ keŋkeŋ abↄↄ pou man, te ne yeli n kelɛɛdi na sem nideli. N ne nyiŋ konↄↄ abↄↄ pou man, te ne yeli n ne tale seŋ keŋkeŋ abↄↄ ŋan n loo gyakaa ŋe dↄↄ nɛ man, te n ne yɛɛ kakyeŋ seŋ keŋkeŋ abↄↄ pou man. 8Nombia ŋan Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra ne kolosi see, na deise kpookpoo kekolosi na nombia kagyeŋ pou gyae ke gyu ↄto. Mↄna balaŋ kegyae dↄↄ kↄↄ taŋ ↄto ya. 9De nombia kagyeŋ na doŋ keŋ Wurubuarɛ ba mo fa daa te dɛɛ tale kolosi ↄ nombia nɛ yɛɛ yaale yaale. 10Mↄna akpaa nyi kpene keŋ ke yɛɛ debiliŋ nɛ de kↄŋ na, ŋan ŋe yɛɛ yaale yaale nɛ gyae ke ŋaalaa. 11Debaŋ keŋ me yɛɛ bu e na mee kolosi bo ŋgba biikyaabii nɛ, te mɛɛ gyueŋ mↄ ŋgba biikyaabii nɛ, te me yɛɛ ma kpene kamasɛ mↄ bo ŋgba biikyaabii nɛ. Mↄna me ka bee kei nɛ, me te tina biatɛɛ nombia ŋan pou yela. 12Wurubuarɛ nombia ŋan dɛɛ naa debokeiman nɛ, dↄↄ ne naa ŋa nideli ya. Ŋe yɛɛ fulaa de siaman ŋgba mena keŋ n ne kɛɛ kolo diiku bene man te n bɛɛ naa ke nideli ya. Mↄna debaŋ daale gyae kelii keŋ dɛɛ naa de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ na de sia fonɛɛ, na waa yela dɛɛ gyeŋ ↄ nombia ŋan man nideli. Debaŋ kei mↄ nɛ me nombia kagyeŋ yɛɛ kyomii nɛ, mↄna debaŋ daale gyae kelii na, maa gyeŋ nombia nideli ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ gyeŋ maŋ nideli nɛ. 13Abↄↄ kɛŋa pou man nɛ nombia atooro kyaa la keŋ ŋↄↄ taŋ ↄto ya. Ŋan yɛna kelɛɛdi na lookegyakaa na kegyae. Mↄna ŋe popou man na, kegyae yɛna ŋa nyee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\