1 Korintotena 14

1Ɛ yɛɛ kakyeŋ na ɛ ke gyae dↄŋa, na ɛ ke yase ɛ sia gyae Wurubuarɛ feliŋ abↄↄ anefaŋ ŋan gbɛɛ. Tuturu na, ɛ yase ɛ sia gyae keŋ Wurubuarɛ waa ta ɛ dↄↄ kolosi nɛ gbɛɛ. 2Nawolo nyi walaŋ ŋon ↄ ne kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo nɛ, ↄ bɛɛ kolosi fa denibalaŋ ya mↄna ↄ ne kolosi bo fa Wurubuarɛ. N kɛɛ na ŋolo bee nyii ↄ nombia ŋan man ya, nawolo nyi Wurubuarɛ feliŋ ŋon ne tɛɛ la ↄ dↄↄ kolosi nombia aweeseŋ ŋenaŋ. 3Mↄna walaŋ ŋon Wurubuarɛ ne tɛɛ ↄ dↄↄ kolosi nɛ, ↄ nombia ŋan na do balaŋ doŋ na kakyeŋ te ne yeli bɛɛ tale kyaŋ ba wose. 4Walaŋ ŋon ↄ ne kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo nɛ, ŋon waageŋ te nombia ŋan ↄ ne kolosi nɛ dana tↄnↄↄ fa. Mↄna ŋon Wurubuarɛ ne tɛɛ ↄ dↄↄ kolosi nɛ, ↄ nombia ŋan ↄ ne kolosi nɛ dana tↄnↄↄ fa Kristotena dikpii keŋ pou. 5Nafↄ ma kegyae yɛna nyi ɛ popou yaa kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo, mↄna keŋ mɛɛ gyae kela yɛna nyi, Wurubuarɛ ke ta ɛ dↄↄ kolosi. Nawolo nyi walaŋ ŋon Wurubuarɛ ne tɛɛ ↄ dↄↄ kolosi na, ↄ kela walaŋ ŋon ↄ ne kolosi deise kpookpoo. Gyisɛ ŋolo kyaa botↄↄ keŋ ↄ ne tale lese deise wↄlɛɛ kpookpoo ŋan man, na kekyↄ Kristotena dikpii keŋ pou, na baa bee bↄ ↄsom keŋ man. 6Me tebia, nyi akpaa me kↄŋ ɛ gyaŋ te me kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo na, woŋ tↄnↄↄ yaa ɛ ke nyiŋ lee ŋe man? Mↄna akpaa me kaa yako ŋon nombia ŋan Wurubuarɛ ba lese wola man, yaa nombia kagyeŋ wose man nombia, yaa nombia ŋan Wurubuarɛ ba mo fa maŋ nyi me kaa yako ŋon, yaa me kaa wola ŋon nombia na, na kɛŋa be dana tↄnↄↄ fa ŋon yee? 7Mena mↄ te abↄↄ ŋan nyeedoŋ be doo ŋe man ya ŋgba kefereese na kaberɛse nɛ, akpaa be ta wola ŋa nideli ya na amↄte ne gyae la waa nyii ŋe man? 8Te akpaa yoonↄↄte ŋon ta wola ↄ kaberɛ nideli ya na, sena te ŋolo waa nyii ke man na waa koro desina ↄ wose fa yoo? 9Mena te doo fa ɛmɛɛ mↄ. Akpaa ŋolo de kolosi dei wↄle kpoo daale, te ŋolo te nyii ke man ya na sena te ŋolo waa yɛɛ na waa tale nyii nombia ŋan ↄ ne yako nɛ man? Dekↄŋ mena na, ↄ ne kolosi bo do feliŋ man yakaa. 10Deise kpookpoo burum kyaa tɛɛle kei dↄↄ, mↄna dei daale be kyaa keŋ ŋolo bee nyii ke man ya. 11Akpaa nyi mↄↄ ne nyii dei keŋ ŋolo ne kolosi ya na me yɛɛ ŋↄↄle e ↄ siaman, te mena mↄ te ŋon mↄ yɛɛ ŋↄↄle e me siaman. 12Mena te doo fa ɛmɛɛ mↄ. Debaŋ keŋ ɛ sia be yɛɛ ɛ ne kɛo Wurubuarɛ feliŋ abↄↄ anefaŋ ŋan nɛ, ɛ yɛɛ kakyeŋ kɛo keŋ gyae ke yela Kristotena dikpii keŋ ka bee bↄ ↄsom keŋ man nɛ. 13Mena dↄↄ akpaa nyi ŋolo ne kolosi dei wↄle kpoo daale na, kaboena nyi waa fane na waa nyiŋ tale lese ke man. 14Nawolo nyi akpaa me fane dei kpoo man na, feliŋ ŋon ↄ doo me man nɛ ne fane la, mↄna ma agyueŋ be doo botↄↄ ya. 15Mena dↄↄ sena yaa maa yɛɛ? Maa mo feliŋ ŋon ↄ doo me man nɛ fane, na maa mo ma agyueŋ mↄ fane. Maa mo feliŋ ŋon ↄ doo me man nɛ kpee nↄↄneŋ, na maa mo ma agyueŋ mↄ kpee nↄↄneŋ. 16Nyi ɛ gyaŋee ɛ ne fane te n mo dei daale kpoo n na lese Wurubuarɛ yele, te walaŋ yakaa ŋolo kyaa ɛ man keŋ ↄ bee nyii n dei keŋ man ya na, sena te waa tale sɛɛ neŋ nyi, "Dɛɛkↄŋ Mena," keŋ nyi ↄ te nyii kpene keŋ n be yako nɛ man ya? 17Mberem na n fanewↄ nideli lese Wurubuarɛ yele, mↄna ke taŋ tↄnↄↄ fa n balate ŋon ya. 18Mɛɛ fa Wurubuarɛ karaŋ ŋgba mɛɛ tale kolosi deise kpookpoo kela ɛ man walaŋ kamasɛ nɛ. 19Mↄna akpaa me kpuɛ Kristotena dikpii keŋ man na, mɛɛ gyae nyi maa kolosi nyansa nombia kyomii bo mo wola balaŋ nombia, kela keŋ nyi maa kolosi nombia burum deise kpookpoo man keŋ bↄↄ gyae baa nyii ŋe man ya. 20Me tebia, ɛ na gyueŋ ŋgba bia nɛ ya. Lee dukum keyɛɛ man na, ɛ yɛɛ ɛ wose ŋgba kyokyoosebia baŋ bↄↄ gyeŋ dukum ya nɛ. Mↄna lee ɛ kɛɛ gyueŋ man na, ɛ gyueŋ ŋgba balaŋ baŋ bↄↄ bee Wurubuarɛ nombia man nɛ. 21Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ne yako nyiaa, Wurubuarɛ kpa, "Maa ta balaŋ baŋ bee kolosi deise kpookpoo nɛ dↄↄ kolosi fa me balaŋ. Maa ta ŋↄↄla dↄↄ kolosi fa me balaŋ. Mↄna kɛŋa wↄle koraŋ na, bↄↄ gyae baa nyii me dei ya." 22Deise kpookpoo kekolosi te yɛɛ kpene keŋ Kristotena na mo gyeŋ Wurubuarɛ doŋ ya, mↄna baŋ ba te lɛɛ ta Kristo di ya nɛ, bɛɛ mo ke gyene Wurubuarɛ doŋ. Wurubuarɛ nombia keyako see yɛɛ kpene keŋ ke dana tↄnↄↄ fa baŋ bↄↄ lɛɛ Kristo di nɛ. Te baŋ ba te lɛɛ ta Kristo di ya nɛ dↄↄ, ka be dana tↄnↄↄ fa wↄ ya. 23Mena dↄↄ akpaa Kristotena dikpii keŋ de gyaŋee te walaŋ kamasɛ ne kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo, te akpaa balaŋ wↄlɛɛ yaa baŋ ba te yɛɛ Kristotenawↄ ya nɛ de kↄŋ botↄↄ na, bↄↄ gyae baa yako nyi ba nyeeya ne wↄlɛɛ baa yee? 24Mↄna nyi akpaa Wurubuarɛ de tɛɛ ɛ popou dↄↄ ↄ ne kolosi, te walaŋ yakaate yaa ŋon ↄ te yɛɛ Kristo walaŋ e ya nɛ de kaa gyoo ɛ man na, nombia ŋan ↄ ne nyii nɛ gyae ka lese ↄ dukum keyɛɛ debↄↄ, na ke yela waa gyeŋ nyi ↄ yɛɛ dukumyɛɛre e. 25Nombia ŋenaŋ gyae ka lese ↄ konↄↄ man nombia ŋan pou weesɛɛ nɛ debↄↄ, na waa buŋ som Wurubuarɛ na waa yako nyiaa, "Ampaŋ Wurubuarɛ kpuɛ ɛ man." 26Me tebia, nombia ŋan mɛɛ yako nɛ mɛɛ wolo baa nyi akpaa ɛ kↄŋ kaa gyaŋee nɛ, mberem na ŋolo dana nↄↄneŋ keŋ waa kpee na ŋolo mↄ dana kolo waa wola, yaa ŋolo mↄ dana nombii keŋ Wurubuarɛ ba lese wola e. Mberem na ŋolo mↄ ne gyae waa mo deise wↄlɛɛ kpookpoo kolosi, yaa ŋolo mↄ kyaa keŋ waa lese dei wↄle kei man nɛ, kaboena nyi yaa yɛɛ kɛŋa pou na ɛ ka mo do Kristotena baŋ kakyeŋ. 27Akpaa ɛ man baale baa kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo na, baa yɛɛ balaŋ bala te ba boo paa na baa yɛɛ balaŋ batooro. Mↄna kaboena nyi baa kolosi dokoloŋ dokoloŋ, na ŋolo mↄ ka lese ŋe man. 28Nyi akpaa ŋolo be kyaa keŋ waa lese nombia ŋan man ya nɛ, kenaŋ na ŋon ↄ ne kolosi ŋa nɛ waa kyaŋ ↄ nↄↄ wu Kristotena dikpii keŋ man, na waa kolosi fa Wurubuarɛ na ŋon gbagba. 29Ɛ yela Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra bala yaa batooro kekolosi, na balaŋ akaŋ baŋ ka gyoo be nombia ŋan bee kolosi nɛ man nideli. 30Te akpaa ŋolo kyaa te Wurubuarɛ da lese nombia ŋaale wola e nɛ, ɛ yela walaŋ ŋon ↄ be taŋgbɛɛ ↄ ne kolosi nɛ ke tina kekolosi yela. 31Nawolo nyi ɛ yɛɛ mena na Wurubuarɛ waa tale ta ɛ dↄↄ dokoloŋ dokoloŋ kolosi, na ke yela ɛ popou ke kasee kolo lee ke man na ka do ŋon kakyeŋ. 32Walaŋ kamasɛ ŋon Wurubuarɛ ne tɛɛ ↄ dↄↄ kolosi nɛ, kaboena nyi waa tale kyaŋ ↄ wose lee ↄ kekolosi keŋ man. 33Nawolo nyi Wurubuarɛ te yɛɛ walaŋ ŋon ↄ ne yɛɛ abↄↄ basabasa ya, mↄna ↄ yɛɛ Wurubuarɛ ŋon ↄ ne yɛɛ wa abↄↄ na ŋe gbɛɛ. 34Ŋgba mena keŋ doo Kristotena akpiise ŋan pou man nɛ, kaboena nyi ala baa wu be nↄↄ. Be gyaŋee ↄsom man na gbɛɛ be doo nyi baa kolosi ya, mↄna kaboena nyi baa yↄkↄse ba wose ŋgba mena keŋ Mosesi mmaraa keŋ na wolo nɛ. 35Nyi akpaa bɛɛ gyae baa nyii nombii daale man nideli na, kaboena nyi baa bↄↄse be baala deni man. Nawolo nyi ke yɛɛ desɛŋ ke nyi alo ke yɛɛ nↄↄdoŋ Kristotena dɛɛgyaŋee man. 36Mena dↄↄ ɛ na wolo baa nyi ɛ gyaŋ te Wurubuarɛ nombia ŋan leewↄ kↄŋ, yaa ɛmɛɛ yaageŋ nyii na ŋa? 37Akpaa ŋolo ne baake ↄ wose nyi ↄ yɛɛ Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre e, yaa ↄ ne kɛɛ ↄ wose nyi ↄ dana Wurubuarɛ feliŋ abↄↄ anefaŋ ŋan na, kaboena waa gyeŋ nyi me nombia ŋan mee kolosi nɛ pou lee Wurubuarɛ gyaŋ. 38Te akpaa nyi ŋolo te lɛɛ me nombia kɛŋa di ya nɛ, ɛmɛɛ mↄ ɛ na mo e yɛɛ kolo ya. 39Mena dↄↄ me tebia, ɛ yase ɛ sia na Wurubuarɛ ke ta ɛ dↄↄ kolosi, mↄ ɛ na tↄ baŋ bee kolosi deise wↄlɛɛ kpookpoo nɛ gbɛɛ ya. 40Mↄna kaboena nyi yaa yɛɛ nombia pou na ŋe gbɛɛ, ŋgba mena keŋ kaboena nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\