1 Korintotena 2

1Me tebia, debaŋ keŋ mↄↄ kↄŋ ɛ gyaŋ kaa di Wurubuarɛ nombia ŋan wose man adansɛɛ fa ŋon nɛ, ma te kↄŋ kaa wola nyi ma gyeŋ kekolosi yaa ma gyeŋ nyansa kela ɛ man ŋolo ya. 2Debaŋ keŋ me kyaa ɛ gyaŋ nɛ, ma te gyae nyi maa gyeŋ kolo kpu na Yesu Kristo na ↄ yeŋ keŋ ↄ ba yem ↄpaŋdaŋ dↄↄ nɛ ya. 3Mena dↄↄ ma moo wose keyↄkↄse na gyakoloŋ na wose keseree kyaa ɛ gyaŋ. 4Ma kekolosi na me kawola ta lee deniwalaŋ agyueŋ na adao gbɛɛneŋ man ya, mↄna kɛɛ lese doŋ keŋ doo Wurubuarɛ feliŋ ŋon man nɛ debↄↄ bo. 5Na ɛ be nyiŋ mo ɛ kelɛɛdi gyakaa deniwalaŋ nyansa dↄↄ ya, mↄna ɛ ka mo gyakaa Wurubuarɛ doŋ keŋ dↄↄ. 6Dɛɛ mo nyansa bo kolosi fa Kristotena baŋ bↄↄ bee Kristo ↄsom keŋ man nɛ. Na tɛɛle kei dↄↄ nyansa na gyooneŋ baŋ be doŋ pou ne gyu kↄ ↄto nɛ nyansa yaa de dana dee kolosi ya. 7Wurubuarɛ nyansa keŋ ka weesɛɛ, te ↄ ba mo ke weese nyi waa mo lese de gyoorobiiri wola pɛte ↄ be yɛɛ kpene kamasɛ nɛ, keŋ te dɛɛ mo kolosi. 8Tɛɛle kei dↄↄ gyooneŋ baŋ man ŋolo na ŋolo te nyii nyansa kei man ya. Nyi beŋ nyii ke man na, nafↄ beŋ te gyↄ gyoorobiiri Gbeŋgyoo ŋon sakaa ↄpaŋdaŋ dↄↄ ya. 9Mↄna ke yɛɛ kpene keŋ bↄↄ ŋmarase do Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan man. Be ŋmarasewↄ nyiaa, "Kpene keŋ sibii te naa ta see ya, na keŋ deŋele te nyii ta see ya, na kpene keŋ deniwalaŋ agyueŋ te gyakaa ta ke dↄↄ see ya nɛ, keŋ te Wurubuarɛ desinawↄ see fa baŋ bɛɛ gyae e nɛ." 10Nawolo nyi Wurubuarɛ te tɛɛ ↄ feliŋ ŋon dↄↄ lese ↄ nombia aweeseŋ ŋan wola daa. Wurubuarɛ feliŋ ŋonaŋ ne kɛola kpene kamasɛ man, te ↄ gyeŋ Wurubuarɛ nombia dinaana ŋan mↄ man. 11Amↄte gyeŋa na deniwalaŋ nyeeman nombia kpu na feliŋ ŋon doo ↄtenate man nɛ? Mena mↄ te walaŋ be kyaa keŋ ↄ gyeŋ Wurubuarɛ nyeeman nombia kpu na Wurubuarɛ feliŋ ŋon ya. 12Daa dↄↄ, na tɛɛle kei dↄↄ nyansa te Wurubuarɛ faa daa ya, mↄna ↄ feliŋ ŋon te ↄ faa daa na dee nyiŋ nyii Wurubuarɛ nombia dinaana ŋan ↄ ba mo fa daa nɛ man. 13Mena dↄↄ na mena keŋ deniwalaŋ nyansa na wolo nɛ te dɛɛ mo kolosi ya, mↄna nyansa keŋ Wurubuarɛ feliŋ na wolo nɛ, te dɛɛ mo kolosi nombia ŋan fa balaŋ baŋ Wurubuarɛ feliŋ doo be man nɛ. 14Walaŋ ŋon Wurubuarɛ feliŋ be doo ↄ man ya na, ↄ bɛɛ tale lɛɛ nombia ŋan Wurubuarɛ feliŋ ne yako nɛ do ya. Nawolo nyi nombia ŋenaŋ yɛɛ diyiŋ nombia ŋa fa e, te ↄ be gyae waa tale nyii ŋe man ya. Nawolo nyi Wurubuarɛ feliŋ ŋon waageŋ kooŋ ne tale la yela balaŋ ne nyii Wurubuarɛ nombia ŋan man. 15Walaŋ ŋon Wurubuarɛ feliŋ doo ↄ man nɛ, ↄ ne tale gyeŋ abↄↄ pou man, mↄna walaŋ kamasɛ bɛɛ tale gyeŋ ↄtenate nombia man ya. 16Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ne yako nyiaa, "Amↄte gyeŋa na de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ nyeeman, na waa wola e nombia?" Mↄna daa gyeŋ nombia kɛŋa pou man, nawolo nyi de dana Kristo agyueŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\