1 Korintotena 7

1Nɛnɛɛ lee nombia ŋan ɛ be ŋmarase kaa bↄↄse maŋ nɛ, keŋ me dana maa yako ŋon yɛna nyi, nafↄ dei nyi ŋolo na yale ya. 2Mↄna lee kafoŋ kum dↄↄ nɛ, kaboena nyi baale kamasɛ waa nyiŋ ↄ wose dↄↄ alo, na alo kamasɛ mↄ ke nyiŋ ŋon gbagba ↄ wose dↄↄ baale. 3Kaboena nyi baale kamasɛ waa yɛɛ kpene keŋ kaboena nyi waa yɛɛ yale keŋ tɛɛ nɛ fa ↄ wɛɛle, na alo kamasɛ mↄ ke yɛɛ mena fa ↄ baale. 4Alo yalale be kyaa ↄ wose dↄↄ ya, mↄna ↄ kyaa bo fa ↄ baale. Mena mↄ te baale yalale kamasɛ be kyaa ŋon gbagba ↄ wose dↄↄ ya, mↄna ↄ kyaa bo fa ↄ wɛɛle. 5Alo na ↄ baale na bɛɛse dↄŋa dedoi ya, gyisɛ be bala pou be sɛɛ yɛɛ nↄↄdokoloŋ nyi baa kyaa weeya akalansɛɛ ŋaale na baa nyiŋ debaŋ fane. Mↄna kenaŋ wↄle na kaboena nyi baa bese kↄŋ dↄŋa gyaŋ bileŋ, na ↄbↄnsam be nyiŋ gbɛɛ kaa kɛɛse wↄ, nyi keŋ bↄↄ tale kyaŋ ba wose dↄↄ ya. 6Mɛɛ yako ŋon nombia kɛŋa baa ŋgba kpene keŋ doo na ke gbɛɛ nɛ, mↄna ka te yɛɛ mmaraa te mɛɛ fa ŋon ya. 7Nyi balaŋ pou deŋ doo ŋgba maŋ nɛ nafↄ me gyae, mↄna walaŋ kamasɛ dana kpene keŋ Wurubuarɛ be fa e. Ŋolo dana kei, te ŋolo mↄ wui yɛɛ kpoo. 8Dayarase na liala dↄↄ nɛ, nyi beŋ kyaa ŋgba maŋ nɛ keŋ nyi bↄↄ yale ya na nafↄ me gyae. 9Mↄna akpaa nyi bↄↄ gyae baa tale kyaŋ ba wose ya na, dei nyi baa yala. Nawolo nyi be yale na dei kela keŋ baa kyaa na ba wose ke kyaŋ wↄ. 10Ala na baala yalala baŋ dↄↄ mɛɛ yako ŋon nyi, alo na bɛɛ ↄ baale ya. Na maŋ ne yako na nombii kei ya, mↄna ka lee de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ gyaŋ. 11Akpaa alo de bɛɛ ↄ baale na, kaboena nyi waa kyaa mena. Te akpaa ↄ be gyae waa tale kyaa ya na, kaboena nyi waa bese gyu ↄ baale ŋon gyaŋ na ŋon na e kabese bom. Mena mↄ te tekaboena nyi baale waa bɛɛ ↄ wɛɛle ya. 12Te balaŋ akaŋ baŋ mↄ nɛ mɛɛ yako wↄ nyiaa, kei ta lee de Gbeŋgyoo Yesu gyaŋ ya mↄna ka lee me gyaŋ, akpaa Kristo baale ŋolo yala na alo ŋon ↄ te yɛɛ Kristo alo e ya, te alo ŋon de sɛɛ nyi waa kyaa ↄ gyaŋ na ↄ na bɛɛ e ya. 13Mena mↄ te akpaa Kristo alo ŋolo yala na baale ŋon ↄ te yɛɛ Kristo baale e ya, te baale ŋon de sɛɛ nyi ŋon na alo ŋon baa kyaa na, alo ŋon na bɛɛ e ya. 14Nawolo nyi lee Kristo alo ŋon dↄↄ nɛ, Wurubuarɛ te lɛɛ baale ŋon do. Mena mↄ te lee Kristo baale ŋon dↄↄ nɛ, Wurubuarɛ te lɛɛ alo ŋon do. Na mena ya na, nafↄ ɛ bia baŋ baa yɛɛ balaŋ baŋ ba wose dana ayimɛɛ Wurubuarɛ siaman. Te nɛnɛɛ dↄↄ Wurubuarɛ te lɛɛ wↄ do. 15Mↄna akpaa ŋon ↄ bɛɛ lɛɛ Kristo di ya nɛ de bɛɛ nyi ↄ be kyaa yale keŋ tɛɛ ya na, yela e waa ta. Kolo be kyaa keŋ ne tↄ Kristo alo yaa Kristo baale gbɛɛ lee mena nombia kɛŋa man ya. Nawolo nyi Wurubuarɛ baake daa bo nyi de kaa kyaa wosefɛɛreŋ man. 16Alo yalale, sena te nyaŋ ke tale gyeŋ nyi mberem lee nyaŋ dↄↄ na, n baale ŋon waa kaa lɛɛ Kristo di na waa nyiŋ nyeedoŋ kekpaa? Yaa baale yalale sena te nyaŋ ke tale gyeŋ nyi mberem lee nyaŋ dↄↄ na, n wɛɛle waa kaa lɛɛ Kristo di na waa nyiŋ nyeedoŋ kekpaa? 17Mena dↄↄ kaboena nyi walaŋ kamasɛ waa kyaŋ kpene keŋ de Gbeŋgyoo Yesu ba mo boele e nɛ man, na waa kyaa ŋgba mena keŋ nafↄ ↄ kyaa pɛte Wurubuarɛ be baake e nɛ. Kei yɛna mmaraa keŋ mɛɛ mo fa Kristotena pou yenaŋ kamasɛ keŋ mee gyu nɛ. 18Nyi akpaa ŋolo kara ↄ baala wose pɛte Wurubuarɛ baake e te ↄ kaa lɛɛ Kristo di na, kaboena nyi waa kyaa mena. Mena mↄ te akpaa ŋolo te kara ↄ baala wose ya te Wurubuarɛ baake te ↄ kaa lɛɛ Kristo di na, ŋon mↄ waa kyaa mena. 19Nawolo nyi n kara n baala wose o, n te kare ya o, keŋ bee hia ya. Kpene keŋ ne hia yɛna nyi walaŋ kamasɛ waa di Wurubuarɛ mmaraase ŋan dↄↄ. 20Kaboena nyi walaŋ kamasɛ waa kyaa ↄ kekyaabii keŋ man ↄ kyaa pɛte Wurubuarɛ be baake e nɛ. 21Nyi akpaa n yɛɛ gbeŋi e pɛte Wurubuarɛ baake neŋ na, na yeli ke takaa neŋ ya. Mↄna akpaa nyi n ke tale nyiŋ gbɛɛ, keŋ n ka mo lese n wose lee gbeŋiri keŋ man na, yela n sia keyɛɛ. 22Nawolo nyi walaŋ ŋon ↄ yɛɛ gbeŋi e pɛte Wurubuarɛ be baake e nɛ, ↄ ta bese gyooro bu Kristo man. Mena mↄ te walaŋ ŋon ↄ ba lee gbeŋiri man pɛte Kristo be baake e na, ↄ ta bese Kristo gbeŋi. 23Wurubuarɛ lɛɛ ŋon bo na koya doŋ, mena dↄↄ ɛ na mo ɛ wose bese balaŋ gbeŋa ya. 24Me tebia, mena keŋ walaŋ kamasɛ doo pɛte Wurubuarɛ be baake e nɛ, kaboena nyi waa kyaa mena fa Wurubuarɛ. 25Dayarase dↄↄ, ma te lɛɛ ta mmaraa daale lee de Gbeŋgyoo Yesu gyaŋ fa wↄ ya. Mↄna mee kolosi bo fa wↄ lee maŋ gbagba me nyansa man, ŋgba walaŋ ŋon de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ be wii me waraŋase, te ↄ be yeli ɛ ne lɛɛ maŋ di nɛ. 26Mo lee gyɛŋ wee kei tɛɛle nombia kedoo dↄↄ nɛ, kpene keŋ mɛɛ gyueŋ yɛna nyi walaŋ kamasɛ waa kyaa ↄ kekyaabii. 27Akpaa n te yale na, na bɛɛ yale keŋ ya. Te akpaa n te yala ta ya na, na gyae yale gbɛɛ ya. 28Mↄna akpaa nyi n yale na, ka te yɛɛ dukum ke ya. Te akpaa alebu mↄ de yale na, ka te yɛɛ dukum ke ya. Mↄna baŋ bↄↄ yale nɛ, baa naa diyem ba kekyaa man. Mena dↄↄ te mɛɛ gyae maa lese ŋon lee ke man. 29Me tebia, kpene keŋ mɛɛ gyae maa yako ŋon yɛna nyiaa, dↄↄ gyae dɛɛ kyaa tɛɛle kei dↄↄ kyare ya, mena dↄↄ lee gyɛŋ ne gyu nɛ, ɛmɛɛ baŋ ɛ be yale na, ɛ kyaa ŋgba ɛ te yala ta ya nɛ. 30Balaŋ baŋ bee di walaŋsa nɛ, baa kyaa ŋgba balaŋ baŋ bↄↄ ne di walaŋsa ya nɛ. Balaŋ baŋ bee di gyoŋ nɛ, baa kyaa ŋgba balaŋ baŋ bↄↄ ne di gyoŋ ya nɛ. Te balaŋ baŋ bɛɛ lɛɛ abↄↄ nɛ, baa kyaa ŋgba abↄↄ ŋan bɛɛ lɛɛ nɛ te yɛɛ be wui ya nɛ. 31Balaŋ baŋ bↄↄ mo be sia gyakaa tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ keyɛɛ dↄↄ nɛ, baa kyaa ŋgba balaŋ baŋ ba agyueŋ be gyakaa tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ kɛŋa dↄↄ ya nɛ. Nawolo nyi tɛɛle kei, na ka abↄↄ pou ne gyu ↄto baa. 32Mɛɛ gyae nyi nafↄ yaa lee ɛ kayeyɛɛ pou man. Baale ŋon ↄ be dana alo ya na, wa agyueŋ pou gyakaa bo de Gbeŋgyoo Yesu Kristo tom keyɛɛ dↄↄ, lee mena keŋ waa yɛɛ na ↄ nombia ka gyoo de Gbeŋgyoo sia. 33Mↄna baale ŋon ↄ be yale dↄↄ, wa agyueŋ gyakaa bo tɛɛle kei abↄↄ dↄↄ, lee mena keŋ waa yɛɛ na ↄ nombia ka gyoo ↄ wɛɛle sia. 34Lee mena dↄↄ wa agyueŋ te kpase ala. Mena mↄ te alo yaa alebu keteŋ ŋon ↄ te yala ta ya na, wa agyueŋ gyakaa bo de Gbeŋgyoo Yesu tom keyɛɛ dↄↄ. Lee mena keŋ waa mo ↄ wose pou fa de Gbeŋgyoo, na ayimɛɛ be doo ↄ man ya. Mↄna alo yalale dↄↄ, wa agyueŋ pou gyakaa bo tɛɛle kei abↄↄ dↄↄ, lee mena keŋ waa yɛɛ na ↄ nombia ka gyoo ↄ baale sia. 35Ɛmɛɛ gbagba ɛ deeli dↄↄ te mɛɛ yako nombia kɛŋa, te yɛɛ nyi mɛɛ tↄ ŋon kolo gbɛɛ bo ya. Mↄna mɛɛ gyae ɛ ke kyaa na ɛ ke yɛɛ kpene keŋ kaboena, na ɛ ka mo ɛ konↄↄ pou fa de Gbeŋgyoo Yesu kekpaa. 36Nyi akpaa baale ŋolo de kɛɛ nyi, ↄ be gyae waa tale kyaŋ ↄ wose kyaa daa alebu ŋon ŋon na e be bake see nyi baa yala dↄŋa ya, te ↄ kɛɛ nyi alebu ŋon ne ŋmɛɛ na, ɛ yela waa kpeo alo ŋon bileŋ. Kei te yɛɛ nombiikum ya. 37Mↄna walaŋ ŋon ŋon gbagba de yako ↄ konↄↄ man nyi waa tale kyaŋ ↄ wose keŋ ŋolo ta ŋere e ya, te ŋon gbagba ne tale di ↄ wose dↄↄ, te ↄ yɛɛ wa agyueŋ nyi ↄ be gyae waa yala alebu keteŋ ŋon ya na, ŋon mↄ te yɛɛ ke nideli. 38Mena dↄↄ walaŋ ŋon ↄ yala alebu keteŋ ŋon na, ↄ te yɛɛ ke nideli. Te ŋon mↄ ↄ bɛɛ ↄ te yala alebu keteŋ ŋon ya na, ŋon mↄ ta bese yɛɛ gbaa. 39Akpaa alo yalale baale kyaa na ↄ sia keŋ ↄ ta yeŋa ta ya na, yale mmaraa keŋ ne bake alo ŋon. Mↄna akpaa ↄ baale ŋon da yem na, gbɛɛ doo nyi waa tale yala baale ŋon ŋon gbagba ne gyae. Mↄna waa kɛɛ nyi baale ŋonaŋ yɛɛ Kristo walaŋ e. 40Maŋ ma agyueŋ man na, akpaa ↄ kyaa mena ↄ te yale bela ya na, waa di gyoŋ nideli kela, te ma gyeŋ mↄ nyi Wurubuarɛ feliŋ ŋon doo maŋ mↄ man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\