1 Pita 1

1Tↄne kei lee maŋ Pita ŋon me yɛɛ Yesu Kristo kpilale e nɛ gyaŋ. Mɛɛ ŋmarase kei mee yelee ɛmɛɛ baŋ Wurubuarɛ ba lese yɛɛ ↄ balaŋ, te ɛ be yaasee gyu ka bese ŋↄↄla Pↄntuse na Galatia na Kapadosia na Esia na Bitinia tɛɛlese man nɛ. 2De kya Wurubuarɛ wulaa bakewↄ see leenaŋ gyaŋgba gyaŋgba keŋ nyi waa lese ŋon yɛɛ ↄ balaŋ. Ŋon tɛɛ la ↄ feliŋ ŋon dↄↄ lese ŋon, te ↄ desina ŋon see ŋgba ŋon gbagba ↄ balaŋ nɛ, na ɛ ka som Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ka mo ↄ fatabo faafo ɛ nombiakumɛɛ pou leki, na ɛ ka bese balaŋ baŋ ayimɛɛ be doo ɛ wose man ya Wurubuarɛ siaman. De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ waa mo ↄ bɛrɛɛ keŋ boele ŋon nideli na waa fa ŋon wosefɛɛreŋ. 3Ɛ yela dɛɛ lese de Gbeŋgyoo Yesu Kristo ↄ kya Wurubuarɛ ŋon yele. Ŋon wii na de waraŋase nideli, mena dↄↄ te ↄ tɛɛwↄ Yesu Kristo kefoŋ lee yeŋ man keŋ dↄↄ fa daa nyeedoŋ wↄle. Mena nyeedoŋ wↄle kei dↄↄ te de dana loo kegyakaa kekpaa nyi waa gyuusu daa lee yeŋ man wee daale. 4Mena dↄↄ de loo gyakaa nyi dee nyiŋ abↄↄ kpaakpaa ŋan Wurubuarɛ be desina see ↄ balaŋ adido nɛ. Mena abↄↄ kɛŋa yɛɛ abↄↄ ŋan ŋↄↄ gyae ŋa ke wↄlɛɛ ya, te ŋↄↄ gyae ŋa ke pↄ mↄ ya. Ŋe gyae ke doo ŋa kedoobii kekpaakekpaa. 5Lee ɛ kelɛɛdi dↄↄ Wurubuarɛ ta mo ↄ doŋ ↄ ne gyee ŋon na kolo be nyiŋ yɛɛ ŋon ya, kelii debaŋ keŋ tɛɛle kei gyae ke gyu kↄ ↄto. Wurubuarɛ wulaa bakewↄ see nyi, waa lese mena keŋ waa lɛɛ balaŋ nyee nɛ wola mena debaŋ kenaŋ man. 6Mena dↄↄ kaboena nyi yaa yela mena nombia kɛŋa ke yɛɛ ŋon gyoŋ. Mↄna debaŋ kei dↄↄ n te yɛɛ ya na ɛ kena diyem debaŋ kyomii, nawolo nyi baa kɛɛse ŋon kɛɛ lee gbɛɛneŋ burum man. Mↄna ɛ tↄↄse nyi mena kekɛɛsekɛɛ kei be gyae ke kyare ya na ka te kↄŋ ↄto. 7Kekɛɛsekɛɛ kɛŋa ne kↄŋ bo ɛ dↄↄ na ka lese ɛ kelɛɛdi dinↄↄ keŋ ka kela kↄba yayam gba nɛ wola. Kↄba yayam gba koraŋ pɛ baa naa ke dinↄↄ gbagba na, bɛɛ do ke bo boalaŋ man. Kenaŋ wↄle koraŋ na kɛɛ tale wↄlɛɛ. Te n kɛɛ na Kristotena kelɛɛdi ne hia kela kↄba yayam. Nyi ɛ kelɛɛdi yɛɛ anokoare te ɛ seŋ ke man keŋkeŋ na, wee keŋ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo waa lese ↄ wose wola balaŋ pou nɛ, Wurubuarɛ waa do ŋon nↄↄ fa ŋon karaŋ na waa yela ɛ ka bese gyoorobia. 8Ɛ te naa ta de Gbeŋgyoo Yesu na ɛ sia ya, mↄna ɛ ne gyae e. Keŋ na keŋ ɛ bɛɛ naa e na ɛ sia debaŋ kei koraŋ ya nɛ, ɛ ne lɛɛ e di te gyoŋ keŋ ke taŋ keyako ya nɛ doo ɛ man. 9Nawolo nyi nyeekelɛɛ keŋ dↄↄ ɛ be kaa lɛɛ Wurubuarɛ di nɛ ɛ ne nyiŋ ke. 10Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ bↄↄ yako Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ waa mo boele ŋon wose man nombia see nɛ, yase be sia bukitii tↄna, kɛo ŋe man nideli na baa gyeŋ nyeekelɛɛ kei wose man nombia nideli. 11Kristo feliŋ ŋon ↄ doo Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ man nɛ, yako na wↄ mena keŋ Kristo waa naa diyem pɛna ↄ kaa nyiŋ gyoorobiiri na obuo. Mena dↄↄ be yɛɛ kakyeŋ gyoo nombia ŋan man na baa gyeŋ debaŋ keŋ mena nombia kɛŋa gyae ke kↄŋ, na gbɛɛ keŋ man ŋe gyae ka mo kↄŋ. 12Wurubuarɛ lesewↄ wola wↄ nyi nombia ŋan bɛɛ yako nɛ te yɛɛ fa baŋ gbagba ya, mↄna ŋe yɛɛ fa balaŋ baŋ baa kↄŋ be wↄle nɛ. Mena balaŋ benaŋ yɛna ɛmɛɛ baŋ ɛ ne nyii nombia kɛŋa nɛ. Nombia ŋenaŋ yɛna nyeedoŋ nombia ŋan balaŋ ne tɛɛ Wurubuarɛ feliŋ ŋon ↄ be kpili lee adido nɛ doŋ dↄↄ kolosi fa ŋon nɛ. Wurubuarɛ kpilala baŋ be kyaa adido nɛ gbagba koraŋ gyaewↄ nideli nyi baa gyeŋ mena nombia kɛŋa man. 13Lee mena dↄↄ ɛ yela ya agyueŋse ke doo ŋon kyɛɛkyɛɛ, na ɛ ke desina ɛ wose na ɛ ke tale yɛɛ Wurubuarɛ kegyaebii. Ɛ tela ɛ wose nideli na ɛ ka mo ɛ loo pou gyakaa Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ waa mo boele ŋon wee keŋ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo waa bese kↄŋ bela nɛ dↄↄ. 14Keŋ ɛ yɛɛ Wurubuarɛ bia gbagbawↄ te ɛ ne nyii ↄ dei nɛ dↄↄ, ɛ na bese ɛ wↄle gyu ke yɛɛ abↄↄ ŋan ɛ be yɛɛ gyaŋgba keŋ ɛ ba gyeŋ Wurubuarɛ nɛ ya. 15Ɛ tↄↄse nyi Wurubuarɛ ŋon ↄ be baake ŋon kↄŋ ↄ gyaŋ nɛ, ↄ yɛɛ walaŋ ŋon ayimɛɛ be doo ↄ man ya. Mena dↄↄ kpene kamasɛ keŋ ɛ ke yɛɛ na, ɛ kɛɛ nyi ayimɛɛ na doo ke man ya. 16Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan yakowↄ yenaŋ daale nyiaa, "Wurubuarɛ kpa ɛ na yeli ayimɛɛ ke doo ɛ wose man korakora ya, nawolo nyi ayimɛɛ be doo me man ya." 17Ɛ ne fane na ɛ ne baake Wurubuarɛ nyi de kya. Ŋon Wurubuarɛ ne diina walaŋ kamasɛ nombia ŋgba mena keŋ ↄtenate nombia ayɛɛsa doo nɛ. Ↄ bɛɛ kɛɛ ŋolo siaman pɛte ↄ ne di ↄ nombia ya. Mena dↄↄ debaŋ keŋ ɛ kyaa tɛɛle kei dↄↄ ŋgba ŋↄↄla nɛ, ɛ mo obuo fa ŋon Wurubuarɛ. 18Nawolo nyi ɛ gyeŋ kpene keŋ Wurubuarɛ ba mo tↄ kom lɛɛ ŋon, te ɛ be nyiŋ ɛ wose lee nombiakumɛɛ ŋan ɛ be kasee lee ɛ naanaↄ gyaŋ nɛ man. Na kↄba yayam yaa kↄba wolom ŋan ne wↄlɛɛ nɛ te ↄ moowↄ lɛɛ ŋon ya. 19Mↄna Yesu Kristo fatabo keŋ ke dana koya doŋ nɛ te Wurubuarɛ moowↄ tↄ ɛ nyeeman kom. Yesu Kristo kei yɛɛ ŋgba nambu ŋon ayimɛɛ kamasɛ be doo ↄ wose man ya te bↄↄ mo deesi nɛ. 20Pɛte Wurubuarɛ ke yɛɛ tɛɛle kei nɛ, na ↄ taŋ ke wulaa lese Yesu Kristo see nyi waa kaa yeŋ lɛɛ daa wee daale. Mↄna ɛmɛɛ dↄↄ te ↄ lese e wola debaŋ keŋ tɛɛle kei ne gyu kↄ ↄto nɛ. 21Lee ŋon Kristo dↄↄ te ɛ lɛɛ Wurubuarɛ ŋon ↄ be gyuusu e lee yeŋ man te ↄ ba lese e yele nɛ di. Mena dↄↄ te ɛ kelɛɛdi na ɛ loo pou gyakae Wurubuarɛ dↄↄ nɛ. 22Ma gyeŋ nyi ɛ ne di nombia ŋan ŋe doo na ŋe gbɛɛ nɛ dↄↄ te ɛ ne gyae ɛ tebia Kristotena mↄ nideli, mena dↄↄ ayimɛɛ kamasɛ be doo ɛ man ya. Nɛnɛɛ dↄↄ, ɛ kɛɛ na ɛ ke gyae dↄŋa nideli lee ɛ konↄↄse man. 23Nawolo nyi Wurubuarɛ ta lola ŋon wↄle. Mↄna na deniwalaŋ ŋon ↄ be gyae waa kyaa kekpaakekpaa ya nɛ dↄↄ te ↄ tɛɛwↄ lola ŋon wↄle ya. Ↄ tɛe ŋon Wurubuarɛ nombia ŋan ŋe bɛɛ taŋ ya, te ŋe bɛɛ kyɛɛkee korakora ya nɛ dↄↄ lola ŋon wↄle. 24Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan yakowↄ yenaŋ daale nyiaa, "Walaŋ kamasɛ yɛɛ ŋgba ŋale nɛ, te ↄ gyoorobiiri mↄ pou yɛɛ ŋgba ka kyeŋkyeŋkↄↄse nɛ. Ŋale keŋ na yem na ka kyeŋkyeŋkↄↄse ŋan mↄ te kpiisi yala. 25Mↄna de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ nombia ŋan dↄↄ ŋan kyaa kekpaakekpaa." Nombia ŋenaŋ yɛna nyeedoŋ nombia ŋan bↄↄ kolosi fa ŋon nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\