1 Pita 3

1Ɛmɛɛ baŋ ɛ yɛɛ ala yalalawↄ nɛ, kaboena nyi yaa yↄkↄse ɛ wose fa ɛ baala. Akpaa ɛ yɛɛ mena na, ɛ dinↄↄ gyae ke yela ɛ baala baŋ bↄↄ ne lɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan di ya nɛ, ke kyɛɛkee ba agyueŋ na be kaa lɛɛ Kristo di keŋ ta tekaa yɛɛ nyi ɛ ka mo ɛ nↄↄ yako wↄ nombii daale ya. 2Nawolo nyi ɛ baala baŋ baa naa ɛ dinↄↄ kpaakpaa keŋ ɛ dana, na mena keŋ ɛ ne bu Wurubuarɛ nideli nɛ. 3Na abↄↄ ŋan ɛ ka mo desina ɛ wose ŋgba nyeeya ke desina, na kↄba yayam abↄↄ kado na abↄↄ kpaakpaa nyiŋan kado ne gyae la ke yela ɛ ke yɛɛ kyeo ya. 4Mↄna ɛ yela ɛ dinↄↄ gbagba keŋ ka lese ɛ kyeo wola. Keŋ yɛna konↄↄ kenyiŋ na wose keyↄkↄse. Kei yɛna kyeo keŋ ke bɛɛ wↄlɛɛ ya te kɛɛ gyoo Wurubuarɛ sia mↄ. 5Nawolo nyi mena te gyaŋgba ala baŋ bↄↄ mo be loo pou gyakaa Wurubuarɛ dↄↄ nɛ, moo be dinↄↄ lese ba kyeo wola. Be yↄkↄse ba wose fa be baala. 6Mena te alo ŋon bɛɛ baake e nyi Saara nɛ mↄ yɛɛwↄ. Ↄ nyii ↄ baale Aberaham dei te ↄ baake e nyi ↄ gbeŋgyoo. Mena dↄↄ akpaa ɛ yɛɛ nombia kpaakpaa debaŋ kamasɛ te ɛ te yee kolo ya na, ɛmɛɛ mↄ ta bese ↄ bia. 7Ɛmɛɛ baala yalala mↄ, mena mↄ te akpaa ɛmɛɛ na ɛ wɛɛla kyaa na kaboena nyi yaa wii be waraŋase na ɛ ke nyiŋ konↄↄ fa wↄ, nawolo nyi baŋ be dana doŋ ŋgba ɛmɛɛ ya. Ɛ mo obuo fa wↄ nawolo nyi Wurubuarɛ na mo ↄ bɛrɛɛ keŋ boele wↄ ŋgba mena keŋ ↄ na mo boele ŋon nɛ. Akpaa ɛ yɛɛ mena na, kolo be gyae ke tↄ ɛ kefane gbɛɛ ya. 8Me nombii ↄtomante yɛna nyiaa, ɛ popou ɛ yɛɛ nↄↄdokoloŋ. Ɛ wii dↄŋa waraŋase na ɛ ke gyae ɛ tebia Kristotena baŋ mↄ, nawolo nyi ɛ yɛɛ balaŋ dokoloŋ. Ɛ wii dↄŋa waraŋase, na ɛ ke yↄkↄse ɛ wose fa dↄŋa. 9Akpaa ŋolo de yɛɛ neŋ nombiikum na, na mo dukum tↄ e kom ya. Akpaa ŋolo da tee neŋ na, nyaŋ na tee e tↄ kom ya. Mↄna nyaŋ sola Wurubuarɛ wosefɛɛreŋ fa e. Nawolo nyi kei dↄↄ te Wurubuarɛ baake ŋon, na waa nyiŋ hiraa ŋon. 10Nawolo nyi Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan yakowↄ yenaŋ daale nyiaa, "Akpaa ŋolo ne gyae nyi ↄ kekyaabii man ke de fa e na waa kyaa gyu siaman na, kenaŋ na kaboena nyi waa tina nombiakumɛɛ keyɛɛ na akɛrɛɛ nombia kekolosi yela. 11Kaboena nyi ↄtenate dɛɛ wↄŋ ↄ wose lee nombiakumɛɛ keyɛɛ man na waa yɛɛ nombia kpaakpaa. Kaboena nyi waa yase ↄ sia gyae wosefɛɛreŋ gbɛɛ na waa sila ke. 12Nawolo nyi Wurubuarɛ sia gyakaa balaŋ baŋ bɛɛ yɛɛ nombia kpaakpaa nɛ dↄↄ, te debaŋ kamasɛ mↄ na ↄ ne nyii ba kefane. Mↄna balaŋ baŋ bɛɛ yɛɛ nombiakumɛɛ nɛ dↄↄ, Wurubuarɛ na lese ↄ sia yela wↄ." 13Nyi akpaa ɛ ne yɛɛ kakyeŋ lee ɛ konↄↄ man nyi ɛ ke yɛɛ nombia kpaakpaa na, amↄte kyaa la keŋ waa tale yɛɛ ŋon kolo kum? 14Mↄna akpaa ɛ naa diyem lee nombia kpaakpaa keyɛɛ dↄↄ na, ɛmɛɛ na nyeebam. Ɛ na yee denibalaŋ ya, te ɛ na yeli ɛ wↄe ke lↄ ŋon mↄ ya. 15Ɛ bu Yesu Kristo nideli lee ɛ konↄↄse man, nawolo nyi ↄ yɛɛ de Gbeŋgyoo e. Ɛ doo ɛ wose dↄↄ keŋ nyi ŋolo de bↄↄse ŋon nombii daale lee kpene keŋ dↄↄ te ɛ loo gyakaa Yesu Kristo dↄↄ na, ɛ ke nyiŋ tale tiranↄↄ fa ↄtenate. Mↄna ɛ mo wose keyↄkↄse na obuo tiranↄↄ fa ↄtenate. 16Ɛ mo wose keyↄkↄse na obuo tira mena nombia ŋenaŋ nↄↄ, na ke yela ɛ konↄↄ man nombia ke doo ŋon kyɛɛkyɛɛ. Akpaa ɛ yɛɛ mena na desɛŋ gyae ke kyaŋ balaŋ baŋ bee kolosi nombiakumɛɛ lee ɛ dinↄↄ kpaakpaa keŋ ɛ dana lee Kristo man nɛ. 17Nyi akpaa ke yɛɛ Wurubuarɛ kegyaebii ke nyi yaa naa diyem lee nombia kpaakpaa keyɛɛ dↄↄ na, ke dei kela keŋ ɛ kena diyem lee nombiakumɛɛ keyɛɛ dↄↄ. 18Nawolo nyi Yesu Kristo gbagba ŋon dukum kamasɛ be doo ↄ man ya nɛ, yeŋ dokoloŋ te ↄ yeŋawↄ fa daa nombiakumɛɛyɛɛra keŋ ↄ be gyae waa yeŋ bela ya, na waa nyiŋ mo daa benaa na Wurubuarɛ. Ba koo e, mↄna Wurubuarɛ tɛɛwↄ ↄ feliŋ ŋon dↄↄ gyuusu e lee yeŋ man. 19Kenaŋ wↄle na, Wurubuarɛ feliŋ ŋon yela ↄ gyuuwↄ ke gyↄ anokoare nombia ŋan dekpeŋkpeŋ fa woya baŋ bↄↄ kyaŋ wↄ tↄ deni nɛ. 20Mena woya kɛwↄ yɛna balaŋ baŋ leenaŋ gyaŋgba gyaŋgba de naana Nowa debaŋ keŋ, bↄↄ bɛɛ ba te lɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan di ya debaŋ keŋ Nowa ne yae adakaa dinaa keŋ nɛ. Wurubuarɛ nyiŋa konↄↄ fa wↄ nyi baa kyɛɛkee lee be nombiakumɛɛ man mↄna be bɛe. Balaŋ kyomii baale baŋ be yaanↄↄle yɛɛ balaŋ gyanaara nɛ gyoo la adakaa dinaa keŋ man, te Wurubuarɛ lɛɛ wↄ lee loŋ keŋ man. 21Mena loŋ kei yɛɛ yaa ŋgba Wurubuarɛ loŋkesↄ keŋ ne yeli dee nyiŋ nyeedoŋ nɛ. Wurubuarɛ loŋkesↄ kei te yɛɛ loŋ keŋ gyae ke faafo da ayimɛɛ lee da wose man ya. Mↄna loŋkesↄ kei nawolo nyi dɛɛ sola Wurubuarɛ bo nyi waa faafo da ayimɛɛ pou leki na waa fa daa dinↄↄ kpaakpaate. Kei nawolo nyi lee Yesu Kristo kefoŋ lee yeŋ man dↄↄ, te walaŋ ne tale mo konↄↄ man nombia kpaakpaa nyiŋan kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ. 22Nɛnɛɛ ŋon Yesu Kristo te lam adido te ↄ kyaa Wurubuarɛ dunoluŋ dↄↄ. Botↄↄ te ↄ ne di gyoori Wurubuarɛ kpilala, na kpene kamasɛ keŋ ne di doŋ adido botↄↄ nɛ dↄↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\