1 Tesalonikatena 1

1Tↄne kei lee maŋ Pↄↄl na Silase na Timoti gyaŋ. Dɛɛ ŋmarase ke dee yelee ɛmɛɛ Kristotena baŋ ɛ kyaa Tesalonika donↄↄ man, te ɛ ba mo ɛ wose fa de kya Wurubuarɛ na de Gbeŋgyoo Yesu nɛ. De kya Wurubuarɛ waa mo ↄ bɛrɛɛ boele ŋon na waa fa ŋon wosefɛɛreŋ. 2Debaŋ kamasɛ keŋ dɛɛ fane na, dɛɛ fa Wurubuarɛ karaŋ lee ɛ dↄↄ. 3Debaŋ kamasɛ keŋ dɛɛ fane na, de gyakaa dɛɛ tↄↄse mena keŋ ɛ na mo ɛ kelɛɛdi yɛɛ tom. Dɛɛ tↄↄse ɛ kakyeŋ keŋ ɛ na doo lee ɛ balaŋ kegyae, na mena keŋ ɛ ne kyaŋ ɛ wose seŋ keŋkeŋ lee ɛ kelɛɛdi keŋ ne yeli ɛ na mo ɛ loo gyakaa de Gbeŋgyoo Yesu Kristo dↄↄ nɛ. 4De tebia, da gyeŋ nyi Wurubuarɛ ne gyae ŋon te ↄ lese ŋon nyi yaa bese ↄ balaŋ. 5Nawolo nyi debaŋ keŋ dↄↄ kↄŋ kaa yako ŋon Wurubuarɛ nombia ŋan nɛ, na kekolosi kaageŋ te de kↄŋawↄ kaa kolosi fa ŋon ya. Mↄna de yela ɛ naa Wurubuarɛ feliŋ ŋon doŋ keŋ. Te de yela ɛ gyeŋawↄ nyi daa gbagba te lɛɛ di nyi nombia ŋan dee kolosi nɛ yɛɛ ampaŋ. Ɛ gyeŋ abↄↄ ŋan pou dↄↄ yɛɛ debaŋ keŋ de kyaa ɛ gyaŋ nɛ, nawolo nyi ɛmɛɛ gbagba ɛ deeli dↄↄ te de yɛɛ mena abↄↄ ŋenaŋ pou. 6Ɛ kasee daa na de Gbeŋgyoo Yesu nombia ŋan dↄↄ yɛɛ nɛ. Mena dↄↄ ɛ kayeyɛɛ man koraŋ na, ɛ moo gyoŋ keŋ ba lee Wurubuarɛ feliŋ ŋon gyaŋ nɛ lɛɛ nyeedoŋ nombia ŋan. 7Lee mena dↄↄ te yeli Kristotena baŋ pou be kyaa Masedonia na Akaya tɛɛle man nɛ, ne kɛɛ ya abↄↄ ayɛɛsa mo kasee ŋon. 8Nawolo nyi lee ɛmɛɛ dↄↄ, de Gbeŋgyoo nyeekelɛɛ nombia ŋan te yaasee bo gyu Masedonia na Akaya tɛɛle man kaageŋ ya, mↄna ŋa te yaasee gyu yenaŋ kamasɛ. Mena dↄↄ kolo be doo keŋ dɛɛ yako lee ke man bela ya. 9Nawolo nyi mena balaŋ benaŋ pou ne kolosi lee mena keŋ ɛ be lɛɛ daa gyoŋ man debaŋ keŋ dↄↄ kↄŋ ɛ gyaŋ nɛ. Bee kolosi lee mena keŋ ɛ be tina banɛɛ kasom yela, kↄŋ ɛ na som Wurubuarɛ dokoloŋ kooŋ ŋon ↄ kyaa kekpaakekpaa nɛ. 10Bee kolosi mↄ nyi ɛ ne daa ↄ bu Yesu ŋon ↄ be gyuusu e lee yeŋ man nɛ ka bese lee adido kↄŋ. Ŋon Yesu ne gyae la waa lese daa wee keŋ Wurubuarɛ waa mo baŋ di balaŋ nombia nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\