1 Tesalonikatena 4

1De tebia, nombia ŋan be kaa mɛɛ gyae maa yako ŋon yɛna nyi, da wola ŋon mena keŋ yaa kyaa na ɛ kekyaabii na ɛ nombia ayɛɛsa pou kenyiŋ gyoo Wurubuarɛ sia, ŋgba mena keŋ ɛ be taŋ wulaa ɛ ne yɛɛ nɛ. Dɛɛ waase ŋon lee de Gbeŋgyoo Yesu yele man nyi, ɛ kyaŋ ke keŋkeŋ na ɛ ke yɛɛ kela mena gba. 2Nawolo nyi ɛ gyeŋ nombia ŋan dↄↄ tɛɛ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo doŋ dↄↄ wola ŋon nɛ. 3Wurubuarɛ kegyaebii yɛna nyi ɛ na mo ayimɛɛ wuu ɛ wose ya, na ɛ ka lese ɛ wose lee kafoŋ nombia man. 4Ɛ man walaŋ kamasɛ waa gyeŋ mena keŋ waa tela ↄ wose nideli lee gbɛɛ kamasɛ man, ŋgba mena keŋ na gyoo Wurubuarɛ sia te ke dana obuo mↄ nɛ. 5Ɛ na yɛɛ kewↄlɛɛ nombia ŋgba mena keŋ balaŋ baŋ bↄↄ gyeŋ Wurubuarɛ ya ne yɛɛ nɛ ya. 6Mena ke mↄ te ŋolo na yɛɛ ↄ dↄↄ nombiikum yaa ↄ na ŋere e do ya. Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne yɛɛ mena nombiakumɛɛ kɛŋa pou na, de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ waa wↄŋ ↄtenate deŋele ŋgba mena keŋ dↄↄ wulaa yako ŋon te dↄↄ faree ŋon nɛ. 7Nawolo nyi Wurubuarɛ te baake daa kↄŋ ↄ gyaŋ nyi de kaa yɛɛ ayimɛɛ nombia ya, mↄna ↄ baake daa bo nyi de kaa yɛɛ balaŋ baŋ ayimɛɛ be doo ba wose man ya. 8Mena dↄↄ walaŋ kamasɛ ŋon ↄ bɛɛ mena kawola kei na, na deniwalaŋ nombia te ↄ bɛɛwↄ ya mↄna Wurubuarɛ ŋon ↄ ba mo ↄ feliŋ do ɛ man nɛ nombia yaa ↄ bɛɛwↄ. 9Nɛnɛɛ lee ɛmɛɛ na ɛ tebia dↄŋa kegyae wose man nombia dↄↄ, tekaboena nyi dɛɛ bese ŋmarase ke man kolo yelee ŋon bela ya, nawolo nyi Wurubuarɛ te wulaa wola ŋon nyi yaa gyae dↄŋa. 10Ke yɛɛ ampaŋ nyi ɛ wulaa ɛ ne gyae ɛ tebia Kristotena baŋ be kyaa Masedonia tɛɛle keŋ pou dↄↄ nɛ. Mↄna de tebia, dɛɛ waase ŋon bo nyi yaa yɛɛ kela mena. 11Ɛ yɛɛ kakyeŋ na ɛ ke kyaa wosefɛɛreŋ man, na ɛ man walaŋ kamasɛ ke nyii na ↄ wui. Ɛmɛɛ gbagba ɛ kyaŋ ɛ wose yɛɛ tom, ŋgba mena keŋ dↄↄ wulaa wola ŋon nɛ. 12Ɛ yɛɛ mena na, ɛ be gyae ɛ ka mo ɛ wose lↄ ŋolo dↄↄ ya. Kei gyae ke yela balaŋ baŋ bↄↄ kpuɛ na ŋon ya nɛ ke bu ŋon. 13De tebia, lee balaŋ baŋ bↄↄ yekee nɛ wose man nombia dↄↄ, dↄↄ ne gyae ɛ ke kyaa ditiŋtɛɛ man na ɛ ka yeyɛɛ ŋgba balaŋ baŋ be loo be gyakaa kolo dↄↄ nɛ ya. 14Dɛɛ lɛɛ di nyi Yesu yeŋawↄ te Wurubuarɛ gyuusu e lee yeŋ man. Mena ke mↄ te dɛɛ lɛɛ di nyi wee keŋ Yesu waa bese kↄŋ na, Wurubuarɛ waa gyuusu baŋ pou bↄↄ lɛɛ e di pɛte bↄↄ yem nɛ lee yeŋ man na baa kpu na e. 15De Gbeŋgyoo Yesu nombia ŋan ↄ ba wolo te dɛɛ yako ŋon nɛ yɛna nyi wee keŋ waa bese kↄŋ nɛ, daa baŋ dↄↄ kaa te de sɛɛ de kyaa nyeedoŋ man nɛ, dↄↄ gyae dɛɛ taŋgbɛɛ baŋ bↄↄ yekee nɛ foŋ gyu ke gyaŋee na e ya. 16Nawolo nyi de Gbeŋgyoo Yesu gbagba waa mo yeesa dinaa kolosi lee adido kↄŋ, te Wurubuarɛ kpilale kegyia ŋon mↄ waa mo yeesa kolosi, na baa wola Wurubuarɛ kaberɛ keŋ. Dekↄŋ mena na, balaŋ baŋ bↄↄ lɛɛ e di pɛte bↄↄ yem nɛ, baŋ ne gyae la baa taŋgbɛɛ foŋ lee yeŋ man. 17Kenaŋ wↄle na, daa baŋ de sɛɛ de kyaa nyeedoŋ man debaŋ kenaŋ nɛ, baa mo daa na wↄ pou gyu adido ŋↄma man, na de kaa gyaŋee na de Gbeŋgyoo Yesu na daa na e ke kyaa kekpaakekpaa. 18Mena dↄↄ ɛ mo mena nombia kɛŋa do dↄŋa kakyeŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\