1 Timoti 2

1Mena dↄↄ kpene keŋ mɛɛ gyae ɛ ke taŋgbɛɛ yɛɛ yɛna nyi, mɛɛ waase ŋon nyi yaa fane fa walaŋ kamasɛ na ɛ ka sola Wurubuarɛ wosefɛɛreŋ fa wↄ. Ɛ sola Wurubuarɛ bɛrɛɛ fa wↄ, na ɛ ke fa e karaŋ lee kpene kamasɛ keŋ ↄ ne yɛɛ fa wↄ nɛ dↄↄ. 2Mena mↄ te kaboena nyi yaa fane fa gyooneŋ na balaŋ baŋ pou bee di doŋ de dↄↄ nɛ, na de wↄe ke fɛɛ daa na dee nyiŋ kyaa wosefɛɛreŋ man na dee nyiŋ som Wurubuarɛ gbɛɛ kpaakpaate man lee da kekyaabii man. 3Mena nombia kɛŋa deila, te ŋɛɛ gyoo da nyeelɛɛre Wurubuarɛ ŋon sia. 4Nawolo nyi Wurubuarɛ ne gyae nyi waa lɛɛ walaŋ kamasɛ nyee na baa gyeŋ wa anokoare keŋ. 5Wurubuarɛ dokoloŋ kooŋ kyaa la, te walaŋ dokoloŋ kooŋ mↄ doo la Wurubuarɛ na balaŋ nsana. Ŋon yɛna Yesu Kristo. 6Yesu kei moona ↄ wose fa yeŋ tↄ balaŋ pou nyeeman kom lee ba dukum keŋ bↄↄ yɛɛ nɛ dↄↄ. Mena nombii kei te Wurubuarɛ yɛɛwↄ debaŋ keŋ ↄ ba see nɛ man, na kedi adansɛɛ fa balaŋ pou nyi ↄ ne gyae nyi baa nyiŋ nyeekelɛɛ. 7Lee kei dↄↄ te Wurubuarɛ lese maŋ nyi maa bese ↄ kpilale, na maa yako ↄ nombia kpaakpaa ŋan fa balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ. Nombia ŋan mɛɛ yako nɛ te yɛɛ dekara ya. 8Mena dↄↄ mɛɛ gyae nyi baala baa gyina ba nyiŋmaase ŋan ayimɛɛ be doo ŋe man ya nɛ adido, na baa fane debaŋ kamasɛ. Be na mo baŋ na aŋmaareŋ do ba kefane man ya. 9Mena mↄ te mɛɛ gyae nyi ala baa do abↄↄ ŋan kaboena nɛ, na baa desina ŋa nideli. Be na do ba nyeenyↄↄse adaose beiŋ ŋgba balaŋ yakaa nyibaŋ nɛ ya. Te be na mo kↄba abↄↄ na abↄↄ ŋan ŋa koya dana doŋ nɛ mia ba wose ŋgba mena keŋ tekaboena nɛ ya. 10Mↄna baa yɛɛ nombia kpaakpaa ŋan kaboena na balaŋ baŋ bɛɛ som Wurubuarɛ nɛ. 11Kaboena nyi ala baa yↄkↄse ba wose na baa kyaa yididi na baa kasee Wurubuarɛ nombia. 12Mↄↄ ne fa ala gbɛɛ nyi baa wola yaa baa di doŋ baala dↄↄ ya. Kaboena nyi baa wuu be nↄↄ. 13Nawolo nyi Adam te Wurubuarɛ taŋgbɛɛwↄ yɛɛ, pɛte ↄ yɛɛ Efa. 14Na Adam te ↄbↄnsam beowↄ ya. Mↄna alo ŋon te ↄbↄnsam beowↄ te ↄ leewↄ Wurubuarɛ wↄle yɛɛ dukum. 15Mↄna akpaa alo de kyaa ↄ kelɛɛdi man nideli na balaŋ kegyae te ayimɛɛ be doo ↄ konↄↄ man ya na, Wurubuarɛ waa lɛɛ e ↄ kalola man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\