1 Timoti 3

1Ke yɛɛ ampaŋ nyi "Akpaa ŋolo ne gyae waa yɛɛ Kristotena kegyia na, tom kpaakpaate yaa ↄ ne gyae nɛ." 2Kaboena nyi Kristotena kegyia waa yɛɛ walaŋ ŋon ↄ wose man be dana nombiikum keŋ balaŋ baa naa kolosi ya. Kaboena nyi ↄ wɛɛle dɛɛ yɛɛ dokoloŋ. Waa yɛɛ walaŋ ŋon ↄ sia doo tɛɛle man te ↄ ne tale di ↄ wose dↄↄ. Waa yɛɛ walaŋ ŋon ↄ wose man dana obuo te ↄ ne tale lɛɛ ŋↄↄla. Waa yɛɛ walaŋ ŋon ↄ ne tale wola nombia mↄ. 3Ↄ na yɛɛ soloŋnyↄↄre e ya te ↄ na yɛɛ walaŋ ŋon ↄ wose ne gyae nombia mↄ ya, mↄna waa yɛɛ walaŋ ŋon ↄ woɛ. Ↄ na yɛɛ kale gyaere e ya, te ↄ na yɛɛ walaŋ ŋon ↄ sia ne yɛɛ kↄba beiŋ ya. 4Waa yɛɛ walaŋ ŋon ↄ ne tale kɛɛ ↄ dekpaŋalaŋ dↄↄ nideli, te ↄ bia mↄ ne nyii ↄ dei nideli te bee bu e lee gbɛɛ kamasɛ man. 5Nawolo nyi akpaa ŋolo bɛɛ tale kɛɛ ↄ dekpaŋalaŋ dↄↄ nideli ya na, sena te waa tale kɛɛ Kristotena dikpii keŋ dↄↄ nideli? 6Walaŋ ŋonaŋ na yɛɛ walaŋ wↄle ↄsom keŋ man ya. Na mena ya na waa gyina ↄ wose adido na waa yala, na Wurubuarɛ ke bu e fↄↄ ŋgba mena keŋ ↄbↄnsam be yɛɛ te Wurubuarɛ be bu e fↄↄ nɛ. 7Kaboena nyi balaŋ baŋ bↄↄ doo Kristo man koraŋ ya nɛ, baa baake Kristotena kegyia ŋonaŋ yele kpaakpaa, na ↄ be nyiŋ yala ↄbↄnsam kↄta man na desɛŋ kedi e ya. 8Mena mↄ te kaboena nyi kegyiise baŋ bɛɛ kyↄ siamantena baŋ ↄsom keŋ man nɛ, baa yɛɛ balaŋ baŋ ba wose man dana obuo te balaŋ mↄ ne lɛɛ wↄ di nideli. Tekaboena nyi baa yɛɛ soloŋnyↄↄrawↄ ya, te be sia mↄ na yɛɛ kↄba dↄↄ beiŋ ya. 9Baa mo konↄↄ kpaakpaa kyaŋ anokoare keŋ Wurubuarɛ ba lese wola wↄ lee ba kelɛɛdi keŋ man nɛ nideli. 10Kaboena nyi Kristotena baa gyoo kegyiise baŋ man nideli, na baa kɛɛ nyi nombiikum kamasɛ be doo be man ya pɛna baa mo wↄ see kegyiise. 11Mena mↄ te kaboena nyi be wɛɛla baa yɛɛ ala baŋ ba wose man dana obuo, te bↄↄ ne gyae balaŋ wose man nombia kekolosi ya. Kaboena nyi baa yↄkↄse ba wose lee gbɛɛ kamasɛ man, na balaŋ ke nyiŋ tale mo ba wose lↄ be dↄↄ. 12Kaboena nyi kegyia wɛɛle dɛɛ yɛɛ dokoloŋ, te waa yɛɛ walaŋ ŋon ↄ ne tale kɛɛ ↄ bia na ↄ dekpaŋalaŋ dↄↄ nideli. 13Kegyiise baŋ bɛɛ yɛɛ tom nideli nɛ, baa nyiŋ daseŋae kpaakpaa na baa nyiŋ doŋ mo di adansɛɛ lee ba kelɛɛdi keŋ doo Yesu Kristo man nɛ man. 14Me loo gyakaa nyi be gyae ke kyare ya maa kↄŋ n gyaŋ. Te mɛɛ ŋmarase neŋ tↄne kei baa na, 15nyi me dↄↄ wↄle koraŋ nɛ, tↄne kei gyae ke yela n ka gyeŋ mena keŋ kaboena nyi balaŋ baa kyaa Wurubuarɛ dekpaŋalaŋ man. Dekpaŋalaŋ kenaŋ man balaŋ yɛna Kristotena dikpii keŋ be yɛɛ Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa kekpaakekpaa nɛ balaŋwↄ nɛ. Anokoare keŋ Wurubuarɛ ba lese wola nɛ, Kristotena dikpii kei yɛna ka mokↄↄ na ka tuula. 16Nyeekelɛɛ nombia ŋan ta tekaa yɛɛ nombia aweeseŋ dↄ ↄsom keŋ man ya nɛ, yɛɛ nombia ŋan ŋe dana yuŋ. Nombia kɛŋa te dɛɛ mo nↄↄdokoloŋ yako nyiaa, "Wurubuarɛ ta lese ↄ wose wola ŋgba deniwalaŋ nɛ. Wurubuarɛ feliŋ ŋon ta lese e wola nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman. Wurubuarɛ kpilala baŋ naa e, te Kristotena yako ↄ wose man nombia tɛɛle kei pou dↄↄ. Balaŋ lɛɛ e di tɛɛle kei pou dↄↄ, te Wurubuarɛ moo e gyu adido gyoorobiiri man."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\