2 Korintotena 1

1Tↄne kei lee maŋ Pↄↄl ŋon me yɛɛ Yesu Kristo kpilale e lee Wurubuarɛ kegyaebii man nɛ, na de dↄↄ Timoti gyaŋ. Dɛɛ ŋmarase ke dee yelee ɛmɛɛ Kristotena dikpii keŋ ɛ kyaa Korinto donↄↄ man, na Wurubuarɛ balaŋ baŋ ↄ be baake te ↄ be desina wↄ see fa ↄ wose te be kyaa Akaya tɛɛle dↄↄ pou nɛ. 2De kya Wurubuarɛ na de Gbeŋgyoo Yesu Kristo baa mo be bɛrɛɛ boele ŋon, na baa fa ŋon wosefɛɛreŋ. 3Ɛ yela dɛɛ do Wurubuarɛ ŋon ↄ yɛɛ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo ↄ kya e nɛ nↄↄ. Ŋon yɛna Wurubuarɛ ŋon ↄ ne wii balaŋ waraŋase te ↄ ne yako do wↄ. 4Ŋon ne yakola do daa de kayeyɛɛ man, na ke yela daa mↄ ke tale mo keyakodo keŋ ↄ be yako do daa nɛ yako do de tebia baŋ bɛɛ yeyɛɛ nɛ. 5De kɛɛ yeyɛɛ ŋgba mena keŋ Kristo mↄ ba yeyɛɛ nɛ, mena mↄ te Wurubuarɛ waa ta Kristo dↄↄ yako do daa ŋgba mena keŋ ↄ be yako do Kristo nɛ. 6Nyi daa Kristo kpilala ne naa diyem na, ɛ nyeekelɛɛ na ɛ keyakodo dↄↄ te dɛɛ naa diyem. Mena keŋ dee nyiŋ keyakodo nɛ, ne yeli ɛmɛɛ mↄ ne nyiŋ keyakodo. Kei ne yeli ɛ ne tale nyiŋ konↄↄ naa diyem ŋgba mena keŋ daa mↄ ne naa nɛ. 7Mena dↄↄ de loo gyakaa Wurubuarɛ dↄↄ nideli nyi waa yela ɛ ke tale seŋ keŋkeŋ, nawolo nyi da gyeŋ nyi mena keŋ ɛ ne naa diyem ŋgba mena keŋ daa mↄ ne naa ŋaale nɛ, mena te ɛ ke nyiŋ keyakodo ŋgba mena keŋ daa mↄ be nyiŋ keyakodo nɛ. 8Me tebia, dↄↄ ne gyae ɛ ke kyaa ditiŋtɛɛ man lee diyem keŋ dↄↄ naa Esia tɛɛle man nɛ ya. Balaŋ yela da wose kyaŋa daa nideli, keŋ nyi da te gyakaa loo gba nyi dee nyiŋ nyeedoŋ ya. 9De konↄↄse man na, yɛɛ daa ŋgba ba te yako daa nyi baa ko daa nɛ. Kei yela de ta mo da wose lↄ daa gbagba de doŋ dↄↄ ya, mↄna da moo da wose bo lↄ Wurubuarɛ ŋon ↄ ne gyuusu balaŋ lee yeŋ man nɛ dↄↄ. 10Ŋon lesena daa lee yeŋ nombia kɛŋa man, te ↄ gyakaa ↄ na lese daa kaa lii gyɛŋ. De loo gyakaa ↄ dↄↄ nyi waa lese daa debaŋ kamasɛ. 11Nawolo nyi ɛ ne fane fa daa dↄↄ. Dekↄŋ mena na, Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ gyae ke kↄŋ de dↄↄ lee balaŋ burum kefane dↄↄ nɛ, gyae ke yela balaŋ burum ke fane fa Wurubuarɛ karaŋ. 12Nombii dokoloŋ keŋ dↄↄ te dɛɛ wola da wose nɛ yɛna nyiaa, de konↄↄ man nombia ne di daa adansɛɛ nyi, dɛɛ mo de konↄↄ pou yɛɛ nombia ŋan ayimɛɛ be doo ŋe man ya nɛ tɛɛle kei dↄↄ, te dee di anokoare ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ ne gyae nɛ. Tuturu na, lee daa na ŋon kekyaa man. Na tɛɛle kei dↄↄ nyansa te dɛɛ mo yɛɛ nombia kɛŋa ya, mↄna Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ ba mo boele daa nɛ te dɛɛ mo yɛɛ. 13Nombia ŋan pou dɛɛ ŋmarase yelee ŋon nɛ, yɛɛ nombia ŋan ɛmɛɛ gbagba ɛ ke tale kala na ɛ ke nyii ŋe man. 14Ŋgba mena keŋ ɛ be nyii de nombia ŋan man kyomii debaŋ kei nɛ, de loo gyakaa nyi ɛ ke kↄŋ kaa nyii ŋe man nideli wee daale. Daa dↄↄ te ɛ ke tale wola ɛ wose, ŋgba mena keŋ lee ɛmɛɛ mↄ dↄↄ, daa mↄ dɛɛ wola da wose wee keŋ de Gbeŋgyoo Yesu waa bese kↄŋ nɛ. 15Me loo gyakaa nyi ɛ ke nyii nombia kɛŋa man nideli, mena dↄↄ te nafↄ me yɛɛ ma agyueŋ nyi maa taŋgbɛɛ kↄŋ ɛ gyaŋ, na ɛ ke nyiŋ di gyoŋ bola bola. 16Nawolo nyi me yɛɛ ma agyueŋ nyi mee gyu Masedonia tɛɛle man na maa mo ɛ gyaŋ, te ma bese lee botↄↄ mɛɛ kↄŋ na maa mo ɛ gyaŋ bela, na ɛ ke nyiŋ lↄ maŋ gbɛɛ na maa gyu Gyudia tɛɛle man. Mↄna ta tekaa de ya. 17Ma ke kyɛɛkee ma agyueŋ kei na, ke yɛɛ biatɛɛ agyueŋ ke? Yaa mɛɛ yɛɛ me nombia baa ŋgba tɛɛle kei dↄↄ balaŋ nɛ? Yaa nawolo baa nyi me dana nↄↄse ala ala? 18Mena keŋ Wurubuarɛ yɛɛ anokoarete e keŋ ↄ bɛɛ lee ↄ nombii wↄle ya nɛ, mena mↄ yaa daa mↄ de nombia ŋan dɛɛ yako nɛ be yɛɛ nↄↄse ala ala ya. 19Nawolo nyi Wurubuarɛ bu Yesu Kristo ŋon daa na Silase na Timoti be kolosi ↄ nombia fa ŋon nɛ, ↄ te yɛɛ nↄↄse ala ala walaŋ e ya, keŋ waa "Sɛɛ" na waa bese "Bɛɛ" ya. Mↄna ŋon dↄↄ, ↄ sɛɛ na ↄ te sɛɛ. 20Lee Kristo dↄↄ te Wurubuarɛ nombia ŋan ↄ be yako see nɛ pou kↄŋawↄ mena. Lee ŋon mↄ dↄↄ te de fane taŋ na, dɛɛ yako nyi "Amɛn" (Dɛɛ kↄŋ mena) mo lese Wurubuarɛ yele. 21Wurubuarɛ gbagba ne yɛɛ la te daa na ŋon pou na sem keŋkeŋ Kristo kelɛɛdi keŋ man. Ŋon lesena daa te ↄ kpila daa nyi dee gyu ke yɛɛ ↄ kegyaebii. 22Ŋon moona ↄ nyiŋmaa gyakaa de dↄↄ, te ↄ moo ↄ feliŋ ŋon do de konↄↄse man mo kyaŋ nae, na ke di adansɛɛ nyi de yɛɛ ↄ wui, te dee nyiŋ abↄↄ ŋan pou ↄ be desina see fa daa nɛ. 23Wurubuarɛ yɛna ma adansɛɛ nyi ma te gyae nyi maa do ŋon kaale ya, mena dↄↄ te me kyɛɛkee ma agyueŋ nyi mↄↄ bese kↄŋ ɛmɛɛ Korintotena gyaŋ ya. 24Dↄↄ ne gyae dɛɛ ŋere ŋon nyi yaa lɛɛ Kristo nombia ŋan dɛɛ yako ŋon nɛ di ya. Nawolo nyi ɛ wulaa ɛ seŋɛɛ ɛ kelɛɛdi keŋ man keŋkeŋ. Mↄna keŋ dɛɛ gyae nyi ke yɛɛ ŋon gyoŋ dↄↄ te daa na ŋon ne yɛɛ tom bom nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\