2 Korintotena 12

1Kaboena nyi maa wola ma wose, mↄna ma gyeŋ nyi ma wose kawola kei be dana tↄnↄↄ ya. Ɛ yela maa yako ŋon nombia ŋan de Gbeŋgyoo Yesu Kristo ba lese wola maŋ, na ŋan mↄↄ naa ŋa na me sia fonɛɛ ŋgba dosɛɛ man nɛ. 2Ma gyeŋ Kristobaale ŋolo keŋ kulutooneŋ kufu anaara yaa ŋgba Wurubuarɛ be gate e gyu adido adido nɛ. Nyi ↄ naa ke na ↄ sia fonɛɛ bo o, yaa ke yɛɛ dosɛɛ man ke bo na, maŋ ba gyeŋ ya. Wurubuarɛ waageŋ gyeŋa la. 3Ma gyeŋ nyi Wurubuarɛ moona mena walaŋ ŋonaŋ gyu adido adido botↄↄ keŋ bɛɛ baake nyi Paradiso nɛ. Nyi mena nombia kɛŋa yɛɛ sia fonɛɛ nombia bo o, ŋe yɛɛ dosɛɛ nombia bo o na, maŋ ba gyeŋ ya. Wurubuarɛ waageŋ gyeŋa la. 4Nombia ŋan walaŋ ŋonaŋ be nyii botↄↄ nɛ ŋe taŋ keyako ya, te walaŋ mↄ be tale mo ↄ nↄↄ yako ŋa gba ya. 5Mena dↄↄ maa wola ma wose bo mena walaŋ kei dinↄↄ dↄↄ. Mↄna mↄↄ gyae maa wola ma wose lee maŋ gbagba dↄↄ ya. Nyi akpaa maa wola ma wose koraŋ na, maa wola ma wose bo lee abↄↄ ŋan na wola ma wose keyↄkↄse nɛ dↄↄ bo. 6Nyi akpaa ma wola ma wose na te yɛɛ diyiŋ nombia ŋa ya, nawolo nyi nombia ŋan mↄↄ yako ŋon nɛ yɛɛ ampaŋ. Mↄna mↄↄ gyae maa wola ma wose ya. Nawolo nyi mↄↄ ne gyae nyi ŋolo ka mo maŋ maa kela mena keŋ kaboena nɛ, lee abↄↄ ŋan mɛɛ yɛɛ yaa nombia ŋan mee kolosi fa ŋon nɛ dↄↄ ya. 7Gyakoloŋ nombia dinaana ŋan Wurubuarɛ ba lese wola maŋ nɛ, nafↄ ŋe gyae ke tale yela ma nyee ka koro maŋ na maa wola ma wose. Mↄna Wurubuarɛ bɛɛ gyae nyi maa wola ma wose ya, mena dↄↄ te ↄ yela woseyooreŋ daale kaa gyoo maŋ. Woseyooreŋ kei yɛɛ ŋgba ↄbↄnsam kpila na ↄ tobaale ŋolo nyi waa kↄŋ kaa naase maŋ diyem nɛ, na be yele ma nyee ka koro maŋ gbaa na maa wola ma wose ya. 8Me waase de Gbeŋgyoo Yesu betabotooro nyi, waa lese mena woseyooreŋ kenaŋ lee ma wose man. 9Mↄna de Gbeŋgyoo Yesu bɛe te ↄ yako maŋ nyiaa, "Yela me bɛrɛɛ keŋ mↄↄ mo boele neŋ nɛ ke kaboena neŋ. Nawolo nyi n wose keyↄkↄse man te nyaŋ kena me doŋ." Mena dↄↄ dana maŋ gyoŋ nyi mɛɛ wola ma wose bo lee ma wose keyↄkↄse man, na Kristo doŋ keŋ kenyiŋ doo me man. 10Mena dↄↄ lee Kristo dↄↄ nɛ, wose keyↄkↄse man bo o tuubia man bo o, diyem kena man yaa diyem kenaase man yaa kaale man bo koraŋ na, ma wose ne fɛɛ maŋ. Nawolo nyi ma wose keyↄkↄse man te mɛɛ naa Kristo doŋ. 11Me ta bese diyiŋte, mↄna ɛmɛɛ yele la te ma bese diyiŋte. Ɛmɛɛ te kaboena nyi nafↄ yaa kɛlɛɛ maŋ. Nawolo nyi ma te yɛɛ kolo e ma wose dↄↄ koraŋ ya na, mↄↄ doo balaŋ baŋ bɛɛ baake ba wose nyi be yɛɛ Kristo kpilalawↄ nɛ tɛɛ lee gbɛɛ kamasɛ man ya. 12Abↄↄ ŋan pou kaboena nyi walaŋ waa yɛɛ na kawola nyi ↄ yɛɛ Kristo kpilale e nɛ, Wurubuarɛ tɛɛwↄ me dↄↄ yɛɛ ŋa ɛ man. Ŋan yɛna gyakoloŋ nombia na wↄↄle kalese wola. Te ɛ naa mena keŋ mↄↄ nyiŋ konↄↄ seŋ keŋkeŋ, yɛɛ mena abↄↄ kɛŋa pou. 13Na kↄba te ma te lɛɛ lee ɛ gyaŋ ya na, nafↄ woŋ te me yɛɛwↄ fa Kristotena akaŋ baŋ te ma te yɛɛ fa ŋon ya? Yaa keŋ ma te lɛɛ kↄba lee ɛ gyaŋ dↄↄ ya, te ɛ ne kolosi mena nombia kɛŋa? Akpaa mena te doo na, ɛ wui dei. 14Ma te desina ma wose nyi maa bese kaa ta ɛ dↄↄ betabotoorote. Mↄↄ ne gyae nyi me kaa mo ma wose lↄ ɛ dↄↄ ya, nawolo nyi na ya abↄↄ ŋan ɛ dana nɛ te mɛɛ gyae ya, mↄna ɛmɛɛ gbagba te mɛɛ gyae. Kegbagba na, na bia ne gyae na abↄↄ see ba lolala ya, mↄna lolala ne gyae na abↄↄ see be bia. 15Mena dↄↄ dana maŋ gyoŋ nyi maa mo kpene kamasɛ keŋ me dana nɛ, kpu na me dibiliŋ wↄlɛɛ ɛ dↄↄ. Nyi akpaa mɛɛ gyae ɛ nombia nideli na, ɛmɛɛ be gyae maŋ mena yee? 16Ma gyeŋ nyi ɛ ke sɛɛ nyiaa, ayi me ta mo kasolↄ kaa ŋere ŋon ya. Mↄna ɛ man baale ne yako nyiaa me dana nyansa, mena dↄↄ te ma moo adao gbɛɛneŋ nyiŋ ŋon. 17Ma moo balaŋ baŋ mↄↄ kpili ɛ gyaŋ nɛ dↄↄ di ɛ nyeeya man? 18Me waase Tituse nyi waa kↄŋ ɛ gyaŋ te me kpila Kristobaale ŋolo mↄ kpu na e. Tituse kaa lɛɛ ɛ nyeeman kolo bo di yaa? Na agyueŋ dokoloŋ te daa na e dana yee? Yaa na gbɛɛ dokoloŋ dↄↄ te daa na e dↄŋ yee? 19Ɛmɛɛ gyeŋ nyi da seŋɛɛ baa dee tira de nombia kɛŋa nↄↄ na dee di deŋele? Koa te yɛɛ mena ya. Wurubuarɛ ne naa daa nyi Kristo kegyaebii man yaa dee kolosi nɛ. Me tebia kpaakpaa, lee ɛ deeli dↄↄ te de kolosi nombia kɛŋa pou mena nɛ. 20Me wↄe ne lↄ maŋ nyi akpaa me kↄŋ ɛ gyaŋ na, mↄↄ gyae maa naa ŋon nyi ɛ kyaa ŋgba mena keŋ mɛɛ gyae nɛ ya, te ɛmɛɛ mↄ be gyae ɛ kena me dinↄↄ ŋgba mena keŋ ɛ ne gyae nyi ɛ kena ke nɛ ya. Me wↄe ne lↄ maŋ nyi mberem na kale nombia, na sibii na baŋ na yoo nombia na balaŋ kewↄlɛɛ, na wose kawola na nombia nkaraŋkaraŋ keyɛɛ gyae ke doo ɛ man. 21Me wↄe ne lↄ maŋ nyi akpaa me kↄŋ bela na, Wurubuarɛ waa yↄkↄse maŋ ɛ siaman na me tↄↄ ke kyoŋii maŋ lee ɛ man baale nombiakumɛɛ ŋan bɛɛ yɛɛ, te bↄↄ ne gyae baa kyɛɛkee lee ŋe man ya nɛ dↄↄ. Me wↄe ne lↄ maŋ nyi be sɛɛ bɛɛ yɛɛ kafoŋ na nombia nkaraŋkaraŋ, te bↄↄ ne gyae baa kyɛɛkee lee be nombiakumɛɛ ŋenaŋ man kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\