2 Korintotena 2

1Mena dↄↄ ma te yɛɛ ma agyueŋ nyi, mↄↄ gyae maa bese kↄŋ ɛ gyaŋ na maa yela nombia ke takaa ŋon ya. 2Nawolo nyi akpaa me kↄŋ te me yeli nombia de takaa ŋon na, amↄte ne gyae la waa yela me sia kagye. Na ɛmɛɛ baŋ mↄↄ yeli nombia be takaa ŋon nɛ yee? 3Keŋ dↄↄ te mↄↄ ŋmarase ŋon tↄne kenaŋ yɛna nyiaa, mↄↄ ne gyae nyi me kↄŋ na kolo ke takaa ɛmɛɛ baŋ ɛ ke yela me sia kagye nɛ ya. Nawolo nyi mɛɛ lɛɛ ɛ popou di nideli nyi akpaa me sia da gye na, ɛmɛɛ mↄ sia gyae ka gye. 4Debaŋ keŋ mɛɛ ŋmarase tↄne kei nɛ, na me tↄↄ ne kyoŋii maŋ. Nombia atakaasa na siasaraŋ te ma moowↄ ŋmarase ŋon tↄne kenaŋ. Na me ŋmarase ŋon tↄne kenaŋ bo na ɛ wose ka yeŋ ŋon ya, mↄna mɛɛ gyae nyi ɛ ka gyeŋ mena keŋ mɛɛ gyae ŋon nɛ nideli. 5Walaŋ ŋon ↄ be yɛɛ nombiikum te ↄ be yeli nombia be takaa ŋon nɛ, na maŋ maageŋ te ↄ yɛɛ ke tia ya, mↄna gbɛɛ daale man na ɛ popou yaa ↄ yɛɛ ke tia. Kei te yɛɛ nyi mɛɛ wↄŋee nombia ŋan man bo ya. 6Mena keŋ ɛ man balaŋ burum be wↄŋ ↄ deŋele nɛ, keŋ kaageŋ tekaboe. 7Mena dↄↄ kaboena nyi yaa mo ↄ nombiakumɛɛ kyɛɛ e na ɛ kekolosi do e, na mena ya na gyae ke yela waa mutii yeŋ. 8Mena dↄↄ mɛɛ waase ŋon nyiaa, ɛ lese ɛ kegyae keŋ wola e nideli. 9Kpene keŋ dↄↄ te mↄↄ ŋmarase ŋon tↄne keŋ yɛna nyiaa, mɛɛ gyae maa kɛɛ nyi ɛ ka seŋ keŋkeŋ kekɛɛsekɛɛ man, te ɛ ne nyii me dei debaŋ kamasɛ? 10Nyi akpaa ɛ mo ŋolo nombiakumɛɛ kyɛɛ e na, maŋ mↄ maa mo kyɛɛ e. Mↄna nyi akpaa nombii daale doo keŋ kaboena nyi maa mo kyɛɛ e koraŋ gba na, lee ɛmɛɛ dↄↄ te maa mo kyɛɛ e lee Kristo yele man. 11Kei gyae ke yela na ↄbↄnsam be nyiŋ tale di de dↄↄ ya. Nawolo nyi da gyeŋ wa adaose ŋan pou. 12Debaŋ keŋ mↄↄ gyu ka gyoo Torase donↄↄ man me kaa kolosi de Gbeŋgyoo Yesu Kristo nombia kpaakpaa ŋan nɛ, me naawↄ nyi de Gbeŋgyoo ta toro gbɛɛ fa maŋ nyi maa kolosi ↄ nombia ŋan botↄↄ. 13Mↄna me wↄe te fɛɛ maŋ ya, nawolo nyi ma te naa me dↄↄ Tituse botↄↄ ya. Mena dↄↄ me kalaa Torasetena baŋ te me laŋa Masedonia tɛɛle man. 14Mↄna mɛɛ do Wurubuarɛ nↄↄ nawolo nyi Kristo te di ↄ kↄlala pou dↄↄ. Mena mↄ te lee Kristo dↄↄ, daa mↄ ne di de kↄlala baŋ dↄↄ debaŋ kamasɛ. Kristo te tɛɛ de dↄↄ yela ↄ nombia ŋan man kagyeŋ te yaasee gyu yenaŋ kamasɛ ŋgba kolo ofoŋte nɛ. 15Nawolo nyi Wurubuarɛ siaman na, daa Kristotena yɛɛ ŋgba kolo ofoŋte nɛ balaŋ baŋ Wurubuarɛ ne lɛɛ ba nyee na balaŋ baŋ baa yeŋ leki nɛ siaman. 16Balaŋ baŋ baa yeŋ leki nɛ gyaŋ na, ofoŋ kei yɛɛ ŋgba kolo wↄŋte keŋ gyae kako wↄ nɛ. Mↄna balaŋ baŋ Wurubuarɛ ne lɛɛ ba nyee nɛ dↄↄ, ofoŋ kei yɛɛ ŋgba kpene keŋ ne fa wↄ nyeedoŋ nɛ. Te amↄte kaboela na Kristo tom kei keyɛɛ? 17Daa be doo ŋgba balaŋ baŋ bɛɛ mo Wurubuarɛ nombia ŋan di kebu nɛ ya. Mↄna daa dↄↄ Wurubuarɛ siaman na, de yɛɛ balaŋ baŋ ŋon Wurubuarɛ ba lese te ↄ be kpila daa, te dɛɛ tɛɛ Kristo dↄↄ mo de konↄↄ pou yako ↄ nombia ŋan anokoare man nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\