2 Tesalonikatena 1

1Tↄne kei lee maŋ Pↄↄl na Silase na Timoti gyaŋ. Dɛɛ ŋmarase ke dee yelee ɛmɛɛ Kristotena baŋ ɛ kyaa Tesalonika donↄↄ man, te ɛ yɛɛ de kya Wurubuarɛ na de Gbeŋgyoo Yesu Kristo balaŋwↄ nɛ. 2De kya Wurubuarɛ na de Gbeŋgyoo Yesu Kristo baa mo be bɛrɛɛ boele ŋon na baa fa ŋon wosefɛɛreŋ. 3De tebia, kaboena nyi wee na wee na dɛɛ do Wurubuarɛ nↄↄ lee ɛmɛɛ dↄↄ ŋgba mena keŋ kaboena nɛ. Nawolo nyi ɛ kelɛɛdi keŋ na bee kpu, te walaŋ kamasɛ mↄ balaŋ kegyae keŋ ↄ dana fa ↄ dↄↄ nɛ na bee kpu. 4Lee mena dↄↄ dɛɛ tale gyↄ de konↄↄ kolosi ɛ wose man nombia Wurubuarɛ balaŋ man yenaŋ kamasɛ. Nawolo nyi ɛ kayeyɛɛ na ɛ diyem kena pou man koraŋ na, ɛ ne yɛɛ kakyeŋ seŋ ɛ kelɛɛdi man. 5Kɛŋa pou na lese la wola nyiaa, Wurubuarɛ ne di ↄ nombia na ke gbɛɛ bo. Kei gyae ke yela ɛ ke kaboena Wurubuarɛ gyoori keŋ dↄↄ ɛ ne naa diyem nɛ man kagyoo. 6Wurubuarɛ ne di ↄ nombia na ke gbɛɛ, mena dↄↄ waa tↄ balaŋ baŋ bɛɛ naase ŋon diyem nɛ kom, 7na waa yela daa baŋ de yɛɛ ↄ balaŋwↄ te dɛɛ naa diyem nɛ ke fɛɛfo wee keŋ de Gbeŋgyoo Yesu na ↄ kpilala baŋ be dana doŋ te boalaŋ gyae ke kilisiwↄ lee adido kↄŋ nɛ. 8Wurubuarɛ waa wↄŋ balaŋ baŋ bↄↄ gyeŋ e ya, te be ta mo de Gbeŋgyoo Yesu nyeedoŋ nombia ŋan yɛɛ kolo ya nɛ deŋele. 9Waa wↄŋ mena balaŋ benaŋ deŋele, na baa naa diyem kekpaakekpaa. Keŋ kpuɛ bela yɛna nyi, waa lese wↄ lee de Gbeŋgyoo Yesu na ↄ gyoori dinaa keŋ man. 10Debaŋ kenaŋ man keŋ waa bese kↄŋ nɛ, ↄ balaŋ baŋ Wurubuarɛ be baake wↄ te ↄ be desina wↄ see fa ↄ wose nɛ baa lese ↄ yele adido, na baŋ pou bↄↄ lɛɛ e di nɛ ke kɛlɛɛ e. Ɛmɛɛ mↄ ɛ ke kpu na wↄ, nawolo nyi ɛ lɛɛ nombia ŋan dↄↄ yako ŋon nɛ di. 11Lee mena nombia kɛŋa dↄↄ te dɛɛ fane fa ŋon debaŋ kamasɛ nɛ. Dɛɛ sola Wurubuarɛ nyi waa yela ɛ ke kaboena ↄ kebaake keŋ ↄ be baake ŋon nɛ, na waa fa ŋon doŋ na ɛ ka mo tↄↄle nombia kpaakpaa ŋan pou ɛ ne gyae ɛ ke yɛɛ nɛ. Na ɛ ke tale yɛɛ tom keŋ ɛ ne yɛɛ nɛ kelii ↄto lee mena keŋ ɛ ne lɛɛ e di nɛ dↄↄ. 12De kↄŋ mena na, de Gbeŋgyoo Yesu yele gyae ka koro adido. Balaŋ baa naa ↄ gyoori keŋ, te Yesu dↄↄ ɛmɛɛ mↄ ɛ yele gyae ka lee. Lee de kya Wurubuarɛ, na de Gbeŋgyoo Yesu Kristo bɛrɛɛ keŋ bↄↄ mo boele ŋon dↄↄ, baa yela kekↄŋ mena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\