Kpilala 1

1Kegyia Teyofilose, maŋ Luka ne ŋmarase na tↄne kei mee yelee neŋ. Me tↄne gyaŋgbate keŋ man nɛ, ma wola abↄↄ ŋan pou Yesu be yɛɛ na ŋan ↄ ba wolo debaŋ keŋ ↄ be fi ↄ tom asɛɛ, 2mo kelii wee keŋ Wurubuarɛ ba mo e laŋ adido nɛ. Pɛ Wurubuarɛ ka mo Yesu gyu adido nɛ, Wurubuarɛ feliŋ ŋon tɛɛwↄ ŋon Yesu dↄↄ wola ↄ kpilala baŋ ↄ ba lese nɛ tom keŋ baa yɛɛ. 3Yesu Kristo ka yeŋ wↄle weeya sↄŋola man nɛ, ↄ lese ↄ wose wola ↄ kaseela baŋ agbaatee agbaatee lee gbɛɛneŋ burum man wola nyi ↄ delena, keŋ nyi ŋolo be tale lɛɛ ka aŋmaareŋ ya. Be naa e na be sia, te ↄ kolosiwↄ fa wↄ lee Wurubuarɛ gyoorobiiri keŋ wose man. 4Ba kekyaa man nɛ, wee daale ↄ faree ↄ kaseela baŋ nyi "Ɛ na lee Gyerusalɛm donↄↄ man ya, mↄna ɛ kyaa botↄↄ daa kpene keŋ me kya be yako see nyi waa fa ŋon nɛ." Me wulaa yako ŋon ka wose man nombia nyi, 5loŋ te Gyↄn moowↄ sↄ ŋon Wurubuarɛ loŋ, mↄna weeya akalansɛɛ ŋaale wↄle na Wurubuarɛ waa mo ↄ feliŋ ŋon bo sↄ ŋon Wurubuarɛ loŋ. 6Debaŋ keŋ Yesu na ↄ kpilala baŋ be yilaa nɛ te be bↄↄse e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, mena dↄↄ nɛnɛɛ n ka besena gyoori keŋ fa Iseraetena?" 7Botↄↄ te Yesu tiranↄↄ fa wↄ nyi, "Ka te yɛɛ kpene keŋ nyi ɛ ka gyeŋ debaŋ keŋ ya, nawolo nyi debaŋ keŋ na wee keŋ mena nombii kei gyae ke kↄŋ dↄↄ, kyae me kya gyaŋ. Ↄ doŋ dↄↄ te ↄ see ŋa. 8Mↄna debaŋ keŋ Wurubuarɛ waa mo ↄ feliŋ ŋon do ɛ man nɛ, ɛ ke nyiŋ doŋ. Na ɛ ka bese ma adansɛɛtena Gyerusalɛm donↄↄ man, na Gyudia na Samaria tɛɛlese pou dↄↄ mo kelii tɛɛle pou ↄto." 9Ↄ kekolosi kɛŋa pou taŋ na, te Wurubuarɛ mo e laŋ adido be popou siaman ka gyoo ŋↄma man. Mena dↄↄ ba te naa e bela ya. 10Be ka seŋ botↄↄ be sɛɛ bɛɛ kɛɛ adido fee nɛ, karatetee na tewulɛɛ bala baale seŋɛɛ laa ba yenaŋ na ba doona abↄↄ wolomɛɛ. 11Te be bↄↄse Yesu kpilala baŋ nyi, "Galeliatena, weera te ɛ seŋɛɛ ɛ ne kɛɛ adido fee mena? Yesu kei, ŋon Wurubuarɛ ba mo e lee ɛ gyaŋ laŋ adido nɛ, mena ke te waa bese kↄŋ ŋgba mena keŋ ɛ be naa e ↄ ne gyu adido nɛ." 12Te ↄ kpilala baŋ besewↄ lee oliifi bula keŋ dↄↄ kↄŋ Gyerusalɛm. Lee botↄↄ kↄŋ Gyerusalɛm donↄↄ keŋ man benaa na dↄŋa. Gyae ke yɛɛ ŋgba wↄↄ ŋmeeseŋ sao na kufu nɛ. 13Ba ke kↄŋ kaa gyoo Gyerusalɛm donↄↄ keŋ man nɛ, te ba gyeŋawↄ gyu abansoro deni be dɛɛkyae keŋ man. Balaŋ baŋ be kyaa botↄↄ yɛna, Pita na Gyↄn na Anderiase na Filipo na Tomase na Batolomeo na Mateo na Alfeose bu Gyemisi na Simↄn ŋon ↄ ne gyae ↄ balaŋ nideli nɛ, na Gyemisi bu Gyudase. 14Be popou na ala baale na Yesu ↄ naa Mɛɛre, na Yesu ↄ naabia ne yɛɛ na nↄↄdokoloŋ yilaa fane debaŋ kamasɛ. 15Wee daale balaŋ baŋ bↄↄ lɛɛ Yesu di nɛ kaa yilaawↄ, na baa yɛɛ ŋgba balaŋ sↄŋonoŋ na balaŋ sao nɛ (120). Botↄↄ te Pita korowↄ seŋ yako wↄ nyiaa, 16"Me tebia, nombia ŋan Wurubuarɛ nombia be yako see lee Gyudase wose man nɛ, kaboena nyi ŋe dɛɛ kↄŋ mena. Gyudase kei wose man te gyoo Defidi yakowↄ see nyiaa, ŋon ne gyae la waa ta balaŋ baŋ baa gyu ke kyaŋ Yesu nɛ siaman." 17Nafↄ na Gyudase kei kpuɛ de man, nawolo nyi Yesu lese na ŋon mↄ nyi waa kpu na daa na dɛɛ yɛɛ tom kei. 18Kↄba keŋ ŋon Gyudase be nyim lee ↄ nombiakumɛɛ kɛŋa keyɛɛ man nɛ, te ↄ moowↄ lɛɛ tɛɛle. Tɛɛle kenaŋ man te ↄ yalawↄ te ↄ tↄↄ bɛɛwↄ te ↄ loobia pou leewↄ. 19Balaŋ baŋ pou be kyaa Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ nyii mena nombii kei, mena dↄↄ ba doo botↄↄ yele be dɛɛ dei man nyi Akɛledama, keŋ nawolo nyi Fatabo tɛɛle. 20Gyoo Defidi yako Gyudase wose man nombia Wurubuarɛ Nↄↄneŋ tↄne keŋ man nyi, "Ↄ dekpaŋalaŋ dɛɛ doo yakaa keŋ ŋolo na kyaa ke man ya." Ↄ besewↄ yako nyi, "Walaŋ wↄle waa kyaa ↄ nawↄↄ man na waa yɛɛ ↄ tom." 21"Mena dↄↄ kaboena nyi ŋolo waa kyaa ↄ nawↄↄ man kpu na daa, na dee di de Gbeŋgyoo Yesu kefoŋ lee yeŋ man keŋ adansɛɛ. Kaboena nyi walaŋ ŋonaŋ waa yɛɛ walaŋ ŋon na ↄ kpuɛ na daa debaŋ keŋ pou daa na de Gbeŋgyoo Yesu ne gyu dɛɛ kↄŋ, lee debaŋ keŋ Gyↄn be sↄ e Wurubuarɛ loŋ kelii debaŋ keŋ Wurubuarɛ ba mo e lee de gyaŋ gyu adido nɛ." 23Mena dↄↄ ba lese Gyosɛfo ŋon bɛɛ baake e nyi Basabase yaa Gyustuse nɛ na Matiase. 24Te be fanewↄ nyi, "De Gbeŋgyoo, nyaŋ gyeŋa na walaŋ kamasɛ konↄↄ man. Mena dↄↄ wola daa tewulɛɛ bala kɛwↄ man ŋon n ba lese nyi waa yɛɛ Yesu kpilale, 25na waa kyaa Gyudase ŋon ↄ be tina ↄ tom yela te ↄ be lam gyu botↄↄ keŋ kaboena e nɛ nawↄↄ man." 26Mena dↄↄ be lↄↄ boe, te boe keŋ yalawↄ Matiase yele dↄↄ. Kei nawolo nyi ŋon te Wurubuarɛ lesewↄ, te ba moo e kpu Yesu kpilala kufu daale baŋ man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\