Kpilala 11

1Yesu kpilala na Kristotena baŋ be kyaa Gyudia tɛɛle keŋ dↄↄ nyiiwↄ nyi, balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ mↄ te lɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan do. 2Pita ke gyu ka gyoo Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ, Gyudatena baŋ ba seŋɛɛ nyi Yesu silala pou baa kara be baala wose nɛ te sɛɛ e ya. 3Be bↄↄse e nyi, "Weera te n gyuuwↄ balaŋ baŋ ba te kara be baala wose ya nɛ gyaŋ, te n ke diiwↄ bom na wↄ?" 4Botↄↄ te Pita lese kpene keŋ be kↄŋ nɛ man dokoloŋ dokoloŋ fa wↄ nyiaa, 5"Na me kyaa Gyopa donↄↄ man mɛɛ fane. Keŋte me naa kolo ŋgba kanyaŋ dinaa daale nɛ na me sia ŋgba dosɛɛ man nɛ, keŋ be dana ke nↄↄbia anaara ŋan man te be tisinaa ke lee adido kaa see me siaman. 6Me kɛɛ ke man nideli na te me naa wonembia kpookpoo, baŋ be dana nawↄↄ anaara na baŋ bee tuu be tↄↄse dↄↄ na baŋ bee furufu na wonembia kumɛɛ pou. 7Te me nyii nↄↄwoya ŋaale nyi, 'Pita, koro na n ka ko di.' 8Te me yakowↄ nyiaa, 'Me Gbeŋgyoo koa, dee gyu lem, kolo kum yaa kpene keŋ dɛɛ kↄle nɛ te tinaa ta me nↄↄ see ya.' 9Te nↄↄwoya ŋan besewↄ yako man lee adido bolate nyiaa, 'Kpene keŋ Wurubuarɛ be lɛɛ do nyi ke dei nɛ, na baake ke nyi kolo anekↄlaŋ ya.' 10Ke yɛɛwↄ mena betabotooro te be wↄŋa woni keŋ pou laŋ adido bela. 11Debaŋ kenaŋ na baala batooro baŋ Konelio be kpili lee Kaesaria kↄŋ me gyaŋ nɛ, te kaa sem dekpaŋalaŋ keŋ man me kyaa nɛ. 12Te Wurubuarɛ feliŋ yako maŋ nyi, me na lɛɛ ma wose aŋmaareŋ ya, maa sila wↄ gyu. Me tebia looro kɛwↄ sila maŋ lee Gyopa gyu Kaesaria te de popou gyuuwↄ ka gyoo Konelio dɛɛ. 13Botↄↄ te ↄ yako daa mena keŋ Wurubuarɛ kpilale be kaa bɛɛ lee ↄ dↄↄ ↄ dekpaŋalaŋ man, te ↄ yako e nyi kpila gyu Gyopa ke baake balee ŋon bɛɛ baake e nyi Simↄn Pita nɛ. 14Waa kↄŋ kaa yako ŋon nombia kpaakpaa ŋan gyae ke yela ɛmɛɛ na n dekpaŋalaŋmantena pou ke nyiŋ nyeekelɛɛ. 15Me ke gyina me nↄↄ mee kolosi pɛ, te Wurubuarɛ feliŋ ŋon kↄŋawↄ kaa gyoo be man, ŋgba mena keŋ ba gyoo de man kewalaŋ keŋ nɛ. 16Botↄↄ te me tↄↄse de Gbeŋgyoo Yesu nↄↄwoya ŋan ↄ be yako nyi, 'Loŋ te Gyↄn moowↄ sↄ balaŋ Wurubuarɛ loŋ, mↄna Wurubuarɛ waa mo ↄ feliŋ ŋon bo sↄ ŋon Wurubuarɛ loŋ.' 17Mena keŋ Wurubuarɛ ba mo ↄ feliŋ do de man debaŋ keŋ man dↄↄ lɛɛ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo di nɛ, mena ke yaa ↄ moowↄ do baŋ mↄ man. Kenaŋ na, maŋ yɛna amↄte ŋon maa tale tↄ Wurubuarɛ gbɛɛ." 18Be ke nyii nombia kɛŋa nɛ be tinaa nombia ŋan kewↄŋee yela te ba lese Wurubuarɛ yele nyi, "Nɛnɛɛ dↄↄ, Wurubuarɛ te fa balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ mↄ gbɛɛ nyi, baa kyɛɛkee lee be gbɛɛneŋ kumɛɛ man na baa nyiŋ nyeedoŋ." 19Be ka ko Sitifin wↄle nɛ, baŋ bↄↄ lɛɛ Kristo di nɛ yaaseewↄ lee mena keŋ bɛɛ naase wↄ diyem dↄↄ. Baale gyuuwↄ naŋ Tunisia na Saiporↄse tɛɛle man, na Antiↄke donↄↄ man bɛɛ yako Yesu nombia ŋan fa Gyudatena baageŋ. 20Mↄna baŋ bↄↄ lɛɛ Kristo di nɛ man baale baŋ bↄↄ lee Saiporↄse na Kirene nɛ, gyuu Antiↄke ke yako de Gbeŋgyoo Yesu wose man nombia kpaakpaa ŋan fa balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ. 21De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ seŋawↄ be wↄle te balaŋ burum lɛɛ nombia ŋan di te be kyɛɛkeewↄ lee be gbɛɛneŋ kumɛɛ man, te be kↄŋawↄ de Gbeŋgyoo Yesu gyaŋ. 22Debaŋ keŋ Kristotena baŋ be kyaa Gyerusalɛm be nyii nombia kɛŋa nɛ, be kpila Banabase gyu Antiↄke. 23Ↄ ke gyu ka gyoo botↄↄ te ↄ kena mena keŋ Wurubuarɛ ba mo ↄ bɛrɛɛ boele wↄ nɛ, yɛɛ e gyoŋ te ↄ doo be popou kakyeŋ nyi baa mo be konↄↄ pou sila de Gbeŋgyoo Yesu. 24Banabase yɛɛ walaŋ kpaakpaate ŋon ↄ be lɛɛ Kristo nombia ŋan di, te Wurubuarɛ feliŋ doo ↄ man nideli. De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ moo balaŋ burum kaa kpu na Kristotena dikpii keŋ. 25Te Banabase gyuu Tasuse ↄ kaa kɛo Sↄↄl. 26Ↄ kena e nɛ ↄ moo e kↄŋ Antiↄke. Kulutoo dibiliŋ pou na Banabase na Sↄↄl ne kyaa gyaŋee Yesu kaseela dikpii dinaa keŋ na bɛɛ wola wↄ. Antiↄke botↄↄ te be taŋgbɛɛwↄ baake Yesu silala baŋ nyi Kristotena. 27Weeya ŋenaŋ man te Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baale lee Gyerusalɛm gyu Antiↄke. 28Keŋte be man ŋolo ŋon bɛɛ baake e Agabuse nɛ korowↄ seŋ te Wurubuarɛ feliŋ tɛɛwↄ ↄ dↄↄ yako nombia see nyiaa, tanam dinaa daale gyae kekↄŋ tɛɛle keŋ pou dↄↄ. (Tanam dinaa kei kↄŋawↄ mena ampaŋ debaŋ keŋ gyoo dinaa Klaudiuse ne di gyoori nɛ.) 29Mena dↄↄ kaseela baŋ yɛɛ ba agyueŋ nyi be man walaŋ kamasɛ waa fa kolo ↄ ke talebii man, na baa mo yelee be tebia Kristotena baŋ be kyaa Gyudia tɛɛle man nɛ. 30Te ampaŋ be yɛɛwↄ mena. Ba moo abↄↄ ŋan bↄↄ faa nɛ do Banabase na Sↄↄl nyiŋmaa man, te ba moowↄ gyina kegyiise baŋ be kyaa botↄↄ nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\