Kpilala 13

1Kristotena dikpii keŋ ke kyaa Antiↄke donↄↄ man nɛ, na be dana Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra na wolala be man. Baŋ yɛna Banabase na Simeↄn ŋon bɛɛ baake e nyi walaŋ bibiini nɛ na Lusiuse ŋon ↄ ba lee Kirene nɛ, na Sↄↄl na Manayen ŋon bↄↄ kɛɛle ŋon na gyoo Herode Antipase bom nɛ. Gyoo Herode Antipase yɛna walaŋ ŋon ↄ seŋɛɛ gyoo dinaa nawↄↄ man Galelia tɛɛle man. 2Wee daale be kɛɛ som Wurubuarɛ nɛ, be bake be nↄↄ bɛɛ fane te Wurubuarɛ feliŋ yako wↄ nyiaa, "Ɛ lese Banabase na Sↄↄl fa maŋ, na baa yɛɛ tom keŋ dↄↄ mↄↄ baake wↄ nɛ." 3Mena dↄↄ ba kebake be nↄↄ fane taŋ nɛ, ba moo be nyiŋmaase gyakaa be dↄↄ fane fa wↄ te be lↄↄ wↄ gbɛɛ. 4Wurubuarɛ feliŋ ke kpila Banabase na Sↄↄl nɛ, be gyuu Selusia. Botↄↄ te ba moo degbele dinaa mo loŋ dↄↄ gyu Saiporↄse tɛɛle keŋ loŋ be kilisi ke nɛ man. 5Be kelii Salamise nɛ be yako Wurubuarɛ nombia ŋan Gyudatena ↄsom denɛɛ man. Na Gyↄn Maake mↄ kpuɛ na wↄ ↄ ne kyↄ wↄ. 6Be kila tɛɛle kenaŋ dↄↄ pou gbaa ke gyu ke lii Pafose donↄↄ man. Botↄↄ te ba ke naa ŋmeeseŋte ŋolo ŋon bɛɛ baake e nyi Baa Yesu nɛ. Ↄ yɛɛ Gyuda baale e te ↄ moo ↄ wose yɛɛ ŋgba Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre nɛ. 7Na ↄ yɛɛ gyoo ŋon ↄ seŋɛɛ gyoo dinaa nawↄↄ man tɛɛle kenaŋ man nɛ ↄ dↄↄ e. Bɛɛ baake e nyi Segiuse Pↄluse. Na ↄ yɛɛ walaŋ ŋon ↄ gyeŋ nombia nideli. Ↄ baake Banabase na Sↄↄl ↄ gyaŋ, nawolo nyi na ↄ ne gyae waa nyii Wurubuarɛ nombia ŋan. 8Mↄna ŋmeeseŋte ŋon ↄ yele Giriki dei man yɛna nyi Elimase nɛ, korowↄ seŋ tia Banabase na Sↄↄl. Ↄ gyaewↄ nyi waa lese gyoo ŋon agyueŋ lee Wurubuarɛ nombia ŋan man, na ↄ be nyiŋ lɛɛ ŋa di ya. 9Keŋte Sↄↄl ŋon bɛɛ baake e nyi Pↄↄl te Wurubuarɛ feliŋ doo ↄ man nideli nɛ, kɛɛ ŋmeeseŋte ŋon diiŋ te ↄ yako e nyiaa, 10"Nyaŋ ↄbↄnsam bu! N ne kↄla kpene kamasɛ keŋ dei, nyaŋ yɛna dekara na adao kumɛɛ pou nyee. Woromↄ te n ke tina de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ nombia ŋan doo na ŋe gbɛɛ nɛ ketulii yela? 11De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ waa lese ↄ doŋ wola neŋ. N sia gyae keyɛlɛɛ, te n be gyae n kena weese ya, kelii debaŋ daale." Debokenaŋ man te ↄ sia yɛlɛɛwↄ, na ↄ dↄŋ ↄ ne lalaa ↄ ne gyae walaŋ ŋon waa kyaŋ e ↄ nyiŋmaa man wola e gbɛɛ. 12Gyoo kemaasa ŋon kena kpene keŋ be kↄŋ balee kei dↄↄ nɛ ↄ lɛɛ Yesu di, nawolo nyi ↄ nombia ŋan bↄↄ wolo nɛ yela ↄ wose gbirisi e. 13Pↄↄl na ↄ tebia moowↄ loŋ dↄↄ lee Pafose kelii Pɛga keŋ kyaa Pamfilia tɛɛle man nɛ. Botↄↄ te Gyↄn Maake tinaa wↄ yela te ↄ besewↄ laŋ Gyerusalɛm. 14Be ka lee Pɛga nɛ, be gyuuwↄ kelii Antiↄke keŋ kyaa Pisidia tɛɛle man nɛ, te Gyudatena kefɛɛfowee keŋ kelii nɛ, be gyuu Gyudatena ↄsom deni man kekyaa. 15Gyudatena baŋ kekala lee Mosesi mmaraa tↄne na akpeŋkpeŋgyↄↄra tↄna ŋan man taŋ nɛ, bↄ ↄsom deni man kegyiise baŋ yako Pↄↄl na ↄ tebia nyiaa, "De tebia, akpaa ɛ dana kolo ɛ ka mo do balaŋ baŋ kakyeŋ na, ɛ kolosi fa wↄ." 16Botↄↄ te Pↄↄl korowↄ seŋ te ↄ gyinaa ↄ nyiŋmaa adido nyi baa yela kekolosi. Te ↄ fiasɛɛ ↄ ne kolosi nyiaa, "Iseraetena na ɛmɛɛ baŋ ɛ te yɛɛ Iseraetenawↄ ya, te ɛ ne yee Wurubuarɛ nɛ ɛ tei maŋ! 17Iseraetena Wurubuarɛ lese na de naanaↄ, te ↄ yela be nyiŋa ba wose debaŋ keŋ be kyaa Igyipite tɛɛle man nɛ. Wurubuarɛ moo ↄ doŋ dinaa keŋ lese wↄ lee tɛɛle kenaŋ man. 18Te ↄ nyiŋa konↄↄ fa wↄ kulutooneŋ sↄŋola (40) depampaa dinaa keŋ man. 19Wurubuarɛ yela ↄ balaŋ dii debiise nyetooro dↄↄ Kaanan tɛɛle man, te ↄ lɛo be tɛɛlese fa wↄ kekpaakekpaa. 20Lee debaŋ keŋ Wurubuarɛ ba lese ↄ balaŋ lee Igyipite, kaa lii mena debaŋ kei nɛ yɛɛ kulutooneŋ sↄŋonoŋ akpeŋ anaara na sↄŋola na kufu (450). Kei wↄle nɛ, Wurubuarɛ faa wↄ nombiadiira kelii ↄ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Samuɛle dↄↄ. 21Keŋte balaŋ baŋ yako Wurubuarɛ nyi waa see gyoo fa wↄ. Te ↄ moo Kisi ŋon ↄ ba lee Bɛngyamɛn dekpaŋalaŋ man nɛ bu Sↄↄl fa wↄ, te Sↄↄl dii gyoori kulutooneŋ sↄŋola (40)." 22Wurubuarɛ ka lese Sↄↄl lee gyoori man nɛ, ↄ moo Defidi see gyoo. Wurubuarɛ dii adansɛɛ lee ↄ wose man nyiaa, "Me te nyiŋ Gyese bu Defidi ŋon mɛɛ gyae e lee me konↄↄ man. Ŋon ne gyae la waa yɛɛ kpene kamasɛ keŋ mɛɛ gyae. 23Defidi kei duuluŋ man te Wurubuarɛ lese nyeelɛɛre Yesu, te ↄ kↄŋawↄ Iseraetena gyaŋ ŋgba mena keŋ ↄ be yako see nɛ. 24Pɛte Yesu ke kↄŋ na, Gyↄn taŋ kekolosi fa Iseraetena pou nyi, baa kyɛɛkee lee be gbɛɛneŋ kumɛɛ man, na baa kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ na baa sↄ wↄ Wurubuarɛ loŋ. 25Gyↄn kɛɛ gyae waa taŋ ↄ tom nɛ ↄ bↄↄse balaŋ baŋ nyiaa, 'Ɛmɛɛ gyeŋ nyi maŋ yɛna amↄte? Na maŋ yɛna walaŋ ŋon ɛ ne daa nɛ ya. Ɛ kɛɛ, ŋon ɛ ne daa nɛ dↄŋ me wↄle ↄ ne kↄŋ. Te maŋ Gyↄn be kaboena nyi maa buŋ booli ↄ nkyokota ŋmeeseŋ gba ya.' 26Me tebia Aberaham duuluŋ man bia, na ɛmɛɛ baŋ ɛ te yɛɛ Iseraetenawↄ ya te ɛ ne yee Wurubuarɛ nɛ, daa te Wurubuarɛ yela ba moo nyeedoŋ nombia kɛŋa kↄna. 27Nawolo nyi Gyerusalɛmtena, na be siamantena baŋ ta gyem nyi ŋon yɛna nyeelɛɛre ŋon ya. Be te nyii nↄↄwoya ŋan akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ be ŋmarase see, te bɛɛ kale ba kefɛɛfowee kamasɛ man nɛ ya. Mↄna be ke bu e fↄↄ keŋ nɛ, yela akpeŋkpeŋgyↄↄra nↄↄwoya ŋan bↄↄ ŋmarase see lee ↄ wose man nɛ kↄŋawↄ mena. 28Keŋ koraŋ be te nyiŋ nombiikum baa seŋ ke dↄↄ bu e fↄↄ na ba ko e ya nɛ, ba sola Gyoo Pilato nyi waa lese e fa wↄ na baa ko. 29Ba ke yɛɛ ŋan pou bↄↄ ŋmarase lee ↄ wose man taŋ nɛ, ba lese e lee ↄpaŋdaŋ keŋ dↄↄ ke wuu boe bↄↄ daale man. 30Mↄna Wurubuarɛ gyuusu e lee yeŋ man. 31Te ↄ lese ↄ wose wola balaŋ baŋ ŋon na wↄ ne kyaa ta lee Galelia gyu Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ weeya burum man. Balaŋ baŋ ↄ ba lese ↄ wose wola wↄ nɛ, ne diina ↄ wose man adansɛɛ fa de balaŋ Iseraetena gyɛŋ nɛ. 32Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ŋenaŋ yaa dɛɛ yako ŋon nɛ. Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ŋan ↄ be yako see fa de naanaↄ nyi waa yɛɛ nɛ, nɛnɛɛ ↄ te yɛɛ ŋa fa daa baŋ de yɛɛ be duuluŋ man balaŋwↄ nɛ, nawolo nyi ↄ te gyuusu Yesu lee yeŋ man. Be ŋmarasewↄ Defidi nↄↄneŋ alate man nyi, Wurubuarɛ kpa 'Nyaŋ yɛna me bu, gyɛŋ me yɛɛ n kya e.' 34Wurubuarɛ besewↄ yako ↄ tↄne keŋ yenaŋ daale mena keŋ waa gyuusu Yesu lee yeŋ man na ↄ be doo yebↄↄ man dala ya nɛ nyi, 'Maa mo me nyiŋmaa gyakaa ɛ dↄↄ ampaŋ ampaŋ, ŋgba mena keŋ mↄↄ yako see fa Defidi nɛ.' 35Defidi nↄↄneŋ tↄne keŋ man yenaŋ daale na, ↄ besewↄ yako nyi, 'N be gyae n ke yela n tobaale ŋon ayimɛɛ be doo ↄ wose man ya nɛ ke dala ya.' 36Defidi ke kyaa na ↄ sia, te ↄ ka som Wurubuarɛ taŋ ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ ne gyae nɛ, ↄ moo ↄ kpaa teeli te ba moo e ke wuu ↄ naanaↄ gyaŋ te ↄ dalawↄ. 37Mↄna walaŋ ŋon Wurubuarɛ be gyuusu e lee yeŋ man nɛ, ŋon te dale ya. 38Mena dↄↄ me tebia, mɛɛ gyae ɛ ka gyeŋ nideli nyi Yesu adaworoma dↄↄ te dɛɛ yako ŋon mena keŋ walaŋ waa yɛɛ, na Wurubuarɛ ka mo ↄ dukum kyɛɛ e. 39Lee Yesu dↄↄ walaŋ kamasɛ ŋon ↄ lɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan di na waa di deŋele, nawolo nyi nafↄ ŋolo be kyaa keŋ waa tale di Mosesi mmaraase ŋan dↄↄ, na waa di deŋele Wurubuarɛ siaman ya. 40Lee mena dↄↄ ɛ kɛɛ ɛ wose man nideli, na nombia ŋan Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra be ŋmarase see nɛ, be kↄŋ ɛ dↄↄ ya. Be ŋmarasewↄ nyiaa, 41'Ɛ kɛɛ, ɛ mɛɛ baŋ ɛ ne kulu Wurubuarɛ nɛ, gyakoloŋ gyae ka gyoo ŋon, na ɛ ka yeŋ futaa ɛ wose. Nawolo nyi maa yɛɛ tom daale ɛ weeya kɛŋa man, keŋ nyi ɛ be gyae ɛ ke lɛɛdi ya. Akpaa ŋolo de yako ŋon koraŋ na, ɛ be gyae ɛ ke lɛɛdi ya.' " 42Mena dↄↄ debaŋ keŋ Pↄↄl na Banabase ba lee bↄ ↄsom deni keŋ man bee gyu keŋ nɛ, balaŋ baŋ waase wↄ nyi baa bese kↄŋ ba kefɛɛfowee anekↄŋaŋ, na be kaa yako wↄ mena nombia kɛŋa bela kpu. 43Balaŋ baŋ ke yaasee taŋ keŋ nɛ, Gyudatena burum na balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya te bee yee Wurubuarɛ te bↄↄ mo ba wose do Gyudatena ↄsom keŋ man nɛ, sila Pↄↄl na Banabase. Te Pↄↄl na Banabase kolosiwↄ do wↄ kakyeŋ nyi, wee kamasɛ na baa tↄↄse Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ ba mo boele wↄ nɛ nideli na baa kyaa fa e. 44Gyudatena kefɛɛfowee ka bese lii nɛ, donↄↄ keŋ pou kaa yilaawↄ nyi baa nyii de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ nombia. 45Gyudatena kena balaŋ baŋ yaanↄↄle nɛ be sia yɛɛwↄ be dↄↄ, mena dↄↄ be lɛɛ Pↄↄl nombia ŋan ↄ ne yako nɛ aŋmaareŋ te ba tee e. 46Te Pↄↄl na Banabase gyↄↄ be konↄↄ yako wↄ nyi, "Nafↄ kaboena nyi dɛɛ taŋgbɛɛ kolosi Wurubuarɛ nombia ŋan bo fa ŋon pɛ, mↄna keŋ ɛ be bɛɛ ŋa te ɛ be kɛɛ ɛ wose nyi ɛ be kaboena nyi ɛ ke nyiŋ nyeedoŋ kekpaa keŋ dↄↄ ya nɛ, dɛɛ lee ɛ gyaŋ dee gyu baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ gyaŋ. 47Nawolo nyi keŋ de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ be yako daa yɛna nyi, 'Me ta mo neŋ yɛɛ keŋmaŋee fa balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ, na n ka wola wↄ gbɛɛ keŋ tɛɛle kei dↄↄ balaŋ baa mo na baa nyiŋ nyeekelɛɛ nɛ.' 48Mↄna balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya ke nyii nombia kɛŋa nɛ, yɛɛ wↄ gyoŋ nideli te ba lese Wurubuarɛ yele lee ↄ nyeedoŋ nombia ŋan dↄↄ. Te baŋ Wurubuarɛ ba lese wↄ nyi baa nyiŋ nyeedoŋ kekpaa keŋ nɛ, lɛɛ de Gbeŋgyoo Yesu di." 49Te de Gbeŋgyoo Yesu nombia ŋan yaaseewↄ tɛɛle keŋ dↄↄ pou. 50Mↄna Gyudatena baŋ feefuwↄ do kegyiise baŋ na ala baŋ bee yee Wurubuarɛ te ba wose dana obuo donↄↄ kenaŋ man nɛ, te be naase Pↄↄl na Banabase diyem, te be gegi wↄ lee tɛɛle keŋ man. 51Mena dↄↄ Kristo kpilala baŋ kpiisi be nawↄↄ tɛɛ aŋasa see wↄ na kawola nyi ba te bɛɛ wↄ, te ba lese be nae botↄↄ te be laŋa Ikonium. 52Mↄna Yesu silala baŋ be kyaa botↄↄ nɛ dↄↄ, yɛɛ wↄ gyoŋ nideli na Wurubuarɛ feliŋ ŋon mↄ doo be man nideli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\