Kpilala 2

1Gyudatena wee dinaa keŋ bɛɛ baake ke nyi Pentekosite keŋ kelii nɛ, baŋ pou bↄↄ lɛɛ Kristo Yesu di nɛ ke yilaawↄ debodokoloŋ. 2Karatetee dokoloŋ te be nyii nkaŋ daale lee adido ŋgba feliŋ dinaa daale ne gyↄↄ la nɛ, te ke kaa lɛɛ dekpaŋalaŋ keŋ man be kyaa nɛ pou. 3Botↄↄ te be naa kolo ŋgba boalaŋ laakemse nɛ, te ŋe yaaseewↄ kaa gyakaa walaŋ kamasɛ nyee dↄↄ. 4Te Wurubuarɛ moo ↄ feliŋ ŋon do be popou man, te be fiasɛɛ bɛɛ kolosi deise kpookpoo ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ feliŋ ŋon be fa wↄ nɛ. 5Debaŋ kenaŋ na Gyudatena baŋ bee yee Wurubuarɛ te bↄↄ lee tɛɛle kei dↄↄ pou nɛ, kyaa Gyerusalɛm donↄↄ keŋ man. 6Be kenyii mena nkaŋ kei nɛ, te balaŋ burum kaa yilaawↄ. Balaŋ baŋ pou wose yeŋa wↄ nawolo nyi walaŋ kamasɛ nyiiwↄ ŋgba bee kolosi ↄ dɛɛ dei nɛ. 7Yɛɛ wↄ gyakoloŋ te be bↄↄse dↄŋa nyiaa, balaŋ anekoloseŋ kɛwↄ pou te yɛɛ Galeliatenawↄ yee? 8Te weera de man walaŋ kamasɛ ne nyii bee kolosi ŋon gbagba ↄ dɛɛ dei? 9De popou lee tɛɛlese kpookpoo dↄↄ. De man baale lee Patia na Media na Elam te baale mↄ lee Mesopotamia na Gyudia na Kapadosia, te baale mↄ lee Pↄntuse na Esia. 10Baale lee Firigia na Pamfilia na Igyipite te baale mↄ lee Libia tɛɛlese ŋaale ŋan benaa na donↄↄ keŋ bɛɛ baake ke Kirene nɛ man. 11Gyudatena na baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya te bↄↄ kyɛɛkee gyoo Gyudatena ↄsom man nɛ, man baale mↄ lee Roman donↄↄ man kↄŋ. De baale mↄ lee Kreti na Arebia, mↄna dee nyii bee kolosi nombia dinaana ŋan Wurubuarɛ be yɛɛ nɛ daa gbagba de deise man. 12Gyakoloŋ gyoo wↄ te ba nyeeya man mↄ yɛɛ wↄ basaa te be bↄↄse dↄŋa nyiaa, na nombia kɛŋa asɛɛ yɛna sena baa? 13Mↄna be man baale mↄ kulu wↄ nyi kei dↄↄ be dɛɛsee. 14Botↄↄ te Pita na ↄ tebia Yesu kpilala kufu daale baŋ korowↄ seŋ, te ↄ gyinaa ↄ woya kolosi fa balaŋ dikpii keŋ nyiaa, "Me tebia Gyudatena na ɛmɛɛ baŋ pou ɛ kyaa Gyerusalɛm nɛ, ɛ tei me gyaŋ nideli na maa wola ŋon kpene keŋ nombii kei nawolo. 15Ne yɛɛ ŋon nyi balaŋ kɛwↄ dɛɛsee, mↄna na be dɛɛsee ya. Nawolo nyi nebo weese gba yaa, nɛnɛɛ te gyↄↄ debaŋ kadaale. 16Mↄna nombii kei yɛna kpene keŋ Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Gyowɛle be kolosi see nyi ke gyae ke kↄŋ nɛ. 17Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Gyowɛle yakowↄ see nyi, 'Wurubuarɛ kpa, "Tɛɛle kei na benaa kↄ ↄto na, maa mo me feliŋ do walaŋ kamasɛ man. Ɛ bia ala na baala baa kolosi nombia see ma yele man. Ɛ tewulɛɛ baa naa me nombia ŋan ŋe doo na ŋe gbɛɛ nɛ na be sia ŋgba dosɛɛ man nɛ. Akpegyiina mↄ baa doosi naa me nombia ŋan ŋe doo na ŋe gbɛɛ nɛ. 18Debaŋ kenaŋ man nɛ maa mo me feliŋ do ma alebia na me tewulɛɛ man na baa kolosi nombia see ma yele man. 19Maa yɛɛ gyakoloŋ nombia adido, na maa lese me wↄↄle wola tɛɛle kei dↄↄ. Ɛ gyae ɛ kena fatabo na boalaŋ na nyↄↄse tuum. 20Weeseteŋteŋ gyae ka bese ditiŋtɛɛ tuum na gyaalaŋ ke yase ŋgba fatabo nɛ. Nombia kɛŋa pou gyae ke kↄŋ, pɛte wee dinaa keŋ de Gbeŋgyoo waa lese ↄ gyoorobiiri wola nɛ kelii. 21Te walaŋ kamasɛ ŋon waa baake de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ yele na, waa lɛɛ ↄ nyee." ' 22Pita gyina ↄ kekolosi keŋ dↄↄ nyiaa, Iseraetena, ɛ tei nombia kɛŋa nideli. Wurubuarɛ tɛɛwↄ Yesu Nasarɛte baale ŋon dↄↄ yɛɛ gyakoloŋ nombia lese ↄ wↄↄle wola ɛ man ŋgba mena keŋ ɛmɛɛ gbagba ɛ gyeŋ nɛ. Kɛŋa diina adansɛɛ nyi Wurubuarɛ kpila na e. 23Lee Wurubuarɛ gbagba kegyaebii na ↄ ka gyeŋ man te ↄ wulaa bakewↄ see nyi baa lese Yesu fa ŋon, te ɛ yela balaŋ kumɛɛ gyↄↄ e ↄpaŋdaŋ dↄↄ ko. 24Mↄna Wurubuarɛ gyuusu e lee yeŋ man, te ↄ lese e lee yeŋ weeleŋ man, nawolo nyi yeŋ be tale kyaŋ e see ↄ gyaŋ kekpaakekpaa ya. 25Gyoo Defidi yakowↄ lee Yesu wose man nyi, 'Me naa de Gbeŋgyoo ŋon me siaman debaŋ kamasɛ. Ↄ seŋɛɛ ma yenaŋ mena dↄↄ kolo be tale tɛɛse maŋ ya, 26mena dↄↄ me wↄe te fɛɛ maŋ, me sia mↄ ta gye. Me yɛɛ walaŋ ŋon maa yeŋ wee daale, mↄna me sia gyakaa abↄↄ ŋan Wurubuarɛ waa kaa fa man nɛ dↄↄ. 27Nawolo nyi n be gyae n ke yela maa dↄↄ yebↄↄ man ya. N be gyae n ke yela n walaŋ ŋon ayimɛɛ be doo ↄ man ya nɛ ke doo yebↄↄ man dala ya. 28N ta wola maŋ nyeedoŋ gbɛɛ. Nawolo nyi n kpuɛ na maŋ dↄↄ te yɛɛ maŋ gyoŋ nideli.' 29Me tebia, mɛɛ gyae maa yako ŋon kolo lee de naana Defidi wose man, ↄ yeŋawↄ te be wuu e, ↄ yebↄↄ sɛɛ doo de gyaŋ kɛbo kaa lii na gyɛŋ. 30Na ↄ yɛɛ Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre e, te ↄ gyeŋ nombia ŋan Wurubuarɛ be kaŋ ntam yako see lee ↄ wose man nyi, waa mo Defidi duuluŋ man ŋolo see gyoo na waa kyaa ↄ gyoorogbeli keŋ dↄↄ di gyoori ŋgba ŋon Defidi nɛ. 31Gyoo Defidi naa kpene keŋ Wurubuarɛ waa kaa yɛɛ, mena dↄↄ ↄ kolosiwↄ lee Kristo kefoŋ lee yeŋ man wose man nombia nyi, 'Wurubuarɛ te tina e yela yebↄↄ man na waa dala ya.' 32Wurubuarɛ te gyuusu Yesu kei lee yeŋ man, te de popou ne di adansɛɛ nyi nombii kei yɛɛ ampaŋ. 33Ↄ kya Wurubuarɛ gyinaa e adido te ↄ moo e see ↄ dunoluŋ dↄↄ te ↄ moo ↄ feliŋ ŋon fa e ŋgba mena keŋ ↄ be kaŋ ntam see nɛ. Mena feliŋ kei yaa Yesu moowↄ do de man gyɛŋ. Wurubuarɛ feliŋ kei tom yaa ɛ ne naa te ɛ ne nyii nɛ. 34Gyoo Defidi gbagba te gyu adido ŋgba Yesu nɛ ya, mↄna ↄ talewↄ yako Yesu wose man nombia nyi, 'De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ ŋon yako me Gbeŋgyoo nyi, "Kyaa me dunoluŋ dↄↄ, 35kelii debaŋ keŋ maa mo baŋ bɛɛ kↄla neŋ nɛ do n nawↄↄ tɛɛ." ' 36Mena dↄↄ ɛmɛɛ Iseraetena pou ɛ gyeŋ nideli nyi, Yesu kei ŋon ɛ be gyↄ e nyeelabia ko ↄpaŋdaŋ dↄↄ nɛ, ŋon ke te Wurubuarɛ moowↄ yɛɛ de Gbeŋgyoo na da nyeelɛɛre ŋon ↄ be yako see nyi waa kↄŋ nɛ." 37Balaŋ baŋ kenyii nombia kɛŋa nɛ, takaa wↄ nideli te be bↄↄse Pita na Yesu kpilala akaŋ baŋ nyiaa, "De tebia, sena yaa dɛɛ yɛɛ?" 38Te Pita tiranↄↄ fa wↄ nyi, "Walaŋ kamasɛ waa kyɛɛkee lee ↄ nombiakumɛɛ man, na baa sↄ e Wurubuarɛ loŋ lee Yesu Kristo yele man, na Wurubuarɛ ka mo ↄ nombiakumɛɛ kyɛɛ e, na waa mo ↄ feliŋ ŋon do ↄ man. 39Wurubuarɛ nombii keŋ ↄ be yako see nyi waa mo ↄ feliŋ do ɛ man nɛ, yɛɛ ɛmɛɛ na ɛ bia na baŋ pou be kyaa lemlem, na baŋ pou de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ waa baake wↄ kↄŋ ŋon gbagba gyaŋ nɛ wui." 40Pita kolosiwↄ fa wↄ nideli te ↄ faree wↄ te ↄ sola wↄ nyi, "Ɛ lese ɛ wose lee tɛɛle kei dↄↄ balaŋ kumɛɛ kɛwↄ man, na Wurubuarɛ ke lɛɛ ɛ nyee." 41Be man balaŋ burum lɛɛ ↄ nombia ŋan di, te be sↄↄ wↄ Wurubuarɛ loŋ. Balaŋ kakpoŋse batooro (3000) kaa kpu la na Kristotena dikpii keŋ mena wee kenaŋ. 42Be kyaŋa Yesu kpilala baŋ kawola man nideli, te be popou ne yɛɛ nↄↄdokoloŋ gyaŋee debaŋ kamasɛ. Bɛɛ yɛɛ nↄↄdokoloŋ di weenɛɛ ŋan Yesu kpa baa di na baa mo tↄↄse e nɛ, te bɛɛ bese yɛɛ nↄↄdokoloŋ gyaŋee fane. 43Yesu Kpilala baŋ yɛɛ gyakoloŋ nombia burum, te gyakoloŋ gyoo balaŋ baŋ pou. 44Baŋ pou bↄↄ lɛɛ Yesu di nɛ, yɛɛ nↄↄdokoloŋ ba kekyaa man, na bɛɛ kɛɛ ba abↄↄ ŋan be dana nɛ nyi yɛɛ be popou wui. 45Te be yↄↄ ba abↄↄ ŋaale mↄ, na bɛɛ kpala kↄba keŋ fa walaŋ kamasɛ ŋgba mena keŋ ne hia e nɛ. 46Wee kamasɛ na, be dikpii keŋ ne gyaŋee be Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man. Bɛɛ yɛɛ nↄↄdokoloŋ te bɛɛ mo konↄↄ kpaakpaa, na sia kagye di weenɛɛ bom ba akpaŋalaŋse man. 47Bɛɛ lese Wurubuarɛ yele, te balaŋ pou mↄ ne kɛlɛɛ wↄ. Te wee kamasɛ mↄ nɛ, de Gbeŋgyoo na mo balaŋ wↄlɛɛ baŋ ↄ ne lɛɛ ba nyeeya nɛ kaa kpu na wↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\