Kolosetena 3

1Wurubuarɛ ke gyuusu Kristo lee yeŋ man nɛ, yɛɛ yaa ŋgba ɛmɛɛ na e yaa ↄ gyuusuwↄ lee yeŋ man nɛ, nawolo nyi ɛmɛɛ na Kristo te yɛɛ dokoloŋ. Mena dↄↄ debaŋ kamasɛ na ɛ mo ɛ loo gyakaa abↄↄ ŋan kyaa adido nɛ dↄↄ. Wurubuarɛ te gyina Kristo adido te ↄ moo e ka see ŋon Wurubuarɛ dunoluŋ dↄↄ adido botↄↄ nyi waa di gyoori kpu na e. 2Mena dↄↄ ɛ mo ya agyueŋ pou gyakaa abↄↄ ŋan kyaa adido nɛ dↄↄ. Ɛ na mo ya agyueŋ gyakaa tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ dↄↄ ya. 3Nawolo nyi yɛɛ yaa ŋgba ɛ ta yem te ɛ nyeedoŋ weesɛɛ Kristo man Wurubuarɛ gyaŋ nɛ. 4Akpaa Kristo ŋon ↄ yɛɛ ɛ nyeedoŋ gbagba e nɛ de bɛɛ lee adido kↄŋ na, ɛmɛɛ mↄ ɛ ke kpu na e ↄ gyoorobiiri dinaa keŋ man. 5Mena dↄↄ ɛ wↄŋ ɛ wose lee tɛɛle kei dↄↄ nombiakumɛɛ pou keyɛɛ man. Ɛ tina nombiakumɛɛ ŋgba kafoŋ na ayimɛɛ ka mo wuu wose na lookum na agyueŋ kum yela. Ɛ na yɛɛ kedikum ya nawolo nyi walaŋ ŋon ↄ ne yɛɛ kedikum na, ŋon na bane somra yɛɛ kyɛɛkyɛɛ. 6Ɛ tina nombiakumɛɛ kɛŋa pou keyɛɛ yela, nawolo nyi Wurubuarɛ waa wↄŋ balaŋ baŋ pou bɛɛ yɛɛ mena nombiakumɛɛ ŋenaŋ nɛ deŋele. 7Ɛ tↄↄse nyi gyaŋgba ɛ kekyaabii man pɛte ɛ be kaa lɛɛ Kristo di na, ɛmɛɛ mↄ yɛɛ nombiakumɛɛ kɛŋa pou. 8Mↄna nɛnɛɛ dↄↄ kaboena nyi yaa wↄŋ ɛ wose lee mena nombiakumɛɛ kɛŋa pou man. Ɛ tina baŋ kagyeŋ, na baŋ kum na balaŋ katee na balaŋ yela kewↄlɛɛ na nombia nkaraŋkaraŋ kekolosi yela. 9Ɛ na dii akɛrɛɛ fa dↄŋa ya, nawolo nyi ɛ te tina ɛ dinↄↄ bene na ka abↄↄ kumɛɛ ŋan pou yela. 10Nɛnɛɛ keŋ ɛ be lɛɛ Kristo di nɛ, te yɛɛ ŋgba ɛ ta bese balaŋ wↄlɛɛ nɛ. Wurubuarɛ yele la te ɛ nyiŋa dinↄↄ wↄlɛɛ kei, na ɛ ke nyiŋ kyɛɛkee yɛɛ nombia kpaakpaa ŋgba ŋon nɛ. Ↄ na wola ŋon nyi ya agyueŋ na ya abↄↄ ayɛɛsa pou dɛɛ yɛɛ ŋgba ŋon nɛ, na ɛ ke nyiŋ gyeŋ e nideli. 11Nɛnɛɛ Wurubuarɛ te yɛɛ ŋon balaŋ wↄlɛɛ Kristo man. Mena dↄↄ be famenɛ nyi ŋolo yɛɛ Giriki baale e yaa Gyuda baale e ya. Be famenɛ nyi ŋolo kara ↄ baala wose yaa ↄ te kare ya. Be famenɛ nyi ŋolo yɛɛ siakaralate e yaa ↄ yɛɛ diyiŋte e ya. Be famenɛ nyi ŋolo yɛɛ donↄↄte bu e yaa ↄ yɛɛ ŋↄↄle e ya. Be famenɛ nyi ŋolo yɛɛ gbeŋi e yaa ↄ yɛɛ gyoorobu e ya. Mↄna kpene keŋ ne hia yɛna nyi Kristo yɛna de popou nyee, te ŋon doo la balaŋ baŋ pou bɛɛ lɛɛ e di nɛ konↄↄse man. 12Wurubuarɛ ne gyae ŋon nideli mena dↄↄ te ↄ lese ŋon nyi yaa yɛɛ ↄ balaŋ baŋ nombiikum kamasɛ be doo be man ya. Mena dↄↄ ɛ yela ɛ nombia ayɛɛsa pou ke kaboena ŋon Wurubuarɛ kegyaebii. Ɛ wii dↄŋa waraŋase, na ɛ ke yɛɛ deeli na ɛ ke yↄkↄse ɛ wose, na ɛ ke nyiŋ konↄↄ fa dↄŋa, na ɛ ke yela ɛ sia kedoo tɛɛle man. 13Ɛ na mo dↄŋa nombia do ɛ tↄↄse man ya. Akpaa ŋolo de yɛɛ ↄ dↄↄ nombiikum na, waa mo kyɛɛ e. Kaboena nyi yaa mo nombiakumɛɛ kyɛɛ dↄŋa, ŋgba mena keŋ de Gbeŋgyoo Kristo mↄ ba mo ɛ nombiakumɛɛ kyɛɛ ŋon nɛ. 14Nombia kɛŋa pou wↄle na, ɛ mo balaŋ kegyae tↄ nↄↄ. Nawolo nyi balaŋ kegyae ne yele la te balaŋ ne tale yilaa kyaa debodokoloŋ te bɛɛ yɛɛ nↄↄdokoloŋ. 15Kristo baake ŋon bo nyi yaa kyaa wosefɛɛreŋ man na dↄŋa, mena dↄↄ ɛ yɛɛ kpene kamasɛ keŋ ɛ ke tale nɛ, na ɛ ke kyaa na dↄŋa wosefɛɛreŋ man. Nawolo nyi ɛ popou yɛɛ walaŋ dokoloŋ. Wurubuarɛ lese na ŋon nyi yaa yɛɛ ↄ balaŋ, mena dↄↄ te ↄ ne gyae nyi ɛmɛɛ na ɛ tebia pou yaa kyaa na dↄŋa, na debaŋ kamasɛ na ɛ ne fane fa ŋon Wurubuarɛ karaŋ. 16Ɛ yela Kristo nombia ŋan ke doo ɛ man nideli. Ɛ mo nyansa wola dↄŋa nombia ŋenaŋ na ɛ ke faree wↄ nyi be na yɛɛ nombiakumɛɛ ya. Ɛ kpee Wurubuarɛ ↄsom nↄↄneŋ kpookpoo do Wurubuarɛ nↄↄ gyoŋ man lee ɛ konↄↄse man. 17Te kpene kamasɛ keŋ ɛ ne yɛɛ yaa keŋ ɛ keyako na, ɛ yɛɛ ŋe popou lee de Gbeŋgyoo Yesu yele man. Na ɛ ke ta ↄ dↄↄ do de kya Wurubuarɛ nↄↄ. 18Ɛmɛɛ ala yalala, ɛ yↄkↄse ɛ wose fa ɛ baala ŋgba mena keŋ kaboena nyi Kristo walaŋ waa yɛɛ nɛ. 19Ɛmɛɛ baala yalala mↄ, ɛ gyae ɛ wɛɛla nombia. Ɛ na ŋmanyaŋ wↄ ya. 20Ɛmɛɛ bia mↄ, ɛ nyii ɛ lolala dei kpene kamasɛ man. Nawolo nyi mena te de Gbeŋgyoo Yesu ne gyae nyi yaa yɛɛ. 21Ɛmɛɛ lolala, ɛ na yɛɛ ɛ bia akpanyaŋnyaŋ ya. Ɛ yɛɛ mena na, ba wose gyae ke yↄkↄse wↄ. 22Ɛmɛɛ baŋ ɛ yɛɛ gbeŋawↄ nɛ, ɛ mo obuo fa ɛ gbeŋgyoona tɛɛle kei dↄↄ gbɛɛ kamasɛ man. Ɛ na bu wↄ be siaman kaageŋ keŋ ɛ ne gyae nyi baa kɛlɛɛ ŋon dↄↄ ya, mↄna ɛ bu wↄ lee ɛ konↄↄ man nawolo nyi ɛ ne yee Wurubuarɛ dↄↄ. 23Kpene kamasɛ keŋ ɛ ne yɛɛ na, ɛ yɛɛ ke lee ɛ konↄↄ man ŋgba ɛ ne yɛɛ ke fa de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ nɛ. Ɛ na kɛɛ nyi deniwalaŋ te ɛ ne yɛɛ ɛ ke fa ya. 24Ɛ yɛɛ ɛ tom nideli nawolo nyi ɛ gyeŋ nyi de Gbeŋgyoo Yesu Kristo waa tↄ ŋon kom nideli. Waa tↄ ŋon kom keŋ ↄ be yako see nyi waa fa ↄ balaŋ nɛ. Ɛ tↄↄse nyi Kristo yɛna walaŋ ŋon ɛ ne yɛɛ tom fa. 25Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ yɛɛ nombiikum na, Wurubuarɛ waa wↄŋ ↄtenate deŋele ŋgba mena keŋ kaboena nombiikum keŋ ↄ be yɛɛ nɛ. Wurubuarɛ ne di ↄ nombia na, ↄ bɛɛ kɛɛ walaŋ siaman ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\