Kolosetena 4

1Ɛmɛɛ baŋ ɛ dana gbeŋa nɛ, ɛ tela wↄ nideli na ɛ ke fa wↄ kpene kamasɛ keŋ kaboena nyi yaa fa wↄ nɛ. Ɛ tↄↄse nyi ɛmɛɛ mↄ dana gbeŋgyoo ŋolo ŋon ↄ kyaa adido, te ↄ ne naa kpene kamasɛ keŋ ɛ ne yɛɛ nɛ. 2Ɛ yase ɛ sia fane debaŋ kamasɛ. Akpaa ɛ ne fane na, ɛ mo ya agyueŋ pou gyakaa Wurubuarɛ dↄↄ na ɛ ke fa e karaŋ. 3Ɛ fane fa daa mↄ nyi Wurubuarɛ waa toro gbɛɛ fa daa, na dee nyiŋ kolosi ↄ nombia ŋan nafↄ ŋa weesɛɛ nɛ fa balaŋ. Wurubuarɛ nombia kɛŋa keyako dↄↄ te be kyaŋa maŋ tↄ deni nɛ. 4Ɛ fane nyi maa tale lese nombia ŋan man wola balaŋ nideli ŋgba mena keŋ kaboena nyi maa yɛɛ nɛ. 5Akpaa ɛmɛɛ na balaŋ baŋ ba te yɛɛ Kristotenawↄ ya nɛ kyaa na, ɛ kyaa na wↄ nyansa man. Ɛ kɛɛ nideli nyi akpaa ɛ nyiŋ gbɛɛ kyomii keŋ ɛ ka mo kolosi Wurubuarɛ nombia fa wↄ na, ɛ na yeli ka ke laŋ ŋon ya. 6Ɛ ne kolosi fa wↄ na, ɛ yela ɛ nↄↄwoya keyɛɛ gyoŋ na ka do wↄ kakyeŋ na baa nyiŋ tei ŋon. Akpaa ɛ yɛɛ mena te ŋolo de bↄↄse ŋon kolo lee ɛ Kristo kelɛɛdi keŋ man na, ɛ ka gyeŋ mena keŋ ɛ ke tiranↄↄ fa e. 7De dↄↄ gyaagyi Tikikuse ŋon ↄ ne yɛɛ ↄ tom anokoare man te ↄ kpuɛ na maŋ te dɛɛ yɛɛ Kristo tom kei nɛ de kↄŋ na, waa kaa yako ŋon ma kekyaabii man nombia pou. 8Mena dↄↄ te mee kpila e ɛ gyaŋ na ↄ kaa yako ŋon da kekyaabii man nombia na waa do ŋon kakyeŋ. 9Ŋon na de dↄↄ Onesimuse ŋon dɛɛ gyae ↄ nombia nideli, te ↄ ne di anokoare fa Kristo te ↄ yɛɛ ɛ man ŋolo e nɛ ne kↄŋala. Baŋ ne gyae la be kaa yako ŋon de kɛbo nombia na da kekyaabii man pou. 10Arisitakuse ŋon bↄↄ kyaŋ daa na e tↄ deni nɛ na do ŋon nↄↄ. Mena mↄ te Banabase ↄ naabu Maake mↄ na do ŋon nↄↄ. Me taŋ wulaa yako ŋon Maake kei wose man nombia, mena dↄↄ akpaa ↄ kↄŋ ɛ gyaŋ botↄↄ na ɛ lɛɛ e nideli. 11Gyosua ŋon bɛɛ bese baake e Gyustuse nɛ mↄ na do ŋon nↄↄ. Mena balaŋ batooro kɛwↄ baageŋ yɛna Gyudatena baŋ be kpuɛ na maŋ te dee kolosi Wurubuarɛ gyoorobiiri keŋ nombia. Ba te yeli me wↄe te fɛɛ maŋ nideli. 12Ɛ dɛɛ baale Epafirase ŋon ↄ na som Yesu Kristo nideli nɛ na do ŋon nↄↄ. Debaŋ kamasɛ na ↄ ne yase ↄ sia fane fa Wurubuarɛ nyi waa yela ɛ ka seŋ keŋkeŋ ɛ kelɛɛdi man, na ɛ ka bee nideli Wurubuarɛ nombia ŋan kagyeŋ man na ɛ ke yɛɛ Wurubuarɛ kegyaebii. 13Maa tale gyↄ me konↄↄ yako nyi ↄ na yeŋ ɛ yeŋ. Mena ke te ↄ na yeŋ Kristotena baŋ be kyaa Laodisia na Hirapolise donↄↄse man mↄ nɛ yeŋ. 14De dↄↄ gyaagyi Luka ŋon ↄ yɛɛ dↄketa e nɛ, na Demase mↄ na do ŋon nↄↄ. 15Ɛ do de tebia Kristotena baŋ be kyaa Laodisia donↄↄ man nɛ, na de deesi Nimfa na baŋ bɛɛ gyaŋee ↄ dekpaŋalaŋ man nɛ nↄↄ fa maŋ. 16Akpaa be kala tↄne kei fa ŋon na, ɛ mo ke yelee Kristotena baŋ be kyaa Laodisia donↄↄ man nɛ, na baŋ mↄ ke kala ke, na ɛmɛɛ mↄ ke lɛɛ keŋ mↄↄ ŋmarase yelee wↄ nɛ kala. 17Ɛ yako Akipuse nyi waa yɛɛ kakyeŋ na waa kɛɛ nyi ↄ te tↄↄle tom keŋ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo ba mo do ↄ nyiŋmaa man nɛ pou. 18Maŋ Pↄↄl gbagba moona me nyiŋmaa ŋmarase nↄↄkado ↄtomante kei nɛ. Ɛ tↄↄse nyi me doo deni man, na ɛ ke fane fa maŋ. Wurubuarɛ waa mo ↄ bɛrɛɛ boele ɛ popou.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\