Efesotena 4

1Mena dↄↄ nɛnɛɛ maŋ Pↄↄl ŋon me doo deni man keŋ mɛɛ yako Kristo nombia ŋan dↄↄ nɛ, mɛɛ waase ŋon nyi ɛ yela ɛ dinↄↄse ke kaboena kebaake kpaakpaa keŋ Wurubuarɛ be baake ŋon nɛ. 2Ɛ yↄkↄse ɛ wose. Ɛ woo na ɛ kenyiŋ konↄↄ. Ɛ gyae dↄŋa nombia na ɛ kewii fa dↄŋa. Ɛ na mo ŋolo mↄ nombia do ɛ tↄↄ man ya. 3Ɛ kyaŋ ɛ wose na nↄↄdokoloŋ keŋ Wurubuarɛ feliŋ ne tɛɛ wosefɛɛreŋ dↄↄ fa daa nɛ kekyaŋ ŋon bom. 4De popou yɛɛ dokoloŋ. Wurubuarɛ feliŋ dokoloŋ kyaa la mena dↄↄ te Wurubuarɛ baake daa te de sia gyakaa kolo dokoloŋ kooŋ dↄↄ. 5De Gbeŋgyoo yɛɛ dokoloŋ te Wurubuarɛ loŋkesↄ mↄ dokoloŋ kooŋ kyaa, la te gbɛɛ dokoloŋ mↄ dↄↄ te dɛɛ tɛɛ lɛɛ Wurubuarɛ di. 6De popou dana Wurubuarɛ dokoloŋ na kya dokoloŋ. Ŋon yɛna de popou de Gbeŋgyoo ŋon ↄ kela kpene kamasɛ, te ↄ doo de popou man te ↄ ne yɛɛ tom de popou man nɛ. 7Yesu gbagba kegyaebii te ↄ moo ↄ bɛrɛɛ boele daa dokoloŋ dokoloŋ, walaŋ kamasɛ na ↄ wui. 8Mena dↄↄ te be ŋmarasewↄ Wurubuarɛ nombia ŋan man nyiaa, "Debaŋ keŋ ↄ ne gyu adido nɛ ↄ moo baŋ ↄ be yoo dii be dↄↄ nɛ kpu na ↄ wose laŋ, te ↄ moo abↄↄ fa balaŋ." 9Te akpaa be yako nyi ↄ gyeŋawↄ gyu adido na nawolo nyi sena? Kei nawolo baa nyi, ↄ taŋgbɛɛwↄ tisi gyoo tɛɛle kei ateta pɛ. 10Te ŋon ↄ ba gyoo tɛɛle man nɛ, ŋon ke yɛna walaŋ ŋon mↄ ↄ ba koro gbaa ŋↄma pou na waa nyiŋ kyaa yenaŋ kamasɛ. 11Abↄↄ ŋan ↄ ba mo boele ↄ balaŋ yɛna nyi, baale baa bese Kristo kpilala, na baale ka bese Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra, na baale mↄ ka bese baŋ bɛɛ tɛɛ kolosi nombia kpaakpaa ŋan nɛ, te baale mↄ baa yɛɛ ↄsↄfↄↄse na wolala. 12Ↄ moo tomse kɛŋa boele ↄ balaŋ, na waa desina wↄ fa wↄ ↄsom keŋ, na kenyiŋ yela Kristotena dikpii keŋ ka bee nideli, 13kelii debaŋ keŋ de popou dɛɛ bee yɛɛ dokoloŋ, na dɛɛ lɛɛ Wurubuarɛ bu ŋon di nideli na dɛɛ lee Kristo de dinↄↄ man, da kelɛɛdi na de kagyeŋ keŋ da gyeŋ e nideli nɛ man. 14Na dↄↄ tekaa bese bia wↄlɛɛ keŋ balaŋ ka mo kawola kumɛɛ kamasɛ na ba adao gbɛɛneŋ kaa beo daa, na kegyↄ daa gyu sia na wↄle ŋgba mena keŋ feliŋ ne gyↄ degbele loŋ dↄↄ nɛ ya. 15Mena dↄↄ ɛ di anokoare fa dↄŋa lee ɛ konↄↄse man, na ɛ kegyae dↄŋa nombia, na ɛ ka mo gbɛɛ kamasɛ man bee Kristo ŋon ↄ yɛɛ dikpii keŋ nyee nɛ man. 16Yesu Kristo man te wose man yenaase kpookpoo ŋan pou ne gyaŋee nkyakaase man kyaŋ dↄŋa nideli. Te akpaa yenaase kpookpoo kamasɛ kɛŋa ne gyae dↄŋa, te ŋɛɛ yɛɛ tomse ŋan ne kaboena ŋa na, ne yeli Kristotena dikpii keŋ na bee nideli. 17Mena dↄↄ mɛɛ faree ŋon de Gbeŋgyoo ŋon yele man nyi, ɛ na kyaa bela ŋgba balaŋ akaŋ baŋ bↄↄ gyeŋ Kristo ya, te be gbɛɛneŋ betaŋ tↄnↄↄ nɛ ya. 18Ba nyeeya man dana ditiŋtɛɛ, te bↄↄ taŋ nyeedoŋ keŋ Wurubuarɛ be fa daa nɛ ya, nawolo nyi ba te tↄ be konↄↄse bɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan kenyii. 19Te keŋ bↄↄ taŋ desɛŋ bela dↄↄ ya nɛ, be ta mo ba wose bɛɛ yɛɛ nombia akarankaraŋ ŋan tekaboena ya nɛ, te ŋolo bɛɛ tↄ wↄ gbɛɛ ya. 20Mↄ ɛmɛɛ dↄↄ, ɛ te kasee kei lee Kristo wose man ya. 21Ampaŋ te ɛ nyii Kristo wose man nombia ŋan. Te keŋ ɛ yɛɛ ↄ silalawↄ dↄↄ, be ta wola ŋon anokoare keŋ doo Yesu man nɛ. 22Mena dↄↄ ɛ tina ɛ dinↄↄ benɛɛ ŋan na beo ŋon, te ne wↄlɛɛ ŋon nɛ yela. 23Ɛ yela ɛ nyeeya na ɛ konↄↄse man nombia ke yɛɛ wↄlɛɛ. 24Ɛ yela Wurubuarɛ dinↄↄ keŋ tenɛɛ, te ka betaŋ ayimɛɛ ya nɛ ke yɛɛ dinↄↄ wↄlɛɛ ɛ man. 25Mena dↄↄ ɛ tina akɛrɛɛ kedi yela, na ɛ kedi anokoare fa dↄŋa. Nawolo nyi de man walaŋ kamasɛ yɛɛ Kristotena dikpii keŋ yenaŋ daale ke. 26Te akpaa ɛ gyeŋ baŋ na, ɛ na yeli ɛ baŋ keŋ ka mo ŋon gyu dukum man ya. Ɛ na yeli weese ka gyoo na baŋ keŋ sɛɛ doo ɛ man ya. Na mena ya na ɛ ke fa ↄbↄnsam nae daseŋae na waa kɛɛse ŋon kɛɛ. 28Walaŋ ŋon nafↄ ↄ yɛɛ ŋmɛɛlate e na, waa tina ŋmɛɛleŋ yela, na waa mo ↄ nyiŋmaase yɛɛ tom gbɛɛ kpaakpaa dↄↄ, na waa nyiŋ kolo na waa fa ayematena mↄ. 29Ɛ na yeli nↄↄwoya ŋan tekaboena ya nɛ ka lee ɛ nↄↄse man ya, mↄna ɛ yela ɛ kekolosi ka do balaŋ kakyeŋ na baa bee. 30Ɛ na yɛɛ kpene keŋ gyae ka wee Wurubuarɛ feliŋ ŋon ya, nawolo nyi ŋon te Wurubuarɛ moowↄ see ŋon nso, keŋ nawolo nyi ɛ yɛɛ ↄ wui. Kei nawola la nyi, wee daale waa kↄŋ kaa lese ŋon na ɛ kenyiŋ ɛ wose. 31Ɛ tina nombia akarankaraŋ kɛŋa pou, ŋgba tↄↄman ŋaŋ na akpanyaŋnyaŋ na baŋ na nyeeman boalaŋ na balaŋ kewↄlɛɛ na kale na balaŋ katee na kelabereketao na dinↄↄ kumɛɛ ŋan pou keyɛɛ yela. 32Mↄna ɛ yɛɛ wↄe, na ɛ ke wii fa dↄŋa. Ɛ mo walaŋ kamasɛ dukum kyɛɛ e, ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ be tɛɛ Kristo dↄↄ mo ɛ nombiakumɛɛ kyɛɛ ŋon nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\