Galatiatena 1

1Tↄne kei lee maŋ Pↄↄl gyaŋ. Me yɛɛ Yesu Kristo kpilale e keŋ na deniwalaŋ ŋolo lese na maŋ ya, te na deniwalaŋ ŋolo mↄ kpila na maŋ ya. Mↄna Yesu Kristo gbagba, na de kya Wurubuarɛ ŋon ↄ be gyuusu Yesu lee yeŋ man nɛ lese na maŋ te ↄ kpila maŋ. 2Mɛɛ ŋmarase ke mee yelee ɛmɛɛ Kristotena akpii akpii ŋan pou ɛ kyaa Galatia tɛɛle man nɛ. Daa na me tebia Kristotena baŋ pou be kyaa me gyaŋ kɛbo nɛ na do ŋon nↄↄ. 3De kya Wurubuarɛ na de Gbeŋgyoo Yesu Kristo baa mo be bɛrɛɛ boele ŋon, na baa fa ŋon wosefɛɛreŋ. 4De nombiakumɛɛ dↄↄ te Yesu Kristo moo ↄ wose fa yeŋ, na waa lese daa lee gyɛŋ duuluŋ kei nombiakumɛɛ man. Wurubuarɛ ŋon ↄ yɛɛ de kya e nɛ, kegyaebii man te nombia kɛŋa pou kↄŋawↄ mena. 5Ŋon Wurubuarɛ te kaboena nyi dɛɛ lese ↄ yele kekpaakekpaa. Amɛn. 6Ɛmɛɛ Galatiatena, ɛ nombia dana maŋ gyakoloŋ gbaa. Ɛmɛɛ baŋ Wurubuarɛ be tɛɛ Kristo bɛrɛɛ dↄↄ baake ŋon nɛ, ɛ kɛɛ mena keŋ ɛ be barase lee ↄ nombia ŋan wↄle. Nɛnɛɛ ɛ te gyu ɛ silana kawola wↄle keŋ balaŋ ne dii akɛrɛɛ de man nyi ŋe yɛɛ Kristo nombia ŋa nɛ. 7N kɛɛ gbagba na, mena kawola kenaŋ ta lee Kristo gyaŋ korakora ya. Mↄna balaŋ baale ne wↄlɛɛ na ya agyueŋ. Bɛɛ gyae bo nyi baa tulii Kristo nombia kpaakpaa ŋan. 8Mↄna akpaa nyi daa gbagba, yaa Wurubuarɛ kpilale ŋolo koraŋ da lee adido kↄŋ kaa kolosi nombia wↄlɛɛ ŋaale kpoo fa ŋon lee Kristo nombia kpaakpaa ŋan daa be wulaa kolosi fa ŋon nɛ wↄle na, ↄtenate dɛɛ laako. Nawolo nyi Wurubuarɛ waa wↄlɛɛ e kekpaakekpaa. 9De te wulaa yako ŋon mena nombia kɛŋa. Mↄna ma bese yaa mɛɛ yako ŋon bela nyiaa, akpaa ŋolo de kↄŋ kaa yako ŋon nombia wↄlɛɛ ŋaale bela lee Kristo nombia kpaakpaa ŋan daa be yako ŋon nɛ wↄle na, Wurubuarɛ waa wↄlɛɛ ↄtenate kekpaakekpaa. 10Me kɛɛ yako ŋon nombia kɛŋa na, nawolo baa nyi mɛɛ gyae nyi denibalaŋ ke kɛlɛɛ maŋ yaa? Koa, na mena ya. Yaa mɛɛ gyae baa nyi maa yɛɛ denibalaŋ kegyaebii? Nyi akpaa me sɛɛ mɛɛ gyae bo nyi denibalaŋ ke kɛlɛɛ maŋ na, kenaŋ na nafↄ ma te yɛɛ Kristo tobaale e ya. 11Me tebia mɛɛ gyae ɛ ka gyeŋ nyiaa, Kristo nombia kpaakpaa ŋan mↄↄ kolosi fa ŋon nɛ te yɛɛ nombia ŋan denibalaŋ be kyaa bake see ya. 12Na deniwalaŋ ŋolo moona mena nombia kɛŋa do maŋ me nyiŋmaa man ya, te na deniwalaŋ ŋolo mↄ wola na maŋ mena nombia kɛŋa ya. Mↄna Yesu Kristo lese na mena nombia kɛŋa wola maŋ. 13Ɛmɛɛ gbagba ɛ gyeŋ me dinↄↄ debaŋ keŋ me doo Gyudatena ↄsom keŋ man nɛ. Me dii ba mmaraase ŋan dↄↄ nideli, te me naase Kristotena baŋ Wurubuarɛ ba lese wↄ nɛ diyem akpanyaŋnyaŋ man, te me gyae gbɛɛ nyi nafↄ maa wↄlɛɛ nombia ŋan be silana nɛ. 14Me yase me sia kasee Gyudatena ↄsom mmaraase ŋan nideli gyu siaman, kela me tebia Gyudatena baŋ daa na wↄ yɛɛ akoso nɛ pou. Ma moo ma nyee pou do de naanaↄ beneŋ nombia ŋan keyɛɛ man. 15Mↄna Wurubuarɛ tɛɛwↄ ↄ bɛrɛɛ keŋ dↄↄ wii me waraŋase, te ↄ baake maŋ nyi me kaa yɛɛ ↄ tom. Ↄ wulaa lese maŋ see nyi me kaa bese ↄ tobaale pɛte ba lola maŋ. 16Lee ŋon Wurubuarɛ gbagba kegyae man dↄↄ te ↄ baake maŋ te ↄ lese ↄ bu Yesu wola maŋ. Na maa nyiŋ kolosi ↄ bu Yesu nombia kpaakpaa ŋan fa balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ. Wurubuarɛ ke baake maŋ keŋ nɛ, me te gyu ŋolo gyaŋ nyi waa fa maŋ agyueŋ lee nombia kɛŋa man ya. 17Mena ke mↄ te me te gyu Gyerusalɛm donↄↄ man nyi me kaa naa Kristo kpilala gyaŋgba nyibaŋ baŋ nyi baa fa maŋ agyueŋ lee nombia kɛŋa man ya. Mↄna ma korowↄ karatetee dokoloŋ gyu Arebia tɛɛle man, pɛte ma besewↄ kↄŋ Damasekuse donↄↄ man. 18Kulutooneŋse atooro wↄle nɛ, me gyuu Pita gyaŋ Gyerusalɛm donↄↄ man, te me kyaawↄ ↄ gyaŋ weeya kufu anoŋ. 19Me ke gyu botↄↄ nɛ, ma te naa Kristo kpilala baŋ man ŋolo ya gyisɛ de Gbeŋgyoo Yesu ↄ naabu Gyemisi waageŋ. 20Wurubuarɛ gbagba gyeŋ nyi nombia ŋan mɛɛ ŋmarase nɛ yɛɛ ampaŋ. 21Kenaŋ wↄle na te me gyuu Siria na Silisia tɛɛlese dↄↄ. 22Mena debaŋ kenaŋ na, Kristotena akpii akpii ŋan pou be kyaa Gyudia tɛɛle dↄↄ nɛ ba gyeŋ maŋ gbagba ya. 23Kpene keŋ bee nyii yɛna nyiaa, "Balee ŋon gyaŋgba ↄ ne naase daa diyem nɛ, nɛnɛɛ ŋon dↄŋɛɛ la ↄ ne kolosi Kristo kelɛɛdi keŋ nafↄ ↄ be gyae gbɛɛ nyi waa wↄlɛɛ ke nɛ wose man nombia nɛ." 24Mena dↄↄ ba lese Wurubuarɛ yele lee mena keŋ ↄ be kyɛɛkee maŋ nɛ dↄↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\