Galatiatena 6

1Me tebia, akpaa ɛ naa nyi ɛ man ŋolo ne yɛɛ dukum nɛ ɛmɛɛ baŋ Wurubuarɛ feliŋ ŋon doo ɛ man nideli nɛ, ɛ gyu kekolosi fa e wose keyↄkↄse man na waa nyiŋ bese kↄŋ gbɛɛ kpaakpaate keŋ man. Mↄna ɛ kɛɛ ɛ wose nideli, keŋ nyi ɛmɛɛ mↄ be yɛɛ dukum kenaŋ ya. 2Ɛ yela ɛ tebia nombia ke yɛɛ ɛ nombia. Akpaa ɛ yɛɛ mena na, na nawolo baa nyi Kristo kegyaebii yaa ɛ ne yɛɛ. 3Akpaa ŋolo ne kɛɛ ↄ wose nyi ↄ yɛɛ walaŋ ŋolo e, mↄna kegbagba na ↄ te yɛɛ ŋolo e ya nɛ kenaŋ na ↄ na beo ↄ wose bo. 4Kaboena nyi walaŋ kamasɛ waa gyoo ↄ wose man nideli kɛɛ nyi ↄ nombia ayɛɛsa dei. Akpaa ↄ naa nyi ↄ nombia ayɛɛsa dei na, kenaŋ na waa tale gyina ↄ wose adido lee ŋon gbagba ↄ nombia ayɛɛsa dↄↄ, keŋ nyi ↄ be gyae waa mo ↄ wose maa na ŋolo ya. 5Nawolo nyi, kaboena nyi walaŋ kamasɛ waa seele ŋon gbagba ↄ kasolↄ. 6Walaŋ kamasɛ ŋon bɛɛ wola e Wurubuarɛ nombia nɛ, abↄↄ kpaakpaa ŋan ↄ dana na kaboena nyi waa yela ŋaale ke tuŋ walaŋ ŋon ↄ na wola e nombia ŋan nɛ. 7Ɛ na beo ɛ wose ya. Ŋolo be gyae waa tale kulu Wurubuarɛ ya, nawolo nyi kpene kamasɛ keŋ walaŋ de duu na, keŋ ke te waa kↄ. 8Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne yɛɛ kpene keŋ ↄ dinↄↄ kum keŋ ne gyae na, gyae ke yela waa wↄlɛɛ kekpaakekpaa lee ↄ dinↄↄ kum kenaŋ man. Mↄna walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne yɛɛ kpene keŋ Wurubuarɛ feliŋ ŋon ne gyae na, gyae ke yela Wurubuarɛ feliŋ ŋon ke fa e nyeedoŋ kekpaakekpaa. 9Ɛ na yeli deeli keyɛɛ ke takaa daa ya. Nawolo nyi akpaa deeli keyɛɛ te takaa daa ya nɛ, Wurubuarɛ waa tↄ daa kom debaŋ kpaakpaate keŋ man. 10Lee mena dↄↄ akpaa de nyiŋ gbɛɛ nyi dɛɛ yɛɛ deeli na, kaboena nyi dɛɛ yɛɛ ke fa walaŋ kamasɛ. Tuturu na ɛ yela dɛɛ yɛɛ deeli fa de tebia Kristotena. 11Ɛ kɛɛ me nↄↄwoya ↄtoman nyiŋan kɛŋa na ɛ kena nyi maŋ gbagba moona me nyiŋmaa ŋmarase keŋmarasebia dinaana kɛŋa yelee ŋon nɛ. 12Balaŋ baŋ bɛɛ gyae nyi be nombia ka gyoo Gyudatena sia nɛ, baŋ na ŋere na ŋon nyi yaa kara ɛ baala wose. Mena balaŋ benaŋ ne yee nyi akpaa be kolosi Kristo yeŋ keŋ ↄ ba yem ↄpaŋdaŋ dↄↄ nɛ wose man nombia na, balaŋ baa naase wↄ diyem. 13N kɛɛ na, balaŋ baŋ bↄↄ kara be baala wose nɛ koraŋ bɛɛ tale di mmaraase ŋan dↄↄ ya. Mↄna bɛɛ gyae bo nyi ɛ ke kara ɛ baala wose, na baa nyiŋ gyina ba wose adido nyi baŋ yele la te ɛ kara ɛ baala wose te ɛ bese be balaŋ. 14Te maŋ dↄↄ nyi maa gyina ma wose adido koraŋ na, kenaŋ na de Gbeŋgyoo Yesu Kristo yeŋ keŋ ↄ ba yem ↄpaŋdaŋ dↄↄ nɛ, ke nombia dↄↄ te maa gyina ma wose adido. Nawolo nyi lee Kristo yeŋ keŋ dↄↄ, tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ pou ta tekaa yɛɛ kolo ke me siaman ya. Mena ke mↄ yaa lee Kristo yeŋ keŋ dↄↄ, tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ kegyae loo ta lee me man. 15Nyi ŋolo kara ↄ baala wose yaa ↄ te kare ya o nɛ, keŋ bee hia ya. Kpene keŋ ne hia yɛna nyi lee Kristo dↄↄ ↄtenate te nyiŋ dinↄↄ wↄle. 16Balaŋ baŋ pou bee nyii nombia kɛŋa te bee di ŋe dↄↄ nɛ, Wurubuarɛ waa wii be waraŋase na waa fa wↄ wosefɛɛreŋ. Mena balaŋ kɛwↄ yɛna Wurubuarɛ bia gbagba baŋ ↄ ba lese nɛ. 17Lee gyɛŋ ne gyu nɛ, mɛɛ fane nyi ŋolo na tekaa naase maŋ diyem bela ya. Nawolo nyi gyaŋtarɛɛ ŋan mↄↄ nyim lee ketuku na boya kefuŋii keŋ me yɛɛ Kristo kpilale e dↄↄ nɛ tekaboe maŋ. 18Me tebia, de Gbeŋgyoo Yesu Kristo waa mo ↄ bɛrɛɛ boele ɛ popou na waa seŋ ɛ wↄle Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\