Hiburutena 1

1Gyaŋgba gyaŋgba keŋ na, Wurubuarɛ tɛɛwↄ wa akpeŋkpeŋgyↄↄra dↄↄ kolosi agbaatee agbaatee fa de naanaↄ lee gbɛɛneŋ kpookpoo man. 2Mↄna debaŋ kei man keŋ tɛɛle kei ne gyu kↄ ↄto nɛ, ↄ tɛe ↄ bu Yesu dↄↄ kolosi fa daa. Ↄ bu ŋonaŋ dↄↄ te ↄ tɛɛwↄ yɛɛ tɛɛle kei pou. Ŋon te Wurubuarɛ lesewↄ see nyi tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ pou dee doo ↄ tɛɛ. 3Ↄ bu ŋonaŋ dↄↄ te ŋon Wurubuarɛ tɛɛwↄ lese ↄ gyoorobiiri wola, te ↄ bu ŋonaŋ mↄ lesena Wurubuarɛ dinↄↄ gbagba keŋ wola. Ↄ bu kei nↄↄwoya ŋan ŋe dana doŋ nɛ, te ↄ moowↄ ↄ dana tɛɛle kei pou. Ↄ ka yeŋ lɛɛ denibalaŋ lee ba dukum man wↄle na, te ↄ gyuuwↄ ke kyaa adido ↄ kya Wurubuarɛ dekpatakpere ŋon dunoluŋ dↄↄ. 4Lee mena dↄↄ Wurubuarɛ bu kei kela Wurubuarɛ kpilala pou, te yele keŋ mↄ Wurubuarɛ be fa e nɛ kela Wurubuarɛ kpilala baŋ wui. 5Nawolo nyi Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see man nɛ, Wurubuarɛ te yako ta ↄ kpilala baŋ man ŋolo see nyi, "N yɛɛ me bu e, te gyɛŋ maŋ yɛna n kya ya." Mena mↄ te ↄ te yako ta be man ŋolo see nyi, "Me ta bese n kya, te nyaŋ mↄ n ta bese me bu ya." 6Mↄna debaŋ keŋ Wurubuarɛ ne gyae waa kpila ↄ bu kegyia nyi waa kↄŋ tɛɛle kei dↄↄ nɛ ↄ yakowↄ nyiaa, "Kaboena nyi Wurubuarɛ kpilala pou baa som e." 7Te nnɛ te Wurubuarɛ kolosiwↄ lee ↄ kpilala baŋ wose man. Ↄ yakowↄ nyiaa, "Maa yela me kpilala ke yɛɛ ŋgba feliŋ nɛ, na maa yela me tewulɛɛ ke yɛɛ ŋgba boalaŋ nɛ." 8Mↄna Wurubuarɛ yakowↄ lee ↄ bu ŋon wose man nyiaa, "Wurubuarɛ, n ke di gyoori kekpaakekpaa, te nyaŋ ke di ke ke gbɛɛ dↄↄ. 9N ne gyae nombia ŋan ŋe doo na ŋe gbɛɛ, te n ne kↄla nombiakumɛɛ. Mena dↄↄ maŋ n Wurubuarɛ ŋon ta lese neŋ yele kela n tebia pou, te me yela n dii gyoŋ mↄ kela wↄ." 10Wurubuarɛ besewↄ yako nyiaa, "De Gbeŋgyoo, lee kewalaŋ keŋ na nyaŋ see na tɛɛle kei mokↄↄ, te nyaŋ yɛɛna abↄↄ ŋan pou ŋe kyaa adido nɛ. 11Adido na ateta pou gyae kaa ŋaalaa, mↄna nyaŋ dↄↄ nyaŋ ke kyaa kekpaakekpaa. Ŋe popou gyae kaa lↄↄree ŋgba kanyaŋ nɛ. 12Nyaŋ ke bↄ adido na ateta ŋgba kanyaŋ nɛ na n ke kyɛɛkee ŋa. Mↄna nyaŋ dↄↄ n kedoobii te n doo, te nyaŋ ke kyaa kekpaakekpaa." 13Nombii keŋ Wurubuarɛ ba bese yako ↄ bu ŋon yɛna nyi, "Kↄŋ kaa kyaa me dunoluŋ dↄↄ, kelii debaŋ keŋ maa yoo di n kↄlala pou dↄↄ." Kpilala baŋ man woŋti te Wurubuarɛ yako e mena nombii kei see? 14N kɛɛ na kpilala baŋ dↄↄ, be yɛɛ Wurubuarɛ tewulɛɛwↄ te be dↄŋ bo feliŋ man. Wurubuarɛ ne kpilii wↄ bo nyi be kaa kyↄ balaŋ baŋ ŋon Wurubuarɛ waa lɛɛ ba nyee wee daale nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\