Hiburutena 2

1Lee mena dↄↄ kaboena nyi dɛɛ kyaŋ nombia ŋan dↄↄ nyii nɛ man nideli na dↄↄ nyiŋ yo gbɛɛ ya. 2Nawolo nyi nombia ŋan Wurubuarɛ be tɛɛ ↄ kpilala dↄↄ kolosi nɛ doo na ŋe gbɛɛ. Mena dↄↄ debaŋ kamasɛ keŋ balaŋ be yɛɛ deŋele doŋ te be te di ↄ nombia ŋan dↄↄ ya na, ↄ wↄŋa ba deŋele ŋgba mena keŋ kaboena nɛ. 3Akpaa nnɛ te doo na, kenaŋ na nyi de bɛɛ nyeekelɛɛ dinaa kei nombia ŋan Wurubuarɛ be fa daa debaŋ kei na, sena te dɛɛ yɛɛ na dɛɛ tale lee deŋele kewↄŋ keŋ waa wↄŋ daa nɛ man? De Gbeŋgyoo Yesu gbagba taŋgbɛɛ la yako nyeekelɛɛ nombia kɛŋa fa balaŋ. Kenaŋ wↄle na balaŋ baŋ bↄↄ taŋgbɛɛ nyii ŋa nɛ, mↄ dii nombia kɛŋa adansɛɛ fa daa nyi ŋe yɛɛ ampaŋ. 4Wurubuarɛ gbagba mↄ lesewↄ wola nyi nombia ŋan bↄↄ kolosi nɛ doo na ŋe gbɛɛ. Nawolo nyi ↄ faa wↄ doŋ te be yɛɛ gyakoloŋ nombia na nombia dinaana, te ↄ moo ↄ feliŋ ŋon abↄↄ ŋan ↄ na mo boele balaŋ nɛ boele wↄ ↄ kegyaebii man. 5Tɛɛle wↄle keŋ gyae ke kↄŋ wee daale te dee kolosi ka wose man nombia nɛ, Wurubuarɛ te yako nyi waa mo ke do ↄ kpilala baŋ nyiŋmaa man bo ya. 6Gyoo Defidi yakowↄ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan man yenaŋ daale nyiaa, "Deniwalaŋ yɛna amↄte te n na gyueŋ ↄ dↄↄ, yaa tↄnↄↄ woŋti doo la deniwalaŋ bu man te n ne kɛɛ ↄ dↄↄ mena? 7N ke yɛɛ deniwalaŋ na, n yↄkↄse e te n yela n kpilala baŋ kela e debaŋ kyomii daale, kenaŋ wↄle te n kaa faa e gyoorobiiri na obuo, 8te n moo kpene kamasɛ do ↄ tɛɛ." Kei na wolo baa nyi Wurubuarɛ moo kpene kamasɛ do ↄ tɛɛ keŋ ↄ te kaase kolo ya. Mↄna debaŋ kei man nɛ, de bɛɛ naa nyi abↄↄ ŋan pou doo ↄ tɛɛ ya. 9Mↄna da te naa nyi Yesu ŋon Wurubuarɛ be yↄkↄse e kyomii kela ↄ kpilala baŋ debaŋ kyomii nɛ, nɛnɛɛ dↄↄ Wurubuarɛ ta mo gyoorobiiri na obuo fa e nawolo nyi ↄ naa diyem te ↄ yeŋawↄ. Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ na mo boele balaŋ nɛ dↄↄ, te Yesu lɛɛ walaŋ kamasɛ yeŋ yeŋ. 10Wurubuarɛ yɛɛna kpene kamasɛ te ↄ moo ↄ doŋ ↄ dana ŋa na ŋe gbɛɛ. Mena dↄↄ ke yɛɛ kpene keŋ doo na ke gbɛɛ nyi waa yela ↄ bia burum ke kↄŋ ↄ gyaŋ na baŋ mↄ kaa di gyoori kpu na e. Lee mena dↄↄ te ↄ yela Yesu Kristo nyeelɛɛre ŋon baa ta ↄ dↄↄ nyiŋ nyeekelɛɛ nɛ, nyiŋa daseŋae keŋ kaboena nɛ ŋon Wurubuarɛ siaman te ↄ naa diyem yeŋ. Kei nawolo baa nyi Yesu dↄↄ te baa ta, na baa nyiŋ nyeekelɛɛ. 11Yesu ne gberaa na ayimɛɛ lee walaŋ wose man na ↄ gbɛɛneŋ ka tenee Wurubuarɛ siaman. Walaŋ ŋon ↄ ne gberaa ayimɛɛ lee balaŋ wose man, na balaŋ baŋ bↄↄ gberaa ayimɛɛ lee ba wose man nɛ, be popou be kya yɛɛ dokoloŋ. Mena dↄↄ desɛŋ be dana e nyi waa baake wↄ nyi ↄ loŋtona ya. 12Yesu yako Wurubuarɛ nyiaa, "Maa lese n nombia ŋan n be yɛɛ nɛ wola ma loŋtona. Botↄↄ keŋ balaŋ de gyaŋee nyi baa som neŋ na, maa kɛlɛɛ neŋ be siaman." 13Ↄ besewↄ yako nyiaa, "Maa mo me loo pou gyakaa n dↄↄ." Te ↄ besewↄ yako bela nyiaa, "Kɛɛ, daa na balaŋ baŋ n ba mo wↄ do me nyiŋmaa man nɛ yaa" 14Balaŋ baŋ Yesu be baake wↄ nyi ↄ loŋtona nɛ be yɛɛ denibalaŋwↄ keŋ be dana wosenaane na fatabo. Mena dↄↄ te Yesu mↄ kaa bese deniwalaŋ ŋgba baŋ nɛ, na waa ta ↄ yeŋ keŋ dↄↄ di ↄbↄnsam ŋon ↄ dana doŋ yeŋ dↄↄ nɛ dↄↄ. 15Ↄ yɛe mena na waa nyiŋ lɛɛ balaŋ baŋ bee yee yeŋ, te debaŋ kamasɛ na ba agyueŋ pou gyakaa bo yeŋ dↄↄ nɛ nyee. 16Kei nawolo baa nyi na Wurubuarɛ kpilala te Yesu kↄŋawↄ ↄ kaa kyↄ ya, mↄna ↄ kↄŋae ↄ kaa kyↄ Aberaham duuluŋ man balaŋ. 17Lee kei dↄↄ te ↄ bese deniwalaŋ ŋgba ↄ loŋtona nɛ gbɛɛ kamasɛ man, na waa nyiŋ bese Wurubuarɛ sae kegyia ŋon ↄ ne wii balaŋ waraŋase, te ↄ ne di anokoare Wurubuarɛ ↄsom keŋ man. Na waa nyiŋ yeŋ pataa denibalaŋ na Wurubuarɛ nsana. 18Ↄbↄnsam kɛɛse ŋon gbagba kɛɛ te ↄ naa diyem nideli, mena dↄↄ waa tale kyↄ balaŋ baŋ pou ↄbↄnsam ne kɛɛse wↄ kɛɛ nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\