Hiburutena 6

1Lee mena dↄↄ ɛ yela dee tina Kristo ↄsom nombia ŋan dↄↄ kasee kewalaŋ nɛ yela mena, na dɛɛ kasee abↄↄ ŋan ŋe doo de siaman te ŋe gyae ke yela da Kristo kelɛɛdi ke yɛɛ doŋ nɛ. Ta tekaa kaboena nyi dɛɛ bese kasee nombia kewalaŋ ŋan dↄↄ kasee kaalaŋ, ŋgba kekyɛɛkee lee dinↄↄ ŋan be dana tↄnↄↄ ya te ŋɛɛ mo daa gyu yeŋ man, na Wurubuarɛ kelɛɛdi nɛ ya. 2Ɛ na yeli dɛɛ tekaa kasee kolo lee Wurubuarɛ loŋkesↄ, na nyiŋmaa kamo gyakaa balaŋ dↄↄ, na woya kefoŋ lee yeŋ man, na Wurubuarɛ nombia kedi debaŋ ↄtomante keŋ man bela ya. 3Te nyi akpaa Wurubuarɛ de sɛɛ na dee tina mena abↄↄ kɛŋa pou keyɛɛ yela, na dɛɛ bee gyu de siaman. 4Nyi Wurubuarɛ da toro walaŋ agyueŋ te ↄtenate da gyeŋ Wurubuarɛ nombia, te Wurubuarɛ da mo ↄ bɛrɛɛ boele e te ↄ mo ↄ feliŋ ŋon do ↄ man te ↄ nyii Wurubuarɛ nombia te ↄ naa nyi ŋe dei te ↄ gyeŋ doŋ keŋ Wurubuarɛ waa kaa lese wola debaŋ ↄtomante keŋ man nɛ, lee kɛŋa pou wↄle te ↄtenate da besena ↄ wↄle tee Wurubuarɛ na, kolo be kyaa keŋ deniwalaŋ waa yɛɛ na kabesena ↄtenate kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ ya. 6Mena dↄↄ nyi akpaa ba lee mena nombia kɛŋa wↄle nɛ, gyae ke yɛɛ doŋ fa wↄ nyi baa tina be nombiakumɛɛ ŋan bɛɛ yɛɛ nɛ yela na baa kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ bela. Be nombia ayɛɛsa ŋenaŋ nawolo baa nyi, na yɛɛ yaa ŋgba ba bese yaa bɛɛ gyↄ Wurubuarɛ bu ŋon baa sakaa ↄpaŋdaŋ dↄↄ fulu e balaŋ man nɛ. 7Tɛɛle keŋ ↄga ne ŋɛɛ woli ke te ne yeli wↄↄfarale ne nyiŋ weenɛɛ kpaakpaa lee ke man nɛ, Wurubuarɛ ne hiraa na ke. 8Mↄna akpaa sↄↄse na ŋalese ne tuu la ke dↄↄ na, na mena tɛɛle kenaŋ be dana tↄnↄↄ ya. Te n te kɛɛ ya na Wurubuarɛ waa tale falaa ke, na waa yela boalaŋ ke kpa ke. 9Me gyoona kpaakpaa, keŋ na de kɛɛ yako kei koraŋ nɛ, da gyeŋ nyi ɛmɛɛ dↄↄ nombia kpaakpaa ŋaale doo ɛ man, keŋ ŋɛɛ kyaa na nyeekelɛɛ nombia ŋan. 10Wurubuarɛ yɛɛ walaŋ ŋon ↄ ne di ↄ nombia ke gbɛɛ dↄↄ. Mena dↄↄ ↄ be gyae waa wolee ɛ tom keŋ ɛ be yɛɛ, na ɛ balaŋ kegyae keŋ ɛ na lese wola e nɛ ya. Nawolo nyi lee ŋon dↄↄ ɛ te kyↄ ɛ tebia Kristotena, te ɛ gyakaa ɛ ne kyↄ wↄ. 11Da kegyaebii yɛna nyi, ɛ man walaŋ kamasɛ waa kyaŋ nombia kpaakpaa kɛŋa man nideli kelii ↄto. Kei gyae ke yela ɛ ka gyeŋ nideli nyi ɛ ke nyiŋ kpene keŋ dↄↄ ɛ loo gyakaa nɛ. 12Dↄↄ ne gyae nyi ɛ man ŋolo waa yɛɛ kebↄŋale Wurubuarɛ ↄsom keŋ man ya. Mↄna dɛɛ gyae bo nyi yaa kasee balaŋ baŋ bↄↄ lɛɛ Wurubuarɛ di te bↄↄ nyiŋ konↄↄ yɛɛ kakyeŋ seŋ ba kelɛɛdi keŋ man kelii ↄto, te Wurubuarɛ be fa wↄ kpene keŋ ↄ be yako see nyi waa fa wↄ nɛ. 13Debaŋ keŋ Wurubuarɛ be yako ↄ nombii see fa de naana Aberaham nɛ, ↄ moo ŋon Wurubuarɛ gbagba yele bo kaŋ ntam. Nawolo nyi na ŋolo be kyaa keŋ ↄ kela ŋon Wurubuarɛ keŋ waa mo walaŋ ŋonaŋ yele kaŋ ntam ya. 14Wurubuarɛ yako de naana Aberaham nyiaa, "Ampaŋ yaa mɛɛ yako neŋ nyi maa hiraa neŋ, na maa yela n duuluŋ man balaŋ ka bo nideli." 15Mena dↄↄ de naana Aberaham mↄ nyiŋa konↄↄ kyaa daa kpene keŋ Wurubuarɛ be yako see nyi waa fa e nɛ, te ↄ nyiŋmaa kaŋa ke. 16Nyi akpaa ŋolo ne gyae waa kaŋ ntam na, ↄ na mo walaŋ ŋon ↄ kela e nɛ yele bo kaŋ ntam. Ntam kekaŋ kenaŋ na wola la nyi, nombia ŋan ↄtenate be yako nɛ yɛɛ ampaŋ keŋ aŋmaareŋ kelɛɛ be doo ke man ya. 17Keŋ Wurubuarɛ ne gyae nyi balaŋ baŋ baa nyiŋ kpene keŋ ↄ be yako see nyi waa fa wↄ nɛ, ka gyeŋ nideli nyi ↄ be gyae waa kyɛɛkee wa agyueŋ ya dↄↄ nɛ, mena dↄↄ te ↄ kaŋa ntam kpu na nombii keŋ ↄ be yako see nɛ. 18Nombii keŋ Wurubuarɛ be yako see na ntam keŋ ↄ be kam nɛ, ↄ be gyae waa kyɛɛkee nombia ala kɛŋa man daale ya nawolo nyi ↄ bee di dekara ya. Mena dↄↄ nombii kei na do daa baŋ dↄↄ yeu kaa gyoo e nɛ kakyeŋ da kelɛɛdi man, na dɛɛ tale kyaŋ kpene keŋ dↄↄ ↄ be yeli de loo gyakaa nɛ man nideli. 19Da nyeedoŋ pou seŋɛe mena lookegyakaa kei dↄↄ. Keŋ yele la te de nyiŋa gbɛɛ gyoo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ man, botↄↄ keŋ bↄↄ mo kanyaŋ kpase ke keŋ nafↄ gyaŋgba na walaŋ yakaate bee nyiŋ gbɛɛ gyoo botↄↄ ya nɛ. 20Yesu te kaa bese Wurubuarɛ saese pou kegyia kekpaakekpaa, ŋgba mena keŋ Mɛkesɛdɛke be di Wurubuarɛ sae kegyia kekpaakekpaa nɛ. Te ↄ te kyaŋ daa gbɛɛ ka gyoo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ man, na daa mↄ ke sila e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\