Hiburutena 8

1Nombia ŋan dɛɛ yako nɛ pou nyee yɛna nyiaa, de dana Wurubuarɛ sae kegyia ŋon ↄ kyaa Wurubuarɛ dekpatakpere ŋon gyoorogbeli keŋ dunoluŋ dↄↄ. 2Ↄ ne yɛɛ ↄ saere tom keŋ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ man adido botↄↄ. Kei yɛna Wurubuarɛ ↄsom deni gbagba keŋ. Na denibalaŋ baŋa na mena deni kenaŋ ya, mↄna Wurubuarɛ gbagba baŋa na ke. 3Akpaa ba see sae kegyia kamasɛ tɛɛle kei dↄↄ na, ↄ tom yɛna nyi waa mo kedeesa abↄↄ na wonembia baŋ balaŋ ne faa nɛ deesi fa Wurubuarɛ. Mena dↄↄ te kaboena nyi sae kegyia Yesu mↄ, waa nyiŋ kpene keŋ waa mo gyu ke deesi fa Wurubuarɛ. 4Nyi Yesu deŋ kyaa tɛɛle kei dↄↄ nɛ, nafↄ ŋon te nyiŋ gbɛɛ di saere kei ya. Nawolo nyi na be te wulaa lese balaŋ baŋ baa di saere nɛ see, ŋgba mena keŋ Mosesi mmaraase ŋan ba wola wↄ nɛ. 5Tom keŋ bɛɛ yɛɛ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man adido nɛ, keŋ yaa saese baŋ ne kasee yɛɛ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man tɛɛle kei dↄↄ nɛ. Mena mↄ ke te debaŋ keŋ Mosesi ne gyae waa baŋ Wurubuarɛ ↄsom deni keŋ bↄↄ mo kanyaŋ yɛɛ nɛ, Wurubuarɛ faree e nyiaa, "Kɛɛ na n ke yɛɛ kpene kamasɛ nideli, na ke kyaa na keŋ mↄↄ lese wola neŋ bula keŋ dↄↄ nɛ pɛpɛɛpɛ." 6Yesu saere tom keŋ ↄ be kaa yɛɛ tɛɛle kei dↄↄ nɛ dei kela saese benɛɛ baŋ bↄↄ kyaa kaalaŋ nɛ wui. Mena mↄ te nↄↄkebakesee wↄle keŋ dↄↄ ↄ ba moo, na ke yela balaŋ gbɛɛneŋ ka tenee Wurubuarɛ siaman nɛ dei kela nↄↄkebakesee bene keŋ. Nawolo nyi abↄↄ ŋan ↄ be yako nyi waa ta nↄↄkebakesee wↄle kei dↄↄ yɛɛ nɛ, dei kela abↄↄ ŋan ↄ be yako nyi waa ta nↄↄkebakesee bene keŋ dↄↄ yɛɛ nɛ. 7Nyi nↄↄkebakesee gyaŋgbate keŋ wose man deŋ be dana nombii ya nɛ, nafↄ nↄↄkebakesee wↄle ba tekaa hia bela ya. 8Mↄna Wurubuarɛ naawↄ nyi nↄↄkebakesee bene keŋ te yeli ↄ balaŋ gbɛɛneŋ ka tenee ↄ siaman ŋgba mena keŋ ↄ ne gyae nɛ ya. Mena dↄↄ te ↄ yako ba wose man nombia nyiaa, "Debaŋ daale ne kↄŋ, keŋ maa bake nↄↄ wↄle see fa me balaŋ Iseraetena na Gyuda duuluŋ man balaŋ. 9Kei be gyae ke yɛɛ ŋgba nↄↄkebakesee keŋ daa na be naanaↄ be bake see, debaŋ keŋ mↄↄ mo me doŋ lese wↄ lee Igyipite tɛɛle man nɛ ya. Nawolo nyi keŋ be te di me nↄↄkebakesee kenaŋ dↄↄ kelii ↄto dↄↄ ya nɛ, te ma lese me sia yela wↄ. 10Nↄↄkebakesee wↄle keŋ maa bake na me balaŋ Iseraetena yɛna nyiaa, 'Maa mo me nombia ŋan do ba agyueŋse man, na maa ŋmarase ŋa do be konↄↄse man. Maŋ ne gyae la maa yɛɛ be Wurubuarɛ, na baŋ mↄ ke yɛɛ me balaŋ.' 11Ŋolo be gyae waa tekaa wola ↄ dↄↄ nombia bela, yaa ŋolo mↄ ke yako ↄ loŋto nyi 'Maa wola neŋ Wurubuarɛ gbɛɛneŋ ya!' Nawolo nyi be popou baa gyeŋ maŋ lee ba kemaasa dↄↄ kelii be kegyia dↄↄ. 12Maa mo be nombiakumɛɛ pou kyɛɛ wↄ, keŋ mↄↄ gyae maa tekaa tↄↄse abↄↄ ŋan bↄↄ yɛɛ tia maŋ nɛ bela ya." 13Wurubuarɛ ke baake nↄↄkebakesee kei nyi nↄↄkebakesee wↄle nɛ, na ↄ na wolo baa nyi gyaŋgbate keŋ te yɛɛ bene. Te kpene kamasɛ keŋ ka de yɛɛ bene na, kↄↄ doo kolo man bela ya. Nawolo nyi be te nyiŋ kolo wↄle see ke nawↄↄ man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\