Hiburutena 9

1Nↄↄkebakesee gyaŋgbate keŋ man nɛ Wurubuarɛ wola wↄ gbɛɛ keŋ man baa mo som e, na botↄↄ keŋ baa som e tɛɛle kei dↄↄ. 2Be baŋa ↄsom deni dinaa te ba moo kanyaŋ dinaa daale kpase ke man ala. Siamante keŋ man te ba moo kanea na tebulu keŋ dↄↄ bɛɛ mo bodobodo gyakaa fa Wurubuarɛ kedi nɛ see. Botↄↄ te bɛɛ baake nyi Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa siamante. 3Wↄlete keŋ mↄ te bɛɛ baake nyi Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante. 4Abↄↄ ŋan doo botↄↄ yɛna kedeesa boe keŋ bↄↄ mo kↄba yayam yɛɛ ke te bɛɛ too oliifi ke dↄↄ nɛ, na adakaa keŋ bↄↄ mo kↄba yayam mataa mataa ke pou kilisi nɛ. Adakaa kenaŋ seŋɛɛ la fa nↄↄkebakesee wↄle keŋ. Abↄↄ ŋan doo adakaa kenaŋ man yɛna, kↄba yayam nyefale keŋ weenɛɛ ŋan bɛɛ baake ŋa nyi maana doo ke man nɛ, na Aarↄn gbutu keŋ ba potee nɛ na boya patalapatala ala ŋan bↄↄ ŋmarase mmaraase ŋan Wurubuarɛ ba mo fa Mosesi nɛ gyakaa ŋe dↄↄ nɛ. 5Ba te yɛɛ Wurubuarɛ kpilala bala baŋ bↄↄ fɛlɛɛ be beŋkelɛɛ nɛ gyakaa adakaa keŋ dↄↄ. Kei na wola la nyi Wurubuarɛ kyaa botↄↄ kenaŋ. Bɛɛ baake Wurubuarɛ kpilala benaŋ nyi Kerubimse. Kerubimse baŋ nsana nsana te Wurubuarɛ ne wii balaŋ waraŋase mo be nombiakumɛɛ kyɛɛ wↄ. Kei yɛna kpene keŋ maa tale yako ŋon debaŋ kei, nawolo nyi mↄↄ gyae maa tale lese nombia kɛŋa man pou wola ŋon debokeiman ya. 6Nyi akpaa ba see abↄↄ kɛŋa pou deni keŋ man taŋ nɛ, Wurubuarɛ saese baŋ na gyoo deni siamante keŋ man ke yɛɛ be saere tom wee kamasɛ. 7Mↄna Wurubuarɛ sae kegyia ŋon waageŋ te kaboena nyi waa gyoo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ man. Kulutoo dokoloŋ man na, dokoloŋ kooŋ te ↄ na gyoo ke man. Pɛte waa gyoo ke man mↄ na, kaboena nyi waa nyiŋ wonembu fatabo keŋ waa mo gyoraa ↄ wose na ↄ balaŋ baŋ pou lee be nombiakumɛɛ ŋan be ta gyem ya te bↄↄ yɛɛ nɛ dↄↄ. 8Wurubuarɛ feliŋ ŋon dↄŋ nombia kɛŋa dↄↄ ↄ na wola daa lee abↄↄ kɛŋa man nideli nyiaa, debaŋ keŋ Wurubuarɛ kanyaŋ ↄsom deni dinaa kei nyiŋa ka seŋɛɛ nɛ, na gbɛɛ ta toro ta fa balaŋ yakaa nyibaŋ nyi baa gyoo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ man ya. 9Kei yɛɛ nombia ŋan doo fa daa tɛɛle kei dↄↄ balaŋ, na dɛɛ kasee kolo lee ke man. Nombia kɛŋa na wola daa baa nyi, wonembia na abↄↄ ŋan balaŋ ba mo deesi pataa Wurubuarɛ nɛ, te tale gberaa ba ayimɛɛ na baa gyeŋ be konↄↄse man nyi Wurubuarɛ ta mo be nombiakumɛɛ kyɛɛ wↄ ya. 10Nawolo nyi bↄ ↄsom pou yɛɛ wosenaane man ↄsom ke. Te ba kpene kamasɛ gyakae kedi na kenyↄↄ na wose kefaafo mmaraase dↄↄ, ŋgba mena keŋ ba mmaraase na wolo nɛ. Kɛŋa doowↄ menɛɛ kelii debaŋ keŋ Wurubuarɛ be kaa wola wↄ gbɛɛ wↄle keŋ baa mo som e lee nↄↄkebakesee wↄle keŋ man nɛ. 11Nɛnɛɛ dↄↄ Kristo yɛna de Wurubuarɛ sae kegyia, te ↄ ta mo abↄↄ kpaakpaa kↄŋ ↄsom wↄle keŋ nɛnɛɛ de dana nɛ man. Mena abↄↄ kɛŋa kela abↄↄ ŋan nafↄ ŋe doo ↄsom bene keŋ man nɛ. Te Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man ↄ ne yɛɛ ↄ tom nɛ, kela bene keŋ lee gbɛɛ kamasɛ man. Ka te yɛɛ ↄsom deni keŋ denibalaŋ ba mo be nyiŋmaase ma ke ya. Mena dↄↄ ka te yɛɛ tɛɛle kei dↄↄ ↄsom deni ke ya. 12Debaŋ keŋ ↄ ba gyoo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ man nɛ, na asoose na nunkyuese bia fatabo te ↄ moowↄ gyoo botↄↄ ya. Mↄna ŋon gbagba fatabo te ↄ moowↄ gyoo botↄↄ ke deesi karatetee dokoloŋ mo tↄ nombiakumɛɛ kom kekpaakekpaa. Lee mena dↄↄ, te yeli Wurubuarɛ ta mo de nombiakumɛɛ pou kyɛɛ daa kekpaakekpaa. 13Gyaŋgba gyaŋgba keŋ na, nyi akpaa ŋolo da mo ayimɛɛ tina ↄ wose nɛ, bɛɛ mo asoo na nunkyue baale fatabo, na nunkyue bu ŋon bↄↄ too e nɛ tↄŋ ŋmatee ↄtenate mo gberaa wa ayimɛɛ ŋan lee ↄ wose man. 14Nyi akpaa nunkyuese na asoose fatabo ne tale gberaa ayimɛɛ lee balaŋ wose man nɛ, kenaŋ na Kristo fatabo gyae ke tale yɛɛ kela mena na ke kyɛɛkee de dinↄↄ. Nawolo nyi na ayimɛɛ kamasɛ be doo ↄ man ya, te ↄ tɛe Wurubuarɛ feliŋ ŋon ↄ kyaa kekpaakekpaa nɛ doŋ dↄↄ mo ↄ wose deesi fa Wurubuarɛ lee de nombiakumɛɛ dↄↄ. Ↄ fatabo keŋ ne faafo na de nombiakumɛɛ lee de konↄↄse man, na dɛɛ tale som Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa kekpaakekpaa nɛ nideli. 15Lee kei dↄↄ Kristo te kaa bese walaŋ ŋon ↄ doo daa na Wurubuarɛ nsana lee nↄↄkebakesee wↄle keŋ man, na ke yela balaŋ baŋ Wurubuarɛ be baake wↄ nɛ ke nyiŋ kpene keŋ ↄ be yako see nyi waa fa wↄ kekpaakekpaa nɛ. Te lee Kristo yeŋ kei dↄↄ, nombiakumɛɛ ŋan balaŋ be yɛɛ debaŋ keŋ be doo nↄↄkebakesee gyaŋgbate keŋ man nɛ, Wurubuarɛ ta mo ŋe popou kyɛɛ wↄ. 16Nyi akpaa ŋolo de yɛɛ ↄ yeŋ wↄle abↄↄ kekpala tↄne see nɛ, kaboena nyi ↄtenate waa yeŋ pɛna ŋolo ke di wa abↄↄ. Nawolo nyi walaŋ ta yeŋa ta ya na, bↄↄ ne di wa abↄↄ ya. 17Nyi ŋolo da yem na, pɛte ↄ yeŋ wↄle abↄↄ kekpala tↄne keŋ ne yɛɛ tom. Nyi akpaa walaŋ ŋon ↄ be yɛɛ ke nɛ ta yeŋa ta ya na, tↄne kenaŋ bɛɛ yɛɛ tom ya. 18Lee kei dↄↄ te Wurubuarɛ moo fatabo tↄ nↄↄkebakesee gyaŋgbate keŋ nↄↄ. 19Mena dↄↄ te debaŋ keŋ Mosesi be yako balaŋ baŋ pou Wurubuarɛ mmaraase ŋan taŋ nɛ, ↄ moo nunkyuese bia na asoose fatabo mo kyakale na loŋ. Kenaŋ wↄle te ↄ moo wona ŋaale ŋgba kekuŋ nɛ te ↄ kpera daŋ daale tombii, te ↄ moo ŋa bom sↄↄ loŋ na fatabo keŋ man te ↄ moowↄ ŋmatee mmaraa tↄne keŋ na balaŋ baŋ pou mo gyoraa wↄ. 20Keŋte Mosesi yako balaŋ baŋ nyiaa, kei yɛna fatabo keŋ Wurubuarɛ ba mo tↄ nombia ŋan ɛmɛɛ na e be bake see nyi yaa di ŋe dↄↄ nɛ nↄↄ. 21Mena mↄ te Mosesi moo fatabo keŋ ŋmatee Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ, na ↄsom abↄↄ ŋan pou. 22Ke yɛɛ ampaŋ nyi Mosesi mmaraase ŋan nawolo nyi, fatabo te bɛɛ mo gberaa kpene kamasɛ lese ka ayimɛɛ. Mena dↄↄ nyi akpaa fatabo ta lee ya na, kenaŋ na dukum ka mo kyɛɛ mↄ be kyaa ya. 23Mena dↄↄ kaboena nyi baa mo wonembia deesi, na baa mo gberaa abↄↄ ŋan ŋe kyaa tɛɛle kei dↄↄ te ŋa seŋɛɛ fa adido wui ŋan nɛ. Mↄna adido wui ŋan gbagba dↄↄ, kaboena nyi baa mo kpene keŋ kɛɛ gyoo sibii kela wonembia fatabo nɛ deesi bo mo gyoraa ŋa. 24Nawolo nyi na ↄsom deni dinaa keŋ bↄↄ kasee adido wui keŋ yɛɛ nɛ tↄↄman te Kristo gyoowↄ ya, mↄna ↄ gyoe adido gbagba botↄↄ keŋ Wurubuarɛ kyaa nɛ. Te nɛnɛɛ ↄ seŋɛɛ de nawↄↄ man Wurubuarɛ siaman ↄ na sola e fa daa. 25Kulutoo kamasɛ na, Gyudatena saese kegyia ŋon na mo wonembu fatabo gyu Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ man ke deesi. Mↄna Kristo dↄↄ ŋon ta mo ↄ wose gyu botↄↄ ke deesi fa Wurubuarɛ kulutoo na kulutoo ya. 26Nyi Kristo deŋ yɛɛwↄ mena nɛ, nafↄ ŋon naa diyem agbaatee agbaatee mo leenaŋ debaŋ keŋ Wurubuarɛ be yɛɛ tɛɛle kei kewalaŋ nɛ. Mↄna tɛɛle kei kee gyu kↄ ↄto nɛ, ↄ lese ↄ wose wola te ↄ moo ↄ wose deesi karatetee dokoloŋ na waa mo lese de nombiakumɛɛ. 27Doo fa deniwalaŋ kamasɛ nyi yeŋ dokoloŋ te waa yeŋ tɛɛle kei dↄↄ. Lee kenaŋ wↄle na Wurubuarɛ waa di ↄ nombia. 28Mena yeŋ dokoloŋ kenaŋ ke te Kristo mↄ yeŋawↄ mo ↄ wose fa, na waa nyiŋ lese balaŋ burum lee ba dukum man. Yesu waa bese kↄŋ tɛɛle kei dↄↄ bela. Ↄ kɛɛ kↄŋ kei dↄↄ, na ↄ ne kↄŋ bo ↄ kaa lese balaŋ lee be nombiakumɛɛ man ya. Mↄna ↄ ne kↄŋ bo ↄ kaa lɛɛ balaŋ baŋ bↄↄ yɛɛ kakyeŋ be kyaa be daa na e nɛ nyee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\