Gyemisi 1

1Tↄne kei lee maŋ Gyemisi ŋon me yɛɛ Wurubuarɛ na de Gbeŋgyoo Yesu Kristo tobaale e nɛ gyaŋ. Mɛɛ ŋmarase kei mee yelee Kristotena baŋ pou bↄↄ yaasee gyoo tɛɛle yenaŋ kamasɛ nɛ. Mɛɛ do ɛ popou nↄↄ. 2Me tebia nyi akpaa nombia na kayeyɛɛ kamasɛ de yala ŋon na, ɛ yela ke yɛɛ ŋon gyoŋ nideli. 3Ɛ tↄↄse nyi akpaa mena kekɛɛsekɛɛ kɛŋa de kↄŋ ɛ dↄↄ te ɛ tale seŋ ɛ kelɛɛdi man na, kei gyae ke yela ɛ ke tale nyiŋ konↄↄ seŋ lɛɛ Wurubuarɛ di lee gbɛɛ kamasɛ man. 4Mↄna kaboena nyi yaa yɛɛ kakyeŋ kyaŋ ɛ wose seŋ mena kelii ↄto. Ɛ yɛɛ mena na ɛ ke nyiŋ dinↄↄ kpaakpaate keŋ kaboena nyi yaa nyiŋ te kↄ gyae ke kyɛɛkee ya nɛ. 5Nyi akpaa ɛ man ŋolo ne gyae nyansa keŋ gyae ke yela waa tale yɛɛ Wurubuarɛ kegyaebii na waa sola Wurubuarɛ na waa fa e. Wurubuarɛ dana wↄe te ↄ bɛrɛɛ boe mena dↄↄ walaŋ kamasɛ ŋon ↄ sola e kolo na, ↄ be gyae waa bɛɛse e ya nawolo nyi ↄ bɛɛ kɛɛ walaŋ siaman ya. 6Akpaa walaŋ ŋonaŋ na sola Wurubuarɛ na, waa lɛɛ di nyi ↄ nyiŋmaa gyae ke kaŋ kpene keŋ ↄ ne bↄↄse nɛ. Ↄ na lɛɛ aŋmaareŋ ya nawolo nyi walaŋ ŋon ↄ ne lɛɛ aŋmaareŋ na, ↄ yɛɛ ŋgba ɛpo loŋ keŋ feliŋ ne gyↄↄ gyu bese gyↄ kↄŋ nɛ. 7Walaŋ ŋon ↄ ne lɛɛ aŋmaareŋ nɛ, ↄ na yɛɛ wa agyueŋ nyi waa nyiŋ kolo lee Wurubuarɛ gyaŋ ya. 8Nawolo nyi walaŋ ŋonaŋ agyueŋ be doo debodokoloŋ ya, te ↄ bɛɛ tale mo wa agyueŋ gyakaa kolo dokoloŋ mↄ dↄↄ ya. 9Kristo walaŋ ŋon balaŋ bɛɛ kala e do daale man ya nɛ, waa yela ke yɛɛ e gyoŋ nawolo nyi Wurubuarɛ siaman na ↄ yɛɛ walaŋ e. 10Mↄna walaŋ ŋon mↄ ↄ dana ↄ wose na nyi Wurubuarɛ de yↄkↄse e na waa yela ke yɛɛ e gyoŋ. Nawolo nyi be gyae ke kyare ya na ↄ ta yem ŋgba mena keŋ ŋale kyeŋkyeŋkↄↄse bɛɛ kyare ya na ŋe te kpiisi yala nɛ. 11Weese na gyem te ke nↄↄ ne yɛɛ doŋ na, ne yeli ŋale na boto na ka kyeŋkyeŋkↄↄse pou te kpiisi. Dekↄŋ mena na ka kyeo pou ne ŋaalaa. Mena ke te gyae ke kↄŋ walaŋ ŋon ↄ dana ↄ wose nɛ dↄↄ. Nawolo nyi debaŋ keŋ ↄ sia be yɛɛ ↄ dↄŋ ↄ kebu gbɛɛneŋ man nɛ, na yeŋ te ka mo e. 12Walaŋ ŋon ↄ ne naa diyem ↄ kekyaabii man, te ↄ ne tale kyaŋ ↄ wose seŋ lɛɛ Wurubuarɛ di na ŋon na nyeebam. Nawolo nyi akpaa mena walaŋ ŋonaŋ de tale seŋ kekɛɛsekɛɛ kenaŋ man kelii ↄto na, waa nyiŋ nyeedoŋ kekpaa keŋ Wurubuarɛ be yako see nyi waa fa balaŋ baŋ bɛɛ gyae e nɛ. 13Nyi akpaa kekɛɛsekɛɛ daale de kↄŋ ŋolo dↄↄ na ↄ na yako nyi, Wurubuarɛ ne kɛɛse na e waa kɛɛ ya. Nawolo nyi ŋolo be tale kɛɛse Wurubuarɛ kɛɛ nyi waa yɛɛ dukum ya, mena mↄ te Wurubuarɛ bɛɛ kɛɛse ŋolo kɛɛ nyi waa yɛɛ dukum ya. 14Mↄna nyi akpaa kekɛɛsekɛɛ daale de kↄŋ ŋolo dↄↄ na, na mena walaŋ ŋonaŋ gbagba lookum beo na e wↄŋee e ka do dukum man. 15Akpaa lookum kenaŋ da boo na ne yeli ↄ ne yɛɛ dukum, te dukum mↄ da boo na kɛɛ mo yeŋ kↄŋ. 16Me tebia kpaakpaa, ɛ na beo ɛ wose ya. 17Kolo kpaakpaa kamasɛ na kpene kamasɛ keŋ ke dei nɛ, na lee bo Wurubuarɛ gyaŋ. Ŋon yɛɛna abↄↄ ŋan pou ŋe kyaa adido te ŋɛɛ fa keŋmaŋee nɛ. Mena abↄↄ kɛŋa da lee na keŋmaŋee te kↄŋ, te ŋe da gyoo na ditiŋtɛɛ mↄ te kↄŋ. Mↄna Wurubuarɛ ŋon be doo mena ya nawolo nyi ↄ bɛɛ kyɛɛkee ya. 18Ke yɛɛ ŋon gbagba kegyaebii man te ↄ tɛɛwↄ wa anokoare nombii keŋ dↄↄ fa daa nyeedoŋ wↄle. Ↄ yɛe mena na daa ka bese wa abↄↄ ŋan pou ↄ be yɛɛ nɛ man gyaŋgbatena. 19Me tebia, ɛ yela ɛ man walaŋ kamasɛ ke yɛɛ ↄsaa na nombia kenyii. Mↄna ɛ na barase na nombia kekolosi ya, te ɛ na gyeŋ baŋ mↄ bileŋbileŋ ya. 20Nawolo nyi walaŋ da gyeŋ baŋ na ↄ bɛɛ tale yɛɛ kpene keŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman ya. 21Mena dↄↄ ɛ wↄŋ ɛ wose lee ayimɛɛ nombia kamasɛ man, na ɛ ke tina nombiakumɛɛ keyɛɛ yela. Ɛ yↄkↄse ɛ wose na ɛ ke lɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan ↄ ba mo do ɛ konↄↄse man nɛ do. Nombia ŋenaŋ ne gyaela ke tale lɛɛ ɛ nyee. 22Ɛ yɛɛ ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ nombia ŋan ne yako nɛ. Ɛ na nyii ŋa yakaa ya. Nyi akpaa ɛ ne nyii ŋa yakaa bo na, kenaŋ na ɛ na beo ɛ wose bo. 23Akpaa walaŋ ŋolo de nyii nombia ŋan te ↄ te yɛɛ ŋgba mena keŋ nombia ŋan na wolo ya nɛ, na walaŋ ŋonaŋ yɛɛ ŋgba walaŋ ŋon ↄ ne kɛɛ ↄ wose diiku man nɛ. 24Ↄ kɛɛ ↄ wose na ↄ ne naa mena keŋ ↄ dinↄↄ doo. Mↄna akpaa ↄ tuu lee botↄↄ na ↄ te wolee mena keŋ ↄ dinↄↄ doo. 25Mↄna walaŋ ŋon ↄ na gyoo Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ŋan ne lɛɛ balaŋ nyee nɛ man nideli, te ↄ ne kyaŋ ↄ wose kasee ŋa debaŋ kamasɛ na ŋon na nyeebam abↄↄ ŋan pou ↄ ne yɛɛ nɛ man. Nawolo nyi Wurubuarɛ waa hiraa e. Na ↄ ne nyii nombia ŋan bo yakaa na ↄ te wolee ŋa ya, mↄna ↄ na mo ŋa yɛɛ tom. 26Nyi akpaa ŋolo ne kɛɛ ↄ wose nyi ↄ yɛɛ Wurubuarɛ somre kpaakpaate e te ↄ ta do ↄ laakem dekↄŋ ya na, kenaŋ na ↄtenate ŋonaŋ Wurubuarɛ ↄsom keŋ yɛɛ yakaa, te ↄ na beo ↄ wose mↄ bo. 27Wurubuarɛ ↄsom keŋ ke dei te kɛɛ gyoo de kya Wurubuarɛ sia yɛna nyi, balaŋ baa kɛɛ yoyolobia na liala dↄↄ ba diyem kena man, na baa wↄŋ ba wose lee tɛɛle kei dↄↄ nombia nkaraŋkaraŋ keyɛɛ man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\