Luka 11

1Wee daale Yesu gyuu yenaŋ daale ↄ ne fane. Ↄ kefane taŋ nɛ, ↄ kaseela baŋ man ŋolo yako e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, wola daa mena keŋ dɛɛ fane ŋgba mena keŋ Gyↄn ba wola ↄ kaseela nɛ." 2Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛ ne gyae ɛ ke fane na ɛ yako nyiaa, 'De kya, dɛɛ fane nyi balaŋ pou baa lese n yele Lese n gyoori debↄↄ. 3Fa daa wee kamasɛ weenɛɛ ŋan ne hia daa nɛ. 4Mo de nombiakumɛɛ kyɛɛ daa, 3 nawolo nyi daa mↄ na mo kyɛɛ balaŋ baŋ bɛɛ yɛɛ nombiakumɛɛ tia daa nɛ. Na yeli dɛɛ yala kekɛɛsekɛɛ man ya.' " 5Yesu besewↄ yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Ɛ yela dɛɛ mo ke nyi n dana gyoo, te n gyu ↄ dɛɛ tɛɛ nsana ke gyↄ ↄ disim yako e nyi 'Me gyoo, waaseda paa maŋ weenɛɛ kyomii. 6Nawolo nyi me gyoo ŋolo ta lee gbɛɛ kↄŋ me gyaŋ, te mↄↄ dana kolo na kolo maa fa e ya.' 7Na n gyoo ŋon te tiranↄↄ deni tↄↄman nyi, 'Na haa maŋ ya, me taŋ ketↄ me disim te daa na me bia mↄ taŋ kedoo. Mↄↄ gyae maa tale koro kaa fa neŋ kolo ya.' " 8Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Akpaa nyi ŋon na e gyoori kaageŋ wui dↄↄ nɛ nafↄ ↄ be gyae waa koro ya. Mↄna mena keŋ ↄ ne gyↄ disim keŋ kakyekyemaare man dↄↄ nɛ, waa koro toro na waa fa e kpene keŋ ↄ ne gyae nɛ. 9Mena dↄↄ mɛɛ yako ŋon baa nyi ɛ sola Wurubuarɛ kolo na, ɛ nyiŋmaa gyae ke kaŋ ke. Ɛ kɛo kolo lee ↄ gyaŋ na ɛ ke nyiŋ ke, te ɛ gyↄ e disim mↄ na waa toro fa ŋon. 10Nawolo nyi walaŋ kamasɛ ŋon ↄ bↄↄse e kolo na ↄ nyiŋmaa ne kaŋ ke, te ŋon ↄ gyae kolo lee ↄ gyaŋ na ↄ ne nyiŋ ke, te ŋon mↄ ↄ gyↄ e disim na waa toro fa e. 11Lolala, ɛ man woŋti kyaa la keŋ nyi ↄ bu da sola e kpebii na, waa mo dom fa e? 12Yaa ↄ sola e wↄe na, waa mo kana fa e? 13Akpaa ɛmɛɛ baŋ ɛ yɛɛ nombiakumɛɛyɛɛrawↄ koraŋ gyeŋ abↄↄ kpaakpaa ka mo fa ɛ bia na, de yaa sena te ɛ kya ŋon ↄ kyaa adido nɛ, ba mo ↄ feliŋ do baŋ bɛɛ sola e nɛ man nideli ya?" 14Wee daale Yesu gberaa feliŋkum keŋ ne yeli walaŋ bɛɛ tale kolosi ya nɛ lee balee ŋolo man. Feliŋkum keŋ ka lee nɛ, balee ŋon kolosiwↄ te doo balaŋ dikpii keŋ be kyaa botↄↄ nɛ pou nↄↄ. 15Keŋte balaŋ baŋ baale yakowↄ nyiaa, "Feliŋkumɛɛ pou gyoo Bɛlisɛbu faa na balee kei doŋ te ↄ ne tale gegi feliŋkumɛɛ nɛ." 16Keŋ baale mↄ ne gyae baa teese Yesu nↄↄman dↄↄ be yako e nyi waa yɛɛ gyakoloŋ nombia, na kawola nyi ↄ lee Wurubuarɛ gyaŋ. 17Mↄna Yesu gyeŋ kpene keŋ bɛɛ gyueŋ nɛ te ↄ yako wↄ nyiaa, "Tɛɛle kamasɛ keŋ ke man balaŋ de kpase ba wose kpookpoo bee yoo na dↄŋa na, tɛɛle kenaŋ be gyae ke de ya. Mena mↄ te dekpaŋalaŋ daale man balaŋ de kpase ba wose kpookpoo bee yoo na dↄŋa na, dekpaŋalaŋ kenaŋ ne yɛlɛɛ bo. 18Akpaa nyi ↄbↄnsam gyoori keŋ man balaŋ de kpase ba wose kpookpoo bee yoo na dↄŋa nɛ, sena te ↄ gyoori keŋ gyae ke tale seŋ? Keŋ dↄↄ mɛɛ yako kei yɛna nyi, ɛmɛɛ kpa feliŋkumɛɛ pou gyoo Bɛlisɛbu faa na maŋ doŋ te mɛɛ mo gegi feliŋkumɛɛ. 19Akpaa nyi Bɛlisɛbu doŋ te mɛɛ mo gegi feliŋkumɛɛ na, amↄte doŋ yaa ɛ silala baŋ na mo gegi feliŋkumɛɛ? Ɛmɛɛ gbagba ɛ silala ne gyae la baa bu ŋon fↄↄ. 20Te akpaa Wurubuarɛ doŋ te mɛɛ mo gegi feliŋkumɛɛ na, kenaŋ na ɛ wulaa gyeŋ nyi Wurubuarɛ gyoori keŋ taŋ kekↄŋ ɛ gyaŋ. 21Akpaa doŋte ŋolo de desina ↄ wose mo yoo abↄↄ ↄ na deke ↄ dɛɛ nɛ, ŋolo be tale kaa mo ↄ kolo ya. 22Mↄna akpaa walaŋ ŋon ↄ dana doŋ kela e de kↄŋ kaa yokii na e te ↄ di ↄ dↄↄ nɛ, ↄ ne lɛo ↄ yoo abↄↄ ŋan ↄ na mo ↄ wose lↄ ŋe dↄↄ nɛ pou, na ↄ te kuu wa abↄↄ pou ke kpɛlɛɛ balaŋ. 23Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ be kpuɛ na maŋ ya nɛ na ↄ ne kↄla maŋ, te walaŋ kamasɛ ŋon mↄ ↄ bɛɛ kyↄ maŋ na dee yilaa balaŋ fa Wurubuarɛ ya nɛ, ↄ ne yaasee wↄ bo." 24Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Feliŋkum da lee walaŋ man nɛ, ↄ ne tɛɛ kila kɛo tɛɛle awolɛɛ ↄ ne gyae dekyae. Akpaa ↄ te nyiŋ dekyae ya na ↄ ne yako ↄ wose nyiaa, 'Maa bese gyu ma dekyae bene keŋ mↄↄ lee nɛ man.' 25Akpaa ↄ kↄŋ kaa naa nyi ba te gbee botↄↄ desina ke nideli keŋ nyi ayimɛɛ kamasɛ be doo ya nɛ. 26Ↄ na bese gyu ka mo feliŋkumɛɛ nyetooro ŋan ŋe dana nombiakumɛɛ kela e nɛ kpu na ↄ wose na be kaa kyaa walaŋ ŋonaŋ man. Dekↄŋ mena na, walaŋ ŋonaŋ dinↄↄ na bese wↄlɛɛ kela ↄ kekyaa gyaŋgba keŋ." 27Yesu kɛɛ kolosi nombia kɛŋa nɛ, alo ŋolo gyinaa ↄ nↄↄ balaŋ baŋ man yako nyiaa, "Alo ŋon ↄ ba lola neŋ te ↄ be kɛɛle neŋ nɛ, ŋon na nyeebam." 28Keŋte Yesu tiranↄↄ nyiaa, "Balaŋ baŋ bee nyii Wurubuarɛ nombia ŋan te bee di ŋe dↄↄ nɛ, baŋ gba te kaboena nyi be sia dɛɛ gye." 29Balaŋ baŋ ke kↄŋ kaa wuku nɛ Yesu besewↄ yako nyiaa, "Gyɛŋ wee kei balaŋ yɛɛ nombiakumɛɛyɛɛrawↄ. Bɛɛ gyae bo nyi baa naa gyakoloŋ nombia, mↄna mↄↄ gyae maa yɛɛ gyakoloŋ nombia kpu na ŋan be kↄŋ Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Gyona dↄↄ nɛ ya. 30Mena keŋ Gyona nombia ŋan ba bese kolo kekasee fa Niniwetena nɛ, mena mↄ te maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon mↄ me nombia gyae ka bese kolo kekasee fa gyɛŋ wee kei balaŋ. 31Wee keŋ Wurubuarɛ waa kↄŋ ↄ kaa di balaŋ nombia nɛ, Seba gyoo ŋon ↄ yɛɛ alo e te ↄ ba lee ata yenaŋ nɛ, waa koro seŋ na waa bu gyɛŋ wee kei balaŋ fↄↄ. Nawolo nyi ↄ ke nyii Solomↄn nyansa nombia ŋan nɛ, ↄ tɛɛwↄ leenaŋ tɛɛle ↄto kↄŋ kaa nyii ŋa. Mɛɛ yako ŋon baa nyi walaŋ ŋon ↄ kela gyoo Solomↄn ŋonaŋ kyaa kɛbo mↄna ɛ bee nyii e ya. 32Mena mↄ te wee keŋ Wurubuarɛ waa kↄŋ ↄ kaa di balaŋ nombia nɛ, Niniwetena baa koro seŋ na baa bu gyɛŋ wee kei balaŋ fↄↄ. Nawolo nyi debaŋ keŋ Gyona be kolosi Wurubuarɛ nombia ŋan fa wↄ nɛ, be kyɛɛkeewↄ lee be gbɛɛneŋ kumɛɛ man te be kↄŋawↄ Wurubuarɛ gyaŋ. Mɛɛ yako ŋon baa nyi walaŋ ŋon ↄ kela Gyona ŋonaŋ nɛ kyaa kɛbo." 33Keŋte Yesu besewↄ yako wↄ nyiaa "Ŋolo bɛɛ kyaŋee kanea na waa mo ke weese yaa waa mo kolo wu ke ya. Mↄna ↄ na mo ke bo gyakaa kolo dↄↄ adido na balaŋ baŋ bɛɛ kↄŋ dekpaŋalaŋ keŋ man nɛ ke nyiŋ naa. 34Deniwalaŋ kanea yɛna ↄ sia. N sia ne naa na n wose pou yɛɛ keŋmaŋee ke, mↄna n sia de wↄlɛɛ na n wose pou doo ditiŋtɛɛ tuum man. 35Mena dↄↄ ɛ kɛɛ nideli nyi keŋmaŋee keŋ doo ɛ man nɛ ba bese ditiŋtɛɛ ya. 36Nyi akpaa n wose pou doo keŋmaŋee man te ka yenaŋ daale be doo ditiŋtɛɛ man ya na, kenaŋ na n wose pou gyae ke ŋalakee ŋgba mena keŋ kanea ne ŋalakee nɛ." 37Yesu kekolosi taŋ nɛ Farasii baale ŋolo baake e gyu ↄ dɛɛ ↄ kaa di, mena dↄↄ ↄ gyuuwↄ kekyaa weenɛɛ ŋan tɛɛ. 38Farasii baale ŋon kena nyi Yesu te faafo ↄ nyiŋmaase ŋgba mena keŋ ba beneŋ mmaraa nawolo ya nɛ, doo ↄ nↄↄ. 39Keŋte de Gbeŋgyoo Yesu yako e nyiaa, "Ɛmɛɛ Farasiitena ne faafo ɛ leenↄↄse na ɛ nyefalɛɛ wↄle bo, mↄna ŋe man dana ayimɛɛ. Mena te ɛmɛɛ mↄ konↄↄse man doo, ɛ dana sibii te nombiakumɛɛ mↄ te wulu ɛ man. 40Ɛmɛɛ ayiŋtena; Ɛ ba gyeŋ nyi Wurubuarɛ ŋon ↄ be yɛɛ kolo wↄle nɛ, ŋon yɛna ke tↄↄman mↄ yee? 41Mena dↄↄ ɛ yɛɛ deeli fa ayematena, na kawola nyi ɛ wose betaŋ ayimɛɛ ya. 42Ɛmɛɛ Farasiitena ɛ laako! Nawolo nyi ɛ na mo ɛ wↄↄman abↄↄ buruburu gba kufu man dekpeŋ dokoloŋ fa Wurubuarɛ, mↄna ɛ bee di nombia na ŋe gbɛɛ ya te ɛ bɛɛ mo Wurubuarɛ mↄ yɛɛ kolo ya. Kaboena nyi nafↄ yaa yɛɛ mena abↄↄ kɛŋa pou, na ɛ ka bese fa ɛ wↄↄman abↄↄ buruburu ŋan kufu man dekpeŋ dokoloŋ bela kpu. 43Ɛmɛɛ Farasiitena ɛ laako! Nawolo nyi ɛ ne gyae akyaese kpaakpaa Gyudatena ↄsom denɛɛ man, te ɛ ne gyae mↄ nyi ɛ lii balaŋ man na balaŋ dee buŋ do ŋon nↄↄ. 44Ɛ laako! Nawolo nyi ɛ yɛɛ ŋgba yebↄↄse ŋan ba yoo te balaŋ ne tɛɛ ŋe dↄↄ keŋ bↄↄ gyeŋ nyi ŋe yɛɛ yebↄↄse ŋa ya nɛ." 45Botↄↄ te mmaraa wolala baŋ man ŋolo bↄↄse e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, nya ayakoŋ kɛŋa nɛ ŋgba n tee daa mↄ baa." 46Keŋte Yesu tiranↄↄ fa e nyiaa, "Ɛmɛɛ mmaraa wolala mↄ ɛ laako! Nawolo nyi ɛ ne bake kasolↄse ŋan kela balaŋ nɛ yere wↄ, mↄna ɛmɛɛ gbagba bɛɛ yɛɛ kolo kyomii kyↄ wↄ na baa tale seele be kasolↄse ŋenaŋ ya. 47Ɛ laako! Nawolo nyi ɛ ne desina Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ yebↄↄse, mↄna ɛmɛɛ gbagba ɛ naanaↄ koona wↄ. 48Mena dↄↄ kei nawolo baa nyiaa, ɛmɛɛ gbagba te lɛɛ nombia ŋan ɛ naanaↄ be yɛɛ nɛ do. Nawolo nyi ɛ naanaↄ koona Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ, te ɛmɛɛ mↄ kↄŋawↄ ɛ ne desina ba yebↄↄse. 49Kei dↄↄ te Wurubuarɛ nyansate ŋon kolosiwↄ nyiaa, 'Maa kpila ma akpeŋkpeŋgyↄↄra na me kpilala be gyaŋ. Baa ko be man baale, na baa naase be man baale mↄ diyem.' 50Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ bↄↄ koo lee debaŋ keŋ Wurubuarɛ be yɛɛ tɛɛle kei nɛ, ka deŋele kewↄŋ gyae ke kↄŋ ɛmɛɛ gyɛŋ balaŋ kɛwↄ dↄↄ, 51lee Abɛle kako man kelii Sakaria dↄↄ. Sakaria kei te ba koowↄ Wurubuarɛ kedeesa boe keŋ, na Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ nsana nsana nɛ. Mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, kɛŋa pou deŋele kewↄŋ gyae ke kↄŋ ɛmɛɛ gyɛŋ balaŋ kɛwↄ dↄↄ. 52Ɛmɛɛ mmaraa wolala ɛ laako! Ɛ ta mo Wurubuarɛ kagyeŋ gbɛɛ weese balaŋ te ɛmɛɛ gbagba mↄ bɛɛ tɛɛ gbɛɛ kenaŋ dↄↄ ya, te ɛ ne tↄ baŋ bɛɛ gyae baa ta gbɛɛ kenaŋ dↄↄ mↄ nɛ gbɛɛ." 53Yesu ka lee botↄↄ nɛ, mmaraa wolala na Farasiitena baŋ moo nombia gyu ke tuŋ e baŋ man te be bↄↄse e nombia burum, 54mo teese ↄ nↄↄman na baa nyiŋ kyaŋ e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\