Luka 13

1Yesu ke gyakaa ↄ ne kolosi fa balaŋ baŋ nɛ balaŋ baale kↄŋawↄ kaa yako e nyiaa, Galeliatena baale gyuuwↄ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man be kaa deesi fa Wurubuarɛ. Keŋte gyoo dinaa Pilato yela be ka koo wↄ, te be fatabo kyakalewↄ na ba kedeesa fatabo keŋ. 2Keŋte Yesu bↄↄse wↄ nyiaa, "Ɛ na gyueŋ nyi Galeliatena baŋ bↄↄ naa mena diyem kei gyu ka yeŋ nɛ, be nombiakumɛɛ kela Galeliatena akaŋ baŋ pou? 3Koa be doo mena ya, mɛɛ yako ŋon baa nyiaa akpaa ɛ te kyɛɛkee lee ɛ gbɛɛneŋ kumɛɛ man na ɛ ke kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ ya nɛ, ɛmɛɛ mↄ ɛ ka yeŋ. 4Yaa ɛ na gyueŋ nyi balaŋ kufu gyanaara baŋ deni dↄↄloŋte keŋ be yale ŋere wↄ Siloam nɛ, be nombiakumɛɛ kela balaŋ akaŋ baŋ be kyaa Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ pou? 5Koa be doo mena ya, mɛɛ yako ŋon baa nyiaa akpaa ɛ te kyɛɛkee lee ɛ gbɛɛneŋ kumɛɛ man na ɛ ke kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ ya nɛ, ɛmɛɛ mↄ ɛ ka yeŋ." 6Botↄↄ te Yesu gyↄↄ dudu kei fa wↄ nyiaa, "Balee ŋolo duu daŋ keŋ bɛɛ baake ke nyi fiigi nɛ ↄ wↄↄman, te ↄ gyuuwↄ ↄ kaa kɛɛ nyi waa nyiŋ ke bia di mↄna ke ta see ya. 7Keŋte ↄ yako ↄ paate ŋon nyiaa, 'Kɛɛ kulutooneŋ atooro sↄↄŋ yaa ŋgba mɛɛ kↄŋ kɛbo kaa kɛɛ nyi maa nyiŋ daŋ kei bia, mↄna me bee nyim ya. Kara ke leki! Woŋ dↄↄ te ka seŋɛɛ kɛɛ wↄlɛɛ me tɛɛle?' 8Keŋte ↄ paate ŋon tiranↄↄ nyiaa, 'Me gbeŋgyoo, yela ke ka seŋ kulutoo dokoloŋ kpu na maa wula tɛɛle keŋ ke dei nɛ kaa do ka ateta na dɛɛ kɛɛ. 9Akpaa ke da see bia kulutoo anekↄŋaŋ na dei, te akpaa ke ta see ya na dɛɛ kara ke leki.' " 10Gyudatena kefɛɛfowee daale nɛ, na Yesu na wolo Gyudatena ↄsom deni daale man. 11Na alo ŋolo kyaa botↄↄ keŋ feliŋkum ba do e kawee kulutooneŋ kufu gyanaara, te ke yela ↄ goowↄ keŋ ↄ bɛɛ tale waa tenee ↄ wose koraŋ ya. 12Yesu kena alo ŋon nɛ, ↄ baake e kaa seŋ balaŋ siaman te ↄ yako e nyiaa, "Alo, n te nyiŋ kawee kekyↄ." 13Keŋte Yesu moo ↄ nyiŋmaa gyakaa ↄ dↄↄ, debokenaŋ man te alo ŋon teneewↄ te ↄ lese Wurubuarɛ yele. 14Botↄↄ te bↄ ↄsom deni man kegyia ŋon gyeŋa baŋ nyi Yesu te kyↄ walaŋ kawee ba kefɛɛfowee, mena dↄↄ ↄ kolosiwↄ fa balaŋ baŋ bↄↄ gyaŋee botↄↄ nɛ nyiaa, "Ɛ dana weeya looro keŋ ɛ na mo yɛɛ tom. Ɛ kↄŋ weeya ŋenaŋ man na baa kyↄ ŋon ɛ kaweese, te yɛɛ nyi kefɛɛfowee te ɛ ke kↄŋ ya." 15Keŋte de Gbeŋgyoo Yesu tiranↄↄ fa e nyiaa "Ɛmɛɛ baŋ ɛ na beo ɛ wose! Ɛ man woŋti bɛɛ booli na ↄ wonembu lee ↄ dekpaŋae man mo e gyu kefa e loŋ kefɛɛfowee ya? 16Te nɛnɛɛ alo kei ŋon ↄ ba lee Aberaham duuluŋ man te ↄbↄnsam ba do e kawee kulutooneŋ kufu gyanaara sↄↄŋ yaa nɛ, tekaboena nyi maa kyↄ e kawee kefɛɛfowee yee?" 17Yesu nↄↄ ketira keŋ yela ↄ kↄlala baŋ pou sia yeŋawↄ, te gyakoloŋ nombia ŋan ↄ be yɛɛ nɛ yɛɛ balaŋ baŋ pou gyoŋ. 18Keŋte Yesu bↄↄse wↄ nyiaa, "Sena te Wurubuarɛ gyoori keŋ doo? Yaa woŋ te dɛɛ mo ke maa na? 19Ke yɛɛ ŋgba daŋ daale bii peperee ŋgba kpeli bii keŋ balee ŋolo ba mo ke duu ↄ wↄↄman nɛ. Te ke tuuwↄ bese daŋ dinaa dinaa te gyebuse kↄŋawↄ kaa loo ba asaase do ke tombia man." 20Keŋte Yesu besewↄ bↄↄse wↄ nyiaa, "Woŋ te maa mo Wurubuarɛ gyoori keŋ maa na? 21Wurubuarɛ gyoori keŋ yɛɛ ŋgba tee keŋ alo ŋolo ba mo kyakale bodobodo biliŋ tasa dinaa man, kaboena biliŋ keŋ pou korowↄ wuku nɛ." 22Yesu ka mo ↄ nyee baŋ ↄ ne gyu Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ, ↄ tɛɛwↄ donↄↄse na akuraase man ↄ na wola wↄ Wurubuarɛ nombia. 23Keŋte walaŋ ŋolo bↄↄse e nyiaa, "Me Gbeŋgyoo, balaŋ akalansɛɛ te Wurubuarɛ waa lɛɛ ba nyee yaa?" Te Yesu tiranↄↄ nyiaa, 24"Nyi akpaa ɛ ne gyae ɛ ka gyoo Wurubuarɛ gyoori keŋ man nɛ, ɛ yɛɛ kakyeŋ na ɛ ka mo denanↄↄ bↄbↄↄkyee keŋ man gyoo. Nawolo nyi balaŋ burum baa peree nyi baa mo botↄↄ gyoo, mↄna bↄↄ gyae baa tale ya. 25Debaŋ keŋ dekpaŋalaŋte ŋon waa koro na waa tↄ ↄ disim nɛ, debaŋ kenaŋ te ɛ ka seŋ debↄↄ man na ɛ ke gyↄ disim keŋ na ɛ ke waase e nyiaa, 'De Gbeŋgyoo toro denanↄↄ keŋ fa daa.' Keŋte waa tiranↄↄ fa ŋon nyi, 'Mↄↄ gyeŋ ŋon ya te mↄↄ gyeŋ botↄↄ keŋ ɛ ba lee mↄ ya.' 26Botↄↄ te ɛ ke tiranↄↄ nyiaa, daa na neŋ doo nyiŋmaa di te de nyↄↄwↄ, te n wola nombia de debiise mↄ man. 27Mↄna dekpaŋalaŋte ŋon waa bese yako nyiaa, 'Mↄↄ gyeŋ ŋon ya te mↄↄ gyeŋ botↄↄ keŋ ɛ ba lee mↄ ya. Ɛ ta lee me siaman, ɛmɛɛ nombiakumɛɛyɛɛra!' 28Debaŋ keŋ ɛ kena de naanaↄ Aberaham na Asiki na Gyekↄpo na Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ pou Wurubuarɛ gyoori keŋ man te ɛ be gyae ɛ ke tale ke kpu na wↄ ya nɛ, botↄↄ te ɛ ke kyaŋ ɛ nyeeya wii na ɛ ka doŋee ɛ nyimbia. 29Balaŋ baa lee weese dɛɛlee na weese dɛɛyalae man, na ado na ata yenaŋ kↄŋ kaa kyaa Wurubuarɛ gyoori keŋ man di gyoŋ. 30Mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, balaŋ baŋ bↄↄ dↄↄ wↄle nɛ baa kaa laŋ siaman, te baŋ be kyaa siaman nɛ baa dↄↄ wↄle." 31Debaŋ kenaŋ man te Farasiitena baale kↄŋawↄ Yesu gyaŋ kaa yako e nyi "Lee kɛbo kei gyu yenaŋ daale, nawolo nyi gyoo Herode ne gyae neŋ waa ko." 32Keŋte Yesu tiranↄↄ fa wↄ nyiaa, "Ɛ gyu ke yako mena adaote ŋonaŋ nyiaa, maa gberaa feliŋkumɛɛ na maa kyↄ balaŋ gyɛŋ na kyoo, te weeya atoorote man na maa taŋ ma tom." 33Mↄna kaboena nyi maa mo me sia tee me dee gyue dɛɛdɛɛ gyɛŋ na kyoo na ke tɛɛ kena. Nawolo nyi yɛɛ senaa nɛ, Gyerusalɛm donↄↄ man te kaboena nyi Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre waa yeŋ. 34Keŋte Yesu yakowↄ nyiaa, "O Gyerusalɛmtena, O Gyerusalɛmtena, ɛmɛɛ koona Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ te ɛ fuŋii Wurubuarɛ kpilala baŋ ↄ be kpili ɛ gyaŋ nɛ boya. Ma te yɛɛ mena keŋ maa yilaa ŋon kↄŋ me gyaŋ ŋgba mena keŋ kegyim talabo ne yilaa ↄ bia do ↄ beŋkelɛɛ tɛɛ nɛ, mↄna ɛ te fa maŋ gbɛɛ ya. 35Ɛ kɛɛ, Wurubuarɛ ta lese ↄ sia lee ɛ donↄↄ keŋ dↄↄ. Te mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, ɛ be gyae ɛ kena maŋ bela ya kelii debaŋ keŋ ɛ keyako nyiaa, 'Walaŋ ŋon ↄ ne kↄŋ de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ yele man nɛ, ŋon na nyeebam.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\