Luka 15

1Debaŋ daale nɛ, lempoolɛɛra burum na nombiakumɛɛyɛɛra kↄŋawↄ Yesu gyaŋ be kaa nyii nombia ŋan ↄ na wolo nɛ. 2Keŋte Farasiitena na Gyudatena mmaraa wolala ŋorokosowↄ yako nyiaa, "Balee kei dↄↄ ↄ ne lɛɛ nombiakumɛɛyɛɛra do ↄ wose man te ↄ ne dii bom na wↄ gba koraŋ." 3Mena dↄↄ Yesu gyↄↄ dudu kei fa wↄ nyiaa, 4"Akpaa ɛ man ŋolo dana namense sↄŋonoŋ (100) te be man ŋolo da yoo na woŋ te ↄ ne yɛɛ?" Ↄ be gyae waa tina sↄŋonaara na kufu kadaale (99) baŋ yela ŋale nsana botↄↄ na waa ta kɛo ŋon ↄ ba yoo nɛ kaboena waa naa e yee? 5Te akpaa ↄ naa e na, ↄ be gyae waa nyaŋee na waa gate e gyakaa ↄ degbaŋgbaŋ dↄↄ mo e gyu dɛɛ yee? 6Ↄ gyu dɛɛ nɛ waa baake ↄ gyoona na ↄ tebia gyaŋee na waa yako wↄ nyiaa, "Ɛ yela dɛɛ nyaŋee nawolo nyi ma te naa me nam ŋon ↄ ba yoo nɛ. 7Mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, mena ke te akpaa nombiakumɛɛyɛɛre dokoloŋ de kyɛɛkee lee ↄ gbɛɛneŋ kumɛɛ man te ↄ kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ nɛ, baŋ be kyaa Wurubuarɛ man adido nɛ baa nyaŋee ↄ dↄↄ kela balaŋ sↄŋonaara na kufu kadaale baŋ bɛɛ gyueŋ nyi be gbɛɛneŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman, mena dↄↄ tekaboena nyi baa kyɛɛkee lee be gbɛɛneŋ kumɛɛ man ya nɛ." 8Yesu besewↄ yako nyiaa, akpaa alo ŋolo dana kↄba wolom bia kufu te ŋe man dokoloŋ da yoo na woŋ te ↄ ne yɛɛ? Ↄ be gyae waa kyaŋee kanea na waa gbee ↄ deni man na waa kɛo yenaŋ kamasɛ nideli kaboena waa naa ke yee? 9Te akpaa ↄ naa ke na, ↄ ne baake ↄ gyoona na ↄ tebia gyaŋee na waa yako wↄ nyiaa, "Ɛ yela dɛɛ nyaŋee nawolo nyi ma te naa me kↄba wolom bii keŋ kↄↄ yoo nɛ. 10Mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, mena ke te akpaa nombiakumɛɛyɛɛre dokoloŋ de kyɛɛkee lee ↄ gbɛɛneŋ kumɛɛ man te ↄ kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ nɛ, Wurubuarɛ kpilala baŋ be kyaa adido nɛ baa nyaŋee ↄ dↄↄ." 11Yesu besewↄ gyↄ dudu kei fa wↄ nyiaa, "Balee ŋolo kyaawↄ na ↄ dana bia baala bala. 12Wee daale balee kei bu kemaasa ŋon yako ↄ kya nyiaa, 'Taata, kpala nya abↄↄ ŋan n dana nɛ na n ka mo me wui fa maŋ.' Mena dↄↄ ↄ kya ŋon kpala wa abↄↄ ŋan fa ↄ bia baŋ. 13Te di weeya ala ya te ↄ bu kemaasa ŋon yↄↄ abↄↄ ŋan ↄ be nyim nɛ pou te ↄ moo kↄba keŋ do ↄ wose man te ↄ moo ↄ nyee baŋ tɛɛle wↄle daale man. Ↄ ke gyu botↄↄ nɛ, ↄ moo kↄba keŋ ↄ dana nɛ ke yɛɛ kehuhoori wↄlɛɛ ke pou. 14Ↄ ke wↄlɛɛ kↄba keŋ pou taŋ nɛ, tanam dinaa daale yalawↄ tɛɛle kenaŋ pou dↄↄ te ↄ wose kyaŋa e nideli. 15Mena dↄↄ ↄ gyuuwↄ ↄ kaa di paa fa donↄↄte ŋolo, te donↄↄte ŋon moo e gyu nyi waa gyu ke kɛɛ ↄ kekuiriise dↄↄ. 16Na nafↄ ↄ loo gyakaa nyi waa nyiŋ kekuiriise baŋ weenɛɛ ŋan ŋaale di, mↄna ŋolo te fa e ŋa ya. 17Ↄ sia ke ŋmaŋee e nɛ ↄ yako ↄ wose nyiaa, 'Me kya tewulɛɛ pou ne dii baa kaase, te maŋ kyaa kɛbo keŋ tanam ne gyae ke kara ma nyee?' 18Maa koro na maa bese gyu me kya gyaŋ na me kaa yako e nyiaa, 'Taata, ma te yɛɛ nombiakumɛɛ tia Wurubuarɛ te ma te yɛɛ tia nyaŋ mↄ. 19Mena dↄↄ ma tekaboena nyi nya baake maŋ n bu bela ya, mo maŋ yɛɛ ŋgba n tewulɛɛ baŋ man ŋolo nɛ.' " 20Mena dↄↄ ↄ korowↄ mo gbɛɛ ↄ ne gyu ↄ kya gyaŋ. Debaŋ keŋ ↄ dↄŋɛɛ lemlem ↄ ne kↄŋ dɛɛ nɛ, ↄ kya naa e te ↄ bu ŋon nombia yɛɛ e waraŋase te ↄ yeuwↄ kegyaŋee na e te ↄ pukaa e nyaŋee na e. 21Botↄↄ te ↄ bu ŋon yako e nyiaa, "Taata, ma te yɛɛ nombiakumɛɛ tia Wurubuarɛ te ma te yɛɛ tia nyaŋ mↄ. Mena dↄↄ ma tekaboena nyi nya baake maŋ n bu bela ya. Mo maŋ yɛɛ ŋgba n tewulɛɛ baŋ man ŋolo nɛ." 22Keŋte ↄ kya ŋon baake ↄ tewulɛɛ baŋ yako wↄ nyiaa, "Ɛ kaŋ ɛ wose na ɛ ka lese kegba dↄↄloŋ kpaakpaate keŋ kↄŋ kaa do e. Ɛ do e kↄlabia ↄ nyiŋmaa man na ɛ ka do e nkyokotase. 23Na ɛ ke gyu ka mo nunkyue baale dinaa ŋon kↄŋ kaa ko na dee di de nↄↄ. 24Nawolo nyi yɛɛ yaa ŋgba me bu kei yeŋae te ↄ besewↄ foŋ nɛ. Nafↄ na ↄ ta yoo te nɛnɛɛ ma te naa e bela." Keŋte be fiasɛɛ bɛɛ nyaŋee na bee di be nↄↄ. 25Debaŋ keŋ bɛɛ yɛɛ kɛŋa pou nɛ, na ↄ bu kegyia ŋon kyaa wↄↄman. Ↄ ka lee wↄↄ ↄ ne kↄŋ te ↄ ba benaa dɛɛ nɛ, ↄ nyii nↄↄneŋ na suya ne tao kela. 26Keŋte ↄ baake ↄ kya tewulɛɛ baŋ man ŋolo bↄↄse e kpene keŋ be kↄŋ dekpaŋalaŋ man. 27Te ↄ tiranↄↄ fa e nyiaa, "N naabu ŋon ta bese kↄŋ donↄↄ te n kya koo nunkyue baale dinaa ŋon, nawolo nyi ↄ ta bese kↄŋ dɛɛ na nyeedoŋ." 28Botↄↄ te ↄ bu kegyia ŋon gyeŋa baŋ bɛɛ nyi ↄ ba gyoo dekpaŋalaŋ keŋ man bela ya. Ↄ kya ke nyii mena na te ↄ leewↄ kↄŋ kaa waase e nyi waa gyoo dɛɛ. 29Keŋte ↄ yako ↄ kya nyiaa, "Taata nyaŋ kɛɛ, kulutooneŋ kɛŋa pou me kyaa mɛɛ som neŋ ŋgba gbeŋi nɛ, te ma te yɛɛ deŋele doŋ n dↄↄ ya. Woŋ te n faa maŋ? N te faa ta maŋ asoobii paŋpaŋ gba na daa na me gyoona mↄ kedi de nↄↄ ya. 30Mↄna n bu kei ŋon ↄ ba mo nya abↄↄ pou ke wↄlɛɛ futooli ala dↄↄ te ↄ ba bese kↄŋ donↄↄ nyiŋmaase wolo nɛ te n koo nunkyue baale dinaa ŋon fa." 31Keŋte ↄ kya ŋon yako e nyiaa, "Me bu, debaŋ kamasɛ n kyae me gyaŋ te kpene kamasɛ keŋ me dana nɛ yɛɛ n wui. 32Mↄna kaboena nyi dee di de nↄↄ na dɛɛ nyaŋee. Nawolo nyi yɛɛ yaa ŋgba n naabu kei yeŋae te ↄ besewↄ foŋ nɛ, nafↄ na ↄ ta yoo te nɛnɛɛ da te naa e."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\