Luka 16

1Keŋte Yesu gyↄↄ dudu fa ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Kↄbate ŋolo kyaawↄ keŋ ↄ dana tobaale ŋon ↄ ne kɛɛ wa abↄↄ pou dↄↄ, te be yako balee ŋon nyi ↄ tobaale ŋon ne wↄlɛɛ ↄ kↄba. 2Mena dↄↄ balee ŋon baake ↄ tobaale ŋon te ↄ bↄↄse e nyiaa, woŋ nombia yaa mee nyii lee n wose man nɛ? Kↄŋ kaa bu abↄↄ ŋan pou doo n nyiŋmaa man nɛ akↄntaa fa maŋ, nawolo nyi n ba tekaa kɛɛ ma abↄↄ dↄↄ bela ya." 3Botↄↄ te tobaale ŋon yakowↄ ↄ nyee man nyiaa, "Me gbeŋgyoo ne gyae waa gegi maŋ lee ma tom man. Sena te maa yɛɛ? Mↄↄ taŋ doŋ me kaa fara ya, te abↄↄ kasolee mↄ dana maŋ desɛŋ." 4Keŋte ↄ yako ↄ wose nyi me ta gyeŋ kpene keŋ maa yɛɛ keŋ nyi akpaa ma tom de wↄlɛɛ na, maa nyiŋ balaŋ baŋ baa lɛɛ maŋ be dɛɛ. 5Mena dↄↄ ↄ baake balaŋ baŋ pou be dana ↄ gbeŋgyoo ŋon koma nɛ dokoloŋ dokoloŋ. Keŋte ↄ bↄↄse gyaŋgbate ŋon nyiaa, "Kom aŋmoŋ te n dana me gbeŋgyoo?" 6Keŋte ↄ tiranↄↄ fa nyiaa, "Nuŋ garawaase sↄŋonaara na kufu (90)." Te tobaale ŋon lese ↄ kom tↄne keŋ fa e te ↄ yako e nyiaa, "Tisi kyaa bileŋ na n ke kyɛɛkee ke yɛɛ garawaase sↄŋola na anoŋ (45)." 7Keŋte ↄ besewↄ bↄↄse balate ŋon mↄ nyi, "Kom aŋmoŋ te nyaŋ dana me gbeŋgyoo?" Te ŋon mↄ tiranↄↄ fa e nyiaa, "Maŋ dana e kom kameese tasase kakpoŋ (1000)." Keŋte tobaale ŋon lese ↄ kom tↄne fa e te ↄ yako e nyiaa, "Kyɛɛkee ke yɛɛ sↄŋonoŋse akpeŋ gyanaara (800)." 8Ↄ gbeŋgyoo ŋon ke nyii wa ayɛɛŋ nɛ, ↄ kɛlɛɛ ↄ tobaale nkontopoote ŋon nyi ↄ gyeŋ adao nideli. Nawolo nyi tɛɛle kei dↄↄ balaŋ gyeŋ adaosebia ŋan baa mo kyaa na be tebia kela balaŋ baŋ bee yee Wurubuarɛ nɛ. 9"Mena dↄↄ mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyi ɛ mo tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ yɛɛ deeli lese gyoori, na akpaa abↄↄ ŋan de taŋ nɛ, na ke yela Wurubuarɛ ke lɛɛ ŋon na ɛ ke kyaa ↄ gyaŋ kekpaakekpaa. 10Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne di anokoare kolo peperee dↄↄ kekɛɛ man nɛ, waa di anokoare kolo dinaa mↄ dↄↄ kekɛɛ man. Te walaŋ kamasɛ ŋon ↄ bee di anokoare kolo peperee dↄↄ kekɛɛ man ya nɛ, ↄ be gyae waa di anokoare kolo dinaa mↄ dↄↄ kekɛɛ man ya. 11Akpaa nyi n bee di anokoare tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ kekɛɛ dↄↄ ya na, amↄte ne gyae la waa mo abↄↄ kpaakpaa ŋan ŋe dana tↄnↄↄ Wurubuarɛ man nɛ do neŋ n nyiŋmaa man? 12Te akpaa n te di anokoare kɛɛ ŋolo abↄↄ dↄↄ nideli ya na, amↄte ne gyae la waa sɛɛ mo nyaŋ gbagba wui do neŋ n nyiŋmaa man? 13Tobaale kamasɛ be gyae waa tale som gbeŋgyoona bala ya. De kↄŋ mena na waa kↄla ŋolo na waa gyae ŋolo nombia, yaa waa som ŋolo kela ŋolo. Ɛ be gyae ɛ ke tale som Wurubuarɛ na kↄba bom ya." 14Farasiitena baŋ be sia ne yɛɛ kↄba dↄↄ nideli ke nyii nombia kɛŋa nɛ, ba boŋo Yesu kulu e. 15Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛmɛɛ yɛna balaŋ baŋ ɛ ne desina ɛ wose balaŋ siaman, mↄna Wurubuarɛ gyeŋ ɛ konↄↄse man. Nawolo nyi kpene kamasɛ keŋ balaŋ ne bu ke nideli nɛ, ke yɛɛ kolo anekↄlaŋ ke Wurubuarɛ siaman. 16Wurubuarɛ mmaraase ŋan, na Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra nombia ŋan dↄↄ te balaŋ ne dii pɛte Gyↄn Wurubuarɛ loŋsↄↄre ŋon kↄŋawↄ. Lee mena debaŋ keŋ Gyↄn be kↄŋ pou na, bee kolosi Wurubuarɛ gyoori keŋ wose man nombia kpaakpaa ŋan, te walaŋ kamasɛ na peree nyi waa gyoo ke man. 17Dana doŋ nyi kolo bii peperee ka yo lee Wurubuarɛ mmaraase ŋan man, kela nyi adido na ateta ke ŋaalaa. 18Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ bɛɛ ↄ wɛɛle te ↄ yala alo wↄle nɛ, Wurubuarɛ siaman na ↄtenate gyae ŋolo wɛɛle baa Te walaŋ kamasɛ ŋon mↄ ↄ yala alo ŋon ↄ baale be bɛɛ e na, Wurubuarɛ siaman na ↄtenate mↄ gyae ŋolo wɛɛle baa." 19Keŋte Yesu besewↄ yako nyiaa, "Kↄbate ŋolo kyaawↄ keŋ ↄ na do abↄↄ kpaakpaa nyiŋan ŋan ŋe dana koyadoŋ te ↄ ne di gyoŋ wee kamasɛ. 20Wee na wee mↄ na, bɛɛ mo balee diyemte ŋolo ŋon bɛɛ baake e nyi Lasarose nɛ, kaa see kↄbate ŋon denanↄↄ man. Na Lasarose kei wose pou te kulii gyamɛɛ. 21Ↄ ne kↄŋ kaa kyaa botↄↄ gyakaa loo nyi waa nyiŋ kↄbate ŋon weenɛɛ ŋan ne yale tɛɛle man nɛ ŋaale di. Na babaase gba ne kↄŋ kaa deŋee ↄ gyamɛɛ ŋan. 22Wee daale nɛ, balee diyemte ŋon kaa yeŋawↄ te be wuu e te Wurubuarɛ kpilala kaa seele ↄ woo gyu Aberaham gyaŋ Wurubuarɛ man. Kenaŋ wↄle te kↄbate ŋon mↄ kaa yeŋawↄ te be wuu e te ↄ gyuuwↄ ka gyoo boalaŋ keŋ ke bɛɛ yem ya nɛ man. 23Ↄ ke doo botↄↄ ↄ ne naa diyem nɛ, ↄ gyinaa ↄ sia kɛɛ adido na te ↄ naa Aberaham lemlem na Lasarose ŋon kyaa ↄ yenaŋ. 24Botↄↄ te kↄbate ŋon gyinaa ↄ nↄↄ baake Aberaham nyiaa, 'Me kya Aberaham! Wii me waraŋase na n ke yela Lasarose ka mo ↄ nyimbii ke sↄↄ loŋ man, na waa mo kaa tina me laakem na ma wose ke fɛɛ maŋ kyomii, nawolo nyi mɛɛ naa diyem nideli boalaŋ kei man!' 25Keŋte Aberaham tiranↄↄ fa e nyiaa, 'Me bu, tↄↄse nyi debaŋ keŋ n kyaa tɛɛle dↄↄ nɛ n nyiŋa abↄↄ kpaakpaa di gyoŋ, na Lasarose ŋon doo diyem man ↄ na yeyɛɛ, te nɛnɛɛ ŋon mↄ ne di gyoŋ kɛbo te nyaŋ mↄ n doo diyem man n na yeyɛɛ. 26Te agyakaŋ yɛna nyi, bↄↄ dinaa dinaa daale doo daa na ŋon nsana keŋ nyi baŋ be kyaa kɛbo nɛ be gyae baa tale gbaa kↄŋ ɛ gyaŋ ya, mena mↄ te baŋ be kyaa botↄↄ nɛ be gyae baa tale gbaa kↄŋ de gyaŋ kɛbo ya.' 27Keŋte kↄbate ŋon yako e nyiaa, 'Me kya, kenaŋ na mɛɛ sola neŋ bo, kpila Lasarose ka bese gyu me kya dɛɛ, 28nawolo nyi me dana naabia baala banoŋ na ↄ kaa faree wↄ, na mena ya na baŋ mↄ baa kↄŋ kaa naa diyem boalaŋ kei man.' 29Keŋte Aberaham yako kↄbate ŋon nyiaa, 'Ba gyeŋ Wurubuarɛ mmaraase ŋan ↄ be yeli Mosesi be ŋmarase see, na Wurubuarɛ nombia ŋan Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra ba wolo nɛ. Mena dↄↄ baa tei nombia ŋenaŋ nideli.' 30Botↄↄ te kↄbate ŋon tiranↄↄ nyiaa, 'Koa me kya Aberaham! Akpaa ŋolo da lee woya man kɛbo gyu keyako wↄ nɛ, baa kyɛɛkee lee be nombiakumɛɛ keyɛɛ man na baa kↄŋ Wurubuarɛ gyaŋ.' 31Keŋte Aberaham yako e nyiaa, 'Nyi akpaa be te nyii Mosesi na Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ nombia ya nɛ, mena mↄ te ŋolo de fom lee yeŋ man kɛbo gyu be gyaŋ koraŋ na bↄↄ gyae baa taŋ bua e ya.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\