Luka 21

1Yesu kekyaa Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man nɛ, ↄ gyinaa ↄ nyee na ↄ naa kↄbatena kɛɛ mo be kↄba kaa do kↄba adakaa keŋ man, 2te ↄ naa lialo diyemte ŋolo mↄ moo kↄbasebia ala kaa do kↄba adakaa keŋ man. 3Botↄↄ te Yesu yakowↄ nyiaa, "Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyi lialo diyemte kei ta do kↄba kela balaŋ akaŋ baŋ pou. 4Nawolo nyi baŋ pou bↄↄ do kↄba nɛ, ba lese kyomii bo lee ŋan be dana nɛ man. Mↄna lialo kei na ↄ diyem koraŋ na, ↄ moo kↄba keŋ pou ↄ dana nɛ kaa do." 5Na Yesu kaseela baŋ man baale ne kolosi Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ kyeo na mena keŋ bↄↄ mo boya kpaakpaa nyiŋan ma ke, na abↄↄ kpaakpaa ŋan balaŋ ba mo kaa fa Wurubuarɛ te bↄↄ mo desina deni kenaŋ nɛ wose man nombia. Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, 6"Abↄↄ ŋan pou ɛ ne naa kɛbo nɛ, debaŋ daale gyae kekↄŋ keŋ baa tekerii ŋe popou lↄ keŋ nyi ɛ be gyae ɛ kena boe na boe gyakaa ke dↄↄ dↄↄ ya." 7Keŋte ↄ kaseela baŋ bↄↄse e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, debaŋ woŋti te mena nombia kɛŋa gyae kekↄŋ? Woŋ ne gyae la ke yɛɛ na kawola nyi debaŋ keŋ nombia kɛŋa gyae ke kↄŋ nɛ te lii?" 8Botↄↄ te Yesu tiranↄↄ fa wↄ nyiaa, "Ɛ kɛɛ ɛ wose nideli nyi ŋolo na beo ŋon ya. Nawolo nyi balaŋ burum baa kↄŋ ma yele man nyi, 'Baŋ yɛna maŋ nyeelɛɛre ŋon,' na baa yako ŋon nyi 'Debaŋ keŋ te lii.' Akpaa ɛ nyii mena na ɛ na sila wↄ ya. 9Te akpaa ɛ nyii yoo na yoo nombia na ɛ na yeli gyakoloŋ kekyaŋ ŋon ya, nawolo nyi kaboena nyi mena nombia kɛŋa pou dɛɛkↄŋ. Mↄna kɛŋa bɛɛ wolo nyi debaŋ ↄtomante keŋ gyae ke kↄŋ debokenaŋ man ya." 10Keŋte Yesu besewↄ yako wↄ nyiaa, "Tɛɛlese gyae ka koro yokii na dↄŋa, te gyooneŋ mↄ baa yokii na dↄŋa. 11Tɛɛle gyae ke wosi, tanam dinaa gyae ke yala tɛɛlese dↄↄ te kaweese mↄ gyae ke gbiki tɛɛlese dↄↄ. Gyakoloŋ nombia na nombia dinaana gyae ka lee adido kↄŋ. 12Mↄna pɛte kɛŋa pou kekↄŋ nɛ, lee maŋ dↄↄ baa kyaŋ ŋon na baa naase ŋon diyem. Baa mo ŋon fa Gyudatena ↄsom denɛɛ man kegyiise na gyooneŋ na gyooneŋ kegyiise na baa di ɛ nombia na baa do ŋon denɛɛ man. 13Kɛŋa gyae ke yela ɛ kenyiŋ gbɛɛ kolosi Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ŋan fa wↄ. 14Mↄna ɛ yela ke doo ya agyueŋ man nyiaa, te yɛɛ keŋ ɛ ka yeyɛɛ na nombii keŋ ɛ ka mo kolosi lese ɛ nↄↄse ya, 15nawolo nyi maŋ ne gyae la maa wola ŋon nombia ŋan ɛ ke yako. Na maa fa ŋon nyansa keŋ ɛ kↄlala be gyae baa tale seŋ ɛ siaman nyi ɛmɛɛ na wↄ kedi nombia ya. 16Ɛmɛɛ gbagba ɛ kyaↄ na ɛ naↄ na ɛ naabia na ɛ loŋtona na ɛ gyoona ne gyae la baa lese ŋon fa, na baa koe ɛ man baale. 17Lee maŋ dↄↄ balaŋ pou baa kↄla ŋon. 18Mↄna ɛ nyeenyↄↄse dokoloŋ koraŋ gba be gyae ka yo ya. 19Ɛ seŋ keŋkeŋ ɛ kelɛɛdi man kelii ↄto na, ɛ ke nyiŋ nyeedoŋ." 20Keŋte Yesu yako wↄ nyi, "Debaŋ keŋ ɛ naa yoonↄↄtena de kaa kilisi Gyerusalɛm donↄↄ nɛ, botↄↄ te ɛ ka gyeŋ nyi ka kewↄlɛɛ ta benaa. 21Akpaa de kↄŋ mena na balaŋ baŋ be kyaa Gyudia tɛɛle man nɛ, baa yeu gyu bulase dↄↄ te baŋ mↄ be kyaa Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ baa lee ke man, te baŋ mↄ be kyaa ka yenaase nɛ be na bese kↄŋ donↄↄ keŋ man ya. 22Nawolo nyi kei yɛna deŋele kewↄŋ keŋ gyae ke kↄŋ ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan be yako nɛ. 23Weeya ŋenaŋ man nɛ, fulɛɛtena na talabose baa laako. Nawolo nyi kayeyɛɛ dinaa gyae ke kↄŋ tɛɛle kei dↄↄ, na Wurubuarɛ deŋele kewↄŋ kekↄŋ balaŋ kɛwↄ dↄↄ. 24Baa mo sila ko balaŋ baŋ baale, na baa kyaŋ baale ketↄ deni tɛɛlese wↄlɛɛ dↄↄ. Balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ baa di Gyerusalɛm donↄↄ dↄↄ kelii debaŋ keŋ Wurubuarɛ ba see nɛ." 25Keŋte Yesu yakowↄ nyiaa, "Ɛ kena gyakoloŋ nombia weese na gyaalaŋ na kyolobiise man, te gyakoloŋ gyae ka gyoo tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou te bↄↄ gyae baa gyeŋ kpene keŋ baa yɛɛ ya, lee mena keŋ ɛpo ne muusu te kɛɛ gyↄↄ nedoŋ nɛ dↄↄ. 26Debaŋ keŋ bɛɛ wↄlɛɛ na nombia ŋan gyae ke yɛɛ tɛɛle kei dↄↄ nɛ, gyakoloŋ gyae ke yela balaŋ woya ke yekii lee be man, nawolo nyi abↄↄ ŋan ŋe kyaa adido te ŋe dana doŋ nɛ pou gyae ke wosi. 27Debaŋ kenaŋ nɛ, ɛ kena maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon ta mo doŋ na gyoorobiiri lee ŋↄma man adido mɛɛ kↄŋ. 28Akpaa ɛ naa abↄↄ kɛŋa ne kↄŋ na ɛ koro seŋ na ɛ ke kpaŋ ɛ gbegyase, nawolo nyi ɛ nyeekelɛɛ ta benaa." 29Keŋte Yesu gyↄↄ dudu fa wↄ nyiaa, "Ɛ kɛɛ fiigi daŋ keŋ na daase akaŋ ŋan pou. 30Akpaa ɛ naa ŋgba ŋe tombia ne pↄrↄkee na, ɛ gyeŋ nyi dekpao ta benaa. 31Mena mↄ te akpaa ɛ naa mena abↄↄ kɛŋa ne kↄŋ na, ɛ gyeŋ nyi Wurubuarɛ gyoori keŋ ta benaa. 32Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyiaa, mena duuluŋ kei be gyae ke munu pɛte abↄↄ kɛŋa pou ke kↄŋ ya. 33Adido na tɛɛle kei pou gyae ke gyu ↄto, mↄna me nↄↄwoya ŋan dↄↄ ŋan gyae ke kyaa kekpaakekpaa." 34"Ɛ kɛɛ ɛ wose dↄↄ nideli! Ɛ na yeli tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ kegyae ka bere ɛ sia ya. Ɛ na mo soloŋ kenyↄↄ do ɛ wose ya. Ɛ na gyueŋ tɛɛle kei dↄↄ nombia beiŋ, na wee keŋ be nyiŋ kↄŋ kaa futaa ŋon ya. 35Nawolo nyi mena wee kenaŋ gyae ke kↄŋ tɛɛle kei balaŋ pou dↄↄ. 36Mena dↄↄ ɛ kɛɛ ɛ wose dↄↄ nideli debaŋ kamasɛ na ɛ ke fane na ɛ kenyiŋ tale lese ɛ wose lee nombia ŋan pou gyae ke kↄŋ nɛ man, na ɛ ke nyiŋ tale seŋ maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon siaman." 37Wee kamasɛ na, Yesu na wolo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man te balinↄↄ de lii na ↄ ne gyu ke doo oliifi bula keŋ dↄↄ. 38Tɛɛ de naa nebo nebo na, balaŋ baŋ pou ne gyu ke yilaa Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man na baa nyii ↄ nombia ŋan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\