Luka 22

1Gyudatena debaŋ keŋ bɛɛ baake ke nyi nyeekelɛɛ debaŋ keŋ bee di bodobodo keŋ bodobodo tee be doo ke man ya nɛ kɛɛ benaa nɛ, 2Wurubuarɛ saese kegyiise na Gyudatena mmaraa wolala gyae gbɛɛ keŋ baa mo ko Yesu, mↄna bee yee balaŋ baŋ. 3Keŋte ↄbↄnsam gyoo Yesu kaseela kufu bala baŋ man ŋolo ŋon bɛɛ baake nyi Gyudase Isekarↄte nɛ man. 4Keŋte Gyudase gyuuwↄ te ŋon na Wurubuarɛ saese kegyiise na Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ kotↄtↄↄtena kegyiise bakewↄ see mena keŋ waa lese Yesu fa wↄ. 5Yɛɛ kegyiise baŋ gyoŋ te be sɛɛwↄ nyi baa fa e kↄba. 6Keŋte Gyudase mↄ sɛɛwↄ te ↄ gyae gbɛɛ keŋ waa mo lese Yesu fa wↄ keŋ balaŋ ba gyem ya. 7Gyudatena wee dinaa keŋ bee di bodobodo keŋ bodobodo tee be doo ke man ya, te bɛɛ mo nyeekelɛɛ nambu ŋon mↄ deesi kelii nɛ, 8Yesu kpila Pita na Gyↄn nyiaa, "Ɛ gyu ke desina abↄↄ ŋan dɛɛ mo di nyeekelɛɛ weenɛɛ ŋan nɛ see." 9Botↄↄ te be bↄↄse e nyiaa, "Aleŋ te n ne gyae de kaa desina see?" 10Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛ betaa ɛ na gyoo donↄↄ keŋ man nɛ, ɛ kena balee ŋolo seelena loŋ na ogele. Ɛ sila e gyu dekpaŋalaŋ keŋ man waa gyoo nɛ, 11na ɛ ke yako dekpaŋalaŋte ŋon nyiaa, 'De Gbeŋgyoo ŋon kpa dɛɛ bↄↄse neŋ nyi aleŋ te ŋↄↄla deni keŋ daa na me kaseela dɛɛ kaa di nyeekelɛɛwee weenɛɛ ŋan nɛ kyaa?' 12Balee ŋonaŋ waa wola ŋon abansoro deni dinaa daale keŋ ke kyaa adido te bↄↄ desina ke man nideli nɛ. Ɛ desina botↄↄ na de kaa di weenɛɛ ŋan." 13Yesu kaseela baŋ ke gyu keŋ nɛ, be naa kpene kamasɛ doo pɛpɛɛpɛ ŋgba mena keŋ Yesu be yako wↄ nɛ, te be desina nyeekelɛɛ weenɛɛ ŋan see botↄↄ. 14Debaŋ keŋ kelii nɛ, Yesu na ↄ kaseela baŋ kyaawↄ bom baa di. 15Keŋte Yesu yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Me gyaewↄ nideli me konↄↄ man nyi daa na ŋon ke di mena nyeekelɛɛ weenɛɛ kɛŋa pɛna me kaa naa diyem! 16Mena dↄↄ mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, mↄↄ gyae maa tekaa di weenɛɛ kɛŋa bela ya kelii wee keŋ kpene keŋ mena kedi kei seŋɛɛ fa nɛ, gyae ke kↄŋ mena Wurubuarɛ gyoori keŋ man." 17Keŋte Yesu moo leenↄↄ keŋ te ↄ fanewↄ do Wurubuarɛ nↄↄ te ↄ yakowↄ nyiaa, "Ɛ lɛɛ kei na ɛ ke nyↄↄ fa dↄŋa. 18Nawolo nyi mɛɛ yako ŋon baa nyiaa, mↄↄ gyae maa nyↄↄ soloŋ kei bela ya kelii wee keŋ Wurubuarɛ gyoori keŋ gyae ke kↄŋ." 19Keŋte ↄ moo bodobodo te ↄ fanewↄ do Wurubuarɛ nↄↄ te ↄ kara ke mo fa wↄ te ↄ yakowↄ nyiaa, "Kei yɛna ma wosenaane keŋ mↄↄ mo deesi fa ŋon. Ɛ kyaa yɛɛ kei na ɛ ka mo tↄↄse maŋ." 20Mena mↄ te be ke di taŋ nɛ, ↄ moo leenↄↄ te ↄ yakowↄ nyiaa, "Kei yɛna me fatabo keŋ Wurubuarɛ be kyɛɛkee leki mo tↄ nↄↄkebakesee wↄle keŋ nↄↄ fa ŋon. 21Mↄna mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, walaŋ ŋon waa lese maŋ fa nɛ kpuɛ na maŋ weenɛɛ kɛŋa dedii man kɛbo. 22Maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon maa yeŋ ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ be yako see nɛ, mↄna walaŋ ŋon waa lese maŋ fa nɛ waa laako." 23Botↄↄ te ↄ kaseela baŋ gyoo dↄŋa ke bↄↄse nyiaa, "De man walaŋ woŋti kitii ne gyae la waa yɛɛ mena nombii kei?" 24Keŋte aŋmaareŋ gyoo Yesu kaseela baŋ man nyi be man woŋti ne gyae la waa yɛɛ be kegyia? 25Botↄↄ te Yesu yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Tɛɛle kei dↄↄ gyooneŋ ne di doŋ be balaŋ dↄↄ, mↄna balaŋ ne baake mena gyooneŋ kɛwↄ nyi be yɛɛ balaŋ kpaakpaawↄ. 26Mↄna tekaboena nyi ɛmɛɛ ke yɛɛ ŋgba mena balaŋ kɛwↄ nɛ ya. Walaŋ ŋon ↄ yɛɛ kegyia e ɛ man nɛ waa yɛɛ ↄ wose ŋgba ɛ man kemaasabii nɛ, te ŋon ↄ yɛɛ ɛ siamante e nɛ waa som ŋon. 27Walaŋ ŋon ↄ kyaa ↄ ne dii na ŋon ↄ na som e nɛ, be man woŋti yɛna kegyia? Na walaŋ ŋon ↄ kyaa ↄ ne dii nɛ yee? Mↄna maŋ kyaa ɛ man ŋgba walaŋ ŋon ↄ na som nɛ. 28Ɛmɛɛ yɛna baŋ ɛ ba sem me wↄle lee me kayeyɛɛ man pou, 29mena dↄↄ mɛɛ see ŋon gyoori ŋgba mena keŋ me kya ba see maŋ gyoo nɛ. 30Na daa na ŋon kedi na dɛɛ nyↄↄ me gyoori keŋ man, na ɛ ke kyaa me gyooro gbelɛɛ ŋan dↄↄ ɛ ke di Iseraetena akpaŋalaŋ kufu ala ŋan balaŋ nombia." 31Keŋte Yesu yako Simↄn Pita nyi "Simↄn, Simↄn nyii! Ↄbↄnsam ta sola gbɛɛ lee Wurubuarɛ gyaŋ waa kɛɛse ɛ popou kɛɛ na waa kpase ɛ man ŋgba mena keŋ bee feefu amↄla lese bia nɛ. 32Mↄna ma te fane fa nyaŋ Simↄn na n kelɛɛdi be yↄkↄse ya. Te akpaa n kyɛɛkee lee n gbɛɛneŋ kumɛɛ man bese kↄŋ me gyaŋ nɛ, do n tebia me kaseela akaŋ baŋ kakyeŋ." 33Botↄↄ te Pita tiranↄↄ nyiaa, "Me Gbeŋgyoo, nyi akpaa ke yɛɛ deni kedoo ke yaa yeŋ ke koraŋ na, ma te desina ma wose nyi maa sila neŋ." 34Keŋte Yesu tiranↄↄ nyiaa, "Pita, mɛɛ yako neŋ nyi pɛte kegyim kelↄ woya gyɛŋ na, nyaŋ ke bɛɛ betabotooro nyi n ba gyeŋ maŋ korakora ya." 35Botↄↄ te Yesu bↄↄse wↄ nyiaa, "Debaŋ keŋ mↄↄ kpila ŋon keŋ ɛ ta mo kↄba yaa akpo, yaa ɛ ta mo nkyokotase tela ya nɛ kolo hia ŋon?" Keŋte be tiranↄↄ nyiaa, "Koa, kolo te hia daa ya." 36Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Nɛnɛɛ dↄↄ nyaŋ ŋon n dana kↄba yaa akpo na mo tela, te nyaŋ ŋon n be dana sila ya na yↄↄ n kegba na n ka mo ke lɛɛ daale. 37Nawolo nyi ba te ŋmarase ma wose man nombia see nyiaa, 'Ba te kala e do nombiakumɛɛyɛɛra man,' te mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, Wurubuarɛ nombia ŋan bↄↄ ŋmarase see lee ma wose man nɛ, kaboena nyi ŋe dɛɛ kↄŋ mena. Ampaŋ kpene keŋ bↄↄ ŋmarase see lee ma wose man nɛ ta benaa ka ke kↄŋ." 38Botↄↄ te ↄ kaseela baŋ yako e nyiaa, "De Gbeŋgyoo kɛɛ silase ala yaa." Keŋte Yesu yako wↄ nyi, "Tekaboe mena." 39Keŋte Yesu leewↄ donↄↄ keŋ man gyu oliifi bula keŋ dↄↄ ŋgba mena keŋ ↄ ne kyaa gyu nɛ, te ↄ kaseela baŋ sila e gyu. 40Be kelii botↄↄ nɛ Yesu yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Ɛ fane na ɛ be nyiŋ gyoo kekɛɛsekɛɛ man ya." 41Keŋte ↄ wↄŋa ↄ wose lee yenaŋ gyu siaman kyomii te ↄ ke buŋawↄ fane nyiaa, 42"Taata, akpaa ke yɛɛ n kegyaebii ke na, lese maŋ lee kaale kei man. Mↄna na yɛɛ maŋ kegyaebii ya, yɛɛ nyaŋ gbagba n kegyaebii." 43Botↄↄ te Wurubuarɛ kpilale lee adido kↄŋ kaa do e kakyeŋ. 44Yesu kɛɛ yeyɛɛ keŋ nɛ, ↄ kyaŋa ↄ wose fane nideli te dufuŋ keŋ ba lee e nɛ kyↄseewↄ yala tɛɛle man ŋgba fatabo nɛ. 45Ↄ ke fane taŋ keŋ nɛ te ↄ besewↄ gyu ↄ kaseela baŋ gyaŋ. Ↄ ke gyu keŋ na ↄ ke naawↄ ŋgba ↄ kaseela baŋ te dokii, nawolo nyi dekↄkↄrↄkↄↄ te kyaŋ wↄ. 46Keŋte Yesu bↄↄse wↄ nyiaa, "Weera ɛ ne doo? Ɛ koro na ɛ ke fane na ɛ be nyiŋ gyoo kekɛɛsekɛɛ man ya." 47Yesu ka seŋ ↄ ne kolosi nɛ balaŋ dikpii baale kaa bɛɛwↄ lee ↄ dↄↄ, na Gyudase ŋon ↄ yɛɛ Yesu kaseela kufu bala baŋ man ŋolo e nɛ dↄŋɛɛ la be siaman. Ↄ kena Yesu nɛ te ↄ kↄŋawↄ ↄ kaa pukaa e. 48Keŋte Yesu bↄↄse e nyiaa, "Gyudase, kepukaa te nyaŋ ka mo lese maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon fa?" 49Yesu kaseela baŋ kena kpene keŋ ne gyae ke kↄŋ nɛ te be bↄↄse e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, dɛɛ mo de silase na dee yoo?" 50Botↄↄ te Yesu kaseela baŋ man ŋolo moo ↄ yoosila kara saese kegyia tobaale ŋolo dunoluŋ deŋele lese ke lↄ. 51Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛ tina yela, ɛ na yɛɛ mena ya." Te ↄ tinaa balee ŋon deŋele keŋ te ka towaawↄ bela. 52Keŋte Yesu bↄↄse saese kegyiise na Wurubuarɛ dɛɛ kotↄtↄↄtena kegyiise na kegyiise baŋ bↄↄ kↄŋ botↄↄ be kaa kyaŋ e nɛ nyiaa, "Weera te ɛ moo yoosilase na akpokpose ɛ ne kↄŋ me dↄↄ ŋgba me yɛɛ walaŋkum e nɛ? 53Wee kamasɛ daa na ŋon ne kyaa la Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man, mↄna ɛ te kyaŋ maŋ ya. Nɛnɛɛ te gbɛɛ torowↄ fa ŋon nyi yaa kyaŋ maŋ, na ɛ ke yɛɛ ↄbↄnsam ditiŋtɛɛ gyoo ŋon kegyaebii." 54Botↄↄ te be kyaŋa Yesu mo e gyu Wurubuarɛ saese kegyia ŋon dekpaŋalaŋ man, na Pita mↄ silana wↄ wↄle wↄle. 55Keŋte balaŋ baŋ doo boalaŋ dekpaŋalaŋ keŋ nsana nsana te be yilaawↄ ke gyaŋ bee woli, te Pita mↄ gyuuwↄ ke kyaa be gyaŋ. 56Alebia baŋ bɛɛ yɛɛ tom dekpaŋalaŋ keŋ man nɛ ŋolo naa Pita kyaa boalaŋ keŋ gyaŋ, te ↄ gyene e nideli te ↄ yakowↄ nyi "Na balee kei mↄ kpuɛ na Yesu!" 57Keŋte Pita lɛɛ aŋmaareŋ nyiaa, "Alebu, mↄↄ gyeŋ e ya." 58Te kyare ya te ŋolo mↄ naa e te ↄ yako e bela nyiaa, "Nyaŋ mↄ n yɛɛ be man ŋolo e!" Keŋte Pita tiranↄↄ nyiaa, "Baale, mↄↄ kpuɛ na wↄ ya!" 59Debaŋ dokoloŋ daale wↄle nɛ, ŋolo mↄ kaa yase ↄ sia do Pita ŋonaŋ nyiaa, "Ke yɛɛ ampaŋ kaeŋ nyi balee kei kpuɛ na Yesu, nawolo nyi ↄ yɛɛ Galelia baale e!" 60Botↄↄ te Pita tiranↄↄ nyiaa, "Baale, mↄↄ gyeŋ nombia ŋan n ne yako nɛ man ya." Pita ke gyakaa ↄ ne kolosi nɛ te kegyim lↄↄ woya. 61Botↄↄ te de Gbeŋgyoo Yesu gɛɛsewↄ kɛɛ Pita, te Pita tↄↄse de Gbeŋgyoo Yesu nombia ŋan ↄ be yako e nɛ nyiaa, "Pɛ kegyim ke lↄ woya gyɛŋ na, nyaŋ ke bɛɛ betabotooro nyi n ba gyeŋ maŋ ya nɛ." 62Keŋte Pita leewↄ debↄↄ man gyu ke kyaŋ ↄ nyee wii nideli. 63Balaŋ baŋ bɛɛ kɛɛ Yesu dↄↄ nɛ fiasɛɛ bee kulu e na bee tuku e. 64Ba moo kanyaŋ bake ↄ sia na bɛɛ takee e akↄtase na bɛɛ bↄↄse e nyi "Yako daa, amↄte gyↄↄ na neŋ?" 65Te ba tee e tuubia kpaŋ kpaŋ kpu. 66Tɛɛ kena keŋ nɛ, donↄↄ kegyiise na Wurubuarɛ saese kegyiise na Gyudatena mmaraa wolala baŋ gyaŋeewↄ te ba moo Yesu kↄŋ kaa seŋ be siaman. 67Keŋte be yako Yesu nyiaa, "Akpaa nyaŋ yɛna nyeelɛɛre ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi waa kↄŋ nɛ na yako daa dee nyii." Keŋte Yesu tiranↄↄ fa wↄ nyiaa, "Akpaa me yako ŋon na ɛ be gyae ɛ ke lɛɛ maŋ di ya, 68te akpaa me bↄↄse ŋon nombia mↄ nɛ ɛ be gyae ɛ ke tiranↄↄ fa maŋ ya. 69Mↄna lee debaŋ kei ne gyu nɛ, maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon maa kyaa Wurubuarɛ Kpatakpere ŋon dunoluŋ dↄↄ." 70Keŋte be popou bↄↄse e nyiaa, "Akpaa mena na nyaŋ yɛna Wurubuarɛ bu ŋon?" Keŋte Yesu tiranↄↄ nyi, "Mena yaa ɛ ne yako nɛ." 71Keŋte be yakowↄ nyiaa, "Woŋ nombia yaa dɛɛ gyae dɛɛ bese nyii kpu bela. Daa gbagba te nyii lee ŋon gbagba nↄↄman!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\