Luka 7

1Yesu kekolosi nombia kɛŋa fa balaŋ baŋ taŋ nɛ, ↄ gyuu Kapanum donↄↄ man. 2Donↄↄ kenaŋ man na, Romantena yoonↄↄtena kegyia ŋolo kyaa na ↄ dana tobaale ŋolo ŋon ↄ bɛɛ sɛɛ ↄ dↄↄ ya. Te kawee kaa gyↄↄ mena tobaale kei yeŋ yeŋ. 3Yoonↄↄtena kegyia kei ke nyii Yesu nkaŋ nɛ, ↄ kpila Gyudatena kegyiise baale gyu ↄ gyaŋ nyi waa kↄŋ kaa kyↄ ↄ tobaale ŋon fa e. 4Keŋte Gyudatena kegyiise baŋ kↄŋawↄ Yesu gyaŋ kaa waase e nideli nyiaa, "Yɛɛ kakyeŋ na n ke kyↄ balee kei fa daa, 5nawolo nyi ↄ ne gyae de tɛɛle kei deeli, te ŋon gba maana dↄ ↄsom deni fa daa." 6Mena dↄↄ Yesu sila wↄ gyu. Ↄ ka benaa yoonↄↄtena kegyia ŋon dɛɛ nɛ, ↄ kpila ↄ gyoona gyu keyako Yesu nyiaa, "Me Gbeŋgyoo, na haa n wose ya nawolo nyi ma tekaboena nyi nya kↄŋ me dɛɛ ya, 7mena ke te ma gyeŋ nyi maŋ gbagba mↄ tekaboena nyi maa kↄŋ n gyaŋ ya. Mena dↄↄ nyaŋ yako nombii dokoloŋ bo, me tobaale ŋon waa koro. 8Nawolo nyi maŋ gbagba mↄ yɛɛ walaŋ ŋon me doo baale tɛɛ, te yoonↄↄtena mↄ doo me tɛɛ. Me yako ŋolo nyi waa gyu yenaŋ daale na ↄ ne gyu, te me yako ŋolo nyi waa kↄŋ na ↄ ne kↄŋ. Kpene kamasɛ keŋ me yako be man ŋolo nyi waa yɛɛ na, keŋ te ↄ ne yɛɛ." 9Yesu ke nyii nↄↄwoya kɛŋa nɛ, doo ↄ nↄↄ te ↄ gɛɛsewↄ kɛɛ balaŋ dikpii keŋ be silana e nɛ te ↄ yako wↄ nyiaa, "Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyiaa, Iserae tɛɛle kei dↄↄ pou nɛ ma te naa ta walaŋ ŋon ↄ ne lɛɛ Wurubuarɛ di ŋgba balee kei nɛ ya." 10Keŋte yoonↄↄtena kegyia ŋon kpilala baŋ besewↄ gyu be dɛɛ. Be gyuuwↄ na ↄ tobaale ŋon ta koro. 11Kei wↄle nɛ Yesu gyuu donↄↄ keŋ bɛɛ baake ke nyi Nai nɛ man. Ↄ kaseela baŋ na balaŋ burum sila e gyu botↄↄ. 12Yesu ka betaa benaa donↄↄ keŋ nↄↄman nɛ, te ↄ naa ba seelena woo ŋolo bɛɛ kↄŋ be kaa wuu. Na woo ŋonaŋ waageŋ yɛna bu baale ŋon ↄ naa ba lolo te ↄ naa ŋon mↄ yɛɛ lialo e. Na donↄↄtena baŋ burum silana alo ŋon. 13De Gbeŋgyoo Yesu kena alo ŋon nɛ waraŋase kyaŋa e te ↄ yako e nyiaa, "Alo na wii ya." 14Botↄↄ te Yesu gyuuwↄ ke tina woo ŋon, te baŋ ba seelena e nɛ seŋawↄ. Keŋte Yesu yakowↄ nyiaa, "Tobaale, koro." 15Keŋte woo ŋon korowↄ kyaa te ↄ fiasɛɛ ↄ ne kolosi, te Yesu besena e fa ↄ naa. 16Nombia kɛŋa yɛɛ walaŋ kamasɛ gyakoloŋ te ba lese Wurubuarɛ yele yako nyiaa, "Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre dinaa ŋolo te kaa bɛɛ lee de gyaŋ," te ba besewↄ yako nyiaa "Wurubuarɛ te kↄŋ kaa kyↄ ↄ balaŋ." 17Yesu wose man nombia kɛŋa yaaseewↄ Gyudia tɛɛle dↄↄ pou na tɛɛlese ŋan pou benaa na botↄↄ nɛ. 18Gyↄn Wurubuarɛ loŋsↄↄre kaseela gyuuwↄ keyako e abↄↄ ŋan pou Yesu be yɛɛ nɛ. 19Keŋte Gyↄn kpila ↄ kaseela bala baale nyi baa gyu ke bↄↄse de Gbeŋgyoo Yesu nyiaa, "Nyaŋ yɛna walaŋ ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi nyaŋ kekↄŋ nɛ yaa dɛɛ kɛɛ walaŋ wↄle gbɛɛ?" 20Gyↄn kaseela baŋ ke gyu Yesu gyaŋ nɛ be yako e nyiaa, "Gyↄn Wurubuarɛ loŋsↄↄre ŋon kpila na daa n gyaŋ nyi de kaa bↄↄse neŋ nyiaa, 'Nyaŋ yɛna walaŋ ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi nyaŋ kekↄŋ nɛ yaa dɛɛ kɛɛ walaŋ wↄle siaman?' " 21Debaŋ kenaŋ man na Yesu te kyↄ balaŋ burum kaweese lese wↄ lee be kayeyɛɛ man. Ↄ gegi feliŋkumɛɛ lee baale mↄ man, te ↄ kyↄↄ siayɛlɛɛsatena burum mↄ. 22Mena dↄↄ Yesu tiranↄↄ fa Gyↄn kpilala baŋ nyiaa, "Ɛ bese gyu keyako Gyↄn kpene keŋ ɛ be naa na ɛ sia, na ŋan ɛ be nyii na ɛ deŋela. Siayɛlɛɛsatena ne naa, ↄtakasese ne tɛɛ, baŋ bɛɛ wee kawee yayam nɛ kaweese te taŋ, te deŋele atↄↄsatena ne nyii. Woya ne foŋii, te bɛɛ yako Wurubuarɛ nombia ŋan mↄ fa ayematena. 23Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ bɛɛ lɛɛ maŋ aŋmaareŋ nyi maŋ yɛna ŋon Wurubuarɛ be kpili ya nɛ, ŋon na nyeebam." 24Gyↄn kpilala baŋ ka bese laŋ nɛ, Yesu kolosi Gyↄn wose man nombia fa balaŋ dikpii keŋ te ↄ bↄↄse wↄ nyiaa, "Ɛ ke gyu Gyↄn gyaŋ depampaa dinaa keŋ man nɛ, woŋ te ɛ gyaewↄ nyi ɛ kena? Ŋale keŋ feliŋ ne gyↄ ke wosi nɛ? 25Akpaa na keŋ ya na, woŋ te ɛ gyuuwↄ ɛ kaa kɛɛ? Walaŋ ŋon ↄ doona abↄↄ kpaakpaa nyiŋan yaa? Baŋ bee mia mena te bee di gyoŋ nɛ ne kyaa bo gyooneŋ akpaŋalaŋ man. 26Ɛ yako maŋ maa nyii, woŋ te nafↄ ɛ gyuuwↄ nyi ɛ kaa kɛɛ? Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre? Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyi, ŋon ɛ be naa nɛ gba kela Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre. 27Nawolo nyi Gyↄn yɛna Wurubuarɛ kpilale ŋon Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne yako nyiaa, Wurubuarɛ kpa, 'Mee kpila me kpilale keta n siaman, ŋon ne gyae la waa desina n gbɛɛ fa neŋ.' " 28Keŋte Yesu besewↄ yako wↄ nyiaa, "Mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, balaŋ baŋ bↄↄ lolo tɛɛle kei dↄↄ nɛ, ŋolo be kyaa keŋ nyi ↄ kela Gyↄn ya. Mↄna Wurubuarɛ gyoori keŋ man nɛ, walaŋ ŋon ↄ yɛɛ kamasɛ e koraŋ nɛ ↄ kela Gyↄn ŋonaŋ." 29Debaŋ keŋ balaŋ baŋ pou na lempoolɛɛra be nyii nombia kɛŋa nɛ, be lɛɛwↄ do nyi Wurubuarɛ gbɛɛneŋ tenɛɛ, nawolo nyi be sɛɛwↄ Gyↄn sↄↄ wↄ Wurubuarɛ loŋ. 30Mↄna Farasiitena na Gyudatena mmaraa wolala baŋ bɛɛ kpene keŋ Wurubuarɛ ne gyae nyi waa yɛɛ fa wↄ nɛ, nawolo nyi be bɛɛwↄ nyi Gyↄn na sↄ wↄ Wurubuarɛ loŋ ya. 31Keŋte Yesu bↄↄsewↄ nyiaa, "Woŋ te maa mo gyɛŋ wee kei balaŋ maa na? Sena te be doo? 32Be yɛɛ ŋgba bia kyaa la kebu man bee yoi nɛ, na bɛɛ fae yeesa yako dↄŋa nyiaa, 'De kpee alowↄle nↄↄneŋse fa ŋon, mↄna ɛ te sↄe ya! De kpee lia nↄↄneŋse mↄ, mↄna ɛ te wii ya!' 33Gyↄn Wurubuarɛ loŋsↄↄre ŋon kↄŋawↄ na ↄ ne kyaa bake ↄ nↄↄ keŋ ↄ te nyↄↄ soloŋ kamasɛ ya. Te ɛ kpa nyi, 'Feliŋkumɛɛ doola ↄ man.' 34Maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon mↄ kↄŋawↄ mee dii mɛɛ nyↄↄ, te ɛ kpa nyi, 'Ɛ kɛɛ balee kei! Ↄ yɛɛ kedikumte na soloŋnyↄↄre e. Ↄ gyoona yɛna lempoolɛɛra na nombiakumɛɛyɛɛra.' 35Mↄna baŋ bↄↄ lɛɛ Wurubuarɛ di nɛ, ta lese wola nyi Wurubuarɛ dana nyansa nideli." 36Wee daale nɛ Farasii baale ŋolo baake Yesu nyi waa kↄŋ ↄ dɛɛ na ŋon na e ke di bom. Yesu sɛɛwↄ te ↄ gyuuwↄ ke kyaa bee dii. 37Na alo ŋolo kyaa donↄↄ kenaŋ man keŋ ↄ yɛɛ futooli alo e. Ↄ kenyii nyi Yesu kyaa Farasii baale ŋon dɛɛ ↄ ne dii nɛ, ↄ moo nuŋ ofoŋofoŋte daale porontia tↄↄ kↄŋ botↄↄ, 38keŋte ↄ kaa seŋawↄ Yesu wↄle benaa na ↄ nawↄↄ. Keŋte ↄ wii siasaraŋ woli Yesu nawↄↄ. Te ↄ moo ↄ nyeenyↄↄse feefo Yesu nawↄↄ ŋenaŋ te ↄ kyaŋa ŋa obuo man, te ↄ toosi nuŋ ofoŋofoŋte keŋ woli ŋa. 39Farasii baale ŋon ↄ be baake Yesu gyu ↄ dɛɛ kena mena nɛ, ↄ yakowↄ ↄ nyeeman nyiaa, "Akpaa balee kei deŋ yɛɛ Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre gbagba e na, nafↄ waa gyeŋ alo ŋon ↄ ne tina e nɛ dinↄↄ. Nawolo nyi ↄ yɛɛ dukumyɛɛre e." 40Keŋte Yesu tiranↄↄ fa e nyiaa, "Simↄn, me dana kolo maa yako neŋ." Keŋte ↄ yako e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, yako maŋ." 41Botↄↄ te Yesu gyↄↄ e dudu kei nyiaa, "Balaŋ bala baale kyaawↄ te be gyuuwↄ ke paa kↄba lee kↄbate ŋolo gyaŋ. Ŋolo wui yɛɛ kↄbabia kakpoŋ yaale, te ŋolo mↄ wui yɛɛ sↄŋola na kufu. 42Be man kamasɛ bɛɛ tale waa tↄ ↄ kom ya, mena dↄↄ balee ŋon moo ba koma ŋan pou kyɛɛ wↄ. Yako maŋ! Balaŋ bala kɛwↄ na, be man woŋti ne gyae la waa gyae kↄbate ŋon nombia nideli?" 43Keŋte Simↄn tiranↄↄ nyiaa, "Mɛɛ lɛɛdi nyi ŋon ↄ kom boe nɛ." Te Yesu yako e nyiaa, "N tiranↄↄ nideli." 44Botↄↄ te Yesu besena ↄ sia tee alo ŋon te ↄ yako Simↄn nyiaa, "N naa alo kei? Me kↄŋa n dɛɛ na n te fa maŋ loŋ maa faafo me nawↄↄ ya. Mↄna alo kei dↄↄ ŋon ta mo ↄ siasaraŋ faafo me nawↄↄ te ↄ moo ↄ nyeenyↄↄse feefo ŋa. 45N te pukaa maŋ ya, mↄna lee debaŋ keŋ mↄↄ kↄŋ kɛbo nɛ, alo kei te tinaa ta me nawↄↄ ke pukaa yela ya. 46N ta mo nuŋ paŋpaŋ gba tiu ma nyee ya, mↄna alo kei dↄↄ ŋon kyɛɛkee nuŋ woli me nawↄↄ. 47Mena dↄↄ mɛɛ yako neŋ n ke nyii nyi ↄ nombiakumɛɛ ŋan pou ↄ be yɛɛ nɛ, Wurubuarɛ ta mo ŋa kyɛɛ e, mena dↄↄ te ↄ ne gyae me nombia nideli. Nyaŋ ŋon ŋolo da mo n dukum kyomii kyɛɛ neŋ na, n ne gyae ↄtenate nombia bo kyomii." 48Botↄↄ te Yesu yako alo ŋon nyiaa, "Wurubuarɛ ta mo n nombiakumɛɛ kyɛɛ neŋ." 49Keŋte balaŋ baŋ be kyaa botↄↄ bee dii nɛ bↄↄse dↄŋa nyiaa, "Amↄte yɛna kei, ŋon ↄ na mo nombiakumɛɛ kyɛɛ?" 50Botↄↄ te Yesu yako alo ŋon nyiaa, "N kelɛɛdi te yeli n te nyiŋ nyeedoŋ kekpaa, ta wosefɛɛreŋ man."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\